Home Page קול הלשון
בס"ד
 English    עברית          
דרושיםעזרהדף הביתקול הלשון בטלפוןאוצר קול הלשון
כניסהיום ראשון י"ב חשון תשע"ט / 21 אוקטובר 2018© כל הזכויות שמורות  |     שותפות בהחזקת התורה     |     וידאו     |     שיעור חי     |     צור קשר   

נמצאו 1184 שיעורים:  
 דפים:12345678910>10+>>
סדר השיעורים:אודיו/וידאובחר רב:
וידאואודיו
צפההורדבחרהאזןהורדבחר
1. אלבום א
   
05-תקע בשופר גדול, י חשון, תשעט  ·  19 אוקטובר 2018 · 2 דקות : 0MB
2. אלבום א
   
04-תקעו בחודש שופר, ט חשון, תשעט  ·  18 אוקטובר 2018 · 3 דקות : 0MB
3. גולדהבר, הרב אלחנן - מסכת הנלמדת
   
ירושלמי ראש השנה פרק ג הלכה ו-דף יז עא-משנה שופר שנסדק , ג חשון, תשעט  ·  12 אוקטובר 2018 · 47 דקות : 11MB | 227MB
4. גולדהבר, הרב אלחנן - מסכת הנלמדת
   
ירושלמי ראש השנה פרק ג הלכה ג-דף טז עא-משנה שופר של ראש השנה, א חשון, תשעט  ·  10 אוקטובר 2018 · 32 דקות : 7MB | 157MB
5. ישיבת אורחות תורה - ראש השנה
   
שיעור 30 בענין מצות צריכות כונה בשופר, כט תשרי, תשעט  ·  8 אוקטובר 2018 · 38 דקות : 9MB
6. שלום, הרב בועז - אלול
   
05 אלול - תקיעת שופר באלול, יג תשרי, תשעט  ·  22 ספטמבר 2018 · 96 דקות : 22MB
7. פייבלזון, הרב אליהו מאיר - אלול
   
ימי הרחמים והרצון מהות הזכרונות והשופרות-הבחירה של אלוקים באדם והציפיה לגאולה, ז תשרי, תשעט  ·  16 ספטמבר 2018 · 43 דקות : 10MB
8. יומן ולילה - רבנים שונים
   
הרב יעקב פרידליס-תקע בשופר ונמצא פסול, ה תשרי, תשעט  ·  14 ספטמבר 2018 · 45 דקות : 10MB
9. ניר, הרב נתנאל - ראש השנה
   
ראש השנה דרוש ח- שופר, ד תשרי, תשעט  ·  13 ספטמבר 2018 · 61 דקות : 14MB
10. נושא הלכתי בפרשה הרב אליעזר פרבשטיין
   
מצוות מלכויות זכרונות ושופרות, כט אלול, תשעח  ·  9 ספטמבר 2018 · 71 דקות : 16MB
11. שטינברג, הרב שרגא - ראש השנה
   
בביאור שיטת הגריז בשמיעת חזרת השץ במוסף לצורך תקיעות של מלכויות-זכרונות ושופרות, כח אלול, תשעח  ·  8 ספטמבר 2018 · 31 דקות : 7MB
12. פוזן, הרב שלמה - שיעורים בהלכה
   
הלכות ראש השנה-הלכות שופר, כח אלול, תשעח  ·  8 ספטמבר 2018 · 70 דקות : 16MB
13. כהן, הרב אליהו - שיעורים מהתקופה האחרונה
   
הלכות ראש השנה-תקיעת שופר, כח אלול, תשעח  ·  8 ספטמבר 2018 · 32 דקות : 7MB
14. יביע אומר בני ברק רבנים שונים - רבנים שונים
   
הרב אבישי כהן-זרע שמשון חידוש ז-מעלות ותיקוני השופר, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 16 דקות : 3MB
15. כהן, הרב אבישי - ראש השנה
   
ראש השנה-אמור-חידוש ז-תועלת של השופר וראש השנה, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 16 דקות : 3MB
16. רוטמן, הרב נתן - שופטים
   
מראה השופר, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 54 דקות : 12MB
17. שולזינגר, הרב משה - שיעורים מהתקופה האחרונה
   
סימן תקצ סעיף ד-סדר הראוי לתקיעת שופר, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 24 דקות : 5MB
18. רוטמן, הרב נתן - סליחות
   
דרכי התשובה בסליחות ובשופר, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 41 דקות : 9MB
19. אברג'יל, הרב נפתלי - הלכות שונות
   
הלכות שופר, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 39 דקות : 9MB
20. אורצל, הרב אליהו משה
   
להדביק שופר שנסדק בנייר דבק, כז אלול, תשעח  ·  7 ספטמבר 2018 · 47 דקות : 11MBבחירת שפת
השיעורים
חיפוש