Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום רביעי י"ז שבט תשע"ט / 23 ינואר 2019© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

פרשת השבוע - יתרו הסתר/הצג פרשות

בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברים


   הקש נושא בפרשה או שם רב:        או בחר נושא מהרשימה:

4 שיעורים
(הרב אברהם אבוהב יתרו מעמד הר סיני, ועוד...)
אבוהב, הרב אברהם
3 שיעורים
(פרשת יתרו נעשה ונשמע הייתכן, ועוד...)
אבידר, הרב אברהם (אלון)
6 שיעורים
(מי אינו ראוי ללמד ולהורות מוצש פ יתרו, ועוד...)
אביעזרי, הרב יעקב תופיק
3 שיעורים
(פרשת יתרו מעמד הר סיני, ועוד...)
אבר, הרב יונתן
11 שיעורים
(פרשת יתרו, ועוד...)
אברג'יל, הרב אליהו
פרשת יתרו מעמד הר סיני
אברמוב, הרב ירמיהו
יתרו ההכנה והיגיעה הנלמדת ממעמד הר סיני
אברמצ'יק, הרב אהרון שלום
יתרו
אדיר, הרב נתנאל
יתרו בית הכנסת יוצאי תימן
אדלשטיין, הרב מרדכי שמואל
6 שיעורים
(יתרו לא תחמוד, ועוד...)
אדרי, הרב דוד
8 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
אהרונוביץ, הרב עזריאל
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
אוהב ציון, הרב אברהם יקותיאל
2 שיעורים
(יתרו קבלת התורה, ועוד...)
אוחנה, הרב שגיא
2 שיעורים
(יתרו עח ניצול הזדמנויות, ועוד...)
אורלנסקי, הרב אליהו
5 שיעורים
(יתרו הדרך לעמוד בניסיון, ועוד...)
אורלנסקי, הרב מאיר
6 שיעורים
(יתרו טו בשבט ברכות בכוונה, ועוד...)
אזולאי, הרב יוסף
יתרו תשלג
איזמן, הרב גדליה
יתרו
איטח, הרב שלמה
5 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
אייזנבך, הרב חיים רפאל
יתרו הרב הזקן ואנשי הכפר שבועות
אייזנברג, הרב אשר
5 שיעורים
(יתרו כח חכמים לעקור דבר מן התורה, ועוד...)
אילן, הרב יעקב דוד
פרשת יתרו
אלבז, הרב ראובן
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
אלגוזי,הרב וידאל קריאה ושנים מקרא בהברה ספרדית
8 שיעורים
(יתרו מעמד הר סיני, ועוד...)
אליהו, הרב מאיר
5 שיעורים
(יתרו ענינים שונים זכרו תורת משה עבדי, ועוד...)
אליצור, הרב יואב
8 שיעורים
(יתרו אור החיים, ועוד...)
אלנקווה, הרב יוסף
3 שיעורים
(יתרו כבוד השם, ועוד...)
אלנקרי, הרב יוסף
5 שיעורים
(יתרו , ועוד...)
אלקריף, הרב גואל
8 שיעורים
(031 פרשת יתרו, ועוד...)
אסולין, הרב שלמה
2 שיעורים
(יום רביעי יז שבט התשעו פר יתרו, ועוד...)
אסטרייכר, הרב יעקב
5 שיעורים
(בענין עשרת הדיברות, ועוד...)
אסטרייכר, הרב שמאי
2 שיעורים
(יתרו משפטים טוב להודות להשם, ועוד...)
אפללו, הרב דוד
3 שיעורים
(פרשת יתרו שבת צפת, ועוד...)
אקרמן, הרב חיים
יתרו כח התאוה
ארג'ואן, הרב אביעד
6 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
אריאל, הרב אליהו
2 שיעורים
(יתרו ואהבת לרעך כמוך א, ועוד...)
אריאלי, הרב שלמה
8 שיעורים
(וכל העם רואים את הקולות, ועוד...)
ארלנגר, הרב סנדר
11 שיעורים
(יתרו תשעה, ועוד...)
ארנון, הרב ישראל נח
15 שיעורים
(יתרו שומר ישראל שמור שארית ישראל, ועוד...)
ארנטרוי, הרב גבריאל
2 שיעורים
(זוהר הקדוש יתרו, ועוד...)
אשלג, הרב שמחה
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
באחג', הרב רפאל
9 שיעורים
(מתן תורה והשייכות בין ב הפרשיות יתרו ומשפטים, ועוד...)
בארי, הרב מיכאל
9 שיעורים
(בן איש חי יתרו הקדמה, ועוד...)
בוהדנה, הרב שקד
יתרו
בויאר, הרב ירחמיאל
7 שיעורים
(יתרו כבוד וקדושת השבת, ועוד...)
בויאר, הרב שלמה
3 שיעורים
(05 פרשת יתרו תשעב, ועוד...)
בוקרה, הרב ברוך
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
בורדינסקי, הרב יהושע
4 שיעורים
(פרשת יתרו נעשה ונשמע, ועוד...)
בורנשטיין, הרב שמואל יעקב
10 שיעורים
(ליל שבת יתרו שבע ברכות, ועוד...)
ביאלה, האדמור
7 שיעורים
(יתרו טו בשבט, ועוד...)
בידרמן, הרב אלימלך
פרשת יתרו עז
בייפוס, הרב יעקב ישראל
יתרו
בכור, הרב יוסף
2 שיעורים
(019 יתרו בנין כח המחשבה שובבים, ועוד...)
בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ
5 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
בלוי, הרב דוד משה
3 שיעורים
(פרשת יתרו תשעו תורת חיים, ועוד...)
בלומנטל, הרב יעקב - וורטים וסיפורים על הפרשה
יתרו כוח השמיעה
בן אדיבה, הרב אהרן
4 שיעורים
(יתרו מודה על הטעות, ועוד...)
בן אהרון, הרב איתי
4 שיעורים
(זוהר יתרו, ועוד...)
בן דוד, הרב מרדכי
3 שיעורים
(פרשת יתרו עז האמונה היא היסוד, ועוד...)
בן סניור, הרב נתן
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
בן עמרם, הרב יוסף
05יתרו
בן שטרית, הרב אהרן ירון
5 שיעורים
(יתרו הקשר לימי השובבים, ועוד...)
בן שלום, הרב ברוך בער
17 שיעורים
(יתרו לא תרצח הלבנת פנים חמורה מרציחה, ועוד...)
בן-פורת, הרב יוסף
2 שיעורים
(התעוררות יתרו תשעז, ועוד...)
בעלסקי, הרב דניאל
10 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
בצלאלי, הרב
57 שיעורים
(פרשת יתרו וכן ואתחנן עשרת הדיברות, ועוד...)
בצרי, הרב דוד
11 שיעורים
(יתרו מצות זכירת מעמד הר סיני, ועוד...)
ברודיאנסקי, הרב יצחק ירוחם
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
ברוורמן, הרב זליג זצ"ל
7 שיעורים
(יתרו מעמד הר סיני לדורות, ועוד...)
ברוורמן, הרב משה אהרון
5 שיעורים
(יתרו שיעור א, ועוד...)
ברוורמן, הרב שלמה
BRK 02 05 Yitro TSAG Vaad יתרו תשעג ועד
ברוק, הרב יוסף
יתרו
ברייזכר, הרב יהודה אהרון
יתרו
בריסק, הרב יהושע
2 שיעורים
ברכיהו, הרב אסף
2 שיעורים
(יתרו אמונה בתוך הטבע, ועוד...)
ברכץ, הרב יהושע
7 שיעורים
(יתרו והייתם לי סגולה ועם קדוש יום ו כב שבט תשסא , ועוד...)
ברלין, הרב מנחם צבי
3 שיעורים
(פרשת יתרו, ועוד...)
ברלין, הרב שרגא
5 שיעורים
(לא יהיה לך אלהים אחרים כוכבים ומזלות , ועוד...)
ברנר, הרב יצחק
יתרו
ברנשטיין, הרב משה
5 שיעורים
(70 פרשת יתרו הקרבה למען האמת, ועוד...)
ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
גבאי, הרב משה - מבת ים
4 שיעורים
(שמור וזכור בדיבור אחד יתרו סד, ועוד...)
גבהרד, הרב חנוך
8 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
גדסי, הרב אמיתי
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
גולד, הרב מנשה
5 שיעורים
(יתרו הכנה לקבלת התורה, ועוד...)
גולדהבר, הרב אלחנן
6 שיעורים
(ברך ה את יום השבת ויקדשהו, ועוד...)
גולדוויכט, הרב מאיר
8 שיעורים
(5 פרשת יתרו מעמד הר סיני בנים ועבדים , ועוד...)
גולדווסר, הרב
פר יתרו כבוד יתרו
גולדיש, הרב יצחק זאב
יתרו
גולדשטיין, הרב אליהו מאיר
5 שיעורים
(יתרו שלום בית וכיבוד הורים מה קודם, ועוד...)
גולן, הרב ראובן
4 שיעורים
(יתרו הלכה מתוך הפרשה, ועוד...)
גורא, הרב יצחק מאיר
יתרו
גיאת, הרב מנחם
8 שיעורים
(יתרו הזכרון התמידי של מעמד הר סיני, ועוד...)
גינויער, הרב שלמה
יתרו
גלבשטיין, הרב שלמה
12 שיעורים
(יתרו סדנא זוגית, ועוד...)
גלזר, הרב ליאור
2 שיעורים
(חיזוק יתרו, ועוד...)
גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל
יתרו מתן תורה
גליק, הרב אהרון
יתרו כיבוד אב ואם מצות אמונה ובן אדם למקום
גליקסמן, הרב ישי
9 שיעורים
(יתרו אנוכי הכתר והאותיות, ועוד...)
גלר, הרב יצחק
6 שיעורים
(ועד חמישי פרשת יתרו, ועוד...)
גרדנויץ, הרב יצחק
7 שיעורים
(יתרו אור החיים פרק יט פסוק א, ועוד...)
גרויז - נייטרא, הרב עמרם
4 שיעורים
(יתרו עו, ועוד...)
גרוסברד, הרב יעקב
4 שיעורים
(יתרו קודם מצות כיבוד אב ואם, ועוד...)
גרוסמן, הרב אליעזר
2 שיעורים
גרינבלט, הרב דניאל
3 שיעורים
דביר, הרב יהודה
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
דביר, הרב משה
5 שיעורים
(יתרו איסור ממצוא חפצך ודבר דבר, ועוד...)
דולינגר, הרב חיים מרדכי
פרשת יתרו
דומב, הרב חיים
11 שיעורים
(יתרו כה תאמר לבית יעקב, ועוד...)
דומב, הרב יהונתן
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
דונט, הרב אליעזר מנשה
6 שיעורים
(פרשת יתרו תשנט חכמת השמיעה 39, ועוד...)
דיאמנט, הרב נחום
23 שיעורים
(יתרו מה שמועה שמע זכות השבת נישואי משה עם מלכת כוש לא תעלו במעלות, ועוד...)
דיין, הרב יקותיאל
יתרו
דינר, הרב ברוך חיים
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
דינר, הרב יהודה אריה
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
דינר, הרב יעקב זאב
51 שיעורים
(יתרו שיעור א מה שמועה שמע ובא, ועוד...)
דיסקין, הרב אליהו
2 שיעורים
(יתרו העמדת תלמידים , ועוד...)
דנון, הרב יוסף
15 פרשת יתרו
דסלר, הרב אליהו אליעזר
יתרו לא תחמוד
דסלר, הרב שמחה זיסל
יתרו
דף היומי רוממה
4 שיעורים
(13 חשיבות ענין הצנע לכת והביאור בזה, ועוד...)
דרוק, הרב אשר
5 שיעורים
(01 פרשת יתרו, ועוד...)
דרוק, הרב חיים
יתרו
דרוק, הרב משה
6 שיעורים
(אור החיים יתרו, ועוד...)
דרור, הרב חיים
5 שיעורים
(פנינים באגדה יתרו, ועוד...)
דרורי, הרב רפאל
10 שיעורים
(0020 אמונה על ידי נס או על ידי מתן תורה, ועוד...)
דרמר, הרב אליהו
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
דרשן, הרב אביחי
2 שיעורים
(יתרו מעמד הר סיני מתן תורה, ועוד...)
הולצמן, הרב אורי
7 שיעורים
(מצוות שנצטוה עמרם ואנוכי ה אלוקיך, ועוד...)
הופנונג, הרב גדליה
6 שיעורים
(יתרו טו בשבט, ועוד...)
הורביץ, הרב שלמה
7 שיעורים
(יתרו עשרת הדברות, ועוד...)
הורונציק, הרב מרדכי
3 שיעורים
(יתרו בענין הדינים כלפי המלאכים שמלוים אותנו, ועוד...)
הלברשטט, הרב נחמיה
10 שיעורים
(יתרו הכרת הטוב קבלת התורה עשרת הדברות וכיבוד אב ואן, ועוד...)
הלוי, הרב אברהם
יתרו ואתה תחזה
הלוי, הרב יוחאי עמר
2 שיעורים
(יתרו מוסרי השכל, ועוד...)
הלוי, הרב נהוראי
יתרו
הלל, הרב דוד
3 שיעורים
(יתרו מתן תורה, ועוד...)
הראל, הרב אוריאל יצחק
יתרו
הראש, הרב אברהם ישעיהו
יתרו
הרצוג, הרב דב
4 שיעורים
(פר יתרו זה קלי ואנוהו, ועוד...)
וואלקין, הרב חיים
24 שיעורים
(יתרו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, ועוד...)
ווייס, הרב אשר
5 שיעורים
(יתרו פרק יח פסוק יג, ועוד...)
וויס, הרב אהרון משה
3 שיעורים
(יתרו נד, ועוד...)
וולבא, הרב שלמה
22 שיעורים
(מהו לא תרצח שאוהע לא חפצו לקבלו חיוב רציחה עד היכן, ועוד...)
וולך, הרב שלום מאיר
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
וונדר, הרב ישעיהו
יתרו דין תרי קלי לא משתמעי בקדיש
ווסרמן, הרב אריה
יתרו
וידיסלבסקי, הרב ברוך
9 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
ויזגן, הרב יהושע
פרשת יתרו
וייל, הרב חזקיהו יוסף
5 שיעורים
(יתרו שובבים, ועוד...)
ויינבך, הרב יחזקאל
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
וייס, הרב אהרון
23 שיעורים
(פרק יח פסוק יא, ועוד...)
וייס, הרב אפרים יהודה לייב
יתרו
וינברג, הרב צבי
5 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
וינגולד, הרב יעקב
30 שיעורים
(יתרו תרלב, ועוד...)
וינגרטן, הרב פישל
פרשת יתרו תשעו
וינטר, הרב יוסף
03
וינטרוב, הרב ישראל זצ"ל
6 שיעורים
(פרשת יתרו, ועוד...)
ויספיש, הרב יוסף
5 שיעורים
(יתרו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, ועוד...)
ויספיש, הרב יחזקאל
5 שיעורים
(הפטרה יתרו, ועוד...)
ולנשטיין, הרב דוד - קריאת התורה והפטרה בטעמים
4 שיעורים
(השקפה יומית יתרו כתר תורה עומד ומונח לכל אחד כא שבט תשעז, ועוד...)
וקסברגר, הרבנית רבקה
7 שיעורים
(יתרו מעמד הר סיני גדולתה של תורה, ועוד...)
זוננפלד, הרב יעקב מאיר
8 שיעורים
(יתרו קבלת התורה, ועוד...)
זיכרמן, הרב דוד
יתרו
זילברמן, הרב יצחק שלמה קריאת התורה בטעמים
2 שיעורים
(פרשת יתרו, ועוד...)
זכאי, הרב אהרן
5 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
זכריש, הרב אלעזר
2 שיעורים
(יתרו זכור ושמור בדיבור אחד, ועוד...)
זלצברג, הרב גדעון אריה
7 שיעורים
(יתרו סיפור הפרשה חלק ג, ועוד...)
זלצמן, הרב משה
יתרו
זר, הרב דניאל
2 שיעורים
(יתרו כיבוד אב ואם, ועוד...)
זרביב, הרב אברהם
יתרו
זריצקי, הרב יוסף
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
זרע שמשון, שיעור בספר
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
חדש, הרב אהרון
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
חודר, הרב הרצל
11 שיעורים
(הרב חזן יתרו, ועוד...)
חזן, הרב יוסף
3 שיעורים
(יתרו ב, ועוד...)
חיים, הרב שלמה
יתרו שמעו ותחי נפשכם
חן, הרב אליהו בר
יתרו
חרך, הרב יצחק זאב
10 שיעורים
(069a Yitro, ועוד...)
טאובר, הרב עזריאל
6 שיעורים
(יתרו הקריאה מעוררת את הזמן חשיבותו של איש יהודי, ועוד...)
טויסיג, הרב אהרן
יתרו
טולדנו, הרב עמנואל
5 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
טולידנו, הרב משה
5 שיעורים
(יתרו מעמד הר סיני, ועוד...)
טורק, הרב אליעזר
3 שיעורים
(יתרו ומשה ניגש אל הערפל, ועוד...)
טימסטית, הרב שמעון
36 שיעורים
(יתרו זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו חלק א, ועוד...)
טל, הרב ישראל
פרשת יתרו
טנג'י, גברת מאיה
14 שיעורים
(עשרת הדברות הדברה הראשונה, ועוד...)
טרוביץ, הרב בצלאל
יתרו
טרויבע, הרב משה אליהו
2 שיעורים
(יתרו ואתם הדבקים בה אלוקיכם, ועוד...)
טרנובסקי, הרב חיים
2 שיעורים
(יתרו עד שתחפוץ 142, ועוד...)
יגן, הרב ניסים
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
יודלביץ, הרב אריה
13 שיעורים
(הלימוד ממעמד הר סיני הכניעה לאמת מוחלטת, ועוד...)
יונגר, הרב יעקב דב
11 שיעורים
(יתרו סיכום סעיף א, ועוד...)
יוסף, הרב
יתרו
יוסף, הרב דוד
5 שיעורים
(יתרו מעמד הר סיני חיזוק האמונה, ועוד...)
יוסף, הרב יצחק
שיעור 17 יתרו
יוספי, הרב אברהם - פרשת שבוע מפירושי החסידות
12 שיעורים
(קידוש ד וקדושת שבת, ועוד...)
יוספי, הרב יהודה
5 שיעורים
יעקבזון, הרב אברהם דוד
6 שיעורים
(פרשת יתרו עשרת הדברות דבור שני, ועוד...)
יפה, הרב דב
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
יפרח, הרב שמעון יוחאי
9 שיעורים
(10 פרשת יתרו השירה שפורצת מתוך הרוממות, ועוד...)
ישיבת אור ישראל פתח תקוה
4 שיעורים
(יו יתרו תשעג, ועוד...)
ישיבת באר החכמה - רמת בית שמש
6 שיעורים
(058 שמיעה בחירה המביט לארץ ותרעד סד, ועוד...)
ישיבת באר התלמוד
שיחה
ישיבת באר יצחק טלז סטון
2 שיעורים
(14 פרשת יתרו החזקת תורה חיבור כלל ישראל לתורה, ועוד...)
ישיבת בית שמעיה
19 שיעורים
(וישמע יתרו כח השמיעה, ועוד...)
ישיבת ברכת יצחק אור יהודה
יתרו תשעד
ישיבת ברכת ישראל הרב אריאלי
פרשת יתרו
ישיבת גבעת שאול
שבעים פנים לתורה פרשת יתרו
ישיבת היכל התורה
8 שיעורים
(ד יתרו ביאור ממלכת כהנים, ועוד...)
ישיבת מאור התורה
יתרו
ישיבת מאור יצחק (חמד)
יתרו אין לא יכול יש לא רוצה תשעג
ישיבת נחלת ישראל
יתרו
ישיבת נתיב הדעת
9 שיעורים
(יתרו תשעא, ועוד...)
ישיבת קרית מלאכי
פרשת יתרו
ישיבת תורה אור
07 פרשת יתרו זהירות מחילול התורה
ישיבת תורת זאב
4 שיעורים
(יתרו קבלת התורה, ועוד...)
ישראלזון, הרב אברהם צבי
7 שיעורים
(ביאור טענות יתרו למשה יתרו, ועוד...)
ישראלי, הרב יאיר זצ"ל
יתרו
כהן, הרב אהרן
7 שיעורים
(יתרו מצות שמירת השבת, ועוד...)
כהן, הרב אליהו חיים
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
כהן, הרב זאב
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
כהן, הרב יגאל
יתרו
כהן, הרב יהודה
13 שיעורים
(כבוד אב הוא מצוה בין אדם לחבירו או למקום יתרו, ועוד...)
כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק, שיעורי ליל שישי
3 שיעורים
(קריאה שני וחמישי, ועוד...)
כהן, הרב יצחק
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
כהן, הרב מידד
פרשת יתרו
כהן, הרב מנחם מישיבת אהל יוסף
12 שיעורים
(יתרו תריג קשרים עם הבורא, ועוד...)
כהן, הרב משה חיים
3 שיעורים
(יתרו שבת קודש, ועוד...)
כהן, הרב משולם
9 שיעורים
(פרשת יתרו תשעב לכבד את השבת לשמוע ולעשות, ועוד...)
כהן, הרב נחום
11 שיעורים
(265 תשסח טז שבט בענין שבת זכר למעשה בראשית ויציאת מצרים, ועוד...)
כהן, הרב נתן
יתרו
כהן, הרבנית חגית
6 שיעורים
(אוצרות התורה יתרו, ועוד...)
כולל זכרון שלמה קרית ספר
2 שיעורים
(יתרו ענייני שבת בפרשיות שבת אין אות ס, ועוד...)
כולל נחלת רפאל בני ברק
12 שיעורים
(יתרו גאולת הגוף וגאולת הנפש, ועוד...)
לוגאסי, הרב יעקב ישראל
12 שיעורים
(יום חמישי פרשת יתרו, ועוד...)
לוי, הרב גבריאל יוסף
12 שיעורים
(פרק כ פסוק ו ופסוק ז, ועוד...)
לוי, הרב מנחם
2 שיעורים
(יתרו תשעג, ועוד...)
לוי, הרב שבתי
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
לוין, הרב פנחס הכהן
26 שיעורים
(הרב לוינשטיין יתרו הדבור ראי הנפש לימוד תורה, ועוד...)
לוינשטיין, הרב שלמה
3 שיעורים
(הערות קצרות פרשת יתרו, ועוד...)
לויפר, הרב יעקב - דקדוק וטעמים לבעלי קריאה
8 שיעורים
(חמישי יתרו, ועוד...)
ליבוביץ, הרב יהושע
4 שיעורים
(יתרו וכל העם רואים את הקולות, ועוד...)
ליברמן, הרב חיים ברכיה
2 שיעורים
(יתרו שבת מתן תורה, ועוד...)
ליברמן, הרב משה
3 שיעורים
(משה ויתרו 2 פרידה מיתרו, ועוד...)
לייבל, הרב דוד
18 שיעורים
(פרשת יתרו קדושת לוי יתרו מוחין דגדלות ערש תשעד, ועוד...)
ליפשיץ, הרב אברהם
פרשת יתרו
לנדא, הרב ישראל
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
לסרי, הרב מיכאל
18 יתרו
מאיר, הרב יעקב
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
מבקשי השם אלעד, ארגון
יתרו מידות ואמונה
מויאל, הרב יחיאל
2 שיעורים
מונק, הרב מאיר
17 שיעורים
(הפטרת יתרו עניני טו בשבט, ועוד...)
מוצפי, הרב בן-ציון
4 שיעורים
(יתרו התשובה של יתרו, ועוד...)
מזוז, הרב מאיר
6 שיעורים
( פרשת יתרו כב שבט תשע מהי התורה, ועוד...)
מזרחי, הרב ניסים פז
3 שיעורים
(יתרו וחובת תלמוד תורה עב, ועוד...)
מייזלס, הרב מנחם דן
4 שיעורים
(הלומד מדובב שפתי ישנים תשעב, ועוד...)
מייקוף, הרב שלום
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
מילר, הרב שלמה - מקרית ספר
4 שיעורים
(הלכות ופרשת יתרו, ועוד...)
מימון, הרב עוזי
יתרו
מינצברג זצ"ל, הרב לייבל
7 שיעורים
(יתרו מענין אמונה וקבלת התורה, ועוד...)
מישקובסקי, הרב חזקיהו
3 שיעורים
(פרשת יתרו עשרת הדברות, ועוד...)
מקייטן, הרב אריאל
10 שיעורים
(13 יתרו, ועוד...)
מרגלית, הרב אברהם צבי
11 שיעורים
(מתן תורה ותיקון חטא אדם הראשון, ועוד...)
מרקוביץ, הרב יוסף
יתרו
משדי, הרב יוסף
18 שיעורים
(יתרו הסדר שבעשת הדיברות והשבת כיסוד לדיברות, ועוד...)
נבנצאל, הרב אביגדור
יתרו
נבנצאל, הרב שמעון מנחם
ועד יתרו ליל טו בשבט השם הוא מלכנו
נוביק, הרב טוביה
5 שיעורים
(מעמד הר סיני התגלית האלוקית ישיבת באר התורה, ועוד...)
נויגרשל, הרב מרדכי
4 שיעורים
(יתרו קבלת התורה, ועוד...)
נוישטט, הרבנית
יתרו
נחום, הרב יאיר
2 שיעורים
(יתרו בדין אינו מכוון ובהלכות שבת, ועוד...)
נשר, הרב אברהם
14 שיעורים
(יתרו היו נכונים ליום השלישי, ועוד...)
סגל, הרב דן
3 שיעורים
(ג פרשת יתרו מפרק כ עד סוף הפרשה, ועוד...)
סולובייציק, הרב דוד
יום ג יתרו
סומפולינסקי, הרב מרדכי
26 שיעורים
(פרשת יתרו וישמע יתרו לשמוע בקול ד למעשה 263, ועוד...)
סופר, הרב יעקב חיים
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
סיגל, הרב דוד
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
סימון, הרבנית שרה
8 שיעורים
(יתרו ההשפעה הארוכה של האב על בניו חלק ב, ועוד...)
סימן טוב, הרב משה חי זצ"ל
12 שיעורים
(פרשת יתרו הוא שמע והפנים שד עושה הכל, ועוד...)
סנה, הרב בן ציון
6 שיעורים
(יתרו שיעור חמישי, ועוד...)
סעדה, הרב עידן
7 שיעורים
(יתרו כבוד תלמידי חכמים, ועוד...)
סעדו, הרב נחום
22 שיעורים
(יתרו על ידי הצמצום ניתן להבין את הבריאה, ועוד...)
ספינקא, האדמור
7 שיעורים
(יתרו זוהמת החטאים, ועוד...)
עדס, הרב יעקב
יתרו מתן תורה
עטיה, הרב אלון
3 שיעורים
(פרשת יתרו תניינא מז ולג, ועוד...)
עטיה, הרב אליהו
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
עטיה, הרב נסים יעקב
3 שיעורים
(פנינה לשולחן שבת יתרו 09 02 12, ועוד...)
עטייה, הרב מרדכי
3 שיעורים
(יתרו חידוש יד, ועוד...)
עמר, הרב אליהו
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
עמר, הרב יעקב
5 שיעורים
(יתרו כל הנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאילו נהנה מזיו השכינה, ועוד...)
עמרם, הרב יהושע
8 שיעורים
(יתרו קבלת התורה, ועוד...)
עמרמי, הרב אייל
יתרו
פאנעט, הרב ישראל
4 שיעורים
(יתרו קבלת התורה טו בשבט, ועוד...)
פוזן, הרב יצחק
יתרו הלכות כיבוד הורים
פולק, הרב דוד
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
פולק, הרב חיים מרדכי
יתרו תשעב
פולק, הרב יצחק זעקל
4 שיעורים
(יתרו תשעח, ועוד...)
פומרנץ, הרב יוסף
12 שיעורים
(יתרו בענין זכור את יום השבת לקדשו, ועוד...)
פיינשטיין, הרב חיים
2 שיעורים
(ספר יוחסין רק לישראל, ועוד...)
פינטו, הרב דוד חנניה
2 שיעורים
(יתרו ישראל, ועוד...)
פינטו, הרב יאשיהו יוסף
אחדות תורה
פינקל, הרב אריה
יתרו לא תעלו במעלות על מזבחי
פליגלמן, הרב מרדכי דוד
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
פלמן, הרב שמעון
יתרו
פלצינסקי, הרב נתן צבי
5 שיעורים
(זרע שמשון יתרו אות א, ועוד...)
פראג, הרב שמעון
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
פרוינד, הרב חיים
מעמד הר סיני
פרידלנדר, הרב
4 שיעורים
(יתרו חלק ב, ועוד...)
פרידמן, הרב יצחק
31 שיעורים
(פרשת יתרו פרק יח פסוק א, ועוד...)
פרייזלר, הרב
יתרו מתן תורה
פריינד, הרב זאב
15 שיעורים
(תשעב טו בשבט כיום טוב התנהגות לפי האמת חינוך במסורת יושר קרבה להקבה, ועוד...)
פריינד, הרב צבי
17 istro
פריצקי, הרב יעקב
יתרו מתן תורה
פרל, הרב שלום
8 שיעורים
(007 סיכום עיניני פרשת יתרו חלק א, ועוד...)
פרלמן, הרב יהודה
13 שיעורים
(בן איש חי שנה ראשונה יתרו אות יב הלכות תפילת שמונה עשרה, ועוד...)
פרץ, הרב נדב
7 שיעורים
(יתרו מה שמועה שמע ובא, ועוד...)
צביאלי, הרב צבי
3 שיעורים
(יתרו מתן תורה, ועוד...)
צדוק, הרב צמח
פרשת יתרו
צ'ולק, הרב שלמה
יתרו
ציון, הרב יוסף חיים אוהב
4 שיעורים
(יתרו כבד את אביך ואת אמך, ועוד...)
צימרוט, הרב מאיר
11 שיעורים
(יתרו זכור את יום השבת, ועוד...)
צינויריט, הרב אברהם אביש
7 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
קובלסקי, הרב אשר
8 שיעורים
(סיפורי נפלאותיו של השם יתברך מועילים גם למשוך את הלב לתורה, ועוד...)
קול תודה - גברים
6 שיעורים
( יתרו, ועוד...)
קולדצקי, הרב יצחק
יתרו
קונסטלר, הרב רפאל
יתרו
קונשטט, הרב אליעזר יחיאל
וורט בפרשת יתרו
קונשטט, הרב יוסף
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
קופרמן, הרב אברהם
4 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
קופשיץ, הרב יעקב זאב
8 שיעורים
(יתרו קבלת התורה, ועוד...)
קופשיץ, הרב ישראל אהרון
4 שיעורים
(קריאת הפרשה על שם יתרו שביד כל אחד להיות צדיק או רשע, ועוד...)
קופשיץ, הרב נפתלי
4 שיעורים
( פרשת יתרו, ועוד...)
קוק, הרב אברהם יצחק
6 שיעורים
(יתרו לשמוע ולהתבונן בדברי גדולי ישראל, ועוד...)
קוק, הרב בן ציון
יתרו ביאור לאוו לא תגנוב ולא תחמוד
קוק, הרב יהודה
יב פרשת יתרו תשעד
קטן, הרב חגי
11 שיעורים
(יתרו מצות אנוכי השם אלוקיך יסוד התורה והאמונה, ועוד...)
קלופט, הרב חיים
2 שיעורים
(יתרו קבלת התורה תורה מן השמים, ועוד...)
קליין, הרב אברהם ישראל
4 שיעורים
(18 Yitro, ועוד...)
קמיל, הרב חיים
יתרו
קמיל, הרב יוחאי
6 שיעורים
(9יתרו בזכות האמונה אוכלים בעוהז, ועוד...)
קסבה, הרב יהודה
מתן תורה
קפלן, הרב חיים יצחק
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
קפלן, הרב יעקב
7 שיעורים
(ועד לקיבוץ יום ב לסדר יתרו תשע ג, ועוד...)
קצבורג, הרב חזקיהו
45 שיעורים
(רמת שלמה הרב סמגה פ יתרו ותלמודו בידו, ועוד...)
קראם, הרב ירחמיאל
17
קריאות בהברה תימנית
יתרו מהות קבלת התורה עבדות
קריזר, הרב צבי
2 שיעורים
(יתרו קבלת התורה, ועוד...)
קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף
10 שיעורים
(יתרו משפטים, ועוד...)
קרלינשטיין, הרב ראובן
5 שיעורים
(יתרו עניני קידוש, ועוד...)
ראקוב, הרב שמואל
9 שיעורים
(יתרו מתן תורה המשך, ועוד...)
רב דתהילות ישראל
19 שיעורים
(שיחה לכולל שבתי רעוא דרעוין בבית חלקיה פרשת יתרו תשסז, ועוד...)
רבינוביץ, הרב גמליאל
יום שלישי טז שבט התשעו פר יתרו
רבנים שונים
5 שיעורים
(יתרו מעמד הר סיני, ועוד...)
רגוזניצקי, הרב נחום
2 שיעורים
רובין זצ"ל, הרב יששכר
4 שיעורים
(פרשת יתרו תשמט השמיעה האמתית שמע ובא 16, ועוד...)
רובינשטיין, הרב אשר זליג
3 שיעורים
(פרק יט פסוק ט, ועוד...)
רוז, הרב מאיר
33 שיעורים
(פרשת יתרו, ועוד...)
רוזנבלום, הרב ברוך
6 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
רוזנטל, הרב מרדכי
11 שיעורים
(11 יתרו מעמד הר סיני אתה הראית לדעת תשעב, ועוד...)
רוט, הרב אליהו
3 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
רוטמן, הרב אברהם צבי
2 שיעורים
(005 שבת יחוד מנוחה ברכה קדושה, ועוד...)
רוטמן, הרב נתן
3 שיעורים
(יתרו גובה ועומק במעמד הר סיני, ועוד...)
רוטנברג, הרב הלל
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
רוטנברג, הרב יצחק
יתרו
רייזמאן, הרב מנשה ישראל
9 שיעורים
(חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה לפרשת יתרו ליל יד שבט התשעד, ועוד...)
רייך, הרב מרדכי
4 שיעורים
(פרק יח פסוק טו, ועוד...)
ריינר, הרב יוסף
מעט גם על פרשת בשלח
שבדרון, הרב שלום
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
שוורץ, הרב אשר אנשיל
4 שיעורים
(יתרו כיצד אפשר לקבל את התורה במשך כל ימות השנה, ועוד...)
שוורץ, הרב דוד נתנאל
3 שיעורים
(יתרו הזכרת שם שמים לבטלה, ועוד...)
שוורץ, הרב יחזקאל אהרון
7 שיעורים
(ברכה במקום שנעשו ניסים לאבותינו, ועוד...)
שוורץ, הרב יצחק שמואל
יתרו קידוש על הכוס
שוורץ, הרב ישראל
יתרו
שוורץ, הרב מרדכי
3 שיעורים
(יתרו התורה למעלה מהזמן, ועוד...)
שוורצבורד, הרב מאיר
יתרו טו בשבט
שוורצברט, הרב דוד
יתרו לא תישא ברכה שאינה צריכה
שולמן, הרב חיים
6 שיעורים
(פרשת יתרו טו שבט תשעא, ועוד...)
שורץ, הרב מנחם
17 שיעורים
(אור החיים יתרו ועניני טו בשבט, ועוד...)
שושן, הרב אברהם
4 שיעורים
(פרשת יתרו מעמד הר סיני יד שבט תשעא, ועוד...)
שושן, הרב אברהם ישעיהו
4 שיעורים
(פרשת יתרו, ועוד...)
שושן, הרב מיכאל
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
שחור, הרב אפרים זלמן
יתרו בענין מתן תורה
שחר, הרב אורי
פרשת יתרו קבלת התורה
שטיגליץ, הרב זאב אריה
3 שיעורים
(המכוניות האוטונומיות ובדברי החזוא לגבי שינוי מקום החץ מרבים ליחיד, ועוד...)
שטינברג, הרב שרגא
5 שיעורים
(פרק יח פזוק יג, ועוד...)
שטינוביץ, הרב שרגא
14 שיעורים
(יום ד יתרו עשרת הדברות, ועוד...)
שטמר, הרב רפאל
4 שיעורים
(למה משה רבינו מתחתן בשנית עם אשתו ציפורה הרי אסור לכהן גדול להחזיר גרושתו, ועוד...)
שטנצל, הרב יונתן
13 שיעורים
(וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק יתרו עב, ועוד...)
שטראוס, הרב
יתרו
שטרום, הרב יוסף נחום
7 שיעורים
(046 שיחה פרשת יתרו האחריות לקיום העולם, ועוד...)
שטרן, הרב מתתיהו
3 שיעורים
(פרשת יתרו תשעד 1, ועוד...)
שטרנבוך, הרב משה
5 שיעורים
(יתרו בית דין צדק כוחו וכבודו בזמנינו, ועוד...)
שטרסברג, הרב אשר
יתרו
שיחות מבית המוסר בירושלים.
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
שיטרית, הרב יוסף
9 שיעורים
(פרשת יתרו תשעג, ועוד...)
שיינפלד, הרב יהודה
2 שיעורים
(יתרו לא תחמוד, ועוד...)
שיש, הרב יעקב
12 שיעורים
(אמונה שלמה לקראת הגאולה, ועוד...)
שכטר, הרב אריה
50 שיעורים
(יתרו עץ ועצה הדרך לייעץ על פי התורה, ועוד...)
שלום, הרב בועז
6 שיעורים
(115פרשת יתרו קבלת התורה, ועוד...)
שמואלי, הרב בניהו
8 שיעורים
(יתרו בעניין מידת הקדושה ומידת הכעס, ועוד...)
שמואלי, הרב מאיר
4 שיעורים
(פרשת יתרו מעמד הסטורי שלא היה ולא יהיה כמוהו תשעז, ועוד...)
שמש, הרב שמעון
11 שיעורים
(פרשת יתרו פתח ז רקיעין לגלות האמת, ועוד...)
שניידר, הרב דוד מנחם
יתרו
שניים מקרא ואחד תרגום בהברה אשכנזית
יתרו
שנים מקרא ותרגום בהברה חסידית
יתרו
שניצר, הרב שמואל
יתרו
שערבני, הרב יהודה
3 שיעורים
(פרשת יתרו ובעניין בר מצווה בחודש אדר, ועוד...)
שפירא, הרב אריה זצ"ל
14 שיעורים
(יתרו פן תשכח אשר ראו עיניך, ועוד...)
שפירא, הרב משה זצ"ל
5 שיעורים
(יתרו אהבת תורה ויראת שמים, ועוד...)
שפירא, הרב רפאל
4 שיעורים
(יתרו הכנה לקבלת התורה ומידות, ועוד...)
שקלים, הרב יגאל
6 שיעורים
(יתרו דרכה של תורה, ועוד...)
שרביט, הרב עופר
4 שיעורים
(17 הערות לפרשת יתרו המשך, ועוד...)
שרוני, הרב ניסן
2 שיעורים
(יתרו, ועוד...)
שרייבר, הרב שמעון

לעמוד פרשת השבוע הישן הקש כאן


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש