Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון י"ב חשון תשע"ט / 21 אוקטובר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 339 שיעורים:  
 דפים:12345678910>10+>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאובחר רב:
וידאואודיו
צפההורדבחרהאזןהורדבחר
1. אביטן, הרב אליהו חי
   
ברך עלינו-טל ומטר, כז תשרי, תשעה  ·  21 אוקטובר 2014 · 58 דקות : 13MB
2. אונגר, הרב אייל - הלכות תפילה
   
תשלומים בתפילה כשהחסיר בתפילה יעלה ויבוא או ותן טל ומטר, ה תמוז, תשעו  ·  11 יולי 2016 · 38 דקות : 8MB
3. אוסטרן, הרב אלקנה - מסימן קז עד קכז
   
סימן קיד סעיף א-הלכות הזכרת הגשם, דין הזכרת הרוח וגשם וטל, כה אייר, תשעז  ·  21 מאי 2017 · 25 דקות : 6MB
4. אורצל, הרב אליהו משה
   
הזכרת טל ומטר, ז חשון, תשעו  ·  20 אוקטובר 2015 · 55 דקות : 13MB
5. אייזנטל, הרב אוריאל - מחזור א
   
סימן קיד ותן טל ומטר לברכה, דין הזכרת הרוח וגשם וטל, ז חשון, תשעז  ·  8 נובמבר 2016 · 29 דקות : 6MB
6. אלבז, הרב רפאל
   
משיב הרוח וברך עלינו, י חשון, תשעה  ·  3 נובמבר 2014 · 44 דקות : 10MB
7. אליהו, הרב מרדכי - הלכות ברכות
   
29- ברכת הלבנה וברכת תן טל ומטר, ג תשרי, תשעז  ·  5 אוקטובר 2016 · 62 דקות : 14MB
8. אליהו, הרב מרדכי - הזכרת ושאלת טל וגשם
   
006 מנחת יהודה - הלכות הזכרת גשמים ובקשת גשמים, ג תשרי, תשעז  ·  5 אוקטובר 2016 · 82 דקות : 19MB
9. אליסון, הרב אבנר
   
הלכות טל ומטר-חיזוק ללימוד חק לישראל, ו חשון, תשעט  ·  15 אוקטובר 2018 · 42 דקות : 10MB
10. אליסון, הרב אבנר
   
ברך עלינו-ותן טל ומטר, ג חשון, תשעה  ·  27 אוקטובר 2014 · 41 דקות : 9MB
11. אלקריף, הרב גואל - הלכות שונות
   
ברך עלינו-ותן טל ומטר-ומעשה שבת, ה חשון, תשעז  ·  6 נובמבר 2016 · 13 דקות : 3MB | 34MB
12. אלקריף, הרב גואל - הלכות תפילה
   
מדיני טל ומטר, ב חשון, תשעו  ·  15 אוקטובר 2015 · 10 דקות : 2MB | 24MB
13. ארנטרוי, הרב גבריאל - ענינים שונים
   
דיני אמירת ותן טל ומטר לברכה, ט חשון, תשעח  ·  29 אוקטובר 2017 · 16 דקות : 3MB
14. ארנטרוי, הרב גבריאל - ענינים שונים
   
דיני אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם, ט חשון, תשעח  ·  29 אוקטובר 2017 · 11 דקות : 2MB
15. ארנטרוי, הרב גבריאל - ענינים שונים
   
הזכרת גשמים ומטר במקומות שצריכים גשם בקיץ, א חשון, תשעו  ·  14 אוקטובר 2015 · 24 דקות : 5MB
16. ארנטרוי, הרב גבריאל - ענינים שונים
   
נוסח משיב הרוח ומוריד הטל, כה תשרי, תשעו  ·  8 אוקטובר 2015 · 34 דקות : 8MB
17. ארנטרוי, הרב גבריאל - ענינים שונים
   
התחלת אמירת משיב הרוח, כד תשרי, תשעו  ·  7 אוקטובר 2015 · 51 דקות : 12MB
18. ארנטרוי, הרב גבריאל - ענינים שונים
   
מדוע מתחילים משיב הרוח במוסף, כג תשרי, תשעו  ·  6 אוקטובר 2015 · 22 דקות : 5MB
19. אשר, הרב פנחס משה - הלכות תפילה
   
ותן טל ומטר, ז חשון, תשעו  ·  20 אוקטובר 2015 · 11 דקות : 2MB
20. בלבבי משכן אבנה - הרב איתמר שוורץ - בלבבי משכן אבנה על תפילה
   
תפילה 079 ותן טל ומטר לברכה, ט אדר א, תשעו  ·  18 פברואר 2016 · 30 דקות : 7MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש