לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון י"ז סיון תשפ"ד | 23 יוני 2024
 • מועד ספירת העומר

  הקש נושא במועד:

   • "והקרבתם מנחה חדשה לה'" - עומר התנופה קשור לעניין הספירה.
   • דהן, הרב משה

   • אב שנפטר סמוך לניסן, ונכנסו לחג הפסח מגודלי שיער.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אדם יוצא מהתאוות שלו רק ע"י החכמה (הגאון מוילנא)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אז החלה מלאכת השיקום והבנייה מחדש - וזוהי ספירת העומר - תקופת שיקום.
   • דהן, הרב משה

   • אך כדי להגיע לקדושה צריך לעבוד ולקנות כל מידה ומידה לאט לאט.
   • דהן, הרב משה

   • אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך - שהרי אברהם אבינו לא זכה לארץ ישראל אלא בעבור העומר. (ע"פ המדרש)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אמירת "וצוונו" בברכה על מצוות ספירת העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אמר לחבירו בנוסח של דברים המעכבים בנוסח הספירה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אנחנו ממשיכים את היציאה ממצרים ונכון שהיציאה ממצרים שהיתה רגעית תוך 18 דקות טרם הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בטו באב פסקו מתי מדבר מלמות,
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בין חג הפסח לשבועות ישנו מסלול, ההופך את הייצור האנושי - מבהמה לאדם:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בל תוסיף
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בסדר התפילה ובקידוש אומרים "זכר ליציאת מצרים" כיון שהמצרים האלה היו קשים מאוד והתאוות הם נקראים מצרים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דברי הט''ז על מנהג עירו שלא לישא אשה כל ימי העומר, ושלושה טעמים לכך.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין - חילול ה':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • האבל על תלמידי רבי עקיבא הוא תיקון לחטא בין אדם לחבירו.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • האם הבנת הספירה בעומר מעכבת או לא.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הארה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הגר"א במשלי סוף פ"ו - ספירת שבעת השבועות לחלץ משבעת מדורי גיהנם.
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • הזוהר - מפליג בגודל מעלת 'ספירת העומר'
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הטומאה זה העדר חיים. ואפילו אישה שהביאה בן לעולם - יצא ממנה החיים - ומגיע טומאה למקום.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היום ה6 של השבוע ה6 הוא היום של היסוד של היסוד. והטהרה היא היסוד של עם ישראל ומשם מגיע כל הברכה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הכינוי כושים הוא על שם שנשארו שונים ומובדלים ככושים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • המין ראשון: עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים, דינם שיהרג ואל יעבור בכל מקום ובכל זמן:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • המצוות נאמרו לבני האדם - באשר הם שם:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • המשך השיעור
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • המשך שיעור
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הסבר הרב הירש
   • דיאמנט, הרב נחום

   • הספירה הזאת נקראת ספירת העומר - כיוון שבבית המקדש הקטירו ביום הראשון של הספירה את מנחת העומר.
   • דהן, הרב משה

   • העניין ב49 יום: בספר ויקרא יש 7 מיני טומאות שכל טומאה יש לה ספירת 7 ימים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקדמת הספירה לתחילת היממה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הקנס שאסרו חמץ שעבר עליו הפסח
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הרב מסביר שרבי יהודה קשר את ראשו כיוון שזה היה מהאורות שהוא קיבל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השעורה יוצאת בפסח והחיטה בשבועות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ובקיץ כולם מתעוררים, והתורה אומרת שב ואל תעשה - ובפסח אומרת התורה אל תאכל חמץ אל תיגע בחמץ. והחמץ מסמל היצר הרע.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חבירו שואל אותו כמה ימי הספירה בזה הלילה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חטא הסוטה הוא ברית קודש ומצות ספירת העומר שייכת לברית קודש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חילול ה'
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • יהרג ואל יעבור
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ילדים במצוות ספירת העומר, וספירה בבוקר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • יצר הרע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישראל שהיו במדבר ירד להם מן , יש אומרים שהמן ירד בפסח שני , יש אומרים שירד בל"ג בעומר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל הטהרה היא סביב התורה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל עם ישראל כגוף אחד - משל מהספר חרדים בענין זה.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • לחם הפנים היה נשאר טרי וחם שמונה ימים. וזה היה נס.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדוע אצל יוסף נאמר 'למטה יוסף למטה מנשה' ואילו אצל אפרים נאמר 'למטה אפרים הושע בין נון'
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • מדוע נהג הגר"א שלא לסמוך על מכירת חמץ
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה אמר הגאון מוילנא כשהגר צדק מסר את נפשו להריגה.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • מה משמעות המילה "תמימות"? שני תירוצים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מהר"ל: מדוע מתו תלמידי ר"ע דווקא בימים אלו
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מט שערים
   • דהן, הרב משה

   • מכיון שעדיין לא היו ישראל טהורים המתין להם הקב"ה עד שישלימו 7 נקיים בכדי שיהיו מסוגלים להגיע לקבלת התורה (אור החיים)
   • דהן, הרב משה

   • מעלתם של ימי ספירת העומר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מצוות ספירת העומר - מצווה אחת או ארבעים ותשע מצוות?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מצוות צריכות כוונה 4 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • נאמר "ויתן להם ארצות גויים... בעבור ישמרו חוקיו" שבזכות המצוות אנו זוכים לארץ ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נמצא ביום השמיני ואומר היום שבוע אחד ויום אחד.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • סדר התפילה בימי ספירת העומר. אמירת ספירת העומר קודם אמירת "עלינו לשבח".
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפור מהגמרא על החלפה של מיטות נפטרים בין מיטת אדם גדול למיטת רשע גדול.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • ספירת העומר 40 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.וולפא, הרב אריה.דרמר, הרב אליהו.לוי, הרב יצחק - רב העיר נשר.וולפא, הרב אריה.ארנטרוי, הרב אליהו אליעזר.הוניגסברג, הרב ישראל יצחק.נויגרשל, הרב מרדכי.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.שילוני, הרב מיכאל.טאובר , הרב עזריאל זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.רוזנבלום, הרב ברוך.קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.וולפא, הרב אריה.וייס, הרב אשר.טויסיג, הרב אהרן.דהן, הרב משה.דרייפוס, הרב אליהו.יפה, הרב דב זצ"ל.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.דרייפוס, הרב אליהו.מזוז, הרב מאיר.הופנונג, הרב גדליה.וייס, הרב אשר.ורצברגר, הרב מרדכי אריה.זעפרני, הרב שלמה.וייס, הרב אשר.סגל, הרב דן.דרייפוס, הרב אליהו.בביאן, הרב יהושע.קוק, הרב בן ציון.דהן, הרב משה.וייס, הרב אשר.)

   • ספירת העומר עניינה שמתחילים הכל מחדש.
   • דהן, הרב משה

   • עד מתי נוהגים מנהגי אבלות בימי הספירה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עומר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עלינו לשבח
   • מלכא, הרב אופיר

   • ערבית
   • מלכא, הרב אופיר

   • צאת הכוכבים 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.)

   • קדושים נאמר בפרשת הקהל כדי להוכיח שבשביל קדושה לא צריך לפרוש מהציבור
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קידוש ה'
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • שבועות 3 שיעורים
   • (דיאמנט, הרב נחום.הוניגסברג, הרב ישראל יצחק.וולך, הרב שלום מאיר.)

   • שיטת הנוהגים באבלות כל ימי העומר. וחומרת המחמירין שלא להסתפר על שבועות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תורה 4 שיעורים
   • (דיאמנט, הרב נחום.וולפא, הרב אריה.יוסף, הרב עובדיה זצ"ל.ליברמן, הרב חיים ברכיה.)

   • תלמידי ר' עקיבא מתו גם בחול המועד, ויש שיטה שמתו רק בימים שלא אמרו בהם תחנון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תפקיד ימי הספירה זה להיות בריה חדשה. ולכן העבודה בימי הספירה היא עבודה פנימית.
   • דהן, הרב משה

   • א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • אבל בתוך ל' מותר לו לישא אשה אם לא קיים פריה ורבייה, פרי חדש יו"ד סימן שצ"ב.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • אבלות בספירת העומר - איזה מלאכה נהגו לא לעשות ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - ברכת שהחיינו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - לבישת בגד חדש
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - נגינה בסעודת מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - סידור השפם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - תספורת לבעל ברית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אדם בא הביתה והבית מסודר הוא לא אומר מילה טובה רק כשיש בלגן יש לו מה להעיר......
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • אדם זה לשון יחיד ואינו בלשון רבים.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • אדם לעמל יולד איני יודע לאיזה עמל כשהוא אומרצ לא ימוש ספר התורה מפיך הוי אומר לעמל תורה, סנהדרין צט' ב', מהר"ל דרוש על התורה.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • אוהב עמו ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • אות אל"ף מורכבת מוי"ו ושני יודי"ן - היא חייבת להיות יחידה אחת יצוקה אם יש משהו נפרד היא מתבטלת
   • דרמר, הרב אליהו

   • איזהו עשיר השמח בחלקו.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • אילו קרבנו לפני הר סיני, דיינו (הגדה ליל הסדר), אלשיך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אין הכונה התרפאות גשמית אלא רוחנית, פרי צדיק מאמר חודש אייר.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו ניסים, רמב"ן שמות פרק יג' סוף פרשת בא.
   • מזוז, הרב מאיר

   • איסור נישואין בימי העומר - טעם שלישי לאיסור
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת חמץ שנמכר לגוי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת חמץ שנמכר לגוי - בתערובת חמץ
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת חמץ שנמכר לגוי - סיגריות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם בן אדם לא נותן כבוד לחבירו הוא מבזה את התורה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • אמר אביי מצוה למימני יומי שנאמר תספרו חמישים יום ומצוה למימני שבועי שנאמר שבעה שבועות תספור, מנחות סו' א'.
   • ליפשיץ, הרב אברהם

   • אנו מונים כמה יצאנו ממצרים וממילא אנו עולים כדי לקבל את התורה, זהר.
   • מזוז, הרב מאיר

   • אנכי ה' אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים, כל יהודי הוא בן יחיד ובכור של הקב"ה.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • אצל ר' אלחנן וסרמן השאלה היא בקום ועשה שהרי היה באמריקה וחזר תיכף ומייד לפולין ונעקד על קדוש השם
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • אשריך ר"ע שיצא נשמתך באחד כנגד בורא עולם, כיון שבעשרה הרוגי מלכות נהרג כנגד הקב"ה ששיתפוהו במכירת יוסף, האר"ז"ל.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • באיזה ימים אין נושאים נשים בימי העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • בארבעה פרקים העולם נידון בעצרת נידונין על פירות האילן שזה מסמל את האדם, של"ה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בגמ' בחגיגה 'אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו' - איך נדע בדורנו אם דומה הרב למלאך ? ביאור ההפלאה והחתם סופר בעניין
   • טויסיג, הרב אהרן

   • בגמ' בנדרים המעשה של ר"ע ורחל מופיע בכמה שינויים מהגמ' בכתובות - בגמ' בנדרים כתוב שכשהגיע לאחר י"ב שנה הגיע לבד ובגמ' בכתובות כתוב שהגיע עם י"ב אלף תלמידים
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בגמ' כתוב שאחרי כ"ד שנה חזר לביתו ואשתו נישקה את רגליו ודחפוה ואמר להם ר"ע שלי ושלכם שלה הוא - למה צריך לומר שלכם ?
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בגמ' שם הבל היופי זה דורו של חזקיה בגמ' סנהדרין צ"ד: נעץ חרב על פתח ביהמ"ד ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה יידקר בחרב זו
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בגמרא יבמות סב: דרשו עה"פ בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיך ר"ע אומר למד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בדרך כלל חושבים שעולם כמנהגו נוהג וזה בא התנא להשמיענו שצריך להודות אף סתם כך.
   • סגל, הרב דן

   • בחז"ל במדרש הגדול כתוב עוד דברים שבמשך כל השנים היתה גרה בבית אמו של ר"ע והיתה עושה מעשה ידיים שהביאו לה השכנות - למה היא לא נכנסה אליו אפילו רגע אחד? היא לימדתו לא להסיח דעת
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בחינוך מבואר שעניין הספירה הוא לבטא את הכיסופים לקבלת התורה - באוה"ח מבואר שכיוון שרצה הקב"ה להזדווג לאומה זאת דן אותם במניין ז"נ כדי להטהר מטומאת מצרים ולגודל טומאת מצרים צווה לספור שבעה שבועות - לפי"ד מובן למה סופרים את הימים שעברו
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • ביאור אבן עזרא עה"פ: וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור האיסור בחמץ שעבר עליו הפסח
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ביאור הגר"ח שמואלביץ בביאור ו' מתכסים בטלית אחת - אם כל אחד דואג לשני יש לכולם ואם לא אין לאף אחד
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • ביאור המושג הנזכר בגמרא 'כנסת ישראל' - מציאות רוחנית אדירה הקרויה נשמת ישראל וממנה יוצאים זרועות הנכנסות לכל גופי ישראל - בגוף לא שייכת התאחדות אבל במציאות הרוחנית שייך
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ביאור המושג שש מאות אלף שורשי ישראל לא פחות ולא יותר - יסוד ישראל הוא אחד והוא חלק אלוה ממעל ובמהותו הוא אחד למרות שנחלק לס' מאות אלף - -
   • דרמר, הרב אליהו

   • ביאור כוונת הרמח"ל שהאדם צריך שיהיה בו יצה"ר ונטייה חמרית - והנה טוב מאד זה יצה"ר שאלמלא הוא לא נשא אשה ולא הוליד בנים ולא בנה בית - ביאור הגר"ח פרידלנדר
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • ביאור מהר"ל - למה דווקא בל"ג בעומר פסקו מלמות - אייר בגימטריא ארך - ל"ג בעומר חל בי"ח אייר - ארך חי - אורך חיים בימינה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • ביאור מעשה רבי אלעזר בן ערך שקרא בתורה: החרש היה לבם
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור שי' הרמב"ם בחיוב מצוות תפילה כל יום
   • וייס, הרב אשר

   • בימי הספירה אנו אבלים על מות תלמידי ר"ע בתקופה בין פסח לעצרת ובאותה מחלה - מייד הבינו שרוצים כאן משהו
   • דרמר, הרב אליהו

   • בין אדם לחברו
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • בירושלמי כתוב שכשהעשיר עשה לה ירושלים של זהב וקנאה בה אשתו של ר"ג ובאה לבעלה ובקשה גם כזאת ואמר לה אם היית עושה לי כמו שעשתה רחל לבעלה שהיתה גוזרת שער ראשה ומוכרתו גם אני הייתי עושה לך כך
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בליל הסדר אין מברכים את הלל, א"כ מדוע בסוף מברכים יהללוך, בני יששכר
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • בלימוד התורה צריך להיות המושג של הכבוד וברגע שהוא חסר חסר משהו מהותי מאד מעצם התורה
   • דרמר, הרב אליהו

   • במיתת כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא לא מובן איך יכלו אנשים לסבול קבורת כ"כ הרבה אנשים ?
   • טויסיג, הרב אהרן

   • במעשה של ריב"נ ראה ר"ע את מה שהתחולל בנפשו שצהבו פניו וחל נתק בין הרב לתלמיד ואין התלמיד מחובר לשורשו
   • דרמר, הרב אליהו

   • בני עליה
   • וולפא, הרב אריה

   • בספירת העומר א"א להוציא א' את השני - מה ההבדל בינה לכל המצוות שיש דין שומע כעונה - שומע כעונה אינו דבר תיאורטי אלא שנחשב כמדבר ממש
   • דרמר, הרב אליהו

   • בספר קדמון בשם אמרי נועם מביא עה"פ נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר - ע"י נפתלי הישועה הגיעה במהירות ע"י שאמר מילים יפות לכל אחד
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • בעניין הדיבוק שהיה בזמן החפץ חיים
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בפרקי אבות פרק ד' אל תהי בז לכל אדם ... שאין לך אדם שאין לו שעה וכו' -
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו, פנים יפות.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • ברכה אחת על כמה מצוות - בהפרשת תרומות ומעשרות
   • וייס, הרב אשר

   • ברכה אחת על כמה מצוות - בתפילין של יד ושל ראש
   • וייס, הרב אשר

   • ברכה אחת על מצוות שונות - חידוש יד אליהו
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת שלא עשני אשה, ושעשני כרצונו.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • בשו"ת בניין ציון החדשות סי' כ"ט נשאל שאלה על המדרש פ' אמור עה"פ וספרתם 'אימתי הן תמימות בזמן שעושים רצונו של מקום' ובילקוט שמעוני הנוסח אחר 'אימתי הן תמימות בזמן שאין ישוע ושכניה ביניהם' ונשאל שם מה ביאור דברי הילקוט
   • הופנונג, הרב גדליה

   • בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומים וכו' והיו בהם בעלי מום, שיר השירים רבה פרשה ב' אות ז'.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בתחילת פרשת שמיני כתוב ויהי ביום השמיני חז"ל בתנחומא שואלים מה היה הצער שהיה אז ? דברי האמרי חיים בוויזניץ
   • הופנונג, הרב גדליה

   • ג' שיטות,
   • וסרמן, הרב אריה

   • גברא רבה
   • וולפא, הרב אריה

   • גדלותו של ר"ע שכל התושבע"פ הועברה ע"י דרך חמשת תלמידיו - חי מאה ועשרים שנה כמו מרע"ה
   • דרמר, הרב אליהו

   • גדר באיזה מצוות שייך שליח
   • וייס, הרב אשר

   • גילוח
   • עדס, הרב יעקב

   • גמרא בבא מציעא דף ס' עמוד א'.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • דאוריתא
   • מלכא, הרב אופיר

   • דברי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי אור החיים עה"פ: ויסעו מרפידים - ג דברים הנחוצים לקניין התורה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הארי עה"פ: עד הגל הזה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הגר"א בתירוץ השאלה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הזהר בעניין ספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הירושלמי בעניין עמל התורה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי המבי"ט על עשרת הדברות שמחולקים לבנ"א לחברו ובנ"א למקום והיו שני הלוחות אותו שטח למרות שבצד אחד יש יותר מילים - להורות שאצל הבורא עולם בן אדם לחברו הכי חשוב
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • דברי המהרש"א סנהדרין כ. בפירוש ששה מתכסין בטלית אחת
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • דברי הרמ"א שמסתפרין ביום ל"ג כי ימי המגפה היו ל"ב כמניין כבוד
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • דברי הרמב"ן הנוראים בהקדמה לאגרת הקודש בעניין סוד העניין של קדוש השם
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דברי חז"ל על שתיקת העולם בשעת מתן תורה - למה היה צריך את השתיקה הזו ? כדי להגיע לאנכי ה' אלוקיך ולביטול העולם
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • דברי מהר"ל במגילת אסתר עה"פ אם מזרע היהודים - יהודי כמו ייחודי - ביהודה בנימין ויוסף היו בתי מקדשות שסביבם התאחדו כל עמ"י שנאסרו הבמות
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • דברי רבי ירוחם ממיר בשם ספר ברוך שאמר
   • וייס, הרב אשר

   • דברי רבינו חיים וויטאל בספר ליקוטי תורה בראשית מביא קושיא מהאר"י ז"ל - למה הרוצח ראוי לעונש הרי הוא משחרר את הנשמה שרוצה לעלות למעלה - ויישב כל רצונו של הקב"ה שיהיה שכינה בתחתונים בעולם הגשמי
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • דבריו תמוהים מד' התו' והרמב"ן שפירשו את הגמ' הנ"ל באופן אחר שכוונתה שאין המצווה מוטלת על בית דין אלא על כאו"א
   • וייס, הרב אשר

   • דורו של רבי יהודה לא יכלו לעסוק בתורה מחמת העוני - לכן לא הכריחו אותם אבל הם מעצמם החליטו למסור את נפשם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • דיון: תדיר ושאינו תדיר , כשהתדיר אינו לפניו - מה קודם ?
   • וייס, הרב אשר

   • דין תספורת ביום לד' לעומר
   • וייס, הרב אשר

   • דיני משיב הרוח ותן ברכה - דיני טעות
   • גנס, הרב ישראל

   • דעת אגרות משה בשאלה הנ"ל - תדיר ושאינו תדיר
   • וייס, הרב אשר

   • דעתו של אדם מעורבת עם הבריות
   • וולפא, הרב אריה

   • דעתי בישוב המקורות: הבחנה בין ביה"ש בתחילת היום ובין סוף היום
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בישוב שאלת רבי יצחק הוטנר
   • וייס, הרב אשר

   • האוכל ספק נבלה והתברר אח"כ שלא הייתה נבלה , האם עבר באיסור כלשהו ?
   • וייס, הרב אשר

   • האירוע הנ"ל היה שבועיים לפני שבועות שהוא זמן רגיש ביותר לרב ותלמיד - רבי יהודה ברבי אילעאי כשעלה לרגל בשבועות שאל על רבי יהודה ברבי נחמיה ואמרו לו שנפטר
   • דרמר, הרב אליהו

   • האם אומרים אב הרחמים בשבת מברכים בימי הספירה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם אפשר לקיים מצוות ספיה"ע בכתיבה ? רע"א מצדד בתשובה שאפשר דכתיבה כדיבור והערוה"ש תמה מאי שנא מק"ש?
   • וייס, הרב אשר

   • האם בעל בית צריך לעמול בתורה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם חיפוש בספרים הוא יגעת התורה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם כדאי ללמוד גמרא עם שוטנשטיין ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם מברכים על כיסוי הדם של כוי ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם מותר להחזיר גרושה בימי העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם מותר להתגלח במכונת גילוח, החפץ חיים אוסר, ליקוטי הלכות מכות דף כ'.
   • עדס, הרב יעקב

   • האם מותר לעשות אירוסין וסעודה בימי העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר לשיר בפה ללא כלי זמר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם ניתן לספור ספירת העומר אחר פלג המנחה ? - ג חסרונות בספירה זאת
   • וייס, הרב אשר

   • האם ניתן לספור ספירת העומר אחר פלג המנחה ? - האם יש הבדל בין מצוות קריאת שמע למצוות ספירת העומר ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם רבי עקיבא הרגיש יסורים במותו? - כ' התשב"ץ בשם רבו מהר"ם מרוטנבורג שכשאדם גומר בנפשו למסור נפשו על קדוה"ש אינו מרגיש כלום
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • הארת הימים מתחדש כל שנה, רמח"ל.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • הבית יוסף התפלל שיזכה למות על קדושת השם כמו רבי עקיבא והובטח ע"י המגיד שיזכה לכך - למעשה נפטר על משכבו - מבארים המפרשים שכיוון שקבל ע"ע למות על קדוה"ש נחשב כאילו מסר נפשו
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • הבנתי בדברי הריטב"א
   • וייס, הרב אשר

   • הגבול בפאות: י"א עד העצם לפני האוזן וי"א עד היכן שמתחבר האוזן עם הפנים, (ובבית יוסף יוד"קפא) עד למטה מהאוזן.
   • עדס, הרב יעקב

   • הגדרה מחודשת בדין שומע כעונה ע"פ דרכו המחודשת של החזו"א בסי' י"ט
   • וייס, הרב אשר

   • הגמרא בפסחים מביאה את דבריו של רבי עקיבא כשהיה עם הארץ שאמר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור - איפה מצאנו שחמור נושך ? - ביאר מהר"ל שהחמור שובר את עצמותו דל הת"ח דהיינו החומריות שוברת את עצמותם של הת"ח ורצה ר"ע שיהיו ע"ה כמוהו
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הגר"א היה מתכונן לשבועות בפרישות יתירה.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • הדרך להשתוקקות.
   • סגל, הרב דן

   • ההולך במצוות האמת מחמת שהוא אמת הרי זה מעלה גדולה מאד וזה היה מעלתו של אברהם אבינו, רמב"ם תשובה פ"י ה"ב.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • הוי כל צמא לכו למים ואין מים אלא תורה, כדי לקבל התורה צריך צימאון כדי לקבל את התורה.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • החיד"א כ' על הרמב"ם שהסתגר בחדרו ופרש מן העולם עשר שנים על יד החזקה בלבד - חשיבותו העצומה של חיבור היד החזקה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • החינוך שואל כמה קושיות בעניין הספירה א. מה הקשר בין מצוות הספירה למצוות קרבן העומר ב. למה סופרים את הימים שעברו ולא את הימים שנשארו - החינוך מיישב את השאלה הראשונה שיותר נכון הנוסח של ספירה לעומר מאשר ספירה לפסח - נראה מדבריו שאין קשר אמיתי בין קרבן העומר למצוות ספיה"ע
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • היה לי קרוב שהגיע לאה"ק ובבחרותו למד בישיבת וולזין ולאחר חתונתו הלך לעבוד במסחר ובגיל ס' ניצל מהשואה והגיע לארץ ונשאר גלמוד והחל לעסוק בתורה וחידש חידושים
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • הימים הללו הם להתעלות מבהמה לבן אדם - למה לא מברכים שלא עשני בהמה? מחשש ברכה לבטלה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • הכנה 2 שיעורים
   • (ליברמן, הרב חיים ברכיה.שטיין, הרב מנחם.)

   • הלכות ברכות
   • וייס, הרב אשר

   • המהרש"א מקשה למה מתו דווקא בין פסח לעצרת? - מיישב בין פסח לעצרת האקלים הכי מובחר ופחות מתים ורצו להראות שמתו מן השמים
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • המעשה של רשב"י
   • טל, הרב ישראל

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - בדיני עירובין
   • וייס, הרב אשר

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - סתירה לכאורה בדברי המשנ"ב
   • וייס, הרב אשר

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - שורש המחלוקות הנ"ל - דרך נוספת בביאור העניין
   • וייס, הרב אשר

   • המשמעות שנופל ממדרגת אדם כשעוסק בתאוות.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • המשתמש עם אינטרנט ללא סינון אפ' לצרכי לימוד מצווה הבאה בעבירה, הגר"ח קניבסקי.
   • שטיין, הרב מנחם

   • הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, פנים יפות.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • הנראה לי בנדון זה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הסיבה שמתו בימים האלה תלמידי ר"ע כי הם ימי הכנה לתורה וללמדנו שתורה שאין בה בין אדם לחבירו אין הקב"ה חפץ בכך, מהר"ל.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • העושה כפי כוחתיו ומשתוקק למעלה הקב"ה מביאו למדרגה למעלה מטבעו, חובת הלבבות שער עבודת האלוקים.
   • סגל, הרב דן

   • הערת אגב - האם יכולה להיות סתירה בדברי הרמב"ם ?
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - כשיש סתירה בדברי הרמב"ם בספר המצוות ודבריו במקום אחר, איך פוסקים ?
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - מעלת ספר נודע בשערים
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - מקובלים של היום לעומת מקובלים בעבר 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הקושי שיש לי בשיטת המג"א הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • הרב חיים גרינמן
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הרמב"ן בפ' אמור כ' שימי ספיה"ע שבין פסח לשבועות הם כימי חולו של מועד שבין יום ראשון ליום שמיני של סוכות
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • הרשב"א ביאר שכיוון שאנחנו בתקופת החורבן ויש לנו צער כמו בברית מילה משום צערא דינוקא וכמו בשחיטה
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • השוכח לספור בלילה , יספור ביום בלי ברכה - מדוע ?
   • וייס, הרב אשר

   • השראת השכינה בכל דבר
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • התורה ניתנה בשלושה דברים: באש במים ובמדבר - ביאור העניין
   • וייס, הרב אשר

   • התשובה: אצל ישראל לא מתעדים היסטוריה אלא דברים החשובים לישראל.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, השייכות לזהירות בדרכים.
   • גלר, הרב יצחק

   • ודאי שהדרך לא בחיפזון רק כיון שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה לא יכלו להתכונן לקבלת התורה לכן היו צריכם לצאת בחיפזון, בני יששכר אות רח'.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • והמנהג להקל בסירוק, ובתלישה יש להחמיר.
   • עדס, הרב יעקב

   • וזאת התורה אשר שם משה לפני בנ"י - התורה מונחת לפני כאו"א בידו הבחירה לקחתה
   • דרמר, הרב אליהו

   • ויהי בשלח פרעה את העם, כל הצרות שהגיעו כיון שיצאו בחיפזון, מדרש.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • ויש מקילים, וצריך להחמיר, שו"ת מנחת שלמה בסוף הספר.
   • עדס, הרב יעקב

   • ולא נתן ה' לכם לב לדעת ואזנים לשמוע עד היום הזה, דברים פרק כט' פסוק ג'.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ולשיטתו יש מקום לאסור לסרק שערות.
   • עדס, הרב יעקב

   • וספרתם לכם ממחרת השבת, מהות הספירה.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • וספרתם לכם, השביעי הוא היום הקדוש מכולם כמו שבת שבועות שמיטה, רמב"ן פרשת אמור פרק כג' פסוק טו'.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ותן בלבנו בינה, מקשה החפץ חיים מדוע איננו רואים הרבה גדולים.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • זהירות בבין אדם לחבירו
   • גלר, הרב יצחק

   • זכר למקדש
   • וייס, הרב אשר

   • זמן הדלקת נרות שבת בקהילת וירצבורג , גרמניה
   • וייס, הרב אשר

   • חודש אייר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חז"ל דרך ארץ רבה פרק ה' מעשה ברבי יהושע שממנו נלמד פתרון השאלה הנ"ל
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • חידה בהלכות ספירת העומר - איך יכול להיות שמי ששכח לספור ארבעה ימים פעם בכמה ימים יברך ?
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • חמדת ימים
   • וייס, הרב אשר

   • חשיבות קניין מידות טובות
   • וייס, הרב אשר

   • טהרה בכל פרט
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • טכנולוגיה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • טעם הדבר ששמים את היד על העיניים בקריאת שמע - להמחיש לעצמנו שאין עולם רק ה' אחד
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • יה"ר לאחר הספירה, להטהר ולהתקדש בקדושה עליונה.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • יום מט לספירה כנגד מה ?
   • וייס, הרב אשר

   • יישובו של הגר"א בביאוה"ג סי' תפ"ט ס"ד שהשו"ע כ' את דבריו למ"ד מצוות אי"צ כוונה - יש מפרשים כוונתו כהפמ"ג - יש לפרש דבריו באופן אחר
   • וייס, הרב אשר

   • ימי הספירה - איסור מלאכה משקיעת החמה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • ימי הספירה - באילו ימים נהגו לא לשמוע מוזיקה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - גזיזת ציפורניים 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • ימי הספירה - הסרת שיער לנשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - חטאם של תלמידי רבי עקיבא (ע"פ דרגתם)
   • וייס, הרב אשר

   • ימי הספירה - נגינה בבר מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - נגינה לצורך פרנסה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • ימי הספירה - שירה בפה בהשתתפות כמה חברים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת - לנשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת - קנס למי שעבר על המנהג
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת לצרכי בריאות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה הם הכנה לקבלת התורה שזה כנגד מ"ח קניני התורה.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • ימי הספירה הם שורש לכל ימות השנה ובדרך שהולך בהם בה מוליכים אותו כל השנה, רש"ש ספר נהר שלום.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי העומר - ברכת שהחיינו
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - הסרת שיער לנשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - השמעת מוזיקה בסעודת רשות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - מנהג איסור מלאכה לנשים , משקיעת החמה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - שירה בפה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - תספורת לילדים קטנים שסובלים מכינים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר : דברי המהרש"א בביאור הלשון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי ספירת העומר - שלא נהגו כבוד זה בזה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • ימים מסוגלים
   • וולפא, הרב אריה

   • יסודו של הגר"א מוילנא בפי' לספר יונה ע"ד הרמז פ"א פס' ב' "קום לך אל נינוה העיר הגדולה" שקאי על הנשמה שצריכה לתקן את העולם (עיר הגדולה) ולעשות ממנה נווה לה'
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו, הכל בהשגחה משמים.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • יש ג' כלים באהל מועד שיש בהם זר מזבח שלחן הזהב ובארון הקדש - בארון הקודש נאמר ועשית עליו זר זהב ולא ועשית לו
   • דרמר, הרב אליהו

   • יש לעם ישראל שש מאות אלף שורשי ישראל וכל שורש מצמיח מליוני ענפים ועלים - יעקב ירד עם שבעים נפש בלשון יחיד לעשו היו שש עשרה נפשות בלשון רבים
   • דרמר, הרב אליהו

   • ישנם יהודים שפרקו עול לאחר שראו את חורבן יהדות אירופה - בושה וכלימה להם שהרי כאן מתו כ"ד אלף בתוך זמן קצר ולא שמענו שהרהרו אחרי הבו"ע אלא הבינו שהאדם הוא בעל חוב לקב"ה והבורא עולם נפרע מהם עבור עוונותיהם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • ישראל והקב"ה
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • כ' האריז"ל בלקוטי תורה שרחל אשת ר' עקיבא היא ניצוץ מרחל אמנו - עה"פ מאנה להנחם כי איננו הק' הזוהר למה נאמר איננו ולא אינם ? ומיישב שהכוונה היא על יעקב - כיוון שרחל נקברה בלי יעקב והקב"ה הבטיחה שתהיה על הגבול להתפלל על בניה - וזהו הפירוש מאנה להנחם על בניה כי איננו יעקב כי הפסידה את בעלה בעבור שהקב"ה ירחם על בניה
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • כ"ד אלפים תלמידים היו לו לר' עקיבא ומתו בין פסח לעצרת שלא נהגו כבוד זה בזה, הנוגע אלינו.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • כד' אלף תלמידים לא נהגו כבוד זה בזה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • כדי להצליח צריך שיהיה הכנה מלמטה, כי רק עזרה מלמעלה אינו יכול להצליח.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • כוח הרצון
   • סגל, הרב דן

   • כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, פנים יפות דברים טז' ג'.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • כיצד יש לנהוג למעשה
   • גולן, הרב ישראל

   • כל אותיות התורה הם מקשה אחת ברצף - אין להם משמעות בפני עצמן - גם מקבלי התורה צריכים להיות אחד בלב אחד כדי לקבל את התורה שהיא אחד
   • דרמר, הרב אליהו

   • כל המבייש פני חבירו סוף הוא מתבייש ומלאכי חבלה טורדים אותו מהעולם, מסכת כלה.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • כל הספירות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • כל עוד הנשמה באפינו - אפשר לתקן!
   • שוב, הרבנית פריידי

   • כל תושבע"פ נבנתה מר"ע - ור"ע אומר שלא החסיר מן התורה כלום ונתן ג' משלים ע"ז - כמריח מן האתרוג כממלא מאמת המים כמדליק מנר לנר
   • דרמר, הרב אליהו

   • כללי הפסק - חידוש יד מלאכי
   • וייס, הרב אשר

   • כמה גדולה חשיבותה של תפילת מנחה שבכוחה לשנות הטבע - דברי הברטנורא על ויצעקו אל ה'
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • כנגד מה יום מט של הספירה ?
   • וייס, הרב אשר

   • כפה הר כגיגית היה הקידושין של ישראל עם הקב"ה.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • כשהלבבות מופרדות אפילו במשהו אין מקום לתורה לחול שמה
   • דרמר, הרב אליהו

   • כשלג בעומר חל ביום שישי , מתי מסתפרים ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כשעמ"י יצאו ממצרים היו צריכים לעבור תהליך המבואר ברמב"ם שמי שפגום במדה מסוימת בתחילה יטה עצמו לקצה אחד ולאחמ"כ יגיע לאיזון בדרך האמצעית
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • כתיבה כדיבור 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ל"ג בעומר הוא הכנה לשבועות.
   • ליפשיץ, הרב אברהם

   • לא נהגו כבוד זה בתורתו של זה הכבוד מרומם את האדם
   • אונגר, הרב אייל

   • לא תחמוד בית רעך, אבן עזרא.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • לא תתגודדו
   • וייס, הרב אשר

   • לאו שיש בו מעשה לוקין עליו ומתכפר לו - לאו שאין בו מעשה כגון אונאת דברים אין בו מלקות ולא שייך שיתכפר לו
   • דרמר, הרב אליהו

   • לג בעומר
   • ורצברגר, הרב מרדכי אריה

   • לג בעומר - גישת המקובלים: דין שנהפך לרחמים
   • וייס, הרב אשר

   • לג בעומר - דעת חתם סופר ושואל ומשיב
   • וייס, הרב אשר

   • לג בעומר - מה יעשה מי שלא נוסע למירון ?
   • וייס, הרב אשר

   • להבנתי, הרמב"ם חזר בו
   • וייס, הרב אשר

   • להלכה יספור ללא ברכה.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • לחם הרפואה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ליל שבועות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לכאורה אם סופרים לקבלת התורה הימים הללו צריכים להיות ימי שמחה - איך זה מסתדר עם מנהגי האבלות שאנו נוהגין בהם ?
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • למדן אמיתי יודע שלא יוכל לעמוד על עומק דברי חז"ל - משל נפלא ע"ז
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • למה גוי הנוגע ביין אוסרו ובדבר אחר לא ? כי ביין למרות שהוא דומם יש בו פנימיות רוחנית הוא נפגם
   • דרמר, הרב אליהו

   • למה לא מתחתנים בספירת העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למה לשי' המג"א שומע כעונה לא מהני בספיה"ע בשונה משאר המצוות?
   • וייס, הרב אשר

   • למה מתו דווקא באסכרה ? ביאור מהר"ל - העונש הוא כנגד החטא ולכן מתו כולם דווקא במיתה כזו - מי שפוגם בתורה מת באסכרה כיוון ששייכת לכח הדיבור ולכן באסכרה שמתחלת בפה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • למה סופרים
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • למה רק עתניאל בן קנז החזיר את ההלכות מפלפולו ולא פנחס ? - זכה לכך מכח תפילתו וכ"כ רבינו יונה
   • וייס, הרב אשר

   • לספירת העומר
   • בביאן, הרב יהושע

   • לשון הרש"ש הקדוש 'איך שהאדם מתנהג בימים אלו כך מתנהג עמו הבו"ע'
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לתלוש שערות מהפאות ג"כ איסור, רעק"א גליון הש"ס מסכת שבועות.
   • עדס, הרב יעקב

   • מאותו הטעם שמצוות אי"צ כוונה כוונת הדברים למי שאינו מבין כמה סופרים מעכבת
   • וייס, הרב אשר

   • מביא מקורות לדין ערבות
   • גולן, הרב ישראל

   • מדוע אין מסורת של מקומות החשובים לישראל כגון הר סיני שילה וגבעון מקומות המשכן.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מדוע אף פעם לא יוצא חג השבועות ביום מתן תורה.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מדוע לא מברכים שהחיינו על ספיה"ע - יש שתירצו כי זה מכשיר מצווה או שזה מצווה של דיבור או שזה ימי דין
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מדוע מבטלים ת"ת בשביל קריאת מגילה,
   • מזוז, הרב מאיר

   • מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא הרי לא כתוב שעברו שום עבירה לא מדאורייתא ולא מדרבנן - לא נהגו כבוד זה בזה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מדוע נעץ חזקיה חרב והכריח אותם ללמוד הרי לא היו עניים? - גם לעשיר יש תירוצים של עצלות לא לעסוק בתורה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • מדוע סופרים ספירת העומר, ולמה סופרים את הימים שעברו ולא את הימים שיגיעו עד שבועות.
   • מזוז, הרב מאיר

   • מדוע שבועות נקרא עצרת כמו שמחת תורה, מפני שבו עוצרים ואוספים את כל מה שקיבלו בקדושת חג, קדושת לוי.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מה היה חטאם של תלמידי רבי עקיבא שקבלו עונש כ"כ חמור ? אומר ר' ישראל סלנטר טבעו של אדם שמצפה למחמאה על דבריו ולא החמיאו אחד לחבירו על דבריו
   • טויסיג, הרב אהרן

   • מה הסיבה שסופרים כל יום ספירת העומר? - אנו סופרים לקבלת התורה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מה הפירוש שלא נהגו כבוד זה בזה? - לא ביזו חס ושלום . אלא התייחסו זה לזה באדישות - לא כבדו מספיק זה את זה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מה טעם הדעה שמותר להסתפר כבר בליל לג בעומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מה מקור המנהג לשבות ממלאכה בזמן ספירת העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מהו המהלך לגדלות בתורה - דברי הגר"ח מוולוז'ין במעלות התורה
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • מהו עבודת השם.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • מהות הר סיני היתה 'ישקני מנשיקות פיהו' - מה משמעות הפעולה הזו ? - הפה הוא שורש החיים ועל שמו נקרא האדם 'מדבר' - נשיקה היא רק אחד עם אחד ובזה מתבטא העניין של אין עוד מלבדו
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מהיכן ינק אמנון את השנאה היוקדת שלו? מאותה אהבה אשר אהבה . - ההיפך מאהבה אינו שנאה אלא אדישות -
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מונה מספר לכוכבים כולם בשמות יקראו.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • מ''ח קנייני התורה
   • וולפא, הרב אריה

   • מט ימי הספירה כנגד מח קנייני התורה 3 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • מטרת הגהינם, לטהר האדם מחטאיו.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • מי שלא קיים עדיין מצוות פריה ורביה האם מותר להתחתן בימי העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מידת הרחמים קודמת למידת הדין
   • וייס, הרב אשר

   • מכירת יוסף ועונש האחים ועונש מנשה ובנימין, מידה כנגד מידה, בראשית רבה פרשה פד'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • מלקות
   • וולפא, הרב אריה

   • מן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהגי האבלות בספירת העומר - אסור לנהוג שני מנהגים בעיר אחת
   • וייס, הרב אשר

   • מנורה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מסירות נפש על קדוש השם - נוסח הברכה בשל"ה הקדוש - קדוש השם של רבי שלמה מולכו וקנאת הבית יוסף בזכותו וה'פיצוי' שקבל מהשמיים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מעלת יום שלישי שנכפל בו כי טוב - מעלתו ויחודו של ראש חדש שהוא כמו יום כיפור שיכולים לתקן מה שעבר עליו באותו חודש
   • טויסיג, הרב אהרן

   • מעלת ספר מסילת ישרים
   • וייס, הרב אשר

   • מעלת שעשוע בדברי תורה - דיוק דברי רבנו יונה
   • וייס, הרב אשר

   • מעשה ביהודי שקבל טלפון לחזור הביתה באמצע ערבית ושכח לספור ספיה"ע ונזכר באמצע שמונה עשרה של היום הבא לפני השקיעה וספר בתור בקשה בחונן הדעת האם מועילה ספירתו ?
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מעשה בצדוקין, גמרא ראש השנה כב' ב'.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • מעשה ברבי שלמה זלמן אויערבך פוסק הדור ששאלוהו למה לבעה"ב פשוט יצאו תלמידי חכמים ולתלמיד חכם יצאו ילדים לא טובים ?
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מעשה הגבורה של קדוש השם של תושבי ברנוביץ והישיבה ודבריו של ר' אלחנן וסרמן
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מעשה מראש עיריית תל אביב - שלמה להט ששאל את הרב מה המאכל הלאומי בישראל ? - אחד אוכל את השני....
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מעשה נורא בעניין קידוש השם על בכייתו של הרב יחזקאל לווינשטיין לפני הבו"ע על שלא זכה למות על קדוה"ש
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מעשה נפלא בבן הדברי חיים ר' יחזקאל משינווא שנסע לפגוש יהודי שראה את הרבה ר' אלימלך מליזנסק
   • הופנונג, הרב גדליה

   • מעשה שסיפר לי יהודי שאירע לפני ק' שנים בלמדו בישיבת מיר בחו"ל אצל ר' חיים לייב ראש הישיבה - ועל כל קושיא ששאלוהו היה מראה איך בדברי רש"י הכל מתיישב
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • מצוות ספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • מצות חסד
   • וולפא, הרב אריה

   • מקור א - ספירת העומר בין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • מקור ג - קריאת מגילה ונטילת לולב בין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • מקור ה - עירוב חצרות בין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • מקור ט - שיעור כזית
   • וייס, הרב אשר

   • משל מהאדמו"ר מרוז'ין.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • משנה פרקי אבות פ"ד משנה א' - איזהו מכובד המכבד את הבריות
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מתחיל בגנות ומסיים בשבח הסיבה, מהר"ל.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • מתי מתו התלמידים ומתי א"כ נוהגים מנהגי האבל
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נבואה
   • וולפא, הרב אריה

   • נוח לו לאדם לבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו, שם.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • נטילת לולב
   • רפפורט, הרב יוסף

   • נישואין בלג בעומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נעשה ונשמע, נשמע כנגד הנשמה ונעשה כנגד המצוות, אדרת אליהו האזינו.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • נשים פטורות מספירת העומר כמה טעמים, מעלת הנשים יותר מהגברים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סגולות הם בדרך כלל עיסוק של חכמי הספרדים או אדמור"ים אבל יש סגולה ליטאית מובהקת המופיעה בנפש החיים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • סיבת האבילות בספירת העומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיכום השיעור
   • וייס, הרב אשר

   • סיפור מדהים על הגר"מ פיינשטיין באשה שהיתה מתקשרת אליו במשך 30 שנה כדי לשאול אותו מתי נכנסת שבת
   • הופנונג, הרב גדליה

   • סיפור מעניין על בית חמיו של הרב פינקוס
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • סיפור נפלא על רא"ז מלצר זצ"ל שכשהגיע לארץ ביקר את הגרז"ר בענגיס ואמר לו בזכותכם אני זכיתי לגמור ש"ס ולחבר ספרים בזכות מחמאה שאמר לו בלומדם בפוניבז'
   • טויסיג, הרב אהרן

   • סיפור על הלוויות ארבעת ההרוגים בחזרתם מלווית הבבא סאלי הלוויה אחר הלוויה - נתאר לעצמנו כיצד נראית הלווית כ"ד אלף בתוך שבעה שבועות
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • סיפור על הרב דושינסקיא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סיפור על הרב צדוק טורצין.
   • סגל, הרב דן

   • סיפור על הרש שמואל סלנט.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • סיפור עם הגר"א, בזהירות בבין אדם לחבירו.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • סיפור. 6 שיעורים
   • (לוגאסי, הרב יעקב ישראל.לוגאסי, הרב יעקב ישראל.מרגלית, הרב אברהם צבי.לוגאסי, הרב יעקב ישראל.וולך, הרב שלום מאיר.מרגלית, הרב אברהם צבי.)

   • ספירה מסופקת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - איסור אכילה ועסק לפני הספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - בזמן הזה - דאוריתא או דרבנן ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - בזמן הזה - דאוריתא או דרבנן ? - שיטת רבנו ירוחם: הבחנה בין מניין הימים למניין השבועות
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - ביאור השוני בינה ובין שאר מצוות שבדיבור - מצוות שתכליתם מעשה ומצוות שתכליתם תוצאה
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - בירך ע"ד לספור 10 ימים ושמע את חברו סופר 11 יום , האם בירך לבטלה ? 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • ספירת העומר - דברי ספר החינוך בטעם המצווה
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - דיני ספק ספיקא בספירה - המשך
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - האם ילדים חייבים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - האם מועיל שומע כעונה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - האם מותר לראש ישיבה ששכח לספור פעם אחת, לברך בקול ולהוציא ידי חובה את אחד התלמידים (שסיכם איתו מראש להוציא אותו יד"ח) ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - האם נשים חייבות ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - הבחנה בין דיניה ובין דיני שאר מצוות שבדיבור - סיכום ההבדלים
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - ויחן ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד - איך יתכן בפועל דבר כזה? שהרי אלולי זה לא זכינו לקבל את התורה
   • דרמר, הרב אליהו

   • ספירת העומר - זמנה - האם מותר לספור בבין השמשות ? 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ספירת העומר - זמנה - הבנתי בדעת השו"ע
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - משמעות דברי השו"ע
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - שכחתי לספור בלילה ונזכרתי רק בבין השמשות של יום המחרת , האם ניתן להמשיך לספור בברכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - חקירה בגדר תמימות
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - יהודי שקבעו לו ניתוח במהלך ימי הספירה והוא יהיה ללא הכרה במשך 24 שעות , האם יתחיל לספור בברכה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - כלי זמר בהכנסת ספר תורה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - לפני או אחרי מעריב ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - לפני או אחרי מעריב ? - מה יעשה מי שנוהג להתפלל ערבית בשעה 9 בלילה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - לצורך טבילה או צניעות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - מט תיבות למנצח בנגינות מזמור שיר
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - מתי מותר להסתפר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - סיכום שורש ההבדלים בינה ובין שאר מצוות שבדיבור
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - ספירת ימים ושבועות 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ספירת העומר - קושי בהבנת דרך א
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - שאלה על דעת הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - שכחתי לספור בלילה וספרתי ביום בלי ברכה , האם אברך בימים הבאים ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר -אופן קיום המצווה
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר ייחודית בתוכנה ובמהותה בכל המצוות מכוונים לצאת ויוצאים - ספה"ע היא הכנה שנהיה ראויים לקבלת התורה וכל אחד מכין את עצמו כפי השגתו וע"כ לא שייך שראובן בעל השגה אחת יוציא את שמעון בעל השגה אחרת
   • דרמר, הרב אליהו

   • ספק במצווה דאוריתא - האם מברכים - כגון כיסוי דם כוי
   • וייס, הרב אשר

   • ספק ברכות להקל - עיקר דעתי
   • וייס, הרב אשר

   • ספק דרבנן
   • וייס, הרב אשר

   • ספק דרבנן לקולא - דעת רבי אלחנן וסרמן בשורש העניין
   • וייס, הרב אשר

   • ספר תורה
   • וולפא, הרב אריה

   • עבודת השם
   • לסרי, הרב מיכאל

   • עבודת ימי הספירה - מידות טובות חסד ומאור פנים לשני - איתא במקובלים מ"ט ימי הספירה גימטריא לב טוב
   • דיסקין, הרב אליהו

   • עיקר ותוספת במצוות
   • וייס, הרב אשר

   • על אף מאמציהם הגדולים של רש"י והרמב"ם עדיין השאירו לנו הרבה יגיעה בתורה בהבנת דבריהם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • על התורה נאמר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד - אם אין כבוד אין אורך ימים - הא בהא תליא - העונש הוא סימטרי
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • עם הספר
   • וייס, הרב אשר

   • עמל התורה
   • וייס, הרב אשר

   • עניין השמחה בלג בעומר - דברי רמ"א מפאנו - חשובותו של אדם גדול בישראל
   • וייס, הרב אשר

   • עניין השמחה בלג בעומר - מנהגו של האדמור מקלויזנבורג
   • וייס, הרב אשר

   • עניין השמחה בלג בעומר - שאלת פרי חדש
   • וייס, הרב אשר

   • ערוך השולחן, אין הכרע אם אומרים "בעומר" או "לעומר".
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, אם התפלל מעריב ולא ספר העומר אסור לאכול עד שיספור.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, אם ספר אחר השקיעה יצא.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, מצווה על כל אחד לספור בעצמו.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, עוד, אם אמר מנין היום בלא תיבת "היום".
   • וסרמן, הרב אריה

   • עשרת הספירות 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • פאת הראש
   • עדס, הרב יעקב

   • פסח שני, מה מסמל לנו?
   • שוב, הרבנית פריידי

   • פת במלח תאכל - דעתי בגדר העניין כיום
   • וייס, הרב אשר

   • צער השכינה הוא שהקב"ה מסתתר ומתחבא ואנחנו לא מחפשים אותה כלל וכלל
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • צריך להיות ערום ביראה להיות שמח בחלקו וגם להשתוקק לעוד.
   • סגל, הרב דן

   • קבלת עול תורה בשבועות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • קדושים תהיו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קדושת כל יהודי כנגד האותיות שבתורה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • קורונה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • קושיה: אוכלים מצות כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. ואילו בגאולה העתידה נאמר כי לא בחיפזון תצאו, ישעיהו נב' י'.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • קושיית המהרשא בעבודה זרה למה עושים חג השבועות ביום הנ' הרי ניתנה תורה ביום הנ"א?
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • קרבן העומר
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • ר' טרפון הוקשה לו קושיה ויהודה בן נחמיה השיב לו וא"ל ר"ע צהבו פניך שהשבת לזקן תמהני אם תאריך ימים ואותו זמן היה בין פסח לעצרת, מנחות דף סח' עמוד ב'.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • ראיה לדעתי מדברי שבט הלוי
   • וייס, הרב אשר

   • ראש חודש אייר שחל ביום שישי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • רבי עקיבא 2 שיעורים
   • (זוננפלד, הרב יעקב מאיר.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • רוב הראשונים ספירה בזמן הזה מדרבנן זכר למקדש ולכן אם יבנה ביה"ק מסתבר שלא ימשיכו לספור.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • רעיון נפלא של הלבוש בסי' רצ"ד על קושיית הב"י בברכת אתה חוננתנו במוצ"ש -יש שכל אנושי ויש שכל לתורה
   • וייס, הרב אשר

   • רש"י פי' קדושה מעריות.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • שאלה דומה נשאלה בנוגע לגדולי ישראל שהכנסייה רצתה להציל מהתופת ובחרו להשאר שם ולעודד את הכלל למרות שהסוף היה ידוע מראש
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • שאלה: אם מסתפק
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלה: האם מותר לספור ספירת העומר מיד אחרי השקיעה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלה: ספירת העומר האם הוא מדאורייתא או דרבנן.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלה: שכח ולא ברך בלילה האם יספור ביום,
   • וסרמן, הרב אריה

   • שבע שבועות כנגד שבע ספירות
   • וייס, הרב אשר

   • שבת איסור חג של פסח - מדוע אומרים אב הרחמים בשבת זו ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבת מגלה על כל השבוע
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • שו"ע, יכול לספור בברכה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שו"ע, סופר בלא ברכה, והטעם.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שומר לספירת העומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שורש מנהגי האבלות בספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • שורש מנהגי האבלות בספירת העומר - דעת שיבולי הלקט
   • וייס, הרב אשר

   • שיטת המג"א בדבר השו"ע - מדקדקין הממתינים לצאת הכוכבים
   • וייס, הרב אשר

   • שיעורי תורה קצרים בנושאים שונים
   • בביאן, הרב יהושע

   • שלש מצוות אהבה נצטוינו בתורה - ואהבת את ה' אלוקיך - ואהבת לרעך כמוך - ואהבת לו כמוך בגר - מדברי סופרים לאהוב את אשתו
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • שמחת התורה
   • וייס, הרב אשר

   • שמיעת כלי זמר בבר מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שמעון העמסוני היה דורש את כל אתין שבתורה, עד שבא ר"ע ודרש לרבות ת"ח, בבא קמא דף מא' עמוד ב'.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • שער אדם \ עור \ ציפורנים - אסורים באכילה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ת"ר שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, הסיכוי של כל אחד ואחד לגדול בתורה, סוכה כח'.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תדיר ומקודש
   • וייס, הרב אשר

   • תורת ה' תמימה - תמים פירושו שלם - ועמ"י צריך להיות שלם כמו התורה כדי להיות מתאימים לקבל תורה
   • דרמר, הרב אליהו

   • תלמיד חכם
   • וולפא, הרב אריה

   • תלמידי חכמים נקראים בוני העולם מהו הטעם? מכיוון שהקב"ה מעוניין במקום להשרות שכינתו ומיום שחרב ביהמ"ק אין לו אלא ד"א של הלכה א"כ השכינה שורה על הת"ח המאירים את העולם בתורתם וע"כ נקראים בוני העולם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • תלמידי ר"ע מתו בימים האלו כיון שאם לא מכבדים את התורה אי אפשר לקבל את התורה ולכן מתו בימים האלה שמסמל את כבוד התורה.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • תמימות
   • וייס, הרב אשר

   • תנאי במצוות - דעת הגר"ח זוננפלד
   • וייס, הרב אשר

   • תנאי בתפילין - רש"י ור"ת
   • וייס, הרב אשר

   • תנופה נוספת מצאנו בפ' בהעלותך כשנתקדשו הלווים לעבודה ואהרן הניף אותם - מה המשמעות של התנופה שם? לרומם את הלויים ולהבדילם משאר העם להיותם עבדי ה'
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • תענית בה"ב אחרי פסח וסוכות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תפילה פועלת ישועות
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • תשובה לשאלה: מתי תעשו דברים פרודוקטיביים ?
   • וייס, הרב אשר

   • 2 מצוות בעומר: הקרבת העומר וספירת העומר ובזמננו נחלקו הפוסקים האם מדאורייתא או מדרבנן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אביהם של הכושים הוא חם בן נח שהיה הכושי הראשון
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אהבת ישראל
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • איבוד התורה במיתת תלמידי ר"ע
   • דיאמנט, הרב נחום

   • אכילת פת או עוגות משהגיע זמן הספירה. ואם התחיל קודם, פוסק?
   • מלכא, הרב אופיר

   • אם עם ישראל היו נכנסים לתוך שער הנ' (שיא הכפירה של הטומאה) לא היו נגאלים ממצריים.
   • דהן, הרב משה

   • אמר ביום ה39 - 40 חסר אחת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אמר ר' עקיבא : אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם - "מי" - זה 50. לפני יום ה-50 אתם צריכים להטהר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • באגרת תימן - מפרט הרמב"ם את כל גדרי קידוש ה', ומחלקם ל5 מינים:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ביטול
   • דהן, הרב משה

   • בכורים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • במהר"ל: גהינם הוא העדר. מי שחי בשקר אין לו קיום בעולם האמת. ומרגיש שהוא לא קיים כמו להיות באש
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • ברמב"ם מצווה לספור הימים עם שבועות - מכאן שהעיקר הוא מניין השבועות
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • דברי הרב שך על התנהגות גבאים של רב מסוים שדחפו אותו מהבימה בכנסייה הגדולה.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • דעת הרמ"א שמקצת היום ככולו ומותר להסתפר בבוקר לג' בעומר ולשו"ע רק בבוקר לד'
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם אפשר לצאת במצוות ספירת העומר ע''י שליח הציבור.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם למכור קמח?? כיוון שמאוררים אותו ע"י מים, הרי זה ספק חמץ!!!
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הגוף שלנו נקרא חומרי והוא נקרא מיצרי הגוף, ואדם שרוצה לצאת מהתאוות שלו צריך לספור לטהרה - והטהרה מגיעה ביום החמישים - ביום חג השבועות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדין בשאר עבירות:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הזכרת ל"ג בעומר לפני שספר.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הטעם שאין מברכים שהחיינו על מצוות ספירת העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • היסוד שיוצא מכך שהציפייה וההמתנה הם חלק מההכנה הראויה לקבלת עול תורה.
   • דהן, הרב משה

   • הכל זה מצוות של קום ועשה כיוון שהגיע החורף היצר הרע מרדים אותנו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המן ירד 40 שנה פחות חודשיים וכשנכנסו לארץ מיד זרעו ונעשה להם נס ולמחרת הפסח צמחה התבואה החדשה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המצרים היו רעים במהותם, ולכן עם ישראל הידרדר עד 49 שערי טומאה, ולכן היתה סכנה שהשורש הטוב יכחד. והבורא במהירות גאל את ישראל.
   • דהן, הרב משה

   • המשך השיעור. 6 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.מלכא, הרב אופיר.דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.מלכא, הרב אופיר.)

   • המשך שיעור. 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • הסבר על הכנת קרבן העומר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העבודה של הקיץ שונה מהעבודה של החורף - בתחילת החורף יש לקום לסליחות, שופר, לולב, סוכה, כיפור, תשובה, צדקה, כפרות, שמחת תורה הושענא רבה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הערת הגרב''צ אבא שאול על מנהג האומרים "הריני מוכן ומזומן וכו'" קודם ספירת העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הקדמת תדיר לשאינו תדיר בספירת העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הקשר בין מצות העומר לחג הפסח
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרואה שור שחור בימי ניסן - יברח ממנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התורה לא תלויה בזמן וההיסטוריה לא רלוונטית
   • דיאמנט, הרב נחום

   • וכאשר יצאנו מהחמץ אנחנו צריכים לספור לקבל תורה, ואנחנו מתנערים מהרע. וימי ספירת העומר הם ימי תיקון וימים של בין אדם לחבירו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חג המצות - חג קציר שעורים. חג שבועות - מקריבים בו את שתי הלחם - חיטים:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חיטים ושעורים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חתונה בר"ח אייר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • יום השואה ויום הזיכרון
   • דיאמנט, הרב נחום

   • ימי הספירה זו עבודה לשנות את המידות שלנו, וזו הכנה לקבלת התורה במשך 49 יום.
   • דהן, הרב משה

   • יש עוד דברים שלא מתועדים בהיסטוריה היהודית
   • דיאמנט, הרב נחום

   • כותב את יום הספירה, האם יחשב לספירה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כל העולם הזה זה סביב התאוות - ללכת להתחדש לכבוד חג האביב. וזאת כיון שהאביב זה פריחה. והתורה אומרת שזה לא טוב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כנגד אותם מט שערי טומאה יש מט שערי קדושה והיום החמישים הוא פסגת הרוחניות והקדושה.
   • דהן, הרב משה

   • לכל אדם יש פגמים מסויימים, מנצלים את הפגם של החסד שבנו ואז ראויים לפנות מקום בנפשנו כדי לקבל את האור בשבוע הראשון. וכך בשבועות הבאים.
   • דהן, הרב משה

   • מדוע ביום טוב שני של גלויות לא סופרים שני ספירות מספק. ושיטות הפוסקים בעניין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע נהגו ישראל לומר אחרי ספירת העומר "יהי רצון שיבנה וכו'"
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין ביום שישי?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה ראו להתאבל על מיתת תלמידי ר' עקיבא יותר משאר צרות? כי ימי הספירה הם ימי דין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מח' מתי מתו תלמידי ר'ע
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מידות
   • דהן, הרב משה

   • מסלול השינוי
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מעשה בר' נחוניה חופר שיחין, שבתו עלתה בזכות אברהם ויצחק, ושואל הרב דסלר מדוע יצחק הגיע להצילה הרי הגיע לו שכר עקב החסד הרב שעשה ואמנם אברהם מדתו חסד, אבל יצחק שמדתו גבורה מה שייך להצלה זו?
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • מצוות ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן והנפק''מ בזה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • משנ"ב, לא נהגו הנשים לספור, ואם סופרים לא יברכו..
   • וסרמן, הרב אריה

   • נאמר "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה" שבגלל עוון עריות גולים מארץ ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נשיאת נשים בימי הספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סדר פרשת קדשים ואמירתה בפרשת הקהל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • סיפור על שמחתו של הגאון מוילנא כשהזדמן לו לא לפגוע ביהודי.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • ספירת העומר - תקופת השיקום של עם ישראל.
   • דהן, הרב משה

   • ספירת העומר, האם ניתן לברך בין השמשות?
   • מלכא, הרב אופיר

   • עד שמגיעים ליום ה50 שהוא גבוה מאוד - וזהו יום שיש אותו פעמיים בשנה - ביום הכיפורים בשעת תפילת נעילה נפתח שער הבינה, וביום חג השבועות חצי שעה לפני עלות השחר נפתח שער ה50.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עומר שיעורו הוא עשירית האיפה שזה שיעור חלה - 1.560 ק"ג
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עם ישראל התקדם צעד אחר צעד במתינות ובדביקות אל המטרה הנעלית.
   • דהן, הרב משה

   • פלג המנחה 3 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • קבלת משה עול ההנהגה
   • דיאמנט, הרב נחום

   • קורבן העומר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ר"ע שאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל וכו' מסיים את חייו בשמע ישראל . מה מלמדנו ?
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • שבת היא "חמדת ימים" כי הימים חומדים להגיע לתכליתם שזו השבת
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • שעורים - מבטא מאכל בהמה, חיטים - מבטא מאכל אדם:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • תחנון בל"ג בעומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תלמידי רבי עקיבא 5 שיעורים
   • (קולדצקי, הרב יצחק.מויאל, הרב יחיאל.טויסיג, הרב אהרן.דומב, הרב יונתן שרגא.הופנונג, הרב גדליה.)

   • תקיעת שופר
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אב הרחמים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • אבלות בספירת העומר - אירוסין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - הסרת שיער לנשים לצורך נוי או מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - מנהג איסור מלאכה משעת השקיעה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - נטילת ציפורניים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - שמיעת כלי זמר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות ספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • אדם הראשון
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • אדם זוכה בכהונה באופן טבעי מאביו וזה עניינו של מזבח שנאמר בו ועשית לו - במלוכה זוכים בירושה - בתורה זוכים רק בהשתדלות ולכך נאמר ועשית עליו רק אם הוא ראוי
   • דרמר, הרב אליהו

   • אהבה ושנאה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • אומות העולם אינם שייכות לדבר שהוא מעל האדם - מי שטבוע בחומריות אינו יכול לקבל את התורה
   • דרמר, הרב אליהו

   • אחד שאינו משים הכל על הקב"ה לא יוכל לעמוד בשעת ניסיון.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • איך אפשר להבין כזה ריבוי של מיתה משונה רק בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה אפילו לא כתוב שזלזלו
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • אין באדם כח ותכונה שאין לה מטרה חיובית - גם המידות הטובות ביותר אם הם לא במקום הם מגונות - כ' ר"א בן הרמב"ם מי שמגביר בעצמו מאד את מדת הרחמנות הוא דבר מגונה שלא יהיה מסוגל להרוג מזיקים ורשעים
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • אין טרגדיה שקוראת שלא קשור למכשירים טמאים ופריצות, הרב וואזנר זצ"ל.
   • שטיין, הרב מנחם

   • אין מאוחר ביהדות
   • שוב, הרבנית פריידי

   • אירוסין בימי העומר 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • אכילת חמץ שנמכר לגוי - בירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת חמץ שנמכר לגוי - גריסי פנינה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אלהי מסיכה לא תעשה לך את חג המצות תשמור,העושה מלאכה כעובד ע"ז וכאילו כופר בעיקר, פסיקתא פרשת משפטים לד' יז'.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אמירת אב הרחמים בשבת מברכים אייר וסיון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אמר השם "דרככם לא יתכנו" (יחזקאל)
   • שוב, הרבנית פריידי

   • אנחנו חיים בדור שכל המהלך שלו הוא ההיפך מלחיות רק את הבורא עולם - כל המושגים של חופשים - אפילו חנות פלאפל כל מטרתה היא 'לצאת' מהבית
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • אסור להסתפר כל הימים האלו עד יום לד' בעומר.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ארבעה נכנסו לפרדס אחר כפר בעיקר לפי שראה את המלאך מטט' יושב, אפקוהו למטט' והכהו ור"ע נכנס ויצא בשלום, חגיגה דף יד' עמוד ב'.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • את אותו יצר התייחסות שהיה לר"ע למול ת"ח שאנשכנו כחמור היה לו גם כשנהיה ת"ח ואמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • באילו ימים מימי העומר אסור להסתפר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידיך.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • בגמ' ביבמות סב: י"ב אלף זוגים תלמידים היו לר"ע...וכולן מתו בפרק א' מפסח עד עצרת משום שלא נהגו כבוד זה בזה
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • בגמ' בסוף מסכת ברכות בהגהות פעולת שכיר שהיה דיין בוילנא בזמן הגר"א כ' בנו 'מרגלא בפומיה דמר אבא שאדם שלא האיר לו מזלו בחייו ובכל זאת עסק בתורה וחידש בה לא נאווה תהילה' - זהו דורו של רבי יהודה בר אילעאי
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בגמ' סנהדרין דף כ. דרשו עה"פ שקר החן והבל היופי וכו' שקר החן זה דורו של יהושע ופי' רש"י עסקו בתורה הרבה - וצריך להבין למה זה שקר החן?
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בגמרא בברכות דף סב : אדכפנת אכול וברש"י שאם תשהה תעבור ממך תאוות האכילה ואין המאכל מועיל - דבר ידוע שהאוכל נספג יותר טוב בגוף אם יש לאדם תיאבון אליו - זוהי לכאורה כוונת דברי הרמח"ל הנ"ל
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • בגמרא מסכת ברכות דף כח: מעשה ברבי אליעזר שחלה ונטה למות ונכנסו תלמידיו לבקרו ואמר להם הזהרו בכבוד חבריכם
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • בהמשך הגמ' שם 'לעולם יהיה אדם זהיר באונאת אשתו' מפני שדמעתה מצויה אונאתה קרובה 'ממהר לבא' רש"י - אמר להם ר"ע הצער שצערתם אותה יגרום לכם עונש קרוב
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בחילוק בין דורות עברו לדורנו - ביאור המושג יהודי - יהודה זה יהוה עם דלי"ת - מלשון דלה וענייה - יהודי זה מי שלא רואה כלום מלבד הבו"ע
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • בחכמת הטבע יכול אדם לשנוא את חבירו ולהיות עם זה פרופיסור גדול
   • דרמר, הרב אליהו

   • ביאור אמירת שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד - ייחודא עילאה וייחודא תתאה - מחלוקת הגר"א ובעל התניא
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ביאור הבקשה: ודבקנו במצוותך
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאור החילוק בין ספיה"ע לבין שאר המצוות שבדיבור - יש מצוות שנצטוינו בהם משום עבודת הא-ל ויש מצוות שיש בהם עבודת הא-ל משום שנצטווינו בהם
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור המושג חכמה ובינה - בינה זה מה שמבינים חכמה זה מה שאני יודע - דוגמאות להגדרה זו
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ביאור המושגים גדלות ראשון ושני - אדם גדול הכוונה בשכל - שכל נחלק לשני חלקים חכמה ובינה - גדלות ראשון זה בינה גדלות שני זה חכמה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ביאור מאמר: אמר לך רבי יוסי: יום אחד הוסיף משה מדעתו
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור מהר"ל - שהזמן מפסח עד עצרת מורה על כבוד התורה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • ביאור עה"פ: תנה בני לבך לי
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ביאורו של המהר"ל בספר נתיבות עולם בנתיב התורה בטעם מיתת תלמידי רבי עקיבא
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • בימינו יש ירידת הדורות ומצד שני יש התקדמות - היום כשרואים את הבין הזמנים ביהמ"ד מלא בבחורים לומדים מתחילים לראות את ימות המשיח
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • בין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • בכל דור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים ויש את האור שחוזר כל שנה, ורק מי שרוצה לצאת מהשיעבוד.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • בליל פסח מקבלים את שני הגדלויות במתנה - גדלות ראשון ניתנת ע"י עצם היו"ט גדלות שניה ניתנת ע"י מצוות הלילה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • במדרש בקהלת רבה פי"א כתוב שטעם עונשם של תלמידי ר"ע - שהיתה עינם צרה בתורה אחד לחבירו - צרות עין
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • במלחמת פילגש בגבעה היה חרון אף על ישראל שהשאירו את פסל מיכה ולא נלחמו ובעבור כבוד בשר ודם כן נלחמו - ומתו מישראל - ולאחר מכן חזרו בתשובה והקריבו קרבנות תודה בעבור שניצלו כביאור הרמב"ן בראשית ופשיטא שלא הרהרו
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • במעשה שראה ר"ע שהמים שחקו אבנים איזו טיפה שחקה את האבן הראשונה או האחרונה? אומר ר"י מסלנט חייבים לומר שגם הראשונה עשתה משהו אחרת גם האחרונה לא תעשה כלום
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • בניית האדם 2 שיעורים
   • (פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל.פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל.)

   • בספר חזקוני פ' ראה כ' שספיה"ע מוטלת על בית דין ולכן נאמר בפ' ראה בלשון יחיד 'וספרת לך' - וספרתם לכם נאמר על כל יחיד
   • וייס, הרב אשר

   • בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ובניו מתים ואשתו מפלת, גמרא שבת לב' עמוד ב'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • בעניין הויכוח בין הצדוקים לבייתוסים בקביעת חג השבועות וטענו הצדוקים שמרע"ה אוהב ישראל היה ורצה שיתענגו ישראל יומיים שבת וחג וכתוב שם שרבי יוחנן טען כנגדם טענות והיה שם רק זקן אחד שהשיבו
   • הופנונג, הרב גדליה

   • בפרשת השבוע פ' קדושים נצטוינו לקדש את שהם וכדברי החינוך מצווה רצ"ו
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • ברכה אחת על כמה מצוות - בברכת חופה וקידושין 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכה אחת על כמה מצוות - במצוות מצה ומצוות מרור
   • וייס, הרב אשר

   • ברכה אחת על כמה מצוות - חידוש בעל יד אליהו 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכה על ספק - האם מברכים כשסופרים מספק ?
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת המצווה - חקירה בגדרה
   • וייס, הרב אשר

   • ברמב"ם ה' ת"ת פ"א ה"ד מצינו מצווה שלא נמצאת בשום מקום רק בתורה - אם היה בנו חכם ונבון בתורה בנו קודם אליו בתלמוד תורה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בשו"ת מקדשי השם מעשה נורא שהיה עם המחבר באושוויץ
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • בשעה שעברו ישראל בים סוף היה קיטרוג על ישראל, שיר השירים רבה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בתקופת הראשונים בשם רבי יהודה חסיד תקנו שלא יעלה לתורה וכו' מי שמגלח זקנו - יוצאי הונגריה היו מתגלחים
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • ג' תפילות (בשם הירושלמי) וצריך לומר אחד לפני כל תפילה, ביאור הלכה אורח חיים סימן א'.
   • סגל, הרב דן

   • גדול המלבין שינים לחבירו ממשקהו חלב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • גדלותם של התנאים ובפרט רבי עקיבא שהיה גדול התנאים - ר"ע הוא שורש תושבע"פ - משה רבינו בקש מהקב"ה שתנתן תורה על ידו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • גדר מצות ספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • גלוח הזקן
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • גמרא הוריות דף יב כשמן הטוב יורד על הזקן שני טיפי מרגליות בזקנו של אהרן ושם משמע בתוספות הרא"ש בשם הרמ"ה שהיה מספר את זקנו
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי אני ה' אלוקיכם, פרשת קדושים פרק יט' ב'.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • דברי אבן עזרא בעניין השעירים
   • וייס, הרב אשר

   • דברי בעל מגלה עמוקות שנשמתו של ר"ע היא נשמת יששכר חמור גרם - אותו ר"ע אמר כשהיה ע"ה מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור וכשנהיה ת"ח קבל עול תורה ונהיה בחינת 'חמור גרם'
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • דברי הגמרא בעניין מיתת תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה - למה רק כאן תקנו אבילות ולא על שאר גזירות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דברי הגר"א בתירוץ השאלה - קושי שיש בדבריו
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הזהר בעניין עמל התורה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הכתב והקבלה עה"פ והניף את העומר (לשונו מופיע בקובץ מצורף) - עומר מלשון השתעבדות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המדרש על פגישתם של אחר ורבי מאיר ומה שאמר לו רבי מאיר על רבי עקיבא בעניין טוב אחרית דבר מראשיתו
   • הופנונג, הרב גדליה

   • דברי הפמ"ג בתירוץ השאלה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרמב"ם על מי שעושה עבירה שנחשב כמחלל שם שמיים - ומי שנמנע מעבירה שהוא מקדש ש"ש
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דברי הרמב"ן על ימי ספירת העומר
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי חק יעקב בתירוץ השאלה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי ספר 'תולדות אהרן' לר' אהרן מז'יטומיר בפ' בהר ובפ' אמור כ' דבר נורא 'ימי הספירה גדולים הרבה יותר מעשי"ת '....
   • טויסיג, הרב אהרן

   • דברי רבי ירוחם: מדוע ספר ברוך שאמר , נקרא כך ?
   • וייס, הרב אשר

   • דברי רמח"ל בפתח מאמר הגאולה - בעניין החושך אשר יכסה ארץ שיתברר שהוא היה חלק מתהליך הגאולה - אודך ה' כי אנפת בי - יתברר שהאנפת בי הוא חלק מתהליך הגאולה עצמה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • דוגמא אישית
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דיון - תדיר או מקודש ?
   • וייס, הרב אשר

   • דין ספיה"ע שונה מכל המצוות שבדיבור לגבי שומע כעונה ולגבי כתיבה כדיבור - מה טעם הדבר?
   • וייס, הרב אשר

   • דין תספורת בראש חודש אייר
   • וייס, הרב אשר

   • דיני ספירת העומר
   • גנס, הרב ישראל

   • דעת הסוברים שיש לספור לכתחילה קודם בין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בדברי הנתיבות
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בישוב השאלה
   • וייס, הרב אשר

   • ה' חלקי דיבור.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • האוצר הפלאות מביא מהזוהר - שאברהם חתך ליצחק רוב שני סימנים והמלאכים רפאוהו וכן הוא גם בתנחומא שאברהם חתך בו שני סימנים והוציא רביעית דם
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • האיש הירא והחרד ראוי להיות זהיר בימים האלה שאחר חג הפסח, הגר"ח פלאג'י ספר מועד לכל חי סימן ד'.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • האם אפשר להעמיד עדי קידושין לחופה, באמצעות המדיה (זום)
   • זעפרני, הרב שלמה

   • האם באופן שיעבור ולא יהרג האם יש מדת חסידות לההרג - להרמב"ם זה איסור גמור ולהחינוך תלוי מי העובר אם הוא גדול בישראל
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • האם בעלי בתים למדו בעבר גמרא ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם יכול לספור בברכה
   • גולן, הרב ישראל

   • האם לצורך פרנסה מותר ללמד נגינה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר לברך שהחיינו בימי העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם מותר להסתפר בלג בעומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם מותר לי לשנות את המנהג שלי בימי העומר , בכל שנה ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם מותר לעשות ווארט או אירוסין בימי העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם מותר לשמוע כלי זמר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם ניתן לספור ספירת העומר אחר פלג המנחה ? - דעת כף החיים
   • וייס, הרב אשר

   • האם ע"פ הלכה היה מותר לו למסור את נפשו כדי לתת מרגוע לשעות מועטות ליתומים
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • האם שייך בזמננו איסור לא תתגודדו ?
   • וייס, הרב אשר

   • הבחנה בין תנאי ובין ברירה
   • וייס, הרב אשר

   • הבנת הלבוש בדברי השו"ע
   • וייס, הרב אשר

   • הבנתי בעניין ספירת העומר
   • וייס, הרב אשר

   • הגבול העליון של הפאות: מהיכן שהשער יורד נקרא פאות.
   • עדס, הרב יעקב

   • הגיע כ' ולא נשא אשה הקב"ה עליו תפח עצמותיו.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • הגמרא יבמות דף סב: מביאה את המעשה ברבי עקיבא וכ"ד אלף תלמידיו שמתו מפסח עד עצרת במיתת אסכרה והיה העולם שמם
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • הגר"א קוטלר זצ"ל יישב שמתו דווקא בזמן ההכנה לקבלת התורה מפני שפגמו ביסודות ת"ת
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • הדרכת רבי חיים מוואלוזין לגבי ההכנה ללימוד התורה
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • הודאה
   • סגל, הרב דן

   • הוכחתו של יהודי בני ברקי שר' חיים קנייבסקי מגיע תמיד באמצע החתונה ולא בתחילה ובסוף.....
   • הופנונג, הרב גדליה

   • החילוקים בין מצוות ספיה"ע לשאר מצוות שבדיבור
   • וייס, הרב אשר

   • החתם סופר פ' בהר עה"פ בשנת היובל תשובו כ' 'שיהודי שעבד את השם כראוי בספיה"ע חוזר בחג השבועות אל צור מחצבתו'
   • טויסיג, הרב אהרן

   • היום הזה! הוא ההתחלה של שארית חייך!
   • שוב, הרבנית פריידי

   • היצה"ר הגדול שאדם לא ישמח ויהיה עצוב.
   • ליפשיץ, הרב אברהם

   • הכנה לקבלת התורה 2 שיעורים
   • (וולפא, הרב אריה.וייס, הרב אשר.)

   • המאירי בהקדמה למסכת אבות כ' על שכל קושיות הראשונים על רש"י מתורצות בדברי רש"י הקצרים
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • המלבין פני חבירו אין לוקים על לאו זה וכמה מלקויות לוקין מבלי רצועה של עגל יש ביד האדון המצוה על זה, ספר החינוך מצווה שלח'
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ?
   • וייס, הרב אשר

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - בעירוב תבשילין
   • וייס, הרב אשר

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - ראיה מדברי המשנ"ב
   • וייס, הרב אשר

   • המשמעות להטהר ולהתקדש,
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • המשנה ברורה תמה עליו ומוכיח שהשו"ע אינו מסופק - הוכחה נוספת יש להוכיח מלשון המחבר שמביא שני השיטות בעניין מצוות צ"כ וכותב וכן הלכה
   • וייס, הרב אשר

   • הנדון אם יש ערבות
   • גולן, הרב ישראל

   • הניסיונות של הזמן הזה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • הסיבה שאנו מתאבלים עליהם.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • הספירה היא השתוקקות למעמד הר סיני.
   • סגל, הרב דן

   • הערת אגב - דיני הספקות אינם קשורים למדעי הסטטיסטיקה
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - כיצד נראו אישי התנ"ך ?
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - מה קרה בעבר כשיהודי הונגרי ראה יהודי ירושלמי
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - מעמדו של ספר חמדת ימים
   • וייס, הרב אשר

   • הערת רבי שלמה זלמן על דברי הנתיבות
   • וייס, הרב אשר

   • הקשה הרב ישראל אהרן קופשיץ, שיש הרבה צדיקים שנפטרו בימי העומר ויצא שבירכו ברכה לבטלה.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • הרחב פיך ואמלאהו, בדברי תורה אפשר לבקש כמה שרוצים, ברכות דף נ' ע"א.
   • סגל, הרב דן

   • הרמב"ן בפרשת אמור כותב שהימים בין פסח לשבועות הם כמו חול המועד
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • השגחה
   • מזוז, הרב מאיר

   • השייכות בין פסח ספירת העומר ושבועות, שבועות הוא כמו החג השמיני של פסח והימים ביניהם הם כחול המועד, רמב"ן ויקרא כג'.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • התאווה לא ניתנה לישראל כלל אלא לעשו וזרע, גר"א משלי.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • התיקון לפגיעה בחבירו צריך לפייס את חבירו וג"כ לעשות תשובה.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • ואהבת לרעך כמוך
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ואת פר החטאת יוציאו מחוץ למחנה ושרפו באש, מדוע שורפים בחוץ דבר שנזרק דמו בקדש הקדשים.
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • והאבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, מהו כמוך, והתנאי לקבלת התורה.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ואח"כ יבא אל המחנה, ויקרא פרק טז' פסוק כו'.
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • וחמושים עלו בני ישראל ממצרים ופיר"י שיצאו מזויינים וקשה שנאמר זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי בארץ לא זרועה שהאמינו בהשם וא"כ למה היו צריכים כלי זיין.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • ויסעו מרפידים ויבוא אל מדבר סיני, מהר"ל דרוש על התורה שמות פרק יט' פסוק ב'.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • וכי על דבר כזה מגיע עונש כל כך חמור? רבי עקיבא כבר היה אדם מאד זקן והיה צריך להקים הכל מחדש
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי וכו' - מצוות קדוש השם - לחיות על קדוש השם - חילול השם חמור מכל העבירות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ומדוע דווקא ר"ע דרש את זה,בן יהוידע.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • וספרתם לכם ממחרת השבת, מעלת ספירת העומר, ויקרא פרשת אמור פרק כג' פסוק טו'.
   • סגל, הרב דן

   • וספרתם לכם, להתעלות על ידי הספירה.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • זה היה בעבר אבל בדורות האחרונים המצב השתנה לחלוטין אפשר לראות כל מיני משועממים שטורדים את מנוחתם של גדולי הדור בשאלות פשוטות כדי להתפרנס מהעניין
   • הופנונג, הרב גדליה

   • זהירות בדרכים
   • גלר, הרב יצחק

   • זכר למקדש - גדר העניין
   • וייס, הרב אשר

   • זמני התספורת בימי העומר.
   • עדס, הרב יעקב

   • חודש אייר נקרא ג"כ חודש זיו, מהו האור.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חז"ל מספרים לנו על עמי הארץ שלא ידעו לקרוא - איך זה יכול להיות? - המשנה ברורה אומר שרוב אנשים לא ידעו להתפלל - -
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • חידושי הרי"ם אומר שכל יום סופרים את המדרגה הנוספת שהתעלה אליה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • חכמה בינה ודעת
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • חמץ פחות מכזית שעבר עליו הפסח.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חתם סופר או"ח קנ"ט - כ' נגד מי שיצא נגד מגולחי הזקן וכ' שבארץ איטליה כולם מגולחי זקן ונתלים באילן גדול ברמ"ע מפאנו שהיה מגולח מבלי השאיר שערה אחת
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • טוב להודות להשם, חיוב ההודאה להקב"ה.
   • מזוז, הרב מאיר

   • טעות בספירת העומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • טעם מנהג החסידים לא להסתפר כל ימי העומר
   • וייס, הרב אשר

   • יהודי אינו יכול להשאר בגדלות ראשון הוא צריך לגדול יותר לגדלות שני - הגדרת הדבר באופן מציאותי
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ייחודא עילא ייחודא תתאה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ילקוט שמעוני משלי תתקמ"ד - מעשה באליהו הנביא שנטמא לרבי עקיבא אף שהיה כהן
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • ימי הספירה - אירוסין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - בגד חדש
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - האם מותר לשמוע מוזיקה לאחר לג בעומר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - הפכו מאור גדול לאפלה
   • וייס, הרב אשר

   • ימי הספירה - יומולדת עם מוזיקה, לכבוד הסבתא
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - נגינה בהכנסת ספר תורה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - סידור השפם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - שירה ווקאלית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת - הסרת שיער לנשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת - לצורך בריאות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת לבעל ברית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה אוספים את כל הקדושה מימי הפסח.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ימי הספירה הם חול המועד - הרמב"ן עה"ת - האיסור להסתפר ולהתחתן הוא בגלל אבילות או חוה"מ ? - זה תלוי באדם אם הוא יתעלה ויהיה לו חוה"מ או אבילות
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • ימי הספירה קשורים להכנה לקבלת התורה
   • וייס, הרב אשר

   • ימי העומר - גזיזת ציפורניים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - השמעת מוזיקה בסעודת אירוסין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - לבישת בגדים חדשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - מתי מסתפר חתן שמתחתן בליל לג בעומר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - שירה ווקאלית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - תספורת לנשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הפסח וימי הספירה הם שורש לכל השנה ולפי מה שהולכים בימים האלה כך מוליכים אותו כל השנה, רש"ש נהר שלום.
   • עדס, הרב יעקב

   • ימי ספירת העומר הכנה למתן תורה, והם כימי חול המועד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר מה חובתו בעולמו, מסילת ישרים פרק א'.
   • סגל, הרב דן

   • יעקב נשא ב' נשים ויאהב את רחל ולאה היית שנואה.
   • גלר, הרב יצחק

   • יראת שמים
   • וולפא, הרב אריה

   • יש הרבה מעשים על תנאים שהלכו ללמוד י"ב שנה - זאת היתה תקופת הזמן שאדם היה לומד מה שהוא צריך להשלים את עצמו - מרחל למד ר"ע ללכת עוד י"ב שנה להעמיד תלמידים
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • יש מטבע לשון בקרב בני התורה משות"ת (ולא משוטט) דהיינו אדם שנהנה לקרוא בספרי שותי"ם ולמצוא שאלות מעניינות -
   • הופנונג, הרב גדליה

   • ישקני מנשיקות פיהו
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ישראל לפני פסח היו ברשות אחרת ובפסח נכנסו לחלקו של הקב"ה וכדי להטהר היו צריכים לספור מט' יום, זה"ק.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • כ' מגן אברהם סי' תפ"ט שאי אפשר לצאת י"ח בספיה"ע מדין שומע כעונה ע"פ הגמ' וספרתם לכם שתהא ספירה לכאו"א
   • וייס, הרב אשר

   • כבוד הבריות 2 שיעורים
   • (קולדצקי, הרב יצחק.ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל.)

   • כ''ד מתנות כהונה
   • וולפא, הרב אריה

   • כדי להרבות בכבוד התורה אומרים לנו חז"ל לא לעסוק איתם יותר מדי בפשט המקראות כדי שלא יגדלו ויחשבו שזה כל התורה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • כורך
   • וייס, הרב אשר

   • כי יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו, כח הדיבור של האדם.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • כיצד צריך להראות שלחן של שבת - בשבת קודש אנחנו אורחים אצל הבורא עולם
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, מסכת אבות פרק ד' משנה ט'.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • כל יום צריך להתעלות יותר מהיום הקודם ואח"כ אפשר להגיע לחג השבועות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל שנה האור שהיה במצרים מתגלה לנו בליל הסדר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל תלמיד חכם שאין בו דעה נבלה טובה ממנו - דעה פירושה תיקון המידות
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • כללי הפסק - כשהשו"ע כותב "וכן הלכה" האם יש עניין לחוש לדעה השניה ?
   • וייס, הרב אשר

   • כמה דרכים בביאור שיטת האריז"ל
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כנגד מה יום מט של הספירה ? - דעתי ע"פ ישוב השאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • כשאנו בונים את עצמנו בספירת העומר צריכים ליתן את הדעת האם אנחנו משלימים את שני הגדלויות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • כשהקב"ה הראה למרע"ה דור דור ודורשיו שאל משה יש לך אדם כזה ואתה רוצה ליתן תורה על ידי
   • דרמר, הרב אליהו

   • כשמזלזלים בתלמידי חכמים וצדיקים - הילדים שומעים שכולם הם לא שווים א"כ למה להם להיות תלמידי חכמים
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • כשר"ע אמר לאשתו שהוא מתבייש היא לא אמרה לו התחייבת לך ללמוד! אלא איתא בחז"ל במדרש הגדול כתוב שרחל אמרה לר"ע בא ונעשה דבר פלא שיביא חמור שניזוק בעצמותיו וריפאה אותו ע"י ששמה חול על עצמותיו וגדלה עליו שחליים וכו' וצחקו יום ראשון יום שני וביום שלישי לא צחקו
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • כתפוח בעצי יער נמשלו ישראל לתפוח, ב' פירושים, שהש"ר פרשה ב' אות יא'.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לא בשמים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • לא תונו איש את עמיתו - גודל החומר של אונאת דברים בדברי הראשונים - מעשים בעניין זה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • לא תקיפו פאת ראשכם,צריך להשאיר כדי לכופף את השערה לעיקרה, ואפילו לא בתער אסור, ויקרא פרק יט' פסוק כז'.
   • עדס, הרב יעקב

   • לא תתגודדו - הבנת קרן אורה ונצי"ב בדעת הרמב"ם ורש"י - לא תתגודדו בדינים או גם במנהגים ?
   • וייס, הרב אשר

   • לאומות העולם ניתנו ז' מצוות שעניינם הם שיוכלו לחיות עם טבעיותם ותכונותיהם באופן נורמלי - כי האדם בשונה מהבעל חי אין לו גבולות בטבע והוא חייב לקנות את זה באמצעות ז' מצוות בני נח או תרי"ג מצוות ליהודי
   • דרמר, הרב אליהו

   • לג בעומר - ביאור דעת רבי יעקב עמדין
   • וייס, הרב אשר

   • לג בעומר - דעת הארי
   • וייס, הרב אשר

   • לג בעומר - דעת צרור המור
   • וייס, הרב אשר

   • לג בעומר - סיכום מהות היום
   • וייס, הרב אשר

   • להזהר מלפגוע באחרים.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • להלכה קיי"ל שאין יוצאים ידי חובת ספיה"ע בכתיבה כדיבור וכסברת רע"א במסקנתו והערוך השולחן
   • וייס, הרב אשר

   • ליל פסח
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ליל שישי של ימי הספירה הם זמן לתיקון כל השבוע.
   • עדס, הרב יעקב

   • לכן גדולי הדורות קישרו בין מ"ט ימי הספירה לבין מ"ח קנייני התורה - ר' ישראל סלנטר דרש מתלמידיו לעבוד בכל יום מימי הספירה לכבוד על קניין אחד
   • וייס, הרב אשר

   • למה אי אפשר לענות לחבירו בספיה"ע מהו היום בעומר הרי אינו מכוון למצווה?
   • וייס, הרב אשר

   • למה העומר בא משעורים שהם מאכל בהמה ושתי הלחם מחיטים שהם מאכל אדם? להורות שהימים האלה הם ימי התעלות מבהמה לאדם
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • למה לא נתנו לרחל לנשק את רגליו ? למה דחפוה ולא דיברו? הרי ידעו שזו אשתו .- חסר משהו ברגישות של הבן אדם לחבירו
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • למה לשי' רבים מן האחרונים בספיה"ע כתיבה כדיבור ולא כשאר המצוות?
   • וייס, הרב אשר

   • למה נאמר וידעת היום והשבות אל לבבך ? לא כתוב והחדרת ? והשבות משמע שהיה כבר ונאבד .
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • למה סופרים את הימים שעברו ולא לקראת הימים שיבואו מחמישים ולמטה.
   • סגל, הרב דן

   • למנצח בנגינות
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • לעולם לא יעשו הגויים רעה לישראל אלא אם קודם יעשו רעה ביניהם, ספר חסידים.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • לשם מה חז"ל מספרים לנו את מה שהיה עם תלמידי ר"ע בפרוטרוט ? מה בא ללמדנו ? זה יסוד ללימוד האדם עד ביאת משיח
   • דרמר, הרב אליהו

   • מ"ט שערי טומאה
   • וולפא, הרב אריה

   • מאמר הלל לגר שבא להתגייר 'מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך' - הצו הקטגורי של עמנואל קנט - דברי הלל מתנגדים לדבריו של קנט כי חייבים להתבסס על התורה ולא רק על הנחות הגיוניות ככל שיהיו
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מגיד לאדם מה שחו - ביאר הגר"ח מוולזין שמדבר על תפילה שמראים לאדם שיכולת לבטל ע"י תפילה כל הגזירות
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מדוע אנו משמרים את חורבן בית המקדש, והאבל על תלמידי ר"ע, כי יש לנו עדין תועלת מזה ולא בגלל היסטוריה אלא ביהמ"ק כי שם עתיד להיות ביהמ"ק ותלמידי ר"ע משום שלא נהגו כבוד.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מדוע חודש אייר נקרא גם זיו.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדוע לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? - כמה תרוצים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע מברכים מקדש ישראל והזמנים ולא מקדש ישראל והשבת.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • מדוע מתחילים לספור מהיום השני ולא מהיום הראשון - לפי דרכו של האוה"ח מיושב מכיוון שביום הראשון עדיין היו במצרים ואי"ז יום נקי
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • מדוע נקרא שבועות בשבועותיכם (במדבר פרק כח') ע"ש העבר ולא נקרא ע"ש מתן תורה.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדוע עורר הרב מקלויזנבורג את רגשות היהודי שהמיר את דתו?
   • שוב, הרבנית פריידי

   • מה בונה את הקומה הרוחנית של האדם? - האדם לא נבנה ביום אחד כל דבר קטן משפיע על האדם
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מה המקור שאסור לשמוע כלי זמר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הפירוש רובץ בין המשפתיים ? - שור וחמור שניהם נושאים משאות אבל יש הבדל ביניהם שור כשהוא רובץ הוא מוריד את החבילות משא"כ חמור
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • מה התוכן של ימי הספירה? - הרמב"ן בפרשת אמור כתב שימי הספירה יש להם קדושת חול המועד - סיפורים נוראים על הסטייפלר והחברותא ר' אברהם הורוביץ
   • טויסיג, הרב אהרן

   • מה יעשה אדם ויחכם
   • וייס, הרב אשר

   • מה עדיף להתפלל - מנחה קטנה או מנחה גדולה ?
   • וייס, הרב אשר

   • מהו יראת העונש.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • מהו עניינו של ליל שבועות - האריז"ל כ' שעיקר חיי אדם תלוי בלילה הזה וכו' - מי שלומד בלילה הזה ואינו ישן כלל כתב שם סגולות נוראות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מהות מח קנייני התורה
   • וייס, הרב אשר

   • מהם שני מעשי מסירות הנפש הכי מפורסמים בעולם 1. עקידת יצחק 2. עשרה הרוגי מלכות
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מועדים
   • בביאן, הרב יהושע

   • מח קנייני תורה
   • וולפא, הרב אריה

   • מט ימי הספירה כנגד מח קנייני התורה - מקור הדברים במהר"ל
   • וייס, הרב אשר

   • מי שיש לו תשוקה של קדושה לא יראה פני גהינם. אבני נזר לבנו שם משמואל.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • מי ששכח לספור יום אחד
   • גולן, הרב ישראל

   • מיתת כ"ד אלף תלמידי ר"ע.
   • מזוז, הרב מאיר

   • מלחמת גוג ומגוג תהיה 12 דקות, חפץ חיים.
   • שטיין, הרב מנחם

   • ממתי מותר להסתפר לבני אשכנז ולבני ספרד.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מנהג החלאקה: יש הנוהגים ללמד א"ב, שיטת הרמ"א. אבל שיטת הגר"א צריך ללמד כבר קודם מה שיכול. יו"ד סימן רמו'.
   • עדס, הרב יעקב

   • מנהגי האבלות בעומר
   • וייס, הרב אשר

   • מניין ז שבועות כנגד ז ימי נקיות
   • וייס, הרב אשר

   • מעלות דוד המלך בתלמודו ומידת הענווה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • מעלת ישראל בעת קריעת ים סוף
   • וייס, הרב אשר

   • מעלת שעשוע בדברי תורה
   • וייס, הרב אשר

   • מעשה אלקנה ופנינה: חנה נענשה אע"פ שהתכוונה לשם שמים, וכן אלקנה נענש לפי שלא מחה.
   • גלר, הרב יצחק

   • מעשה במשולח שנסע לאסוף כסף עם דרייווע"ר וצעקו עליו ונתנו לו אחר כך הרבה כסף - לימוד מוסר השכל מזה
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה בר' שלום שבדרון ששאל בחור מה יותר טוב להיות אדם או בהמה ? והוכיח לו שמותר האדם מן הבהמה אין .
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה ברוכל אחד שמכר סם חיים
   • וייס, הרב אשר

   • מעשה מהסבא מסלבודקה - שהיה מחנך את תלמידיו להעריך את חבריהם ולמנות את שבחם
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מעשה נורא באדם שבתו לא ידעה לבטא ג,ד,ל,ר, ולקחה לרופאים וטיפלו בה אבל ר' לא יכלה לבטא
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה נורא שהובא בדעת זקנים בפרשת בראשית ברב אחד שהיה שוחט תינוקות מחשש שיעבירו אותם על דתם והיה רב אחד שמוחה בו - ויכוח גדול בין הפוסקים בעניין זה
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מעשה נפלא בעניין מידות טובות על החזו"א מר' חיים ברים זצ"ל - התורה שונה מכל החכמות היא תלויה בעדינות הנפש ובמידות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מצווה תדירה הנוהגת ברבים , אין לקיימה בלי ברכה (מצד הספק)
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות ספירת העומר - נאמר בפסוק כי תבואו אל הארץ לכאורה רק מזמן ביאתם לארץ וכן כתב קרן אורה מנחות ס"ו -
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מצות ספירת העומר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מקור ב - תקיעת שופר בין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • מקור ג לשאלה הנ"ל - ברכה על הפרשת תרומות ומעשרות
   • וייס, הרב אשר

   • מקור ו - ספק בנטילת ידיים
   • וייס, הרב אשר

   • מקשה הפרי מגדים על הבה"ג איך יכול לברך אם יודע שלא יוכל לברך כל הימים הרי זה כחצי מצווה.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • משמש כשליח ציבור
   • גולן, הרב ישראל

   • מתו בל"ב ימי העומר כיון שכבוד בגימטריה ל"ב, מהר"ל נתיבות עולם נתיב התרה פרק י"ב.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מתי התחילו לא לנהוג כבוד זה בזה ? האם זה היה תהליך עד שהקב"ה הפסיק להאריך אף - את השאלות שואל מהר"ש אלקבץ בפי' לשיר השירים
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • מתן תורה 2 שיעורים
   • (שטיין, הרב מנחם.וולפא, הרב אריה.)

   • נהוג נשיאותך ברבים זרוק מרה בתלמידים, אבל לא באחרים, כתובות דף קג' עמוד ב'.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו האם היה מותר לגדולים היה מותר לסכן עצמם?
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • נישואין אחרי ראש חודש סיון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ננסה להבין את הפירוש לא נהגו כבוד זה בזה - וכי ר"ע לא מיחה בהם? - יובן ע"פ הגמ' המספרת שר' טרפון רבו של ר"ע נסתפק בעניין מנחת נדבה הבאה מתבואה חדשה שכל עוד של בא קרבן העומר מתבואה חדשה המנחה פסולה ולא הבין מאי שנא עומר משתי הלחם שאם הקריב לפניהם אז כשר בדיעבד וביאר לו רבי יהודה בן נחמיה את החילוק שבעומר כל התבואות נאסרו אפילו שבמדינה ובשתי הלחם לא נאסר שבמדינה וצהבו פניו של רבי יהודה ואמר לו ר"ע תמה אני אם תאריך ימים
   • דרמר, הרב אליהו

   • נשיאת נשים בימי הספירה - מנהג אמריקה להתחתן אחר לג בעומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סביב היסוד הנ"ל בנויים כמה הלכות מהלכות ספירת העומר בעניין מי ששכח לספור ספיה"ע
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • סגולת הגר"ח מוולזין
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • סייעתא דשמיא
   • וולפא, הרב אריה

   • סיכום השיעור עד כה 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • סיפור מהשואה.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • סיפור מעניין שאירע בבני ברק אצל אחת המשפחות המיוחסות של"ע אירעו אצלם הרבה מקרי פטירה והסטייפלר אמר להם להקפיד להגיד יו"כ קטן ושכח פעם אחת ונפטר באותו לילה
   • טויסיג, הרב אהרן

   • סיפור על הגש"ז אוירבך זצ"ל.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • סיפור על הסטיפלער זצ"ל.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • סיפור על הרב חיים גריינמן .
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • סיפור על הרב שטינמן.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • סיפור על יהודי שאשתו נזקקה לניתוח ושאל את החזו"א לפני מנחה אם לעשות ניתוח ואמר לו מה השאלה? וביקש ממנו להצטרף למנחה ואחרי מנחה אמר לא לעשות ניתוח
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיפור עם הגר"ח קניבסקי.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • סיפורים על גדולי ירושלים הטשיבין רב ור ' שלמה זלמן אויערבך והגר"א לאפיאן ז"ל - ר' אל'ה כותב שבמ"ח ימי ספיה"ע עבדו על מ"ח הקניינים של התורה וביום מ"ט חזרו על כולן והתבוננו בהם
   • טויסיג, הרב אהרן

   • ספירת העומר - הם יוצאים יד"ח גם בספירה בבוקר ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - אמר את מספר הימים ולא אמר "היום"
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - בזמן הזה - דאוריתא או דרבנן ? - הלכה למעשה והנפק"מ
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - בזמן הזה , דאוריתא או דרבנן ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - בירך וספר 10 ימים בטעות וצעקו לו "11 יום" , חזר ואמר "11 יום" בלי שאמר את המילה "היום"
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - בירך ע"ד לספור 11 יום וספר בטעות 10 ימים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - דיני ספק בספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - דעתי בחידוש הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - האם יש בה דין שומע כעונה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - האם מועיל שומר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - האם נאמר בה דין מצוות צריכות כוונה ? מדוע אסור לומר לחברו כמה ימים היום ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - האם צריך לכוון לא לצאת יד"ח בברכת החזן ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - הלכה למעשה בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ספירת העומר - זמנה - האם מותר לספור בבין השמשות ? - האם ראוי לספור שוב לאחר צאת הכוכבים ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - זריזין מקדימין למצוות
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - ספרתי מבעוד יום עם הציבור ושכחתי לספור שוב בלילה , האם ניתן להמשיך לספור בברכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - שכחתי לספור בלילה וספרתי ביום למחרת , האם ניתן להמשיך לספור בברכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - טעם המנהג שהרב מברך בקול על הספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - ימים שאין נושאים בהם נשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - כתזכורת לחג השבועות (בזמן הקציר אנשים עסוקים וצריכים תזכורת)
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - לפני או אחרי מעריב ? - המנהג בחו"ל - דברי מהרש"ג
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - לפני או אחרי מעריב ? - מה יעשה מי שנוהג להתפלל ערבית בשעה 9 בלילה ? - מנהג העולם
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - מדוע אנו סופרים בלילה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - מסופק אם היום 10 ימים או 11 יום , האם יעשה תנאי ויספור פעמיים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - נוסח הספירה לעומר או בעומר ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - סיכום שורש ההבדלים בינה ובין שאר מצוות שבדיבור - הבהרה בנוגע להבדלים
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - עמידה בשעת הספירה , לעיכובא ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - ראש ישיבה ששכח לספור יום אחד , רוצה לסכם עם אחד התלמידים שהברכה של רה"י תהיה בכוונה להוציא את התלמיד יד"ח ,האם רה"י רשאי לברך בקול כמנהגו כל שנה ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - שאלות בעניין זמן הספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - תספורת בגלל כינים \ קשקשים וכד'
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר במושב זקנים , ההולכים לישון מוקדם - האם ניתן לספור לאחר פלג ? האם בברכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר, הם ימים שבהם צריך להשתנות, וכל יום הוא כנגד מידה אחרת.
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • ספק ברכות להקל
   • וייס, הרב אשר

   • ספק דאוריתא
   • וייס, הרב אשר

   • ספק דרבנן לקולא - גדר העניין
   • וייס, הרב אשר

   • ספק וספק ספיקא בספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספרתי ספירת העומר בשפה שאיני מבין , האם יצאתי ידי חובה ?
   • וייס, הרב אשר

   • עבודת השם צריך אהבת ויראת השם, ואי אפשר זה בלא זה.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • עד מתי אסור להסתפר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עיקר חטא תנועת ההשכלה התחילה לא בכפירה אלא מזלזול מתלמידי חכמים
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • על ד' הגמ' נדה שלפני צאת התינוק לאויר העולם מלאך משכחו את התורה הק' אם כן מה הטעם שילמד במעי אמו אם משכחים ממנו - תירוץ הגר"א ונועם אלימלך
   • וייס, הרב אשר

   • על התורה נאמר כי היא חייך ואורך ימיך - לחיים אין הפסק - לבעל חי יש הפסק לא מתאים לומר עליהם חיים כי יש להם גבול
   • דרמר, הרב אליהו

   • עם ישראל
   • וולפא, הרב אריה

   • עניין גילוח הזקן - דעות האוסרים והמתירים - דברי החתם סופר שו"ת או"ח סי' קנ"ט איך נשתרבב מנהג הגילוח
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • עניין השמחה בלג בעומר - דברי אגרת רבי שרירא גאון
   • וייס, הרב אשר

   • עניין השמחה בלג בעומר - מקור לכך שפטירתו של רשב"י בלג בעומר
   • וייס, הרב אשר

   • עצה לקדושת המחשבה להיות דבוקים במחשבה בהקב"ה.
   • עדס, הרב יעקב

   • ערוך השולחן, אם אמר בטעות מנין היום לא יספור בברכה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, אם ודאי דילג יום אינו יכול לברך.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, בימינו הוא דרבנן.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, נהגו לברך ככל מצות עשה שהזמן גרמא..
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, צריך לספור מעומד, ובדיעבד יצא בישיבה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • עת ספוד ועת רקוד, קהלת פרק ג' פסוק ד'.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • פטירת ר' עקיבא, למה הם מתו דווקא בימים האלה, יבמות דף סב' עמוד ב'.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • פסקו למות בל"ג בעומר - למה כתוב שמתו בין פסח לעצרת? - הכוונה שמתו בתוך המועד הזה שנקרא בדברי הרמב"ן חול המועד
   • דיסקין, הרב אליהו

   • צוואת רבי יהודה החסיד : לא להסתפר בראש חודש - דיון בגדר הצוואה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • צרות עיין בתורה היא הריסה נוראה בעצם רצונו יתברך בבריאת שמים וארץ שמצמצם בזה מקום השכינה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • צריך ללמוד ספרי מוסר ויראה.
   • סגל, הרב דן

   • קבעו הרבה תפילות על ביאת משיח להראות כמה חשוב דבר זה.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • קדושים תהיו שתהיו פרושים מהמותרות ואחד שאינו פורש מהתאוות אף בדברים המותרים הוא נבל ברשות התורה, רמב"ן ויקרא יט' ב'.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • קודש שנטמא נשרף בשונה מחולין - ככל שהדבר יותר רוחני הוא יותר עלול להפגע
   • דרמר, הרב אליהו

   • קושיה על דעת הארי מדעת הרמב"ן
   • וייס, הרב אשר

   • קושיה: אם יבנה ביה"ק באמצע ימי הספירה האם ימשיכו לספור או לא.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • קושיית מהר"ל - לכאורה חטאם של תלמידי רבי עקיבא לא התחיל בזמן שמתו אם כן למה מתו דווקא בזמן זה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • קרבן העומר בא משעורים שהם מאכל בהמה - גם מצבו של עמ"י כשיצאו ממצרים שהיו עושים מעשה בהמה ומטרת היציאה היתה לצאת מהמקום הבהמי ולקדש את החומר ולהיות אדם שכל מגמתו פונה לאלוקים
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • ר' עקיבא
   • מויאל, הרב יחיאל

   • ראיתי פעם בכתב יד פי' מהגר"א על נזם זהב באף חזיר - הוא רואה רק את הנזם של הזהב וכנוגע הוא מתלכלך
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • ראש לכל המועדים הוא חג השבועות, מפני שהוא כנגד יעקב אבינו והוא שייך רק לישראל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי שמעון בר יוחאי
   • וולפא, הרב אריה

   • רחל אשת רבי עקיבא
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • רצוננו לראות את מלכנו
   • וולפא, הרב אריה

   • רשב"י מוזכר בעמוד לג בשבת
   • וייס, הרב אשר

   • שאלה נוספת הקשו האחרונים מדוע קרבן העומר נקרא בתורה וגם במשנה על שם התנופה? הרי תנופה יש בהרבה קרבנות ואינו מיוחד רק לעומר?
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • שאלה: האם אפשר לספור ספירת העומר קודם מעריב.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלה: האם צריך לספור בעצמו ספירת העומר או יכול לצאת משליח ציבור.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלה: קודם הספירה מותר לומר לחברו איזה יום הספירה היום.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים ואמר לא נתכבדתי בקלון חבירי מעולם - הוא תיקן תפילה בכניסתו לביהמ"ד שלא יכשלו חבריו ואשמח בהם - מי שלא בטוח שלא ייכשל נזהר וממילא אינו נכשל - כמו כן התפלל שלא יכשל הוא ולא ישמחו בו וייענשו הם - כאן גילו לנו את תכונותיו ורצונותיו של האדם שרצונו הטבעי שבלבו להיות מעל חבירו וצריך להשליט את שכלו על לבו
   • דרמר, הרב אליהו

   • שבעה שבעות תספור לך כיון שיש שבעה טומאות שצריך להטהר מהם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שבת מברכים סיון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבת שבתון היא לכם, (ויקרא כג' לב'), ההבדל בין יו"כ לשבת ושמיטה, הרב הירש.
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • שו"ע, יספור ביום בלא ברכה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שואלים איך ר"ע לא שם לב מה קורה עם כ"ד אלף תלמידים ?- מדובר על דבר פנימי שלא רואים אצל כל אחד אצל ריב"נ ראו את זה בגלוי על פניו
   • דרמר, הרב אליהו

   • שור שחור
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שורש מנהגי האבלות בספירת העומר - דעת אחיו של שיבולי הלקט
   • וייס, הרב אשר

   • שידוכין בימי העומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שיטת ספר הבה"ג: אם הפסיד יום אחד אינו יכול להמשיך לספור, והתוס' חולק עליו ונחלקו האם ספירת העומר זה מצווה אחת או כל יום מצווה אחרת.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • שירה וזימרה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • שלשה דרכים נאמרו באחרונים ביישוב הקושיא - הפרי מגדים מיישב שהשו"ע מסופק בדין מצוות צ"כ ואזיל הכא והכא לחומרא
   • וייס, הרב אשר

   • שמחת יו"ט היינו שיהיה ללא דאגות וטרדות.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • שמיעת כלי זמר בסעודה מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שמעתי בשם הגר"ח מבריסק שמיסודות מצוות תלמוד תורה להרבות תורה בעולם וזהו טעם הדין של בנו חכם ונבון קודם לאביו
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • שערות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תאוות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תדיר ושאינו תדיר 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.וייס, הרב אשר.)

   • תירוץ נוסף לשאלה
   • וייס, הרב אשר

   • תלמידי הגר"ח שמואלביץ זצ"ל מספרים עליו שלמרות גודל כשרונו בחר בשעתיים ביום בחברותא פחות כשרוני
   • טויסיג, הרב אהרן

   • תלמידי ר"ע
   • דיאמנט, הרב נחום

   • תלמידי ר"ע מתו לפי שלא נהגו כבוד זה בזה.
   • גלר, הרב יצחק

   • תנאי בהבדלה
   • וייס, הרב אשר

   • תנאי במצוות - האם צריך תנאי כפול ?
   • וייס, הרב אשר

   • תנאי כפתרון לספק ברכות
   • וייס, הרב אשר

   • תנורו של עכנאי- ביאור הסוגיה
   • וייס, הרב אשר

   • תפארת שבחסד
   • ארנטרוי, הרב אליהו אליעזר

   • תפילת מועד: אהבתנו אותנו ורצית בנו, שיח יצחק סידור הגר"א.
   • סגל, הרב דן

   • תשובת הבניין ציון בביאור המדרש ע"פ הגמ' בסנהדרין - והביא שם בשם הרוקח פי' אחר וכתב ואני הנלע"ד כתבתי
   • הופנונג, הרב גדליה

   • 800 הרוגים ביום!!!
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אברהם אבינו בברית בין הבתרים
   • דיאמנט, הרב נחום

   • אומר הזוהר עכשיו בעומר - אנחנו דומים לבהמה כיון שאדם שעשה עוון דומה לבהמה, ומאכל בהמה זה שעורה. ולכן סופרים כי יש טומאה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך יכין אדם עצמו למתן תורה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אכילת קבע
   • מלכא, הרב אופיר

   • אמונה 4 שיעורים
   • (דהן, הרב משה.וולפא, הרב אריה.סגל, הרב דן.מזוז, הרב מאיר.)

   • אמר לחבירו את היום בלי השבוע.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אנו לא משמרים ערכים היסטוריים אלא רק מה שיכול להביא תועלת
   • דיאמנט, הרב נחום

   • באור דברי המדרש מדוע דוקא בזכות מצות העומר זכה אברהם אבינו לרשת את ארץ ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בימים בו אנו אבלים על תלמידי רבי עקיבא מן הראוי להתעסק בשיפור בין אדם לחבירו.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • בכל חג שבועות, חוזרת ההארה של מתן תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • במעלת הצניעות וכמה סיפורים על זה.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • דברי החפץ חיים שהסגולה הגדולה ביותר לצאת זכאי בדין הוא שמירת הדיבור.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • דוגמאות מהתורה שאין סדר בתורה
   • דיאמנט, הרב נחום

   • דרבנן
   • מלכא, הרב אופיר

   • האם במקום ספק, ניתן לברך ולספור שתי ספירות שונות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם נשים מחויבות במצוות ספירת העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הגמרא מספרת על רבי יהודה שהיה קושר ראשו מן הפסח עד עצרת כיון שהיה שותה יין בארבע כוסות של פסח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדין שיהרג ולא יעבור: בשפיכות דמים - נלמד מסברא. גילוי עריות נלמד מהיקש. ועבודה זרה נלמד מפס':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • החובה להתכונן לחג השבועות על ידי ספירת העומר:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הטעם שהעומר מובא בשעורים (מאכל בהמה) ושתי הלחם בשבועות מחיטים (מאכל אדם) - רק במעמד תורה עם ישראל הגיעו לבחינת אדם.
   • דהן, הרב משה

   • היסטוריה
   • דיאמנט, הרב נחום

   • המדרש כותב שבזכות מצות העומר זכה אברהם אבינו לרשת את ארץ כנען
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המסופק איזה יום לספור, מה יעשה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המשך הקשר: "מנחה חדשה" - זה רמז לקבלת התורה - ובכדי להגיע לקבלת התורה צריכים את עבודת הספירה.
   • דהן, הרב משה

   • המשך השיעור:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הסבר העבודה בימים אלו: ישנם 7 מידות בסיסיות בטבעו של האדם כנגד 7 ספירות (גילוי הנהגתו של הבורא) שעליהם עומד העולם.
   • דהן, הרב משה

   • הסיבה שמנחת סוטה היא משעורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העמקות של החכמה זה הבינה וזה חג השבועות - ואז מקבלים את התורה, והתורה היא החכמה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקב"ה משבח את ישראל 'בני כושים' על שלא נטמעו במצרים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הקיום והבריאה נוצרו בששת ימי המעשה ושבת כך גם ההעדר שכנגד הקיום יש בו שבעה מדורים.
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • הקשר: ביציאת מצריים עם ישראל היה בבחינת בהמה, ואז עם ישראל בעת ספירת העומר התהפך מבחינת בהמה לבחינת אדם.
   • דהן, הרב משה

   • השיטות העיקריות מתי מתו תלמידי רבי עקיבא, והנפק''מ להלכות אבלות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • 'ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה' הנאמר בימי הספירה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ולכן מה יעשו: היו צריכים לעשות את העבודה חינם - ובמדרש כתוב שהיו שואלים את משה רבינו אימתי יקבלו את התורה ומשה רבינו ענה להם לסוף תשעה וארבעים יום.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חג השבועות 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • חיטים יש לקראת שבועות ומביאים שתי הלחם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • טירחה
   • מלכא, הרב אופיר

   • יוסף הצדיק שירד למצרים שמר על היסוד - ובזכות זה כלכל את כל מצרים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי התשובה שבין ראש השנה הם 7 ימים - וימי הספירה הם 7 פעמים 7 והיא בפרטות המידות.
   • דהן, הרב משה

   • יש שיטה שה33 יום הם מר"ח אייר כי לא רצו לנהוג אבילות בניסן
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • כיצד היתה מצות הקרבת קרבן העומר בזמן שבית המקדש היה קיים?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל מה שהיה בבית המקדש הכל היה מצות חוץ מאיפה שהיה כתוב חמץ. ולכן כל מה שהיה מצה היה כשר לפסח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב הזוהר שיש במצווה זו סוד גדול - שהרי העומר בא משעורים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה תיקנו את מכירת חמץ
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע חג השבועות זניח בתורה
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מדרגת הנהרגים על קידוש ה':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מה העניין של אבל תלמידי ר"ע לאחר כ 1850 שנה
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מהות מצות הבאת ה'בכורים':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מחלוקת הראשונים האם ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנן והנפק''מ בעניין.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מיתת תלמידי ר"ע 2 שיעורים
   • (דיאמנט, הרב נחום.דיאמנט, הרב נחום.)

   • מעלת הדן לכף זכות.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • מצווה לספור סמוך לצאת הכוכבים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מצוות ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנן, והנפקא מיניה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מתי ניתנה התורה לישראל
   • דיאמנט, הרב נחום

   • נוסח הברכה, ודין הטועה ואינו אומר לעומר כלל.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • נשיאת נשים בימי הספירה - מנהג האר"י ז"ל
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סיפור מהגמרא על אבא אומנא, בענין חשיבות הענין לדון לכף זכות.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • ספירה בפלג המנחה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • ספירת העומר נקבעה כיוון שעם ישראל שמעו שלסוף 50 יום הולכים לקבל את התורה, החלו למנות את הימים. (ר"ן במסכת פסחים)
   • דהן, הרב משה

   • עבודת החיים שלנו היא עבודת המידות, ביטול העצמיות שבתוכנו.
   • דהן, הרב משה

   • עומק הדברים מדוע סופרים ומוסיפים ולא סופרים לאחור
   • דיאמנט, הרב נחום

   • עונה לשני בבין השמשות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ענפים לעבודת הביטול: עבודת האמונה, להיות בשמחה.
   • דהן, הרב משה

   • פרשת תזריע קורבן יולדת "ובן יונה או תור לחטאת"
   • דיאמנט, הרב נחום

   • קדושה 2 שיעורים
   • (דהן, הרב משה.כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי.)

   • קידוש
   • מלכא, הרב אופיר

   • רבותינו המקבולים כתבו שזו היתה הארה גדולה מאוד, אבל זה היה לחם חינם, ומידת הדין קיטרגה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שיטת האריז"ל להחמיר אבילות בכל ימי הספירה (עד 3 ימי ההגבלה)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שקיעת החמה
   • מלכא, הרב אופיר

   • תיקון המידות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תמים
   • מלכא, הרב אופיר

   • "וזכור את בוראיך בימי בחורותיך", מדוע חזר רבי הירש ברוידא על הפסוק שוב ושוב?
   • שוב, הרבנית פריידי

   • אבילות
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • אבלות בימי הספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - אמירת אב הרחמים בשבת מברכים אייר וסיוון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - כשראש חודש אייר חל בימים שישי ושבת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - נגינה אצל עכו"ם לצורך פרנסה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - נישואין
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אבלות בספירת העומר - שתי דעות בעניין ימי האבלות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אגרת תימן
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • אדם הראשון וחטאו, וההבדל בין ישראל לעמים.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • אדם יכול להתרומם ולהגיע לדרגה יותר גבוהה ממלאכים, רמח"ל.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • אהבת ויראת השם
   • לסרי, הרב מיכאל

   • אומות העולם מנסים לצייר את אישי התנ"ך כגיבורים עזי נפש עם שרירים - דברי הרמב"ם הסותר דבריהם "מה שיעשו יהושע ופנחס בעניין העיון והסברא יעשו רבינא ורב אשי"
   • וייס, הרב אשר

   • אחי יוסף שנאו אותו בגילוי.
   • גלר, הרב יצחק

   • אילו קרבנו לפני הר סיני דיינו, גם זה היה מעלה אף אם לא היו מקבלים התורה, החיד"א.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אין דבר בעולם שיכול לנקות ראיה אסורה, בעל הלש"ם.
   • שטיין, הרב מנחם

   • אין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין שכל דברינו ניסים ואין בהם טבע,רמב"ן סוף פרשת בא.
   • סגל, הרב דן

   • אינו מובן למה פסק השו"ע סי' תפ"ט ס"ד שאם עונה לחבירו כמה היום אינו יכול לספור שוב הרי מצוות צריכות כוונה כפסק השו"ע סי ס' ס"ד?
   • וייס, הרב אשר

   • אכילת חמץ שנמכר בפסח
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת חמץ שנמכר לגוי - בספק
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אכילת חמץ שנמכר לגוי - מעשה באחד מגדולי הדור ששתה בירה בשבת אחרי פסח
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם וכו', ויקרא פרק כו'.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • אמירת אב הרחמים בשבת מברכים של החודשים אייר וסיון
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אנו למדים שמצוות ספירת העומר שונה בגדרה מכל שאר המצוות שבדיבור כי כל עניינה של הספירה היא התוצאה כדי לעמוד על המניין
   • וייס, הרב אשר

   • אני אמרתי בחפזי כל האדם כוזב, צריך להתכונן לתפילה ולא לעשות במהירות ובחפזה, תפילת הלל.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים מצוה עלינו ספר ביציאת מצרים.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • אשה יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה בר' אילעאי שהין ששה מתכסים בטלית אחת ופירש"י עניים היו
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • באבקה מותר לגלח, אבל להוריד עם מקל חד, דעת הגרש"ז אסור,
   • עדס, הרב יעקב

   • באלו ימים מימי העומר מתו תלמידי רבי עקיבא ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בביהמ"ק הגו את ה' באותיותיו כי שם מתגלה המציאות של ממלא כל עלמין
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בגמ' בכתובות ונדרים כתוב שלמד י"ב שנה חזר הלך שוב ונוספו לו י"ב אלף תלמידים משמע שהתלמידים נוספו לאט לאט עד שהגיעו למספר הזה
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בגמ' יבמות סב: כ"ד אלף מתו בפרק אחד בין פסח לעצרת - יש כאן שני נקודות א. מתו בבת אחת ב. לא נהגו כבוד זה בזה
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בגמ' שם "היו לו תלמידים בילדותו יעמיד תלמידים בזקנותו אמרו י"ב אלף תלמידים היו לו לר"ע וכו' עד שבא ר"ע ושנאה להם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בגמרא הנ"ל כתוב שעונשם היה משום שלא נהגו כבוד זב"ז - במדרש כתוב שהיתה עינם צרה זב"ז בתורה -
   • דרמר, הרב אליהו

   • בדורנו אי אפשר לדבר על עונשי הגהינם.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • בזוהר הקדוש כ' בעומק עניין ספיה"ע שיצי"מ זה אירוסין מתן תורה זו החופה וספיה"ע זו ספירת ז"נ ומתן תורה (חג השבועות) זו הטבילה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בחילוק בין צדקותו של אברהם אבינו ונח ביחס לתיקון העול - עיקר תפקיד האדם לעשות מקום קבוע לשכינה בעולם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בטחון
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • ביאור דברי הארי
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור הגר"א לאפיאן ז"ל עה"פ ידע שור קונהו חמור אבוס בעליו - שור מכיר את הבעלים חמור אינו מכיר אלא רק את האבוס
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • ביאור הלכה, אם מסתפק אם בירך יברך ביום כדי שאח"כ יוכל לספור בלילה עם ברכה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ביאור המושג ייחודא עילאה - ממלא כל עלמין ייחודא תתאה - סובב כל עלמין בלמעשה חיים בייחודא תתאה בהכרה בייחודא עילאה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ביאור הרוקח במדרש הנ"ל הוא לכאורה כפירוש הצדוקים שנתווכחו עם גדולי ישראל ולכן נטה ממנו הבניין ציון
   • הופנונג, הרב גדליה

   • ביאור מהאוה"ח ע"ד רמז עה"פ וספרתם
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • ביאור מעשה השועל והדגים 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ביאור עניין התנופה בקרבן העומר - עניין קרבן העומר ושתי הלחם זה להשריש בליבנו שהכל מהבורא עולם ורק לאחר שמפרישים את הראשית להשם אז יש לנו חלק בזה
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • ביאורו של ר' ישראל אליהו ווינטרוב בסגולת הגר"ח מוולזין - דווקא אם הדבר קבוע בלבו של האדם בהרגשה ממשית באותו רגע ולא רק להזכיר
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בין אדם לחבירו 5 שיעורים
   • (וולך, הרב שלום מאיר.סופר, הרב יעקב חיים.דיסקין, הרב אליהו.בידרמן, הרב אלימלך.לוגאסי, הרב יעקב ישראל.)

   • ביציאת מצרים היה ג' דרגות,
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • בכף החיים סי' תפ"ט נוקט שאפשר לקיים ספיה"ע בכתב
   • וייס, הרב אשר

   • בליל שבועות ראיתי בחור שלמד את ספר נפש החיים שער ד
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • במדרש קהלת רבה אמר ר"ע לתלמידיו הראשונים בעוון צרות עיין אתם על תעשו כמותם והלכו והפיצו תורה בכל ארץ ישראל
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • במעשה אמנון ותמר נאמר וישנאה שנאה גדולה כי גדולה השנאה אשר שנאה מאשר אהבה - לא מובן למה תולים את השנאה באהבה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • במשלי פרק י"א כתוב "מונע בר יקבוהו לאם" פי' הגר"א שהפסוק מדבר על התורה (בר) ויקבוהו לאם הולך על עוברים - ביאור דבריו של הגר"א
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בסידורים אחר הספירה בתפילת רבש"ע נאמר רבש"ע אתה ציויתנו .... כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו .... ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה....- שני בחינות של סור מרע ועשה טוב
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • בספר כתב סופר העיד שראה בשו"ת רע"א שהיה אצל אביו החת"ס שהיה חתנו של רע"א שהביא ראיה לד' רע"א מהאיסור למנות את בנ"י אפי' בכתב
   • וייס, הרב אשר

   • בעומר או לעומר
   • ורצברגר, הרב מרדכי אריה

   • בפרקי אבות - לפום צערא אגרא - לא עזרו אחד לשני בלימוד - ע"ד הלצה קראו לביהמ"ד ישיבת יגיעה עצמית - לא רצו להרביץ תורה ולפרסם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • בקדמונים מבואר שני מושגים בעניין גדלות האדם ומכנים זאת 'גדלות ראשון' ו'גדלות שני' כמו ילד בן מצוות ובן עשרים ואת שניהם בונים בימי הספירה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ברכה אחת על כמה מצוות - בהנחת עירוב תחומין ועירוב תבשילין 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכה אחת על כמה מצוות - בספירת העומר - ספירת הימים וספירת השבועות
   • וייס, הרב אשר

   • ברכה אחת על כמה מצוות - סוגית הגמרא - נוסח הברכה: על המצוות או ברוך השם יום יום 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • ברכת " להדליק נר של שבת ויום טוב "
   • וייס, הרב אשר

   • ברכת שהחיינו בספירת העומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ברש"י בנדרים על המילים שלי ושלכם כ' 'על ידה הוא כל מה שלמדתי' ובכתובות כ' 'תורה שלמדתי אני ולמדתם אתם שלה הוא'
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • בשכר שיעקב נתן בגד יפה ליוסף ירדו למצרים מדוע נענשו, כיון שלא הסביר לבניו מדוע כיבד את יוסף משאר אחיו, שבת ג' ע"ב, חת"ס.
   • גלר, הרב יצחק

   • בשעת הדוחק יש להתיר לישא אשה בימי הספירה.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ג' היסודות של עמ"י זה ביישנים רחמנים גומלי חסדים - ואם אין לו מהם הוא אינו מהם כך אומרים חז"ל
   • דרמר, הרב אליהו

   • גבורת נפש בטבח בישיבת מרכז הרב
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • גדלות שני ע"י מצה וארבע כוסות - ביאור הדבר ההבנה שפרוסת הלחם הקרויה מצה מזכה אותך בנצח נצחים - ההבנה שכוס יין קשורה ל'אשר בחר בנו מכל עם' קשורה למוחין דחכמה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • גדר באיזה מצוות צריכות כונה
   • וייס, הרב אשר

   • גדרי צום שונים - אבלות \ רצוי
   • וייס, הרב אשר

   • גם ספר החינוך תולה את ספיה"ע בקבלת התורה ולא בקרבן
   • וייס, הרב אשר

   • ד' רבי ישראל סלנטר על קניין התורה 'בפלפול התלמידים' - מה יעשה מי שאין לו את הכשרון לפלפל?
   • טויסיג, הרב אהרן

   • דבר נפלא שאמר רבי ירוחם על מי שהיתה לו שריפה בביתו ביום השבת ולא נקף אצבע מלבד מזון ג' סעודות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • דברי אגדה בענין ספיה"ע
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הארי
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הגמרא מסכת יבמות דף סב: על פטירת תלמידי רבי עקיבא - איך לא התייאש רבי עקיבא כשמתו תלמידיו והקים שוב את הכל מההתחלה ?
   • הופנונג, הרב גדליה

   • דברי הגר"ח מוולזין ברוח חיים בפ"ה מאבות על עומדים צפופים ומשתחוים רווחים - אם עומדים ויש גאווה אז צפוף אם משתחווים ויש הכנעה יש ריווח לכולם
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • דברי החינוך בטעם עניין ספיה"ע - ואשא אתכם על כנפי נשרים מה הפירוש כ' בעבודת ישראל (קאזניץ) פרשת יתרו בשם רל"י מברדיטשוב שהנשר הוא ע"ש התחדשות הנוצות שלו כך ישראל צריכים לקחת את תכונת ההתחדשות של הנשר
   • הופנונג, הרב גדליה

   • דברי הכתב והקבלה עה"פ וספרתם לכם (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי המהרש"א : מדוע תלמידי רבי עקיבא מתו דווקא בימי האביב ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דברי הריטב"א - מדוע מברכים עובר לעשייתן ?
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרמב"ן בביאור דברי אבן עזרא
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרמח"ל על עניין המצה והחמץ - כיוון שהיו ישראל מעורבין במצרים גוי בקרב גוי וגבר בהם החושך לכן נצטוו בהשבתת החמץ ואכילת המצה - ומבאר הקשר שהלחם חמץ הוא מתאים למצב הנרצה באדם שצריך שיהיה בו יצה"ר ונטייה חמרית - ולזמן משוער נצטוו למעט בעצמם הנטייה החמרית ולאכול מצה שאין בה את עניין היצה"ר
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • דברי לב אליהו וחידושי הרי"ם בישוב השאלה
   • וייס, הרב אשר

   • דברי קיצור ספר חרדים על מצוות ואהבת את השם אלוקיך
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • דברי רבינו בחיי המופלאים פ' מקץ פמ"ד פס' ז' על י' הרוגי מלכות - שכשם שיצחק הוחלף באיל גם י' הרוגי מלכות הוחלפו
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • דברי תוכחה על תגרה שהיתה באחת הישיבות לפני כשבוע ובה נפטר בחור
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • דוד כיבד מאד לאחיתופל אף שלימדו רק דבר אחד.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • דיון בדעת שיבולי הלקט הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דין שמים
   • לסרי, הרב מיכאל

   • דיני ברכות
   • וייס, הרב אשר

   • דמותו ודרגתו של רבי עקיבא - דברי חז"ל על רבי עקיבא מתחילת דרכו ועד שהגיע לדרגתו העצומה שמשה רבינו אומר יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • דעת הרב אלישיב בשאלה דומה
   • וייס, הרב אשר

   • דעתי בחידוש הנ"ל 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • דעתי בישוב השאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • האוה"ח הק' למה לא ניתנה תורה מייד ? ומיישב דהרי נאמר וספרתם 'לכם' שפירושו 'לסיבתכם ולטהרתכם' והיו צריכים לספור ז"נ כדי להיות ראויים לקבלת התורה
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • האור החיים חולק וסובר שהכתוב ממחרת השבת מלמדנו שנתחיל לספור עוד במדבר - דבריו מפורשים בחז"ל שהביא הר"ן על הריף פסחים דף כא
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • האם אדם הגר בירושלים שליל שבועות אצלו הוא בערך 4-5 שעות ולא ישן כלל האם הוא כמו מי שגר באוסטרליה והלילה שלו הוא 8 שעות וישב שבע שעות ונרדם שעה אחת ? לא יתכן ?
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • האם אפשר לסמוך על מכירת חמץ לפני פסח, וההבדל בין חמץ ממש לתערובת חמץ.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם ביום ל"ג בעומר מותר להסתפר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם הירושלמי נפסק להלכה
   • גולן, הרב ישראל

   • האם כדאי לברך על הלולב לפני התפילה או רק לפני הלל ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם לקוואטר מותר להסתפר בברית שחלה בימי העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם מותר לגזוז את השפם, ומשאר מקומות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר להסתפר בר"ח אייר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם מותר לעשות אירוסין בימי העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם מותר לרקוד בימי העומר ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם ניתן לספור ספירת העומר אחר פלג המנחה ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם ניתן לספור ספירת העומר אחר פלג המנחה ? - דעת פסקי תוספות
   • וייס, הרב אשר

   • האם ראוי ללמוד גמרא שוטטנשטין ?
   • וייס, הרב אשר

   • האם שייך בזמננו איסור לא תתגודדו ? - תשובה
   • וייס, הרב אשר

   • הביאור הלכה מביא שיטת הרי"ץ גיאות שאם שכח יום אחד, סופר למחרת מה היה אתמול ואח"כ יספור של אותו היום.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • הבנתי בדברי אבן עזרא
   • וייס, הרב אשר

   • הגאון מרעיש עולמות ומלמדנו שעיקר גמילות חסדים זה כבוד חבירו - אנו מכבדים את חברינו כי הוא צלם אלוקים
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • הגדלות של רשב"י ההתקרבות להקב"ה.
   • טל, הרב ישראל

   • הגמ' בברכות דף כח: "כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו ובקשו שילמדם ארחות חיים" ובגר"א ציוום על התורה ועל התפילה ועל כבוד חברים ע"ד על ג' דברים העולם עומד וכו'
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • הגר צדק הועלה על המוקד והיסוד ושורש העבודה התחבא במקום מסתור כדי לענות על ברכתו אמן
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • הדברים טעונים ביאור וכי על עבירה כזו מגיע עונש כ"כ חמור ? - היות ור"ע הוא זה שדרש את לרבות ת"ח
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • ההבדל בין חג השבועות למיתת תלמידי ר"ע.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • הוי זהיר במצוה קלה בחמורה שאי אתה יודע מתן שכרן במצות, מסכת אבות פרק ב' משנה א'.
   • סגל, הרב דן

   • הזמן של פסח ושבועות מבטא סגולה מיוחדת המופיעים כל שנה מחדש - חז"ל ביבמות סב: מספרים לנו על שכשמתו תלמידי ר"ע והיה העולם שמם ולאחמ"כ כתוב שם שירד ר"ע לדרום - מה באו ללמדנו במה שירד לדרום ? - הרוצה להחכים ידרים וע"כ מנורה בדרום
   • דרמר, הרב אליהו

   • החינוך משרשי המצוה כיון שעיקר הבריאה היא התורה ותכלית יציאת מצרים היא בשביל לקבל התורה, ולכן ציוונו לספור הימים.
   • סגל, הרב דן

   • הטומאה פוגמת ברוח האדם.
   • סגל, הרב דן

   • היום המיותר של מ"ט הוא לצורך חזרה כ"כ ר' ישראל סלנטר ולפניו החידושי הרי"ם - אי בדידי תליא מילתא הייתי אומר שיום המ"ט נועד לתפילה
   • וייס, הרב אשר

   • הכל מדוקדק בהשגחה פרטית מהקב"ה.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • הלימוד שלמד ר"ע ממים שחקו אבנים על התורה שתחקק בתוך ליבו אפילו אם לא מרגיש בתחילה שמצליח
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • המהרי"ל מביא שהנהרגין עולים למדרגה עליונה עד כדי כך שלא יאמרו קדיש ויש לו צד שלא ישבו עליהם שבעה
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • המניח תפילין בבין השמשות , האם יברך ?
   • וייס, הרב אשר

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - בדיני נטילת ידיים
   • וייס, הרב אשר

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - חידוש הרדב"ז
   • וייס, הרב אשר

   • המקיים מצווה בדרך ספק , האם מברך עליה ? - שורש המחלוקות הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • המשמעות נבל - (פרשת האזינו לב' ו') "עם נבל ולא חכם" הנופל ממדרגת אדם כמו בע"ח שמת נקרא נבלה וכמו עץ שנובל, רמב"ן.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • המשתוקק לביאת המשיח יקבל לפי מה שהשתוקק, חפץ חיים.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • הנהגתו של רבי חנינא בן דוסא במידת הביטחון - בעניין המעשה שהוציא בנו תאנים מן התאנה ונתן בו רחב"ד את עיניו
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הנכנס לכרך מברך שתים בכנסתו ושתים ביציאתו ונותן הודאה וכו', ברכות פרק ט' משנה ד'.
   • סגל, הרב דן

   • הסיבה שחוגגים בל"ג בעומר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הספירה של ארבעים ותשע מקבילה לעולם הבריאה הטבעי המספר חמישים הוא מייצג את העולם שמחוץ לטבע ששייך למספר שמונה
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • הערת אגב - האם הרמב"ם חזר בו לפעמים מדעתו ?
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - כשאחד אמר לחבירו "אתה מדבר שטויות" זה מראה חולשה
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - מי חיבר את ספר שערי תשובה על או"ח ?
   • וייס, הרב אשר

   • הערת אגב - מעשה משעשע שהיה לי בשבע ברכות
   • וייס, הרב אשר

   • הפוגע בחבירו גם לשם שמים נענש על זה, הגר"ח שמואלביץ שיחות מוסר שנת תשלב' מאמר ב'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • הקשר של עם ישראל והקב"ה כבעל ואשה, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • הרמב"ן בפ' אמור ורבינו בחיי מגדירים את ימי ספיה"ע כחולו של מועד של חג הפסח והסוכות
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • הרנינו גויים עמו וכפר אדמתו עמו, דברים פרק לב' פסוק מג'.
   • מזוז, הרב מאיר

   • השגחת הקב"ה: כי תבואו אל ארץ כנען ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם והגיד לכהן כנגע נראה לי בבית, ויקרא פרק יד' פסוק לד'.
   • מזוז, הרב מאיר

   • השם ישראל פירושו ישר אל - יושרו הוא אל הקב"ה - אם מפנה לכיוון אחר הוא כבר לא ישר
   • דרמר, הרב אליהו

   • התורה היא תחת המספר שמונה כי היא קדמה לעולם והיא מחוצה לא
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • התפילות הכי חביבות לפני הבורא עולם הם התפילות על תורה ויראת שמיים
   • וייס, הרב אשר

   • ואהבת לרעך כמוך איך אפשר כמוך? הרי בוודאי שיש הבדל ביני לבין השני - איך כל התורה כולה קשורה לואהבת רעך כמוך ?
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, גוי קדוש מלשון קדושים תהיו, שמות פרק יט' פסוק ו', נצי"ב.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • והיו אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת, מסביר את הפסוק על פסח ושבועות, פנים יפות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ווקאלי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • וידום אהרן, ויקרא פרק י' פסוק ג'.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • ויצא מן העם ללקוט ולא מצאו ויאמר ה' עד מתי מאנתם לשמור מצותי ותורותי, ומדוע משה נכלל עמהם?, פנים יפות, שמות טז' ד'.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • וכשבאו רשב"ג ור' ישמעאל גזרו עליהם שיהרגו והיה ר' ישמעאל בוכה, מסכת שמחות פרק ח'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • ולכן כיון שהוא היה במדרגה גבוהה כזאת לכן יכל לדרוש לרבות ת"ח.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, ויקרא כג' טו'.
   • ליפשיץ, הרב אברהם

   • וספרתם לכם שזה הכנה שלנו לקבלת התורה, בני יששכר.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • וקשה מדוע ענשוהו הרי ישב ברצון השם, ותירץ כיון שכשבאו ת"ח היה צריך לעמוד מפניהם, וזהו עד שבא ר"ע ודרש לרבות ת"ח לפי שראה חשיבות הת"ח בעיני הקב"ה, האר"י ז"ל.
   • מויאל, הרב יחיאל

   • זהו ההבדל בין כתיבה כדיבור לשומע כעונה - מכיוון שמצוות הספירה היא לקבוע מספר לא מועיל שו"כ
   • וייס, הרב אשר

   • זהירות בדרכים, הסיבה שיש תאונות דרכים.
   • גלר, הרב יצחק

   • זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • חג השבועות הוא גמר של מהלך המתחיל מפסח ממשיך בימי הספירה ומסתיים בחג השבועות
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • חז"ל אומרים כמה עבודות צריך אדם לעמול עד שמשיג פת - עשר עבודות - אין יותר מעשר זהו המקסימום של עבודות הפת - א"א נתנסה בי' נסיונות שהם כל סוגי הבדיקות והנסיונות ששייך לבדוק את האדם -
   • דרמר, הרב אליהו

   • חטא העגל וחטאי המדבר כמו חטא אדם הראשון.
   • טאובר , הרב עזריאל זצ"ל

   • חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה.
   • גלר, הרב יצחק

   • חכמה ובינה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • חמשה תלמידים היו לר' יוחנן בן זכאי, אבות פרק ב'.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חתר הקדוש ברוך הוא למנשה חתירה תחת כסא כבודו
   • שוב, הרבנית פריידי

   • טוב לי תורת פיך, צריך להרגיש בקיום מצוות שיש לו כל טוב שבעולם.
   • עדס, הרב יעקב

   • טעם האבילות המיוחדת על מיתת תלמידי ר"ע הוא על שממון התורה כתוצאה מחטאי בין אדם לחבירו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טעם שם הספר 'ברוך שאמר'
   • וייס, הרב אשר

   • יום כיפור
   • וולפא, הרב אריה

   • יישוב המהרש"א - שבע זה מספר של טהרה וגם חמישים זה מספר של טהרה - יראה קודמת לחכמה במעלה ובזמן
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • ימי הספירה 5 שיעורים
   • (מרגלית, הרב אברהם צבי.כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי.ליפשיץ, הרב אברהם.עדס, הרב יעקב.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • ימי הספירה - באילו ימים אסור להתחתן ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - ברכת שהחיינו 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • ימי הספירה - האם מי שלא נוהג כבוד בחברו חייב מיתה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ימי הספירה - זמר ווקאלי
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - מתי מסתפרים ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - נגינה במהלך שיעור התעמלות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - שירה בפה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - שמיעת מוזיקה במהלך שיעור התעמלות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת - לילדים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת - סידור שפם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה - תספורת לנשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי הספירה ארובות השמים נפתחים
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ימי הספירה הם ימי אבלות ואין עושים חתונות בימים האלו, האשכנים נושאים רק ביום לג' בעומר ולא אח"כ והספרדים מתחתנים מיום לד' והילך.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • ימי הספירה קשורים לקרבנות
   • וייס, הרב אשר

   • ימי העומר - האם תספורת היא איסור גמור ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - השמעת מוזיקה בסעודת מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - לימוד נגינה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - סידור השפם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - שמיעת נגינה להרגעת עצבים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי העומר - תספורת לצורך בריאות
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ימי ספירת העומר 2 שיעורים
   • (וולפא, הרב אריה.דיסקין, הרב אליהו.)

   • ימי ספירת העומר הכנה למתן תורה.
   • שטיין, הרב מנחם

   • יסוד יציאת מצרים, נבדלו מכל העמים להתעלות ממדרגתם, רמח"ל מאמר החכמה בליל הסדר.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • יראה ואהבה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • ירושלמי משמע שאסור
   • גולן, הרב ישראל

   • יש כאלה שעושים חסד בחוץ אבל בביתו אל מעניין אותו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • יש פתגם האומר כבוד זה הדבר הכי זול בעולם הוא לא עולה כסף - אבל זה הדבר הכי יקר בעולם על זה נשפכו נהרות של דם
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • ישראל אומות העולם
   • דרמר, הרב אליהו

   • יתכן שגילוח הזקן הוא מחלוקת בחז"ל - מדברי הטור ה' ראש השנה סי' תקפ"א בשם הירושלמי משמע שמגלחים את הזקן - במדרש משמע לא כך
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • כ' מגן אברהם סי' תפ"ט שהסופר ואינו מבין מה ספר לא י"ח והיעב"ץ במור וקציעה חולק ע"פ ד' התוספות שבלשון הקדש יוצא גם כשאינו מבין
   • וייס, הרב אשר

   • כד' אלף תלמידים היו לר"ע ומתו מפסח ועד עצרת לפי שלא נהגו כבוד זה בזה, יבמות סב' עמוד ב'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • כדי לבנות תורה צריך מידות טובות - במדרש כתוב 'היתה עינו של אחד צרה בתורתו של חבירו'
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כהונה
   • וולפא, הרב אריה

   • כח הדיבור
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • כי לא מרובכם חשק ה' בכם, רמב"ן דברים פרק ז' פסוק ז'.
   • סגל, הרב דן

   • כיצד רבי עקיבא עולה מדרגת ע"ה מוחלט לדרגת ת"ח המושלם ?
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • כל היורדים לגיהנם עולים חץ משלשה וכו' המלבין חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו, בבא מציעא נח' עמוד ב'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • כל הנברא העולם נברא עבור האדם, רמב"ם הקדמה לסדר זרעים.
   • כהן, הרב דוד - ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי

   • כל ילד שהיית יולדת חנה פנינה היית קוברת שנים, פסיקתא רבה פרשה מג'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • כל תורת ר' עקיבא בזכות אשתו רחל.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • כלל גדול - לא מצינו את המושג של מצוות צ"כ רק במצוות שעניינם הוא עבודת הא-ל אבל כשהמצווה היא בתוצאה אי"צ כוונה - הוכחות לכך מסוגיות הש"ס
   • וייס, הרב אשר

   • כללי הפסק - כשהשו"ע מביא שתי דעות , כמו מי ההלכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • כנגד מה היום ה- מט' ?
   • וייס, הרב אשר

   • כנסת ישראל
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • כשגוי נוגע במת הוא לא נטמא ישראל נטמא - החילוק הוא כי ישראל קבל שכל אלוקי מהתורה ולכן הוא שונה
   • דרמר, הרב אליהו

   • כשהשתתפתי בכנס בעניין לשון הרע , ראיתי את העסקנים המארגנים דנים את מי לכבד ומי פחות ...
   • וייס, הרב אשר

   • כשמתו תלמידי ר"ע שהיה העולם שמם כ' רש"י הפי' שנשתכחה תורה כי בניית העולם היא ע"י השראת השכינה במקום שיש תורה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • כשרוצה להוציא אחר
   • גולן, הרב ישראל

   • ל"ג בעומר
   • ורצברגר, הרב מרדכי אריה

   • לא נהגו כבוד זה בזה פירושו לא יכלו לפרגן אחד לשני
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • לא תונו איש את עמיתו דרשו חז"ל ב"מ נח: -עם שאתו בתורה ובמצוות - כ' הריטב"א היינו אשתו - ביאר החיד"א בפתח עיניים מפני ששלי ושלכם שלה זהו הביאור בעם שאיתך בתו"מ
   • דומב, הרב יונתן שרגא

   • לא תשחית את פאת זקניך, אסור לחתוך את הזקן בתער אלא במספרים, ויקרא פרק יט' פסוק כז'.
   • עדס, הרב יעקב

   • לא תתגודדו - הקושי שיש לי בדברי האחרונים הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • לאנשים פעם היה לב שופע דבוק בבורא עולם הם לא הזדקקו לסידור ולדעת לקרוא כדי לדבר עם הבורא עולם -
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לג בעומר - גישת הארי
   • וייס, הרב אשר

   • לג בעומר - דעת החיד"א
   • וייס, הרב אשר

   • לג בעומר - דעת רבי יעקב עמדין
   • וייס, הרב אשר

   • להאמין שהתרפינו
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • להיזהר בימים האלו מאד בכבוד אחרים.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • להתכונן לימים האלה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ליל פסח הוא הלילה שהאיר כשמש בצהריים - בו נולדו עם ישראל - בקדמונים מבואר שהאור הגדול שהיה אז והסתלק נבנה מחדש בימי ספיה"ע עד שבועות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • לימוד התורה
   • וולפא, הרב אריה

   • לכתחילה לא לספור עד צאת הכוכבים.
   • וסרמן, הרב אריה

   • למה באמת קבלו מיתה על שלא נהגו כבוד זה בזה ? כי תורה בלי מדות טובות היא תורה אחרת לגמרי
   • דיסקין, הרב אליהו

   • למה לא מסתפרים ומתחתנים בימי הספירה? - גודל העניין לכבד את השני - מעשה באדמו"ר מבעלזא זצ"ל - מעשה מהגר"ח שמואלביץ זצ"ל
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • למה לשי' המג"א צריך להבין מה שסופר בספיה"ע בשונה משאר המצוות?
   • וייס, הרב אשר

   • למה משתמשת התורה בוי"ו ההיפוך שהופך עבר לעתיד במילה 'ואהבת'? כדי ללמדנו איך אפשר לאהוב כמוך . שמכיוון שבעבר היינו אחד בנשמה לכן ביכולתנו לאהוב בעתיד
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • למה נטה הבניין ציון מפירוש הרוקח? - יבואר בהקדם דברי הרוקח והקושי בדבריו
   • הופנונג, הרב גדליה

   • למה רק איזה זקן אחד נתווכח עם ריב"ז ולא עוד נוספים? ע"ד הלצה אפשר לומר כי הזקן לא פחד שלא יקבלו את בניו למוסדות
   • הופנונג, הרב גדליה

   • למעשה נראה יותר כפירוש רביעי של בעל חק יעקב - דאמנם מצוות צ"כ אבל ספירת העומר שאני שאינו אלא ספירה בעלמא וכיוון שנתכווין לספור יצא י"ח
   • וייס, הרב אשר

   • לעומר - בעומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לתורה אין זמן מסוים אלא הכנה שזה ימי הספירה, תי' הרב הירש.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מאה ועשים משתאות עשה בועז לבניו ובכולם לא זימן למנוח וכולם מתו בחייו, גמרא בבא בתרא צא' עמוד א'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • מבאר מהר"ל עה"פ אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד - אם עושה לשמה יזכה גם לאורך ימים אם עושה שלא לשמה יזכה רק לעושר וכבוד
   • דרמר, הרב אליהו

   • מגן אברהם, חייבות אף שהוא זמן גרמא מכיון שקיבלו עליהם חובה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • מדוע אנו מתאבלים על תלמידי ר"ע, כיון שהתורה שאיבדנו מהם זה עד היום.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • מדוע לא מברכים על אכילת כורך ?
   • וייס, הרב אשר

   • מדוע לא עושים זכר למתי מכת חושך שהיו הרבה יותר מתלמידי ר"ע.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מדוע מניחים ביצה בקערת ליל הסדר.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדוע נוהגים מנהגי אבלות בימי ספירת העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע סופרים ספירת העומר מאחד עד חמישים ולא להיפך, כיון שבימים האלה אנו קונים קנינים לכן סופרים למספר הקנינים שקנינו כבר, הרב פינקוס.
   • דיאמנט, הרב נחום

   • מדוע ר"ע לאחר י"ב שנה חוזר הביתה ולא נכנס אפילו לרגע לומר שלום אלא חוזר לישיבה? ביאר הגר"ח שמואלביץ ששתיים עשרה ועוד שתיים עשרה שווה עשרים וארבע ולמד זאת ממים שחקו אבנים
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • מה ההבדל בין עושים רצונו לאינם עושים רצונו, בני יששכר.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • מה הסיבה שלא עושים חתונות בימי העומר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הפירוש שלא נהגו כבוד זה בזה ? היה ניתוק בין א' לשני בדיוק בתקופה שהיו צריכים להיות מוכנים לקבלת התורה באחדות
   • דרמר, הרב אליהו

   • מה זה עומר
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל, יומא פרק ח' משנה ט'.
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • מה ענינו של סדר העבודה ביום הכיפורים בבית המקדש, כיון שצריך לעשות דברים שאיננו מבינים ומה שאנו עושים אותם רק בגלל שכך ציוה הקב"ה.
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • מהו לשון נוח, ודאי שזה חיוב אבל זה גם שווה לאדם, ספר אור יהל.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • מהו שלא נהגו כבוד זה בזה, אף שאינו מחפש כבוד מ"מ כל אחד לעצמו צריך לכבד חבירו אע"פ שאינו צריך כבוד.
   • גלר, הרב יצחק

   • מהות מתן תורה הוא היוצרות העם יהודי.
   • שטיין, הרב מנחם

   • מוזיקה בעומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מותר לנסוע טיולים בחול המועד מפני שזה מוסיף בשמחת יו"ט.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • מחילת עוונות בשבועות
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • מט ימי ספירת העומר כנגד מח קנייני התורה
   • וייס, הרב אשר

   • מי שלא בירך על התפילין של רש"י , האם יברך על התפילין של ר"ת ?
   • וייס, הרב אשר

   • מידות טובות
   • וולפא, הרב אריה

   • מיתת תלמידי ר"ע, יבמות דף סב' עמוד ב'.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מלכות
   • וולפא, הרב אריה

   • ממתי מתחילים ימי האבלות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מנהג החסידים לא לומר תחנון ביום יארצייט של גדולי ישראל
   • וייס, הרב אשר

   • מנוחה
   • וולפא, הרב אריה

   • מנין בני ישראל - האם כתיבה כדיבור ?
   • וייס, הרב אשר

   • מעלת הלימוד התורה של קטנים, מועיל לשמור עליהם כל החיים, רמח"ל.
   • עדס, הרב יעקב

   • מעלת לימוד הלכות ממונות
   • וייס, הרב אשר

   • מעלת שעשוע בדברי תורה - דברי הרד"ק: סגולה לזיכרון
   • וייס, הרב אשר

   • מעשה באדמו"ר מטהאש זצ"ל
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה בעניין תספורת בספירת העומר - תפיסת הגנב שגנב שמפו מבני הישיבה ע"י שגרמו לו שיתקרח ע"י שעירבו שם סם גילוח האם היה מותר להם והאם מותר לו להסתפר בימי הספירה
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מעשה בר"ע מגמרא בנדרים דף נ' עמוד' א'.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • מעשה ברשב"י ורבי פנחס בן יאיר כשיצא מהמערה.
   • טל, הרב ישראל

   • מעשה מהרב דסלר שהיה מפרגן לרבנית על הצ'ולנט שהכינה - מעשה דומה מר' חיים שמואלביץ
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • מעשה נורא באיש החסד ד"ר גולדשמידט מנהל בית היתומים בוורשה כשבאו העמלקים לקחתם למחנות ונתנו לו אפשרות להציל את עצמו ולא עזב את הילדים ונספה עמהם
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מעשה נורא שסיפר המנחת יצחק שהיה נשוי ג' זיווגים על זיווגו הראשון שלא ביטל שידוך וזכה לבן אחד ויחיד
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • מעשה נפלא שממנו ניתן ללמוד את השגחת הבורא
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מצוות חופה וקידושין - גדרם
   • וייס, הרב אשר

   • מצוות קדוש השם - דברי החינוך מ' רצ"ו
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • מצות שמחת יו"ט אנשים בראוי ונשים בראוי להם, רמב"ם הלכות שביתת יו"ט פרק ו' הלכה יח'. הגרש"ז אם אינו יכול יין יכול לשתות מיץ ענבים אם זה משמח אותו.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • מקור ב לשאלה הנ"ל - מתי מברכים ברכה אחת על כמה מצוות ומתי ברכה אחת ?
   • וייס, הרב אשר

   • מקור ד - קריאת שמע בין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • מקור ז - כבוש כמבושל
   • וייס, הרב אשר

   • משל בעניין עמל התורה
   • וייס, הרב אשר

   • משנ"ב, טוב שישמע הברכה מאחר ויכוון לצאת ממנו.
   • וסרמן, הרב אריה

   • מתו לפי שלא נהגו כבוד זה בזה.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • מתי מברכים ברכה אחת על כמה מצוות ומתי ברכה אחת ?
   • וייס, הרב אשר

   • מתן תורה היא התכלית של יציאת מצרים, ר' סעדיה גאון.
   • שטיין, הרב מנחם

   • נוח לאדם שישליך עצמו לכבשן האש ואל ילבין חבירו ברבים, בבא מציעא נט' עמוד א'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • נחלקו הראשונים במצוות ספיה"ע אם היא מדאורייתא או מדרבנן כיוון שתלויה בקרבן העומר - ראיית הר"ן בפסחים שספיה"ע היא מדאורייתא ממדרש -
   • וייס, הרב אשר

   • נישואין בימי העומר 2 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.דרייפוס, הרב אליהו.)

   • נסיונות
   • שטיין, הרב מנחם

   • נשים בספירת העומר.
   • וסרמן, הרב אריה

   • סגולה לזיכרון
   • וייס, הרב אשר

   • סגולת ימי העומר להתהפך מבהמה לאדם
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • סיכום דעתי בישוב המקורות
   • וייס, הרב אשר

   • סיפור מדהים בעניין פרגון ומחמאה אחד לשני - יהודי שניצל בנס משודדים ע"י שפרגן לאותו שודד
   • טויסיג, הרב אהרן

   • סיפור מופלא מהחפץ חיים על קנטוניסט שהשתחרר מהצבא לאחר עשרים וחמש שנים וזכה ללמוד עד שנהיה גאון ממש
   • זוננפלד, הרב יעקב מאיר

   • סיפור מרטיט על אדם קדוש שדנוהו במיתה משונה ולא הרגיש כלום - הרבה מהראשונים מתו על קדושת השם
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • סיפור על החפץ חיים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סיפור על הרב אלבז.
   • לסרי, הרב מיכאל

   • סיפור על הרב מבריסק.
   • שטיין, הרב מנחם

   • סיפור על הרב שך.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • סיפור על ר' זלמן מוולאזין.
   • יוסף, הרב עובדיה זצ"ל

   • סיפור עם הקדושת לוי מברדיצ'וב.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ספיה"ע היא מצווה שבדיבור אבל יש בה הלכות שמחלקות בינה לשאר מצוות שבדיבור כגון ההלכה של השואל את חבירו כמה היום?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - אחד ועשרים יום - או עשרים ואחד יום ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - בבין השמשות
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - בזמן הזה - דאוריתא או דרבנן ? - שיטת הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - ביאור דעת אמימר , לשיטת רבנו ירוחם
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - בירך וספר 11 יום, שמע חבירו סופר 10 ימים, תיקן את הספירה תכ"ד וספר 10 ימים, אח"כ התברר שהחבר טעה והטעה אותו...
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - בעמידה לעיכובא ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - דיני ספק ספיקא בספירה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - דרך א בהבנת דעת השו"ע
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - האם כתיבה כדיבור ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - האם מותר לספור בצרפתית ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - האם ניתן לספור בלועזית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - הבחנה בין דיניה ובין דיני שאר מצוות שבדיבור
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - הסרת שיער לנשים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - זמנה - האם יש להקפיד לספור כל יום בתחילת הלילה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - האם מותר לספור בבין השמשות ? - סיכום הדעות
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - יש לי ספק אם ספרתי אתמול , האם מותר להמשיך לספור בברכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - זמנה - ספרתי מבעוד יום עם הציבור ושכחתי לספור שוב בלילה , האם ניתן להמשיך לספור בברכה ? - תשובה
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - חידוש מהרי"ל דיסקין
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - יהודי המאריך בתפילתו ומסיים שמו"ע לאחר שהציבור סיים ערבית, הוא חושש שישכח לספור, האם יספור לפני ערבית ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - ישוב שיטת רבנו ירוחם משאלות הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - לא ספרתי יום אחד , האם להמשיך לספור בשאר הימים ? עם ברכה ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - לפני או אחרי מעריב ? - המנהג בחו"ל - ספירת העומר בליל א
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - לפני או אחרי מעריב ? - משמעות דבר הרמ"א דלא כמנהג חו"ל
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - מה הורה החזון איש למי שהגיע בסוף תפילת ערבית והסתפק אם לספור מיד או להתפלל קודם ערבית ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - מצווה שבדיבור ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - סידור השפם
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - סעודת בר מצווה עם תזמורת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - עניין מניין השבועות
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - רק בסידור וילנא לא נכתב לשם יחוד ושאר הוספות ...
   • וייס, הרב אשר

   • ספירת העומר - שכח לברך יום אחד - מחלוקת הראשונים האם מצוות הספירה מחולקת ל49 חלקים או כל הימים הם מצווה אחת
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר - תספורת לבעל ברית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ספירת העומר הוא הכנה לקבלת התורה.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • ספק
   • וייס, הרב אשר

   • ספק ברכות להקל - גדר העניין ועפ"ז ישוב הסתירה
   • וייס, הרב אשר

   • ספק דאוריתא לחומרה , מדין ודאי או מדין ספק ?
   • וייס, הרב אשר

   • ספק דרבנן לקולא - דעת השואל ומשיב בשורש העניין (ע"פ דברי הנתיבות)
   • וייס, הרב אשר

   • ספק מצווה
   • וייס, הרב אשר

   • עבודת ה
   • וולפא, הרב אריה

   • עבודת יום כיפור ביהמ"ק.
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • עדות על ראיה באמצעות מראה
   • זעפרני, הרב שלמה

   • עיקר חלק האדם זה הרצון, ספר חובת הלבבות.
   • סגל, הרב דן

   • על הפסוק ותורת חסד על לשונה - חז"ל הק' וכי יש תורה שאין בה חסד ? אלא תורה לעצמו אין בה חסד וללמדה לאחרים יש בה חסד
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • עליונים למטה ותחתונים למעלה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • עם ישראל ביחס לאומה"ע הוא כעין היחס שבין הכהנים ללויים
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • עניין השמחה בלג בעומר
   • וייס, הרב אשר

   • עניין השמחה בלג בעומר - דברי חתם סופר
   • וייס, הרב אשר

   • עניין השמחה בלג בעומר - מקור לכך שפטירתו של רשב"י בלג בעומר - האם יש מקור בכתבי הארי ?
   • וייס, הרב אשר

   • ערוך השולחן שם, הביא שאולי עדיף לספור קודם צאת הכוכבים כיון שזה יותר תמימות.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, אם היה חולה ולא ספר וכן גר שנתגייר באמצע ימי הספירה, אינם יכולים לספור בברכה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, אם מכוון לא לצאת כשאומר מנין היום לא יצא באמירה ויכול לברך.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, מותר לספור קודם מעריב אם הוא לילה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • ערוך השולחן, נעשה מחוייב במצוות באמצע ימי הספירה אם ספר מקודם יכול להמשיך לספור בברכה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • עריכת שפתיים
   • ארנטרוי, הרב אליהו אליעזר

   • עתניאל בן קנז החזיר הלכות בפלפולו - ביאור העניין
   • וייס, הרב אשר

   • פנינה נתכונה לשם שמים גם כן נענשה בבא בתרא טז' עמוד א'.
   • לוגאסי, הרב יעקב ישראל

   • פרשת ערכין, ויקרא פרשת בחוקותי.
   • לוינשטיין, הרב שלמה

   • צורת היהודי והנהגתו בשבת
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • צריך להזהר לא להפסיד שום יום מלספור דאם ישכח יום אחד יהיו ברכותיו לבטלה, החיד"א.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • צריך ללמוד תורה ואח"כ תוכל ללמוד דברים אחרים, רבינו בחיי
   • מרגלית, הרב אברהם צבי

   • קדוש השם 2 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף.)

   • קדושת חג השבועות, היום הזה נהיית לעם, דברים כז' ט'.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קונטרס דברים מבית אבא מבן החפץ חיים מביא מה דברים שאמר החפץ חיים בעניין החשיבות של מעשי האדם
   • טויסיג, הרב אהרן

   • קושיה על הפרי מגדים שאפשר לברך גם על חצי מצווה מנרות חנוכה נזכר באמצע הדלקת הנרות שלא בירך יכול לברך באמצע ההדלקה.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • קושיה: כתיב ועמדו זרים ורעו צאנכם, וכתיב ואספת דגניך, תי' כאן כשעושים רצונו וכאן שאינם עושים רצונו, ברכות לה' ב'.
   • ליברמן, הרב חיים ברכיה

   • קיום מצווה על דרך תנאי
   • וייס, הרב אשר

   • קריאת שמע - האם כתיבה כדיבור ?
   • וייס, הרב אשר

   • ראוי לאדם שתהיה כל פניתו רק להשם יתברך
   • יפה, הרב דב זצ"ל

   • ראש השנה
   • וולפא, הרב אריה

   • רבי ישראל מסלנט - תדאג לגשמיות של השני ולרוחניות של עצמך ולא להיפך
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • רבינו יונה בשערי תשובה מאריך על עונשו הגדול של מי שלא מכבד תלמידי חכמים - איך בודקים אדם אם הוא אמיתי או מזויף? - אם מהלל את הצדיקים ומכבדם סימן שהוא צדיק
   • בן-פורת, הרב יוסף צבי

   • רמב"ם, ספירת העומר הוא מצוות עשה, כיון שעיקר הספירה הוא לקבלת התורה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • רש"י ז"ל לא נהג כמו תלמידי ר"ע - למרות יגיעתו העצומה בתורה כתב פירוש על רוב התורה -
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • שאל אותם ר' יוחנן איזה דרך שידבק האדם, ר' אלעזר בן ערך לב טוב, אבות פרק ב'.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שאלה: אדם שיודע שהוא לא יוכל לספור אחד מימי העומר האם יכול להתחיל לספור.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • שאלה: האם מותר לאכול קודם הספירה.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלה: מדוע על תפילין של יד ותפילין של ראש מברכים שתי ברכות ואילו על ספירת העומר מברכים ברכה אחת ?
   • וייס, הרב אשר

   • שאלה: שכח בלילה וביום לברך, או ספר יום לא נכון.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שאלת רבי יצחק הוטנר: מדוע במסילת ישרים אין את השלב הראשון " תורה " ?
   • וייס, הרב אשר

   • שבעת השבועות של הספירה כנגד שבעת מידותיו של הקב"ה
   • שפירא , הרב משה זצ"ל

   • שבת מברכים סיון - מדוע אומרים אב הרחמים בשבת זו ?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שו"ע, המדקדקים סופרים בצאת הכוכבים, ובאחר השקיעה מותר לברך.
   • וסרמן, הרב אריה

   • שו"ע, לומר אתמול היה כך וכך ולא יאמר לו מנין של אותו היום..
   • וסרמן, הרב אריה

   • שומע כעונה 4 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.דרייפוס, הרב אליהו.וייס, הרב אשר.)

   • שורש דעות הפוסקים בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • שורש מנהגי האבלות בספירת העומר - דעת הארי
   • וייס, הרב אשר

   • שיטה ב' מתו עד שבועות בימים שאומרים תחנון מלבד שבתות וכו'.
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שיעורי תורה לספירת העומר
   • בביאן, הרב יהושע

   • שלחן שלמה נשים לא יספרו ספירת העומר דפעמים שוכחות.
   • כהן, הרב יהודה מישיבת ברכת יצחק

   • שלשה סיפורים על גדולי ישראל שהשתמשו בסגולת נפש החיים הגרי"ז ור' חיים מבריסק והרב נויגרשל
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • שמחת לג בעומר
   • וייס, הרב אשר

   • שמיעת כלי זמר בסעודת רשות, בלי ריקודים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שני סיפורים נפלאים על כוחה של השפעה ודוגמא אישית שהביאו אנשים לחזרה בתשובה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • שתי הלחם
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • תגובת הרב: 'רציתי לגרום לו להרהר בתשובה'
   • שוב, הרבנית פריידי

   • תוך כדי דיבור
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תלמוד תורה
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • תלמידי חכמים
   • מויאל, הרב יחיאל

   • תלמידי ר"ע הראשונים עינם היתה צרה בתורתם של חבריהם והקב"ה סילק אותם בין פסח לעצרת כדי להראות על איזה עוון מתו
   • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל

   • תלמידי ר"ע עם דקות עוונם שהרי לא נתפרש שעברו על אונאת דברים הכל היה בלבם ולא באופן גלוי לא היתה להם כפרה -
   • דרמר, הרב אליהו

   • תנאי במצוות
   • וייס, הרב אשר

   • תנאי בקידוש
   • וייס, הרב אשר

   • תנופה מסמלת התנתקות ממצב קודם והתרוממות למצב חדש - בתנופת העומר נבדלו ממצרים בבחינת סור מרע ובשתי הלחם התנופה מסמלת כניסה של האדם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש
   • הוניגסברג, הרב ישראל יצחק

   • תספורת בימי העומר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • תפילה
   • וייס, הרב אשר

   • תשובה לחידה - מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי - שי' הרי"ף והרמב"ם ישנם שני מצוות ספירה - מחדש הבית הלוי לדעתם שגם בשכח יום לא הפסיד את מצוות מניין השבועות
   • קרלינשטיין, הרב חזקיהו יוסף

   • תשובת הדבר הוא - ליל שבועות הוא לילה של אהבה לא חשוב כ"כ מה עושים אלא יותר חשוב מה שלא עושים - אם אתה נרדם באיזה שעה חסר בישקני מנשיקות פיהו
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל