קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי ד' סיון תש"פ | 27 מאי 2020
חיפוש קולי
 • מועד חג השבועות

  הקש נושא במועד:    או בחר נושא מהרשימה:

  • Atlas
  • 3 שיעורים
   (Shavuos, ועוד...)
  • Balkany, Rabbi
  • חג השבועות
  • Brog (Cleveland), Rav Yisroel
  • Summer 5766 2 Sivan Parshas Naso Monday Shavuos
  • Cleveland), Rav Dovid Gross (Yavneh Seminary
  • Shavuos
  • Finkelman, Rav Mordechai
  • Shavouous5766
  • Foundation, Chofetz Chaim Heritage
  • 3 שיעורים
  • Ginsburg, Rav Eliezer
  • 3 שיעורים
   (Shavuos, ועוד...)
  • Godlevsky
  • 2 שיעורים
   (Shavuos, ועוד...)
  • Goldberger, Rav Moshe
  • 30 שיעורים
   (Haftorah of Shavuos, ועוד...)
  • Kalmanowitz, Rebbetzin
  • 8 שיעורים
   (N11SefiraHodSheBiTiferes20070422, ועוד...)
  • Library, Boro Park Tape
  • 4 שיעורים
   (ShavuosM01, ועוד...)
  • Orzel
  • 3 שיעורים
   (מתן תורה נעשה ונשמע, ועוד...)
  • Rosenblatt, Harav Elyakim
  • 7 שיעורים
   (Shavuos3 A Simple and Mundane act of Chesed can Become Elevated to the Highest, ועוד...)
  • Schiffenbauer, Rav Mechel
  • 32 שיעורים
   (דף טו, ועוד...)
  • Schwab, Rav Yosef Chaim
  • 11 שיעורים
   (08 Shevuos Part 1, ועוד...)
  • Schwalbe
  • 32 שיעורים
   (Perek 4 Mishna 11 12, ועוד...)
  • Shiurim, Guest Daf Yomi
  • 42 שיעורים
   (דף טו, ועוד...)
  • Steinberg, Mrs D.
  • Bamidbar Shavuos
  • Susna, Rav Simcha Moshe
  • 2 שיעורים
  • Weinreich, Mrs. Rosa
  • חג השבועות
  • Zuker, Rabbi David
  • 4 שיעורים
   (The Minhag Not to Bring in Shavuos Early, ועוד...)
  • אור, ישיבת תורה
  • 3 שיעורים
   (Shavuos Meat end Milk 1, ועוד...)
  • אלזס, הרב נפתלי
  • 10 שיעורים
   (שבועות קבלת התורה, ועוד...)
  • אלי, הרב הלל
  • חג השבועות
  • אלעפאנט, הרב יוסי
  • 6 שיעורים
   (18 Parshas Emor Pre Shavuos R Yosef Elephant, ועוד...)
  • בלאו, הרב אברהם
  • Tefiloh Part15 birchas hashachar shavuos
  • בלסקי זצל, הרב ישראל
  • 5 שיעורים
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 4 שיעורים
   (Shavuot the holiday of the weeks, ועוד...)
  • בקשט, הרב צבי
  • 25 שיעורים
   (Preparing for Kabalas Hatorah, ועוד...)
  • בראג, הרב אליהו
  • 2 שיעורים
   (The Gift Of Kabolas HaTora, ועוד...)
  • בראון, הרב אהרן
  • חג השבועות
  • ברעוודה זצל, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (Shavuos Megilas Rut, ועוד...)
  • גולדברגר, הרב שלום דב ישראל אהרן
  • חג השבועות
  • גולדשמידט, הרב דניאל
  • Dinei Shvuot יקנהז
  • גרבר, הרב יוסף
  • 2 שיעורים
   (Shavuos Kabolas HaTorah, ועוד...)
  • גרוסמן זצל, הרב דוד
  • 99 שיעורים
   (דף טו, a Shavuot, ועוד...)
  • דהן, הרב חיים
  • Preparing for Matan Torah
  • דונר, הרב אהרן דוד
  • 2 שיעורים
   (Bamidar Shavuos, ועוד...)
  • דינר, הרב יהודה אריה
  • 4 שיעורים
   (Siman494 Seif1, ועוד...)
  • הלפרין, הרב חיים
  • 5 שיעורים
  • הקשר, הרב אברהם
  • Shavuos
  • התורה, התחל את יומך בדרך
  • 3 שיעורים
   (Rabbi Yisrael Anshil Shavuos, ועוד...)
  • התחל את יומך בדרך התורה, לונדון גולדרס גרין
  • 2 שיעורים
   (Rav Shlomo Freshwater Shavuos, ועוד...)
  • וולרשטיין, הרב זכריה
  • חג השבועות
  • וייס, הרב אשר
  • 5 שיעורים
   (Shavuot talmod tora, ועוד...)
  • וייס, הרב משה מאיר
  • 19 שיעורים
   (דף טז, ועוד...)
  • וילנר, הרב אבי
  • Shavous
  • וינר, הרב יוסף
  • Shavuos Praying for Success in Torah
  • וסרמן, הרב אריה
  • 13 שיעורים
   (Shauvos does someone who did not sleep say Elokai Neshamah and Hamaavir Sheina, ועוד...)
  • חנן, הרב מרדכי
  • 2 שיעורים
   (Megilath Ruth 2013, ועוד...)
  • טאובר , הרב עזריאל זצל
  • 22 שיעורים
   (E 051596A Shavous Message From Lag Bomer Accept Suffering with Joy, ועוד...)
  • ליברמן, הרב אליעזר
  • 2 שיעורים
   (Hilchos Yom Tov Shavuos Basar Bechalav, ועוד...)
  • ליברמן, הרב מנחם
  • 41 שיעורים
   (Siman 494 Seif Kattan 5 The Tefillah and Krias HaTorah of Shavuos Part 3, ועוד...)
  • ליטמן, הרב שמואל
  • Shavuos Bamidbar 05 030 98
  • לנשים מבית המדרש נזר ישראל
  • 12 שיעורים
   (החיות החדשה של מתן תורה, ועוד...)
  • מאי, הרב אשר דוד
  • 31 שיעורים
   (5 shavuos chasunas hashem im yisroel veyisroel im hatora, ועוד...)
  • מלצר, הרב גרשון
  • 3 שיעורים
   (הלכות הנוגעות לשבועות , ועוד...)
  • מנצ'סטר, התחל את יומך בדרך התורה,
  • 4 שיעורים
   (Rabbi Avrohom Moshe Lampin Shavuos, ועוד...)
  • מרברגר, הרב אליעזר
  • 4 שיעורים
   (שיחת מוסר לשבועות, ועוד...)
  • משינסקי, הרב יעקב
  • 2 שיעורים
   (ShavuosPart1 5771, ועוד...)
  • נוישטט, הרבנית
  • 4 שיעורים
   (Gratitude Before Kabalath Hatorah, ועוד...)
  • סמיילס, הרבנית שירה
  • 9 שיעורים
   (T156ShevuotandRuthInnerDimentionsShevuot5759, ועוד...)
  • פולק זצל, הרב אהרן
  • 9 שיעורים
   (קבלת התורה, ועוד...)
  • פייפר, הרב מנחם
  • 6 שיעורים
   (F005Shavuos, ועוד...)
  • פיישר, הרב חיים
  • Bamidbar Shavuos Generations Of Gratitude
  • פינקוס , הרב שמשון דוד זצל
  • 3 שיעורים
   (10 Shavous Preparation for Kabolas Hatorah, ועוד...)
  • פינקוס, הרב יצחק
  • 3 שיעורים
   (Megillas Rus Perek 3 4, ועוד...)
  • פינקל, הרב גדליה
  • Naso Shavuos
  • פריד, הרב גבי
  • 4 שיעורים
   (Bamidbar Shavuos, ועוד...)
  • פרידמן, הרב משה אהרון
  • 2 שיעורים
   (69 Shavuous RMAF, ועוד...)
  • פרל, הרב שלמה זצל
  • 34 שיעורים
   (shevuos birchas hatorah and other shavuos sheilos שבועות ברכות התורה ושאר שאלות, ועוד...)
  • פרלמן, הרב יוסף
  • 5 שיעורים
   (Inyanei Shavuos, ועוד...)
  • צוקר, הרב שמואל יצחק
  • 31 שיעורים
   (79 Shavuous 5773 and Behaaloscha The Torah Guides us to Live Along the Middle an, ועוד...)
  • קאהן, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (Meleches Mochek Shavuos, ועוד...)
  • קאופמן, הרב דניאל
  • מגילת רות
  • קאופמן, הרב חיים
  • 3 שיעורים
   (5756 SHAVUOS VKABOLAS HATORAH, ועוד...)
  • קאלוס, הרב שרגא
  • 3 שיעורים
   (Voice060528001, ועוד...)
  • קינזר, הרב שלמה
  • חג השבועות
  • קנופפלר, הרבנית
  • 4 שיעורים
   (Shavuos Kabolas Hatora, ועוד...)
  • קפלן, הרב יעקב
  • שבועות עניני מתן תורה
  • קפלן, הרב ניסן
  • 8 שיעורים
   (Halacha 249 moadim shavuos dinim and minhagim, ועוד...)
  • קפלן, הרב שמעון
  • 30 שיעורים
   (Inyan Of Naase VeNishma Injan Of Putting Greenery In Beis Hamedrash And Houses, ועוד...)
  • קראהן זצל, הרב ישראל קלמן
  • 10 שיעורים
   ( Torah Histapkus 3 Tafkid, ועוד...)
  • רובינשטיין זצל, הרב אשר זליג
  • 12 שיעורים
   (0205 Bamidbar Erev Shavuos 5769 24kb 58m, ועוד...)
  • רובינשטיין, הרב צבי יעקב
  • 2 שיעורים
   (Kabolas Hatorah, ועוד...)
  • רודינסקי, הרב
  • ErevShavuosShmooze MicFellOff
  • רפפורט, הרב מאיר
  • Bamidbar Shavuos
  • שטרן, הרב יוסף
  • הכנה לשבועות ראשית התחדשות כב אייר תשסז