To the new website
Kol Halashon Online Torah Shiurim ISRAEL: 03-6171111 USA: 718-5215231 UK: 208-1917000
Friday 09 June 2023 | כ' סיון תשפ"ג
 • Harav Michel Zilber

  הרב מיכל זילבר נולד בט' בתשרי 7 באוקטבר 1943 ה'תש''ד הוא ראש ישיבת זוועיהל בירושלים מחסידי סלונים. בנוסף הוא מגיד שיעור בולט, בעבר היה ראש ישיבת איתרי.

  נולד בטבריה להוריו רבי לייבל ומרת יהודית איטה, מחסידי סלונים, ונקרא על שם סבו רבי יחיאל מיכל פרומקין. שורשי המשפחה בטבריה עוד מעליית הפמליה של רבי מנחם מנדל מוויטבסק. מצד אמו הוא צאצא של רבי שלמה זלמן וילנר הכהן, תלמידו הגדול של רמ"מ מויטעבסק. רבי מיכל הושפע גם מסבו הרב עזריאל חיים זילבר שנחשב כמתמיד.

  בצעירותו למד בישיבת בית אברהם סלונים אצל הנתיבות שלום ובישיבת סלבודקה בה למד מרבי יחזקאל אברמסקי. לאחר נישואיו עבר להתגורר בירושלים. שימש ראש ישיבה בישיבת איתרי ובישיבת פרשבורד. כיום משמש ראש ישיבת זוועהיל וכן נשיא ישיבת תפארת ישראל, שבראשה עומד חתנו הרב ישראל מאיר דרוק, ומוסר בה שיעורים ושיחות שבועיות. הוא מקיים סדרי לימוד יומיים בתחומים תורניים רבים, ועורך '' סיום הש''ס'' מדי שנה. הרב זילבר עוסק גם בחכמת הקבלה, ובשנים עברו למד בישיבת המקובלים שער השמים לצד רבי משה לוריא והרב שמואל אוירבך זצ''ל. 

  אחר שאחד מבניו נולד עם פיגור שכלי, החליט לגדלו בביתו ולא לשולחו למעון לחוסים או לאימוץ על אף שכך היה מקובל על פי רוב באותם שנים גם בקרב הקהילה החרדית. כך גם עודד משפחות נוספות לנקוט בצעד דומה ולראות בגידול "הילד המיוחד" כמתנה מאת ה'. בהמשך פתח בירושלים מוסד לילדים חרדים בעלי לקויות למידה בשם לימודי ה', ועודד וסייע בפתיחת מוסדות נוספים לילדים לקויי למידה ובעלי פיגור שכלי.

  בתחילת שנות ה-80 החל להקליט את שיעוריו על דף היומי בתלמוד בבלי, כאשר בתחילה הקליט שיעורים בשפת היידיש במסגרת יוזמת Dial-a-Daf בארצות הברית, לאחר מכן עם פתיחת קול הדף החל בהקלטת השיעורים גם בעברית, שיעוריו מאופיינים בחיתוך דיבור ובבהירות, כל שיעור נמשך 60 דקות והוא כולל את פירוש הגמרא ותוספת מהמפרשים. בנוסף הוא מוסר מדי שבוע מספר שיעורים בפרשת שבוע, המופיעים בקול הלשון.

  Display All
  Rav's shiurim on the phone
  0732951661
  Books by the Rav

  בים דרך הגדה של פסח  בים דרך הפטרות  בים דרך מאמרי עולם  בים דרך עניני שבת קודש  בים דרך קונטרסי המועדים  לב ים  בים דרך  סדרה חדשה בים דרך


  Ask the Rav
  Please enter password to proceed