Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום שני ט"ו שבט תשע"ט / 21 ינואר 2019© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   
כדי לקבל את רשימת כל השיעורים תחת נושא זה, לחץ על "חפש" מבלי להכניס ערך לחיפוש

סדר הנושאים:אודיו/וידאוחיפוש בנושאים אלה:
הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל - נביאים וכתובים
הרב רפאל אוירבך
הרב מרדכי נויגרשל - נביאים וכתובים
שיעור בנביא שמואל בעיון הרב אברהם טויב
הרב אברהם דוד יעקבזון - שיעור יומי בנביא
הרב צבי פריינד
הרב מאיר רוז - נביאים וכתובים
הרב אברהם ישעיהו פישר - שיעור בספר איוב (16 שיעורים)
הרב שלמה אסולין
הרב משה קארפ זצ"ל
הרב בן ציון מוצפי - נביאים וכתובים
שיעור בנביא - הרב שלמה פרוביין (13 שיעורים)
קריאת נביאים וכתובים בטעמים הרב יצחק שלמה זילברמן
הרב אברהם קופרמן - שיעור במשלי (18 שיעורים)
הרב יוסף מילר - שיעור בספר שמואל
שיעור בנביא
נביאים על פי המלבים הרב בועז שלום
הרב יעקב מאיר זוננפלד
הרב יהודה שטוב - שיעורים בספר תהילים (20 שיעורים)
שיעור בעיון בספר יהושע - הרב אליהו מאיר גולדשטיין
שיעור בנביא - הרב גויטן
הרב אברהם יוסף אהרמן - שיעור בנביא בעיון (22 שיעורים)
הרב שרגא שטיינוביץ - נביא (16 שיעורים)
הרב אורי זוהר - ספר משלי עם ביאור הגר"א (13 שיעורים)
הרב יהודה רזאל
כולל באר מרים
הרב אורי הולצמן - נ"ך בעברית
הרב נתן רוטמן - שיעורים עיוניים בנביאים וכתובים
הרב יוסף נחום שטרום - שיעורים בנביא
ספר משלי - הרב גלוסקינוס (77 שיעורים)
הרב שמאי אסטרייכר - נביאים וכתובים
הרב ישראל אקוקה
הרב שמואל קרביץ - שיעורים בנביאים וכתובים
הרב משה חי סימן-טוב זצ"ל
הרב מתתיהו זרגרי
הרב משה ישראל יונה
הרב נתנאל ברדה - נביאים וכתובים
הרב גואל אלקריף
הרב יעקב פויכטוונגר - נביאים וכתובים
הרב שלמה מילגרום
הרב יוסף רפפורט
הרב יונתן שטנצל - נביאים וכתובים
הרב יהושע ברכץ – שיעור בנביא
הרב אבישלום מונייצר
הרב יהושע ליבוביץ - קריאת נביאים וכתובים
הרב שלום מאיר וולך
הרב עופר ישראל וייסברג – נביא בעיון
הרב מנחם בן חורין - ספר איוב (4 שיעורים)
הרב עמיהוד קליין - משלי עם ביאור הגר"א
הרב יוסף ברוק - נביאים וכתובים
הרב איתמר שמש - נביאים וכתובים בעיון
הרב אליהו מאיר פייבלזון - נביאים וכתובים
הרב שמואל מנחם כהן - נביאים וכתובים (23 שיעורים)
הרב יוסף פומרנץ - נביאים וכתובים
נביאים וכתובים ממרכזי תורה
הרב יצחק אהרן קרמר - נביאים וכתובים בעברית
הרב צבי רוטברג - נביאים וכתובים
הרב אליהו עמר - נביאים וכתובים
הרב אברהם כהן - אך טוב וחסד אשקלון - נביאים
הרב עמנואל סולימן - נביאים וכתובים
הרב אהרן שווב - משלי (26 שיעורים)
הרב שמעון שמואל שרייבר - נביאים וכתובים
הרב דוד לייבל - נביאים וכתובים
הרב שקד בוהדנה - נביאים וכתובים
הרב אייל עמרמי - משלי
הרב מנחם גיאת - נביאים וכתובים
הרב ישראל טל - נביאים וכתובים
הרב יצחק בן פורת - קהלת (146 שיעורים)
הרב שמואל אריה שפירא - נ"ך בעברית
הרב מאיר אליהו - מגילות ותהילים
הרב יעקב זייבלד (אחינו) - ספר איוב (5 שיעורים)
הרב אהרן בראנד - שיעור בתהלים (11 שיעורים)
הרב יצחק זאב גולדיש - נ"ך
שיעור בנביא ירמיהו (1 שיעור)
הרב אייל גיאת - ספר יונה , שיעורי דירשו (4 שיעורים)


בחירת שפת
השיעורים
חיפוש