Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום רביעי י"ז שבט תשע"ט / 23 ינואר 2019© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

ספרים להורדה חינם

 קובץ מודלים תלת מימדיים למסכת עירובין
 החפץ חיים בהוצאת קול הלשון
 קובץ מודלים למשנה ברורה
 גמ''ח אוצר התורה - סדר זרעים
 גמ''ח אוצר התורה - סדר מועד
 גמ''ח אוצר התורה - סדר נשים
 גמ''ח אוצר התורה - סדר נזיקין
 גמ''ח אוצר התורה - סדר קדשים
 גמ''ח אוצר התורה - סדר טהרות
 גמ''ח אוצר התורה - עניינים שונים
 ערכי שביעית
 שפתי איל
 כי ישאלך
 מידי שבת בשבתו
 Basic Principles of Hilchos Mukza
 ספר שינון המשנה
 Shabbos in Hospital - A Practical Guide
 הרב יהודה כהן - פניני פרשת השבוע
 דבר יום ביומו
 ספר יוסיפון
 חיים ללא עישון
 חיים בריאים כהלכה
 שבילי דירחא
 ישיבת קול תורה - שיעורי רבנים
 מראי מקומות ותמצית השיעורים מישיבת תורה אור
 שיעורים מישיבת רבנו חיים עוזר
 שיעורים מישיבת באר יצחק טלז סטון
 חבורות ישיבת נחלת ישראל
 הרב משה וויא - חוברת פסח מהדורה ג
 חזון איש עם פרוש "פשר חזון"
 מנחת עיון
 שימוש בחשמל בשבת
 ספר באר חיים על בית המקדש הראשון
 אם למקרא ולמסורת
 טבלאות חזרה
 מא כבר
 ספר הפטרות
 EDUCACION DE LOS HIJOS
 LEYES DE IJUD
 LEYES DEL AÑO SABÁTICO
 PROFETA IONA TRADUCIDO
 שיעורים מישיבת אופקים
 קונטרס הזכרון על מסכת ברכות
 קונטרס הזכרון על מסכת שבת חלק א
 קונטרס הזכרון על מסכת שבת חלק ב
 קונטרס הזכרון על מסכת פסחים חלק א
 קונטרס הזכרון על מסכת פסחים חלק ג
 קונטרס הזכרון על מסכת יומא חלק א
 קונטרס הזכרון - תמונות למסכת יומא
 שיחותיו של הגה"צ דתהילות ישראל שליט"א
 בארות המים
 Toras HaBayis
 תורת הגלות
 אמרי במערבא
 כל מיני מטעמים
 Tosafos helper Makkos
 שעור רופאים 357 אדר עו
 משניות סוכה מאוירות
 תמצית הסוגיות על מסכתות הש"ס
 סיכומי שיעורי הלכה מאת הרב אברהם צבי הכהן
 קונטרס זיכרון ש"י
 קול התורה - מאסף תורני
 תורת הברכה
 ספר אמרי הלכה
 ספר היכל ידיד על בית המקדש
 ספר האוצר האמתי
 רואים בעיניים עצומות
 ספר חיי תמיד
 הגדה של פסח לזמן בית המקדש ועשה פסח לה'
 תורת הריבית
 יום טוב שני
 הליכות חג הלכות חוה''מ
 חַי בְּתוֹדָה
 קונטרס השמחה ההודיה והשירה התשעו בעזרת ד יתברך
 מפתח לשיעורי קול תודה
 אורות המועדים חלק א
 אורות המועדים חלק ב
 אצבעותיי למלחמה
 תפארת הדורות-ביאורים על התוספות בבא מציעא פרק שניים אוחזין
 תפארת הדורות-ביאורים על התוספות מסכת מכות פרק אלו הן הגולין
 משנת המלך, בעניני שידוכים, חופה וקידושין, וכתובה
 סיכומים וביאורים על הלכות איסור והתר
 קונטרס מלאכת מחשבת
 פירות הילולים
 תמצית סוגיות-שבועות
 תמצית סוגיות-טהרות
 תמצית סוגיות-נדה
 נחלת רפאל-על הרב רפאל אבוהב
 ה בקול שופר-כוונת התקיעות
 ספרי הרב משה חיים כהן
 הגיוני הפרשה לחומש בראשית
 הגיוני הפרשה לחומש שמות
 הגיוני הפרשה לחומש ויקרא
 הגיוני הפרשה לחומש במדבר
 הגיוני הפרשה לחומש דברים
 יד מלכים - כ-800 תשובות מגדולי הדורות ופוסקי זמננו בנושאים אקטואליים בהלכות צדקה ומעשרות
 ספר משכיל לדוד
 ספר עמק התורה
 הקול החמישי - באור של הודיה לשבע ברכות
 שערי אהבה
 ספר מראה היכל
 30 חוברות מהזוהר עם הפירוש מתוק מדבש במגוון נושאים כגון מאמרי הגאולה, תיקון המידות, שבחי רשב''י, מאמרי רפואה ועוד
 והשב את העבודה חולין פרק ב


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש