לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון ו' ניסן תשפ"ד | 14 אפריל 2024
 • מועד שובבי"ם

  הקש נושא במועד:

   • "גלות מכפרת עוון" מפרש רבנו חיים פלאג'י ש"עוון" זהו עריות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך תיקנו במצריים? כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו - הנשמות שאינן מתוקנות באו בתור בנים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אם אדם לא יישן - ימות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • באכילה יש מצווה להשאיר חתיכה של המוציא ולאוכלה בסוף הסעודה לפני מים אחרונים. ויש נהגו לעשות זאת בימי השובב"ים, וזוהי סגולה לפגם הברית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בגמרא מועד קטן מובא שכשנפטר צדיק, הקב"ה "רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בזוהר מובא ששלשים יום קודם הסתלקותו של צדיק, מכינים בעולם הבא אורות וקישוטים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור הגמרא "הני בירכי דרבנן דשלו מיניייהו הוי"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בימי השובבי"ם אדם יכול לתקן גם את הגלגולים שעברו ואת חטא אדם הראשון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בכל 19 שנים יש 7 שנים מעוברות ו-12 פשוטות וזהו נקרא "מחזור י"ט"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במתן תורה לישראל נאמר "כה תאמר לבית יעקב" - אלו הנשים "ותגיד לבית ישראל "- אלו האנשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בפרקי דרבי אליעזר כותב שמאילו של יצחק לא יצא שום דבר לבטלה, הביאור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גודל מעלת התשובה ומעשה ריש לקיש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דוגמא מיוסף הצדיק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דיני נטילת ידים על הפת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ההבדל בין תפילות ראש השנה ליום כיפור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החיוב להגות בתורה יומם ולילה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הטעם ש"יום הכפורים" נקרא בלשון רבים ולא בלשון יחיד "יום כפור"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המהר"ל מפראג כותב שתמיד במהלך של פרשת השבוע יש השפעה של אותו דבר על התקופה של הזמן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המקור בספר חסידים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • הנביא ירמיה אומר "שובו בנים שובבים אמר ה' "
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה שמעברים את השנה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • העולם מתחלק לשלשה - ארץ ישראל ובתוכה יש את ירושליים, חוץ לארץ, וארץ מצריים היא ההכי גרועה. ולכן אסור לחזור למצריים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקטרוג הראשון שהיה בעולם, זהו קטרוג הירח
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמ"ק: מדוע אומרים בסליחות "מעביר ראשון ראשון"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השל"ה אומר שבאותה המידה שאדם מתנהג עם הוריו כך בניו מתנהגים עמו.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • והנשמות האלה נפלו בחזרה וירדו למצריים. ועם ישראל היה צריך לתקן אותם. עם ישראל הוא הכהנים של כל העולם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חזקיהו סתם את מי הגיחון מפני סנחריב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי השובב"ים 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • ימי השובבי"ם - פרשת משפטים היא השישית והיא כנגד היסוד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישדין ויש דיין , מידה כנגד מידה במכירת יוסף ובעונשם - לפי מדרגתם.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • כתב האר"י מה שיש להתפלל אחרי תענית
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב רבנו האר"י שהטבילה הראשונה היא לשם טהרה, ביאור הדברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתבו רבי יוסף קארו והאר"י שפסוק "שובו בנים שובבים" רומז על ימי השובבי"ם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא מספיק תענית צריך שינוי במעשים השובבי"ם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדובר דווקא בלחם, שיש בו תיקון - ברכת המוציא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא בגמרא הטעם שהקדימו בפסוק את הנשים קודם לאנשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא במשנה באבות "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות", ההסבר בזה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהגי הצומות בימי השובבי"ם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעשה באבא חלקיה ואשתו שנכנסו לתנור ונכוו רגליו ולא רגליה, היות והיא הנאתה לעניים קרובה והעני לא צריך רגליים בשביל להנות מהצדקה. משא"כ אבא חלקיה שנותן מעות העני צריך ללכת ברגליו ולהשיג אוכל מהמעות.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • נאמר בפסוק "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור.. והשתחוו לה' "
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נשמות אלו ירדו לדור המבול, ולא תיקנו, ואז חזרו לדור הפלגה והם חטאו בעשיה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סיפור בגמרא על גודל צניעותו של אבא אומנא שהיה רופא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עוון ביטול תורה שקול כנגד שלשת העבירות החמורות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על מעלת שמירת שבת והקשר לשובבי"ם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עניני הפרשת חלה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עשרה קולות נגינה בפרק הללו א-ל בקדשו, כתב הבן איש חי שטוב למנותם באצבעו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פירוש המילים "בכל דרכיך דעהו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קדושת עם ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי דוד סרירו כתב על מעלת אמירת הפסוק "אור זרוע לצדיק" בימי השובבי"ם 17 פעמים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי צדוק הכהן
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבנו יוסף קארו, רבנו האריז"ל ומרן הבית יוסף - שלשתם חיו יחד בצפת ונפטרו בתוך 5 שנים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שבט-חודש אחד עשר כנגד יוסף
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שלג הוא סימן לכפרת עוונות על שם הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שמירת הברית דוגמא מיוסף הצדיק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שנה מעוברת היא מלשון "עברה" ופירושו קושי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תיקון לפגם הברית
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אבני אפוד ואבני חושן
   • וייס, הרב אשר

   • אין דבר יותר חשוב מלימוד תורה
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - דיוק לשון הרמב"ם
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - האם יש איסור יחוד במעלית ? - הנהגה ראויה למעשה
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - מן התורה או מדרבנן ? - דעת הסבורים שאיש אחד עם אישה אחת זה מדאוריתא והשאר מדרבנן
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - פתח פתוח - האם הדלת צריכה להיות פתוחה בפועל או מספיק שלא תהיה נעולה ? - דעת מהרש"ם
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - שיעור איסור יחוד - דעת מהר"ם אש ומהרי"ל דיסקין
   • וייס, הרב אשר

   • אמונת חכמים 2 שיעורים
   • (קלוגר, הרב אברהם צבי.קלוגר, הרב אברהם צבי.)

   • בדיקה פשוטה כדי לדעת אם אנחנו עמלים בתורה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דברי הרמב"ן: והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור ע"ד דרוש: מדוע אסור להפסיק בין כוס ג' לכוס ד' ?
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור רש"י למאמר הנ"ל: חזור עליהם, ובדוק לעומקן
   • וייס, הרב אשר

   • ביביסיטר
   • וייס, הרב אשר

   • ברית מילה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • גאולה העתידה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • גלות מצרים
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • דברי הסטיפלר בעניין תעניות וסיגופים כיום
   • וייס, הרב אשר

   • דור הפלגה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דיוק דעת יד רמ"ה
   • וייס, הרב אשר

   • האבא והאימא יוצאים בערב ומשאירים ביביסיטר עם בנים גדולים , האם יש דרך שלא תהיה בעיה של יחוד ? - פתרון מעשי
   • וייס, הרב אשר

   • הונאת דברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הלכה למעשה בשאלה הנ"ל 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • הרב חיים נפתלי זילברברג
   • וייס, הרב אשר

   • חיזוק בשמירת העיניים
   • וייס, הרב אשר

   • יהושע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי השובבי"ם - דברי האר"י בביאור העניין
   • וייס, הרב אשר

   • ימי השובבי"ם - מקורות
   • וייס, הרב אשר

   • ימי שובבי"ם
   • וייס, הרב אשר

   • ימי שובבי"ם - עניינם
   • וייס, הרב אשר

   • כוס ה'
   • וייס, הרב אשר

   • כפרת עוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כשהרב שך התחנן באמצע הלילה , לקבל ספר רשב"א
   • וייס, הרב אשר

   • מה אכל משה רבנו כשעלה למרום ?
   • וייס, הרב אשר

   • מידת המלכות
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • מעלת בתי כנסיות ובתי מדרשות
   • וייס, הרב אשר

   • מקור לדברי הסטיפלר
   • וייס, הרב אשר

   • ספר הגלות והגאולה - מדוע כל הספר נקרא כך ? 2 שיעורים
   • (וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • עמל העיון ועמל החזרה
   • וייס, הרב אשר

   • עניין שובבי"ם
   • וייס, הרב אשר

   • עניין שובבי"ם - מה ראוי לעשות בימים אלו ?
   • וייס, הרב אשר

   • פרנסה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קדושת ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שאלות בהלכות יחוד הקיימות במקומות עבודה
   • וייס, הרב אשר

   • שובבים 5 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.וייס, הרב אשר.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • שיהו דברי תורה מחודדים בפיך
   • וייס, הרב אשר

   • שינה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תלמוד תורה שלנו שקול כנגד כל קיום המצוות שלנו
   • וייס, הרב אשר

   • תענית דיבור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אזהרות בימים אלו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אילו של יצחק - סוד העקידה, הסיבה שצריכים להזכיר עקידת יצחק כל יום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אם יהיה שקוע בתורה ביום - גם כשיישן, דעתו תהיה על תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בארו את דברי הספר חסידים שהוא לא מדבר דווקא בהמוציא אלא כל חתיכת פת שיטעם ישאיר ממנה לסוף הסעודה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בדורות קדומים כדי לתקן היו מתענים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור "אל תרבה שיחה עם האישה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור: "אין בן דוד...עד שיכלו הנשמות שבגוף"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בימים השובבים - אל תהיה שובב, אלא עבד ה'.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • במדרש מובא שהאבות - אברהם יצחק ויעקב - היו מלאים יסורים קשים ויעקב יצא לגלות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בספר העיקרים כתב על דרך העולם ששמחים כשנולד בן ועצבים כשנולדת בת וההיפך הוא הנכון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בראש ובראשונה יש לחזק בימי השובבי"ם את נושא הצניעות ובמיוחד של הנשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דברי השל"ה מאותו עניין. ובנוסף מאותו לחם של המוציא שנזהר יזהר שלא יתן לגוי בהמה חיה ועוף. כיון שיש קדושה בלחם של המוציא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דוגמא מיצחק אבינו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא בראש השנה אומרת מה עונשם של פושעי ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר אומר שבעקידת יצחק התמזגו החסד והגבורה ביניהם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטבילה במקוה הורגת את המזיקים ומבאר רבנו אברהם אזולאי מדוע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם שאומרים בכל נדרי את הפסוק "אור זרוע לצדיק"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המהרי"ל נהג לטבול במקוה והסביר מדוע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך המעשה על ר' יוחנן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך שיעור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הנס בגדול ביותר של יציאת מצרים שחמש מיליון יהודים יצאו ממצרים בבת אחת בלי כל התארגנות מוקדמת כולל שמונים חמורים לובים מלאים כל טוב לכל אחד.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • הסיכון בכך שלא יאכל את החתיכה של המוציא בסוף הסעודה- הוא זלזול בחתיכה של המוציא שיש בה קדושה. ולכן עדיף רק לעשות זאת בימי השובב"ים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הצדיקים היו זהירים שלא להנות כלום מהאחר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקשו המפרשים כיצד אילו של יצחק שנברא ביום בריאת העולם כשר לקרבן, הרי הוא זקן?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ם כתב שאסור להסתכל באשת איש מהתורה ובבתולה מדברי נביאים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השל"ה כותב שבשנה מעוברת צריך תפילה מיוחדת על העוברות שלא יפילו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זהירות אצל יעקב אבינו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חשיבות לטבול במקוה בימי השובבי"ם שהטהרה נותנת לאדם נשמה טובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי השובב"ים הם הימים האלה מסוגלים לתשובה ותפילה וימים אלו הם עת רצון. (האר"י)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יצחק אבינו הראשון שנולד מאדם מהול
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישנו קובץ של רבי צדוק הכהן מלובלין ובו חידושים שנתחדשו לו בחלום הלילה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כתב האר"י שכל תאוותם של המזיקים הוא להתדבק באדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתבו הפוסקים שאין לחשוב שהתענית היא העיקר אלא שזה אמצעי להכניע את האדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא להשאיר לחם שלם, כי זהו דרך העובדי כוכבים, ואם נשאר בדיעבד בסדר, ומה שדובר שישאיר חתיכה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לימוד תורה מתוך עוני
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מה הענין של לברך על פרי חדש? וסבר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא בגמרא שאסור מהתורה להסתכל באשת איש ואפילו מכוערת ובאשה נאה אפילו היא פנויה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מי הקים את ה'כולל' הכי גדול בעולם ושילם תשלום מלא?.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • מעלת גלות למקום מצוה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצות עשה גמורה להגות בתורה יומם ולילה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נאמר בתהלים "ומושב לצים לא ישב" וזה הולך על המבטל תורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סגולה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סנחריב
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עוזר נגד היצר הרע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עם ישראל נוצר כעם רק כאשר הוא ירד למצריים (האר"י)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עניני נדרים, שבועות, ניבול פה, הונאת דברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פושעי ישראל בגופם - אלו שאינם מניחים תפילין והחוטאים בעריות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פירוש נוסף בגמרא מדוע הקדימו בפסוק את הנשים לאנשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי אברהם אזולאי מבאר מהו שאנו אומרים במוסף ראש חודש "ושעיר לכפר"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי חיים ויטאל
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבנו חיים ויטאל כתב שיש הבדל בין יסורים הבאים על האדם ליסורים שמביא על עצמו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רשב"י: אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שובבי"ם ת"ת - שבועות אלו ידועים כשבועות של חיזוק, וסימן לדבר 'שובו בנים שובבים'.
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • שלשת הצדיקים גילו את סוד ימי השובבי"ם ובמיוחד בשנה מעוברת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שמירת שבת -הקפדה בימי השובבי"ם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שני שאלות לביאור על ימי השובבי"ם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תענית דיבור וברכות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אור וכלי
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • אין דבר יותר חשוב מלימוד תורה , אף שיש דברים שדוחים תלמוד תורה
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - האם יש איסור יחוד במעלית ? - דעת אגרות משה ומנחת יצחק
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - מן התורה או מדרבנן ?
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - פתח פתוח - האם הדלת צריכה להיות פתוחה בפועל או מספיק שלא תהיה נעולה ?
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - פתח פתוח - חידושו של אגרות משה ודיון בדבריו
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - שיעור איסור יחוד - דעת מנחת יצחק
   • וייס, הרב אשר

   • אנשי כנסת הגדולה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דברי אור החיים: אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה.
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דברי רש"י הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור עניין השראת השכינה בתוך בני ישראל
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור רש"י: למיימינים – עסוקים בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר
   • וייס, הרב אשר

   • בית המקדש השלישי
   • וייס, הרב אשר

   • ברכות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גאולת מצרים
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • דאמר רבא: 'למיימינים בה' – סמא דחיי, 'למשמאילים בה' – סמא דמותא
   • וייס, הרב אשר

   • דברי הרבה מקומרנא - מתי יגיע הגואל ?
   • וייס, הרב אשר

   • דיון סביב דעת הרשב"א בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • דעת רבנו יונה בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • האם בזמננו שדופקים בדלת לפני שנכנסים , הדין שונה ?
   • וייס, הרב אשר

   • הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר - הלומד ואינו יגע כזורע ואינו קוצר - האם זו סתירה ?
   • וייס, הרב אשר

   • הלכות יחוד
   • וייס, הרב אשר

   • חודש שבט
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חשיבות לימוד תורה
   • וייס, הרב אשר

   • יוסף הצדיק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי השובבי"ם - דברי הבעל שם טוב
   • וייס, הרב אשר

   • ימי השובבי"ם - עיקר תיקונם בימינו
   • וייס, הרב אשר

   • ימי שובבי"ם - דברי המאירי
   • וייס, הרב אשר

   • יציאת מצרים
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • כיצד יבנה בית המקדש השלישי ?
   • וייס, הרב אשר

   • כשהדברי חיים אמר שבית המקדש מוכן לרדת וחסר רק פרוכת
   • וייס, הרב אשר

   • כשרבי אהרן קוטלר שאל בוגר הישיבה , מדוע אינו מגיע לבקר בישיבה ?
   • וייס, הרב אשר

   • מהי יגיעת התורה ?
   • וייס, הרב אשר

   • מילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצריים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נט"י על הפת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ספר היצירה - ספר הגלות והגאולה
   • וייס, הרב אשר

   • עמל התורה
   • וייס, הרב אשר

   • עניין שובבי"ם - דברי הבעש"ט
   • וייס, הרב אשר

   • עניין שובבי"ם - מקור
   • וייס, הרב אשר

   • פתח פתוח
   • וייס, הרב אשר

   • ראיה שחזרת התלמוד היא אחד מהיסודות העיקרים בלימוד
   • וייס, הרב אשר

   • שאלת רבי יונתן איבשיץ מדוע אחרי חורבן בית ראשון נשתכחו המצוות ואילו כעת במשך אלפיים שנה לא נשתכחו ?
   • וייס, הרב אשר

   • שובבים תת
   • סגל, הרב דן

   • שילוב אלול ליטאי ושובבי"ם חסידי
   • וייס, הרב אשר

   • שיעבוד מצרים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תן לי יבנה וחכמיה
   • וייס, הרב אשר

   • תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אחד הדברים החשובים בימי השובבי"ם הוא לכון בברכת "תקע בשופר גדול"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אין עניין לשים לחם בתוך המלח - וזה לא נכון - כיוון שבסעודה השנייה בשבת הוא מוציא את הלחם מהמלח ועובר על בורר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אף בקריאת שמע טוב להוריד דמעות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בבא בתרא: ר' בנאה היה משרטט מערות קבורה - עד שירטוט קבר אדם הראשון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בזוהר כותב שהמתפלל ומוריד דמעות על עוונותיו, כל דמעה מכפרת על עוון אחד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור בדרך דרש על הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים" שזהו כנגד העוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביארו המפרשים מהו שופר גדול - שישמע קולו בכל העולם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בין הדברים שטוב לעשותם בימי השובבי"ם הוא הזהירות בעשיית חסד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במדרש מובא שכשאדם נולד צריך לבכות וכשנפטר צריך לשמוח ומשלו על זה משל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בענין חומרת הסתכלות בנשים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בשבט מוסר כתב שאפילו האבות הקדושים עדיין שוכני עפר בגלל חטא אדם הראשון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דברי רבנו סעדיה גאון על הפסוק "יתקע בשופר גדול"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דוד ויעקב - מכונים בשם "קטן" והם נגד המאור הקטן לממשלת הלילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדקדוק בעניני אכילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר מבאר את המשנה באבות שהמזיקים נבראו בערב שבת בין השמשות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם לנ"ל ודוגמא דור הפלגה-שיעבוד מצרים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הלימוד וההתמדה של גדולי ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המועדים הולכים לפי התאריך העברי וכאן הזמנים נמדדים לפי הפרשיות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור 9 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • המשך שיעור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה דווקא למצריים - אדם הראשון הוא הראשון לכל, וברגע שחטא הוא עשה תשובה במשך 130 שנה - ובזמן הזה יצאו נשמות ללא תיקון.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיפור עם ר' יוסי הגלילי וברוריה אשת ר' מאיר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הציווי על השבת: "שם שם לו חוק ומשפט"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמ"ק כותב שמי שגולה ממקומו אפילו זמן מועט, הגלות מכפרת לו על העוונות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ן בפרשת אחרי מות מחמיר בעוון פגם הברית וכותב שחמור יותר מעבודה זרה ורציחה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • התקדשות האדם על ידי האוכל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חזקיהו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ייסורים של עם ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי השובבי"ם - עיקר החיזוק הוא לשיפור המעשים ולא יועילו תעניות לבד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש סגולה מיוחדת בימי השובב"ים להזהר באוכל שאדם אוכל ומכניס לפיו ושלא יאכל דבר איסור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב האר"י בשבעה ימים אחר פטירתו של הצדיק, רק הוא דורש בעולם הבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתב הרמב"ם שהשמירה על בריאות הגוף היא חלק מעבודת השם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתבו הפוסקים שלמלמד תינוקות אסור להתענות מפני שהוא ממעט במלאכת שמים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא לסמוך על כל מיני כשרויות - ראינו הרבה כשרויות שנכשלו שאין משגיח צמוד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מבאר האברבנאל מהו הנוסח שאומרים במוסף ראש חודש "מפי כבודך כאמור"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מה חטאם של ישראל שהשתעבדו במצרים כ"כ הרבה שנים, וכן מה עניין ידיעת הגלות בברית בן הבתרים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מובא בירושלמי תענית שרבי יוחנן היה מסובב בעיירות וראה מלמד תינוקות שמתענה וגער בו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מלמדי תינוקות - דינם לענין צומות, הזהירות שצריכים לנקוט במלאכתם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת ימי השובבי"ם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נאמר "בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך", שלמה המלך למד את פסוק זה מאביו דוד המלך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נשמות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סגולות לכפרת עוונות בימי השובבים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סתם את מי גיחון ולא הודו לו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • על הרשעים נאמר "ותהי עוונותם על עצמותם" שכן על המצח של האדם, אפשר לראות את עוונותיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עניין זה נוגע לנו. כל אדם צריך לתקן את מעשיו. והזמן הכי טוב לתקן הוא ימי השובב"ים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עשרה דברים יהיו באותו יום לעתיד לבא על ידי תקיעת שופר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פירוט המצוות שאינן מתקיימות כמעט
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קדושה בלחם של המוציא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי דוד סרירו - גדולתו, קדושתו ופטירתו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבי משה נכד הרמב"ן מביא מדרש שעשר תקיעות עתיד אליהו הנביא לתקוע בשופר לעתיד לבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רבנו חיים פלאג'י כותב שבמצות הסוכה הרי הוא מתקן את עצמו אם נתחייב גלות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שבוע ששי של ימי השובבי"ם אפשר בו לתקן את כל הימים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שובבים מכפרים על האדם ועל הגלגולים שעבר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שמירת ברית קודש תביא לגאולה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שמירת שבת כמו לקיים את כל המצוות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תיקון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תשובה לשאלות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אורו של משיח
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • איסור יחוד - בעלה בעיר - מחלוקת חזו"א ואבי עזרי
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - האם יש איסור יחוד במעלית ? - דעת הרב שינברג
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - מן התורה או מדרבנן ? - דעת המחלקים בין דרך קבע לדרך ארעי
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - פתח פתוח - האם הדלת צריכה להיות פתוחה בפועל או מספיק שלא תהיה נעולה ? - דעת בנין ציון
   • וייס, הרב אשר

   • איסור יחוד - שיעור איסור יחוד
   • וייס, הרב אשר

   • אמונה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • בדורנו דרוש שיפור בצורת בן תורה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור דברי הירושלמי: אימתי היא חייכם, בזמן שאתם יגעים בה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור נוסף לעניין השראת השכינה בתוך בני ישראל
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור עניין: תן לי יבנה וחכמיה
   • וייס, הרב אשר

   • ביאור: כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו
   • וייס, הרב אשר

   • בעלה בעיר
   • וייס, הרב אשר

   • גאולה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גיחון
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברי אור החיים בשם זוהר חדש - למה הגלות מתארכת ?
   • וייס, הרב אשר

   • דברי נפש החיים עה"פ: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
   • וייס, הרב אשר

   • דיוק דעת החזון איש בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • האבא והאימא יוצאים בערב ומשאירים ביביסיטר עם בנים גדולים , האם יש דרך שלא תהיה בעיה של יחוד ?
   • וייס, הרב אשר

   • האמנם לא היה דור עם לימוד תורה, כדורנו ?
   • וייס, הרב אשר

   • הלומד תורה צריך להיות מאושר יותר ממציל נפשות
   • וייס, הרב אשר

   • הפרשת חלה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חומש שמות - ספר הגלות והגאולה
   • וייס, הרב אשר

   • יגיעת התורה
   • וייס, הרב אשר

   • ימי השובבי"ם
   • וייס, הרב אשר

   • ימי השובבי"ם - הבנתי בשינוי התיקון בימינו
   • וייס, הרב אשר

   • ימי השובבי"ם - שיעורי תורה מיוחדים לתקופה זאת
   • וייס, הרב אשר

   • ימי שובבי"ם - עיקר התיקון בזמננו
   • וייס, הרב אשר

   • יצר הרע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כמונח בכיסו או כמונח בקופסא ?
   • וייס, הרב אשר

   • כשהרב חיים נפתלי זילברברג חזר 24 דף בע"פ במהלך ניתוח ללא הרדמה ...
   • וייס, הרב אשר

   • לימוד תורה מעוני
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מידה כנגד מידה
   • קולדצקי, הרב יצחק

   • מעלית
   • וייס, הרב אשר

   • מקום סכנה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ספר הגלות והגאולה
   • וייס, הרב אשר

   • עיקר עבודת המקדש: מזבח מנורה ושולחן
   • וייס, הרב אשר

   • עמל התורה בשעשועים
   • וייס, הרב אשר

   • עניין שובבי"ם - דברי המאירי
   • וייס, הרב אשר

   • עשן ר"ת: עולם שנה נפש
   • וייס, הרב אשר

   • צורת החיים היהודיים לפני תקנות אנשי כנסת הגדולה
   • וייס, הרב אשר

   • רבותיו של הרב זילברברג: שפת אמת, בית הלוי ורבי ישראל סלנטר
   • וייס, הרב אשר

   • שובבי"ם 4 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.וייס, הרב אשר.וייס, הרב אשר.)

   • שורש המחלקות בשאלה הנ"ל
   • וייס, הרב אשר

   • שימוש בכספי בלמוד תורה לפדיון שבוים - מחלוקת ט"ז ופרישה
   • וייס, הרב אשר

   • שמירת שבת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תעניות וסיגופים
   • וייס, הרב אשר

   • תשובה בימי שובבים תת
   • ויינטראב, הרב נח גד