Kol Halashon Online Torah Shiurim *6761 | 03-6171111
Thursday 20 June 2019 | י"ז סיון תשע"ט
 • Kol Halashon - Halacha

    


  3 Shiurim
  (סימן א סעיף ב הנהגת אדם בוקר, דין השכמת הבוקר, ועוד...)
  Levin, Rav Avraham Cohen
  3 Shiurim
  (סימן א סעיף א, דין השכמת הבוקר, ועוד...)
  Fried, Harav Gabi