Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
תנאי שמוש באתרעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהשבת י"ב סיון תשע"ח / 26 מאי 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 51 שיעורים:  
 דפים:123>>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאובחר רב:
וידאואודיו
צפההורדבחרהאזןהורדבחר
1. אברהמי, הרב דוד - מועדי השנה
   
שלשת ימי ההגבלה ומתן תורה, ג סיון, תשע  ·  16 מאי 2010 · 52 דקות : 12MB
2. אונגר, הרב חיים
   
ג ימי הגבלה-הכנה לקבלת התורה, ג סיון, תשעז  ·  28 מאי 2017 · 24 דקות : 5MB
3. ארונסון, הרב ישראל - שיחות שונות
   
ג ימי הגבלה-הכנה לשבועות, ב סיון, תשעה  ·  20 מאי 2015 · 40 דקות : 9MB
4. ברודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם - שבועות
   
שלושת ימי ההגבלה, ד סיון, תשעד  ·  2 יוני 2014 · 40 דקות : 9MB
5. ברודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם - שבועות
   
שבועות-שלושת ימי ההגבלה, ג סיון, תשסו  ·  30 מאי 2006 · 54 דקות : 12MB
6. גולדווסר, הרב - שיעורים מהתקופה האחרונה
   
ימי ספירת העומר ושלושת ימי ההגבלה, ג סיון, תשסט  ·  26 מאי 2009 · 34 דקות : 7MB
7. גיגי, הרב משה בן - שיעורים מהתקופה האחרונה
   
ג ימי הגבלה-חג השבועות, ג סיון, תשעז  ·  28 מאי 2017 · 16 דקות : 3MB
8. הרב אליהו אליעזר דסלר - שיחות
   
שלשת ימי ההגבלה ויום קבלת התורה, ד סיון, תשסו  ·  31 מאי 2006 · 59 דקות : 13MB
9. המלפרב, הרב חיים - שבועות
   
שלושת ימי ההגבלה, כ אייר, תשעד  ·  20 מאי 2014 · 30 דקות : 7MB
10. זרגרי, הרב מתתיהו - שבועות
   
ימי ההגבלה, כח חשון, תשעו  ·  10 נובמבר 2015 · 11 דקות : 2MB
11. טישלר, הרב - שבועות
   
שבועות ושלשת ימי ההגבלה, א סיון, תשעד  ·  30 מאי 2014 · 16 דקות : 3MB | 22MB
12. טישלר, הרב - שבועות
   
הלכות שלשת ימי הגבלה והלכות שבועות ודברים הנוהגים בהם, א סיון, תשעג  ·  10 מאי 2013 · 21 דקות : 4MB | 51MB
13. טישלר, הרב - שבועות
   
הלכות שלשת ימי הגבלה והנוהגים בו, א סיון, תשעא  ·  3 יוני 2011 · 19 דקות : 4MB | 23MB
14. טרוביץ, הרב בצלאל - שבועות
   
שלושת ימי הגבלה, ד סיון, תשעד  ·  2 יוני 2014 · 36 דקות : 8MB
15. טרוביץ, הרב בצלאל - שבועות
   
סדר התפילות בחג השבועות-שלושת ימי הגבלה, ג סיון, תשעד  ·  1 יוני 2014 · 68 דקות : 15MB
16. יעקובזון, הרב יעקב - דברי חיזוק
   
העבודה בספירת העומר-שלשה ימי הגבלה ושבועות מתן תורה, ג אייר, תשעח  ·  18 אפריל 2018 · 54 דקות : 12MB
17. יעקובזון, הרב יעקב - מועדי השנה
   
ג ימי הגבלה-הכנה למתן תורה, ג סיון, תשעה  ·  21 מאי 2015 · 56 דקות : 13MB
18. ישיבת באר התלמוד - שבועות
   
שלושת ימי הגבלה-תומת ישרים תנחם, ב סיון, תשעו  ·  8 יוני 2016 · 47 דקות : 11MB
19. ישיבת באר התלמוד - שבועות
   
4 שלשת ימי הגבלה, כה אב, תשעה  ·  10 אוגוסט 2015 · 48 דקות : 11MB
20. ישיבת רכסים – הרב סופר - שבועות
   
060214-231202-שבועות-שלשת ימי הגבלה, כב תמוז, תשעד  ·  20 יולי 2014 · 49 דקות : 11MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש