Kol Halashon Online Torah Shiurim ISRAEL: 03-6171111 USA: 718-5215231 UK: 208-1917000
Saturday 13 August 2022 | ט"ז אב תשפ"ב
  • Chok Le Yisrael

    Language: Rav:

    Humash:
    Parasha: Day: