קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון י"ד שבט תשפ"ב | 16 ינואר 2022
חנות
חיפוש קולי
 • מועד חנוכה

  הקש נושא במועד:

   • "את אשר תאפו -אפו ואת אשר תבשלו-בשלו"-חתם סופר לומד מכך ענין הטמנה ליום השבת.
   • ידלר, הרב משה

   • "ובהו" זו גלות מדי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "חשמנאי" בראשי תיבות: חודש, שבת, מילה, נידה, אישות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים" וזה כולל את הבעלי חיים והצמחים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך... כי אנשי מופת המה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 7 מצוות דרבנן: הלל, עירוב, נר חנוכה,מגילה, נטילת ידים [ועוד]
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אברהם אבינו נקרא כך על שהקנה לצאצאיו את הכח לעמוד בנסיונות
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • אדם שואל שאלה - אם הוא יודע שיעלה לבית העלמין ולא יבכה האם יכול לעלות? הרב עונה שאין שום ביטחון והבטחה שלא יבכה, ובנוסף מפריע מנוחתם כיון שהנפטרים עולים למעלה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אדם שנדר לא לאכול מסעודות רשות - ספק של החוות יאיר אם סעודות חנוכה היא מצווה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אוי לנו מיום הדין שהקב"ה יוכיחנו כפי שיוסף הוכיח את אחיו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אור החייים הקדוש? בפס' לך ואשלחך אליהם- אם יוסף הוא שליח מצווה, כיצד ניזוק?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אורח הדר בבית אחר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אזהרות מיוחדות של הרמב"ם על מצות נר חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • אחי יוסף אומרים שצרותיהם מגיעים בעקבות האכזריות שנהגו במכירת יוסף
   • דיסקין, הרב אליהו

   • איזה נר ידליק תחילה? את הראשון את הנר הנוסף? ויצדד את עצמו.
   • מלכא, הרב אופיר

   • איך להגדיר כלי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אין מעבירין על המצוות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • איסור שימוש בהעברת אש.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אכסנאי 8 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.מלכא, הרב אופיר.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.ווייס, הרב אשר.מלכא, הרב אופיר.דינר, הרב מיכאל.)

   • אכסנאי.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אם הדבר נובע מן ההורים למה כשהמירה דתה לא הענישו את הוריה
   • טולנא, האדמור

   • אמונה 3 שיעורים
   • (הלל, הרב דוד.רפפורט, הרב יוסף.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • אמירת הנרות הללו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אני כרגע חורג ממנהגי נדבר קצת על חנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אסור בימי החנוכה להספיד - והכוונה בכי - לא על מת של שלושים וי"ב חודש . אך כל מה שמדובר חוץ מחכם בפניו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אף שנר חנוכה הוא מדרבנן אנחנו מקיימים עם זה 2 מצוות דאורייתא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ארבעה שלבים בבריאת העולם: "תהו ובוהו וחושך על פני תהום" ונרמז על ארבע גלויות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • באו גדולי עולם והתירו את הג'לטין שנוצר מעצמות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • באור מצות "ועשית ככל אשר יורוך" ומצות "לא תסור"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בביאת משיח, האמונה תהיה כ"כ קשה ויראו שהרשעים מצליחים, הרבה צרות, יהי חושך גדול מאמונה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בגמרא שבת מובא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים ומפרש רש"י: נר שבת ונר חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחג החנוכה צריך לעבוד על מדת הוותרנות ומובא במדרש שנרות אותיות ותרן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחורי ישיבה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחנוכה אומרים "רבת את ריבם דנת את דינם בלשון עבר ובפורים -"הרב את ריבנו הדן את דיננו" בלשון הווה, כי מלחמת עמלק היא מלחמה תמידית.
   • ידלר, הרב משה

   • ביאור בדרך הפשט
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום החמישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום הרביעי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום השמיני כהן
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום עשתי עשר
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • בין חנוכה לפרשה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • בכל העדות בכל הדורות אכלו בחנוכה מאכלים המטוגנים בשמן
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • במשנה באבות - בטל רצונך מפני רצונו, מה קורה אם אישתך לא שומעת לך?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בני אהרן
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בני ספרד 4 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.גנס, הרב ישראל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.)

   • בספר חסידים כותב שכל בית כנסת או בית קברות שחולל על ידי הגויים הוא משום שלא נזהרו בכבודו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בעניין המנהג לעשות דברים מטוגנים בשמן - זה לילדים לעשות להם הרגשה טובה ובפרט שמדליקים נרות מוקדם שהילדים מחכים לזה כדי לקבל את הדברים המטוגנים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בפורים כולם ראו את הנס שהיה מהפך ובחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ברכה 3 שיעורים
   • (הכהן, הרב אברהם צבי.אברמצ'יק, הרב אהרון שלום.ידלר, הרב משה.)

   • ברכת שעשה ניסים לאדם שלא שמע את הברכות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בשבת יש שמחה הנותנת אור ויכול לעבוד על עצמו בשונה מימי החול שהם חושך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בתואל הרשע - מדוע נקרא שמו בתואל? הסיבה שנהרג ביום שרבקה נלקחה לאשה ליצחק
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בתפלת על הנסים אומרים "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם", ביאור הדברים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גדול המחטיאו יותר מההורגו
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • גזירות יוון.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • גימטריאות בראי ההשקפה
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • דברי ברכה לקראת ימי החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דין אדם שאין לו בית.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • דין איש שלא היה בביתו בלילה הראשון. ודין אישה שלא היתה בבית.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דין הדלקה בבית
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דיני חנוכה 2 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • דעו לכם שכל הפטנטים שהמציאו לחנוכה הם בעיתיים מאוד
   • פרץ, הרב אלחנן

   • האדמו"ר שלימד זכות על ראובן בן יעקב וראובן נגלה אליו בחלום
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האור הרוחני שהיה לאדם הראשון במשך 36 שעות, וברא את האש במוצ"ש
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • האם הטכנולוגיה מביאה מרגוע לבן האדם? להיפך, עצבים ועצבים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האם יש לאכול בשר ולשתות יין בחנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר להטמין על סיר חם שלא על גבי האש?
   • ידלר, הרב משה

   • האר"י כותב על הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים" הם שבכל שנה יורדת אותה הארה שהיתה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הבדלה 5 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • הבן איש חי תיקן תפילה לטיול.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הגם שתמיד השכינה לא יורדת מתחת ל10 טפחים, כ' הבן איש חי שבחנוכה יורדת ל-7 טפחים ושם ראוי להדליק
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הגמרא במסכת שבת מספרת על הניסים שארעו לעם ישראל בימי החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדבר המבטא את השתלטות תרבות יוון על חג החנוכה, הוא כינויו של חג החנוכה - 'חג אורים':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הדין לבחורי ישיבה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקה בזמן פלג המנחה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה במוצאי שבת. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • הדלקה בשמן זית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקה על ידי שליח.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקת הנר הנוסף לראשונה. מימין.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הדלקת נר חנוכה בשעת לילה מאוחרת. באיזה אופן יברך?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הדלקת נרות לבחורי ישיבה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדר בעלייה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ההדלקה בערב שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ההידור בנר חנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הולכת ה'לפיד האולימפי' על קברי המכבים בחג החנוכה - זה חגיגת ניצחון תרבות יוון:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הזהירות בעריות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזכרת שם שמים
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הטכנולוגיה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הידורים בשמן הזית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • היוונים לקחו את כל כתבי הקודש והיו מחרימים וזורקים. והרב מביא את הגמרא בגיטין. שיש מצווה לקנות ספר תורה שנמצא אצל גוי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היונים קידשו מלחמה שלא יעסקו בתורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • היכר הנר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הישנות החלום אצל פרעה בפרות וגם שיבולים ללמד על חריש וקציר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הלכות ההדלקה היכן לעמוד ומאיזה צד.
   • ידלר, הרב משה

   • הלל בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • המהלך של שר המשקים.
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • המילה אחרי "אור" היא "כי טוב" רמז לנרות חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המקום היותר מקודש שנשאר לנו - הכותל המערבי, ודווקא שם - נבנו שני בתי תפלה ובית קברות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • המקור לדמי חנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המשך השיעור - דיני חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור. 20 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.סופר, הרב יעקב חיים.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.דרייפוס, הרב אליהו.מלכא, הרב אופיר.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • המשך שיעור. 7 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • הנוסע לשבת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הנר רומז לנשמת אדם שנאמר "נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסוד בכך הביא האלשיך, והרב מספר עליו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה שלא ללכת לבית העלמין היא מפני שטבע העולם שרואה את הנפטר שלו תחת המצבה וזה מעורר צער ויכול לבא לידי בכי ואסור לבכות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסעודות בחנוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הספור על בילגה ותירוץ הגמרא שהענישו את הוריה בגלל שדברי ילד נובעים ההורים
   • טולנא, האדמור

   • העונש של כל המשפחה מכיוון שמעשיה של המומרת מעידים על חינוכה בבית
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הענין שלא לעשות מלאכות ביום ראשון ואחרון של חנוכה וכן בראש חודש.
   • ידלר, הרב משה

   • הפטרה לשבת חנוכה א
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הצעקה של האדם מועילה, להציל את נפשו מהגזירה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • הקושיא על תירוץ הבית יוסף דהלא הקושיא גם על הפסוק בתהילים וכן מה שייכות הפסוק לחנוכה
   • טולנא, האדמור

   • הקשר בין הפרשה למועד שלאחריו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הרב אומר שלזכר זה תיקנו לאכול את הגבינה, אך יין לא תיקנו לשתות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על נפלאות הריאות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מספר על חשמונאי ובניו ומתתיהו ומספר את הנס בחנוכה ש17 איש הרגו מיליון וחצי אנשים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרגיל בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים ויש להדר בכל הפרטים והדקדוקים.
   • ידלר, הרב משה

   • הרוצה קדושה ופרישות - יתחיל במקום סעודה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הרמב"ם סובר שהידור מצווה לא קשור למעשים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הרמז במילה וישב
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • השילטון שלנו מחפש כל הזמן איך להכניע את הדת (חושך יכסה ארץ)
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • השפעת נר שבת.
   • נוישטט, הרבנית

   • השפעת תרבות יוון.
   • נוישטט, הרבנית

   • התרבותו של השמן בחנוכה בכמות ובאיכות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ויכוח 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • ויש עוד מחלוקת מענינת אחרת מי מדליק את נרות ההידור
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו' כתוב במדרש 'אוי לנו מיום הדין' משום שאם כך היה בהלתם של השבטים אנו על אחת כמה וכמה.
   • הלל, הרב דוד

   • ונתנאל היה משבט יששכר והיה גדול בתורה והוא גם נקרא מלך - מאן מלכי - רבנן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זאת חנוכה 5 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.מלכא, הרב אופיר.מוצפי, הרב בן-ציון.טאובר, הרב עזריאל זצ"ל.)

   • זה הטעם שאין הולכים לבית העלמין, אבל לקברי צדיקים בלי להיכנס לבית העלמין אין בזה איסור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זה תלוי בהלכות מילה וגם שם יש מחלוקת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • זמן הדלקת הנרות בערב שבת מפלג המנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן הדלקת הנרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן ההדלקה בערב שבת - מפלג המנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן ההדלקה לפי המנהגים השונים.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן הפרסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חביבות מצוות חנוכה
   • מלכא, הרב אופיר

   • חג אורים 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • חג החנוכה הניסים במישור הרוחני ובטבע
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חגים אינם הנצחת העבר - אלא חגיגה של מציאות קיימת:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חובת הזהירות בהדלקת נרות חנוכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • חושך לא מגרשים במקלות, ולא ברובים. חושך מגרשים באור.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חישוב זמן פלג המנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חלון שנותן יותר פירסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חנוכה 42 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.איגוד בני הישיבות רוממה.יפה, הרב דב.דיסקין, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.אוסטרן, הרב אלקנה.קול תודה - גברים.אוסטרן, הרב אלקנה.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.אוסטרן, הרב אלקנה.יפה, הרב דב.אוסטרן, הרב אלקנה.אוסטרן, הרב אלקנה.נוישטט, הרבנית.אוסטרן, הרב אלקנה.דיסקין, הרב אליהו.גנס, הרב ישראל.ווייס, הרב אשר.יפה, הרב דב.זילברשטיין, הרב אריה.פרץ, הרב אלחנן.דינר, הרב מיכאל.דיסקין, הרב אליהו.גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל.קול תודה - גברים.שיכנזי, הרב יעקב.דינר, הרב יהודה אריה.בריסק, הרב יהושע.אברז'ל, הרב נפתלי.אברז'ל, הרב נפתלי.אברז'ל, הרב נפתלי.דינר, הרב מיכאל.נויגרשל, הרב מרדכי.דינר, הרב מיכאל.)

   • חנוכה ופורים הם מצוות דרבנן וכתב הרש"ש שצריך לכוון לקיים מצות עשה מן התורה של לא תסור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חנוכת המזבח 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • חשוב שכל בני הבית יהיו נוכחים בזמן ההדלקה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • טומאה
   • מלכא, הרב אופיר

   • טלטול כלאחר יד
   • רפפורט, הרב יוסף

   • טענות יהודה ליוסף הם כמו הטענות שעתיד מלך המשיח לסנגר על ישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • י"א שיש מצווה לאכול מאכלי חלב בחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • יהודה המכבי
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • יוסף בעיני יעקב הוא הבכור
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • יוסף פותר את חלום פרעה על ידי נבואה ולא בחיזוי וקביעת עתידות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ימי החנוכה מאירים גם את אלו שמצויים בכל ימות השנה בחשיכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי החנוכה תמיד יוצאים בפרשת מקץ, שעוסקת בגמר ימי עבדותו של יוסף במצרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי חנוכה אסורים בתענית והספד וכן גם אסור לעלות לבית העלמין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יניח בערב שבת שמן שידלוק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • יש בזה מחלוקת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש חושך, אך יש לו קץ. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • יש לבאר את מחלוקתם בצורה הזו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש להקפיד על עמל התורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש לעיין על איזה נס קבעו את חג החנוכה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש עוד פטנט
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש שאלה לגבי כלי זמר בחנוכה - זה לא פשוט שמותר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישמעאל
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כאשר השיטה מתנגשת עם מצווה אז אנו מקיימים את המצווה ואינה דומה מצווה לשבת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כהן
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • כוחם של פותרי חלומות בדבר פיהם ולכן ביקש יוסף משר המשקים שיגמול לו טובה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כל החגים זה בשביל הילדים, תמיד היה להם שם שמחה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל הקדוש מחברו חרב מחברו, בחינה של מקום, בבחינה של זמן ובבחינה של אדם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל שנה ושנה אותו אור בעצמו מתעורר. כך כתב רבינו האר"י.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כמה הערות בעניני חנוכה והאוכל
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כמו שנס חנוכה היה הנס האחרון של כלל ישראל לפני החורבן - אורו של חנוכה יאיר עד ביאת גואל צדק.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כפל הלשון תואר ומראה אצל הפרות והשיבלים בחלום יוסף ללמד שהרעב בכמות וגם באיכות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • כשמדליק נר חנוכה במקום שיש רוח בתיבת זכוכית ובשעת ההדלקה לפני שסוגר יכול לכבות האם יוצא ידי חובתו?
   • ווייס, הרב אשר

   • כשראה יתרו מה שקרה עם עמלק - בא והתגייר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כתבי הקודש - יש את שם ה' - אפילו שאף אחד לא פתח אותם והם בדפוס - אסור להשליך אותם לאשפה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא יסלק ידו עד שתדלק רוב הפתילה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • לא מצינו הרבה גדולים שבניהם נשרו ואף אחד אינו חושב שזה נובע מהם סיפורים ע"כ
   • טולנא, האדמור

   • להדליק עם צאת הכוכבים ולא לפני שאז לא מרגישים בנרות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לחם בגלל שהוא סמל של מזון ויש בו קדושה - צריך להזהר לזרוק אותו כשהוא עטוף אפילו שהוא עיפש כבר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לכוון שלא לצאת בהדלקת אשתו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • לכן גם בימים אלו לא עולים לבית העלמין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה נגזירה הגזירה בחנוכה ובפורים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לעניין אכילה - יש מקור של אכילת גבינה ומאכלי חלב - והסיבה היא ממעשה יהודית בתו של יוחנן כהן גדול.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לקבוע הספק לימוד לכל יום
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מאכלי גבינה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדוע פגע שרו של עשיו ליעקב בברך?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מדרש: אר' הונא החוטא ורוצה לשוב, יכפיל לימודו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מה דין הידור בשתי פעולות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הדין במדליק בחדר האוכל
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה המתנה שתינוק מקבל עם לידתו? סתירה!
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מה יעשה אדם שמגיע הביתה בשעה מאוחרת?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה עושים כשיש התנגשות בן רבנו תם להלכה כמו בחנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מהו המסר שצריך להוציא מנוסח על הניסים לעבודת ה'?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מהות הגלויות.
   • נוישטט, הרבנית

   • מהלכות חנוכה: פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מובא בספרים קדמונים שמי שיש להם נפטר בתוך י"ב חודש טוב לחלק עבורו מזונות בחג החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מוסק מברכין עליו בורא מיני בשמים-ומותר לאוכלו אפילו שזה דם מכיוון ששינה צורתו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מותר להדליק נר אחד במלון כזה ולשבת לידו חצי שעה ואחר כך לכבותו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מזימתם של היוונים - לבטל קדושה מישראל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מטרתו של פרעה-להטמיע את יוסף בארץ מצרים. (שינוי השם,הבגד,ואישה מקומית)
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ממליץ על תיקון חצות - מעשה ביהודי שילדיו לא נתנו מנוח לשנתו, ומשהתחיל לומר תיקון חצות כולם נחים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מנורה 4 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • מסירות נפש
   • מלכא, הרב אופיר

   • מעלת החינוך של ילדיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלתם של ימי החנוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ברמב"ן שנכפה עליו לנהל ויכוח עם מומר בענייני אמונות ודעות בארמון המל שבוע ימים בנוכחות כל השרים והכמרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ראובן בן איצטרובלי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצווה הבאה בעבירה
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מצוות שהם חיזוק ביראת שמים
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מקדש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מקום הדלקת נרות חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מקום ההדלקה האם יוצאים ידי חובה בהדלקה בבית? והמקום המועדף להדלקה בישיבה.
   • ידלר, הרב משה

   • מקום ההדלקה למדליקים בפתח הבניין.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מרן הבית יוסף הביא את זה להלכה ולמעשה וכתב שהנשים חייבות בהדלקת נרות כמו האנשים גם שהיו באותו הנס וגם יש רמז במילה חשמונאי.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • משמעות נס חנוכה.
   • נוישטט, הרבנית

   • נאמר בגמרא שבשעת השמד מוסרים את הנפש אפילו על "ערקתא דמסאני", הביאור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נגילה ונשמחה בו - בקדוש ברוך הוא.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נוכחות בני הבית בזמן ההדלקה בפרט בלילה הראשון.
   • מלכא, הרב אופיר

   • נוסח "הנרות הללו" מנין ל"ו תיבות כמנין ל"ו נרות.
   • ידלר, הרב משה

   • ניצחון המכבים
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • נס חנוכה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.חותה, הרב בנימין.)

   • נסיון הגלות בדורנו
   • נוישטט, הרבנית

   • נר שמיני של חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נשים שאין להם בעל, או בנות שנמצאות בבית אחר.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • סודות התורה נתגלו למשה רבינו בימי החנוכה. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • סור מרע ואת הרע תעשה טוב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סימני מס' הפסוקים בסוף הפרשה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • סיפור מזמן החזון איש שהורה לחולה שחמין בשבת לא יזיק לו אם יאמין לדברי חז"ל ששבת היא מלזעוק.
   • ידלר, הרב משה

   • סיפור על בחירה בדרך הנכונה.
   • נוישטט, הרבנית

   • סעודות - יש בזה דעות בפוסקים - שולחן ערוך הלך אחרי הרמב"ם שכתב שאין מצווה לעשות סעודות בימים אלו. והרמ"א עצמו כתב שמה שנוהגים לעשות הם סעודות הרשות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ספרים הטעונים גניזה (ושאר תשמישי קדושה) האם ניתן לשורפם?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • עונשם של משמרת בילגה על אודות אחת מבנותיה שהמירה דתה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • עכו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • על הממשלה המקצצת בתקציבי הקדושה- ואעפ"כ מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • על הנפלאות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על התשועות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עלייה לבית העלמין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ענין היונים לטמא את ביהמ"ק
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • עשיית מלאכה בחנוכה - מעיקר הדין מותר לעבוד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פעם כדי לשמור על הילד היית משאיר אותו בבית, היום מכניסים את הרחוב לבית (במכשירים הטמאים)
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פר' וישב. ביקש יעקב לישב בשלווה-קפץ עליו רוגזו של יוסף, ללכת לפי המעשה ולא לפי המחשבה.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פרישות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פרסומי ניסא של ציבור.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • פתח ביתו מבחוץ. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • פתח החצר.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • צדקה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צרותיו של יעקב אבינו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קבוע
   • מלכא, הרב אופיר

   • קושית האבני נזר למה בחנוכה הדין שצריך אפילו למכור כסותו בשביל כך בשונה משאר המצוות שפטורים באופן כזה
   • טולנא, האדמור

   • קנאה תאוה וכבוד מכוונים כנגד חושך זו יוון.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קריעה על מת
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ר' פנחס בו יאיר בנהר
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ראיית נרות חנוכה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • רבנו האר"י כותב שבאמירת "ברוך אלקינו שבראנו לכבודו" יש לכוון למסור עצמו על קידוש השם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רמב"ן 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • רצון היוונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שאלת הבית יוסף על חנוכה 8 ימים. איך זה נקבע כשאלת הבית יוסף?
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • 'שבע יפול צדיק וקם' אין זה רק שכשצדיק נופל הוא תמיד עומד לבסוף, אלא שכל צדקותו היא מחמת קימתו מנפילותיו, דהיינו מכח הנסיונות שעמד בהם.
   • הלל, הרב דוד

   • שבעה מנודין לשמיים - אחד מהם מי שאינו מיסב בסעודת מצווה ורש"י פירש סעודת מילה. (ע"פ מסכת פסחים)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שהחיינו 15 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.אבידר, הרב אברהם (אלון).איגוד בני הישיבות רוממה.מלכא, הרב אופיר.ידלר, הרב משה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.מלכא, הרב אופיר.דינר, הרב מיכאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ווייס, הרב אשר.)

   • שיחה שנייה - איך להתמודד עם הייסורים והקשיים, מדוע ביקש יעקב ליישב בשלווה?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • שיעור השמן
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שיעור השמן שיש להכין לכל נר.
   • ידלר, הרב משה

   • שם ש-ד-י ושם ה-וו-יה. מה מהותם?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • שמן מתחת המיטה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שעה זמנית
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שש מצוות דרבנן מקיימים בערב שבת חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • תחלת מלחמת היהודים ביוונים התחילה על ידי אשה - בתו של מתתיהו שנשאה לבנו של חשמונאי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תענית 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • תפילת מנחה בערב שבת לפני ההדלקה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • תרבות יוון 4 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.נוישטט, הרבנית.)

   • "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול"
   • יפה, הרב דב

   • אבילות נוהגת בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אבל אינו מברך שהחיינו אלא יתן לאחר לברך.
   • גנס, הרב ישראל

   • אבל בתוך יב"ח על אביו ואמו או בתוך ל' האם יכול להדליק בביהכנ"ס בלילה הראשון?
   • חותה, הרב בנימין

   • אבל שהיום האחרון של השבעה חל ביום ראשון של חנוכה האם ידליק בבית האבלים שאינו ביתו?
   • ינאי, הרב יאיר יששכר

   • אבקת חלב
   • אנחנו וצאצאינו

   • אדם הגר בקומה גבוהה למעלה מכ' אמה מהרחוב יכול להדליק בחלון מול הבנין שממול.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • אדם המדליק לפני עלות השחר האם צריך להעיר את בני ביתו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • אדם הנוסע מחוץ לעיר לשבת האם ידליק נר חנוכה בביתו מפני החשד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • אדם קובע כמה סיעתא דשמיא יקבל
   • יפה, הרב דב

   • אדם שאין לו דירה אינו חייב לשכור דירה כדי שיוכל להדליק נר חנוכה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אדם שאין לו חצר מדליק בחלון.
   • גנס, הרב ישראל

   • אדם שדיבר לאחר הנר הראשון האם צריך לחזור ולברך?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • אדם שהולך לכל החנוכה מדליק היכן שהולך ולא בביתו, שו"ע תרע"ז.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אדם שיכול להדליק מאוחר האם ידליק מאוחר או ע"י שליח?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • אדם שלא הדליק בזמן האם יכול להדליק עד הבוקר?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • אדם שלא יהיה בביתו מהשקיעה עד אחר שתכלה רגן מן השוק, מתי עדיף להדליק מהפלג או בלילה.
   • ווייס, הרב אשר

   • אדם שקנה בקבוק שמן רק עבור נרות חונכה יכול להשתמש בשאר השמן, ורק מה שנשאר בכוסיות אסור להשתמש בזה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • אומרים ויתן לך אחר הדלקת נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אונן 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • אורו של משיח
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • אורח אם יש לו פתח לעצמו צריך להדליק בפתחו מפני החשד.
   • גנס, הרב ישראל

   • אורחים
   • מלכא, הרב אופיר

   • אחר שדלקו זמן מצוותן מותרים בהנאה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • איזה מלאכות נהגו הנשים שלא לעשות?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • איזה שמן כשר ומהודר להדלקת נר חנוכה ואיזה פסול ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • איך היה לחשמונאים אומץ להאבק במעצמה הגדולה ?
   • יפה, הרב דב

   • איך נעשה הרידב"ז לתלמיד חכם?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • אין אדם יוצא בנרות של ביהכנ"ס וצריך לחזור ולהדליק בביתו וגם הש"ץ.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין אומרים קל ארך אפים בהוצאת ס"ת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין יוצאים ידי"ח בנרות של ביהכנ"ס, והחזן שמדליק בביתו לא יברך שהחיינו אלא אם מוציא ידי"ח את ב"ב.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין להשתמש בנרות בית הכנסת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין מבדילים על נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין מחזירים אותו אם לא הזכיר על הניסים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין ראוי להתפלל מנחה קצרה בחנוכה מכיון שאינו אומר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • אירוע
   • חותה, הרב בנימין

   • אישה מדלקת נר חנוכה ויכולה להוציא בני ביתה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אישה שחזרה בתשובה בגלל שראתה את ספר קיצור שולחן ערוך
   • יפה, הרב דב

   • אכילה לפני הדלקת נ"ח
   • ליברמן, הרב יוסף

   • אכסנאי הרוצה להדליק נר חנוכה לבדו ולא להשתתף בפרוטה האם יכול לדעת הבית יוסף?
   • מלכא, הרב אופיר

   • אלו הנוהגים להתפלל אחר צאת הכוכבים מתי ידליקו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • אם אוכל במקום אחד ויושן במקום אחר, ידליקו במקום האוכל עם ברכה וטוב להדליק במקום השינה בלי ברכה, חזו"א.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אם אינו יכול להדליק בזמן האם יעשה שליח או ידליק מאוחר בלילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אמר על הניסים של פורים בחנוכה, מחלוקת אם הוי הפסק.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם בא לתקנה אחר שהדליקה וכבה אינו זקוק לה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם האישה איננה בשעת הדלקת הנרות צריכה לברך ברכת הרואה.
   • ידלר, הרב משה

   • אם הדליק במקום שאינה יכולה לדלוק צריך לחזור ולהדליקה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם הדליק נר חנוכה וקודם שהדליק כולם נזכר שלא בירך, צריך לברך כל הברכות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם הוא טרוד ואינו יכול להדליק בזמן יכול להדליק בפלג המנה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם הניחו למעלה מכ' אמה לא יצא ידי"ח, וגם אם הדליקם למעלה מכ' והורידם למטה מכ' לא יצא.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם התערב נר חנוכה אסור בהנאה בנרות מותרים בהנאה כולם אסורים, סי' תרע"ג.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם חלון השרותים פונה לרשות הרבים לא ידליק שם.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם יגרם הפסד ממון מותר בעשיית מלאכה.
   • ידלר, הרב משה

   • אם יש לו בשבת חנוכה רק נר אחד ידליק לנר שבת ולא לנר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם כבה הנרות אינו צריך להדליקה שוב.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • אם כולם הדליקו בביתם קודם בבית הכנסת אין מברכים שהחיינו בבית הכנסת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם לא בירך שהחיינו בלילה הראשון מברך בלילה השני או כשיזכור בשאר הלילות בזמן ההדלקה.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אם לא הדליק בשקיעה מדליק עד שתכלה רגל מן השוק, שו"ע.
   • ווייס, הרב אשר

   • אם לא הדליק עד החצי שעה יכול להדליק כל הלילה עד הבוקר ויכול לברך אם בני הבית ערים.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • אם לא הפרישו בזמן העיסה אפשר להפריש גם אחרי הטיגון.
   • וויא, הרב משה

   • אם מדליק בתוך הבית אין צריך להדליק בטפח הסמוך לפתח.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם נזכר שלא בירך רק אחר שהדליק כולם אינו מברך ברכת להדליק נר חנוכה.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • אם נשארו הנרות דולקים עד למחרת, לבני ספרד אינו צריך לכבות ואילו בני אשכנז צריך לכבות ולהדליק.
   • חותה, הרב בנימין

   • אם נתערב בשמן שאינו אסור אין להוסיף עליו שישים כדי לבטלו.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם קודם שהדליק הנר הבא נכבה הנר הקודם מה ידליק קודם.
   • ידלר, הרב משה

   • אם רוצה לערב שמן של חנוכה בשאר שמן ולבטל את השמן האסור, מחלוקת האם אסור לבטל איסור לכתחילה או כיון שזה דרבנן מותר.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • אם שכח על הניסים בברכת המזון יכול לומר הרחמן הוא יעשה לנו בימי וכו'.
   • גנס, הרב ישראל

   • אמירת הלל בחנוכה הוא חיוב מדברי סופרים.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • אנשים המתארחים בשבת ואינם חוזרים לביתם לישון, אם יצא מביתו קודם פלג מדליק היכן שמתארח או משתתף עם הבעה"ב, ואם יצא אחר פלג מדליק בביתו.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אסור לבדוק ולמנות מעות לאור הנרות, והטעם.
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור להדליק נרות שבת בלובי של מלון או בחדר אוכל.
   • יוסף, הרב דוד

   • אסור להספיד בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור לעשות שום תשמיש לאור נרות חנוכה אפי' תשמיש ארעי.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ארבעה דברים צריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ
   • יפה, הרב דב

   • אשה
   • ווייס, הרב אשר

   • אשתו 4 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אבידר, הרב אברהם (אלון).וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • את אבני המזבח לא שקצו – אלא בנו חדש, לכן מברכים "ועל מזבחך".
   • קול תודה - גברים

   • ב' שיטות האם מבדיל תחילה או קודם מדליק נר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • באיזה אופן מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת?
   • דינר, הרב מיכאל

   • בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה קודם הבדלה. 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • בבית הכנסת מניחת הנרות בכותל דרום ומברכים משום פרסומא ניסא.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בבית כנסת מדליקים מצד הארון קודש.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • בברכת מעין ג' אין מזכירים על הניסים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בזמן הזה שמדליקים בפנים י"א שיקנה נר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בזמנינו אפשר להדליק לכתחילה (בשעת הדחק ) גם בלילה בערך עד 10 בלילה.
   • ווייס, הרב אשר

   • בחור היושן בישיבה מחלוקת הפוסקים היכן ידליק אם בחדר האוכל או במקום שיושן.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחור ספרדי שנמצא בישיבה האם ידליק בעצמו? אם נאמר שפטור האם חייב לראות נרות חנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • בחורי ישיבה אינם נקראים סמוכים על שלחן ראש הישיבה אף שגר בישיבה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחורים 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.יוסף, הרב דוד.)

   • בחורים הגרים בחדר אחד האם מעיקר הדין אחד ידליק לכולם נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • בחנוכה יכול אדם לקבל פתיחת הלב להודיה – כמו בבית המקדש.
   • קול תודה - גברים

   • בחנוכיות שלנו שיש בו 8 פיות מותרים להדליק בו שני אנשים.
   • גנס, הרב ישראל

   • ביאור ע"ד רמז: הבא להורגך השכם להורגו - השכמת הבוקר
   • יפה, הרב דב

   • ביאור, מדוע מברך אחר שהדליק הנרות, ומדוע ברכת להדליק אינו מברך ושהחיינו ושעשה ניסים מברך.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • ביהכנ"ס שיש בו כמה חדרי תפילה האם צריכים להדליק בברכה נרות חנוכה בכל חדר?
   • חותה, הרב בנימין

   • ביטול ברוב
   • יוסף, הרב עובדיה

   • בימינו שיש אור חשמל נר חנוכה קודם.
   • גנס, הרב ישראל

   • בית גזול
   • דינר, הרב מיכאל

   • בית הכסא
   • גנס, הרב ישראל

   • בית הפתוח לחצר והחצר פתוחה לרה"ר היכן ידליק נר חנוכה בזמננו?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • בית כנסת 3 שיעורים
   • (אדלר, הרב אברהם ישעיהו.גנס, הרב ישראל.חותה, הרב בנימין.)

   • בית כנסת שמתפללים בו רק בשבת ובמוצ"ש האם מדליקים בו?
   • חותה, הרב בנימין

   • בית מלון
   • יוסף, הרב דוד

   • בית שיש בו ילדים קטנים וחושש שיפילו את החנוכיה האם יכול להדליק למעלה מי' טפחים?
   • חותה, הרב בנימין

   • בכל החגים כל אחד מקיים את המצווה, ובחנוכה יש דין אשתו כגופו.
   • קול תודה - גברים

   • בליל שבת יניח דבר בין הפתח לנרות שלא יכבם שם הרוח, סי' תר"פ.
   • גנס, הרב ישראל

   • במוצאי שבת בני ספרד חוששים לשיטת ר"ת.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • במקום שיש הרבה שמדליקים סמוך לפתח דעת הגרש"ז שאפשר להדליק אחד אחרי השני ודעת הגריש"א שאפשר להדליק רק אם סמוך לטפח ואם לא שישתתף עם המדליק סמוך לפתח.
   • גנס, הרב ישראל

   • בן האוכל אצל אביו גם צריך להדליק בפתחו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בן ספרד שמכון לא לצאת ידי"ח ההדלקה מבעל הבית אין מועיל כוונתו מפני שנר חנוכה היא נר איש וביתו.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • בני אשכנז כל אחד מבני הבית מדליק, בני ספרד רק בעל הבית מדליק.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • בני ספרד רק ראש הבית מדליק, ובני אשכנז כל אחד מדליק מלבד האישה.
   • חותה, הרב בנימין

   • בנין
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בנין משותף
   • יוסף, הרב דוד

   • בעל תפארת ציון מעיד על סיעתא דשמיא גדולה שקיבל
   • יפה, הרב דב

   • בעלי חנויות צריכים לסגור חנותם כדי להדליק נרות חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בערב שבת טוב להתפלל מנחה ואח"כ ידליק נרות חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בערב שבת צריך להניח שמן שידלק עד חצי שעה אחר השקיעה כיון שמדליקים מוקדם.
   • ידלר, הרב משה

   • בערב שבת שמדליקים קודם השקיעה, ב' שיטות כמה שמן צריך להשים.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • ברכה על הידור
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • ברכת המזון
   • יפה, הרב דב

   • ברכת הרואה 4 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.)

   • ברכת מעין ג'
   • דינר, הרב מיכאל

   • בשבת חנוכה מוציאים ב' ספרי תורה, סי' תרפ"ד סעי' ב'.
   • גנס, הרב ישראל

   • בשטיבלאך, מדליקים רק במרכזי, הגריש"א.
   • חותה, הרב בנימין

   • בשעת הסכנה מדליק בביתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • ג' שיטות בזמן ההדלקה ואם הדליק קודם השקיעה.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • גדר המחוייב בברכת הרואה.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • גזירות היוונים
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • גזל 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • גזרות יון נבעו מקנאה
   • יפה, הרב דב

   • גלות וגאולה
   • נוישטט, הרבנית

   • ג'לטין
   • פרץ, הרב אלחנן

   • גר יכול לומר שעשה ניסים לאבותינו.
   • גנס, הרב ישראל

   • דברי אגדה מהר' שטיינמן.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דברי בעל הטורים עה"פ: ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם - מאה ברכות
   • יפה, הרב דב

   • דברי הב"ח: מדוע לא נתקנו סעודות בחנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי החזון איש על השואה 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • דברי הליצנים על הקשר בין ביטול תורה לחנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי המהר"ל בביאור: על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי - ברכת התורה
   • יפה, הרב דב

   • דברי המהר"ל על נס פח השמן
   • יפה, הרב דב

   • דברי הצל"ח על נס פך השמן
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרב שלמה ברוודה על בריאת האדם מנשמה וגוף
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ם והרמח"ל על אריסטו ותלמידיו
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ם: מדוע תקנו חז"ל הרבה ברכות ?
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמח"ל: השכל האנושי קרוב אל הטעות יותר מלידיעה האמיתית
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר חרדים עה"פ: תנה בני לבך לי
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי אליהו לופיאן בשם "הפרשנים" על הטעויות של הצורר הגרמני
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי דוד מן על ביטול תורה בחנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי יעקב עמדין בהקדמת סידורו - נס קיום עם ישראל בגלות
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי שמחה בונים מפשיסחא על מלחמת היצר
   • יפה, הרב דב

   • דברים שאמר הרב שך בישיבת כפר חסידים
   • יפה, הרב דב

   • דיחוי שרות צבאי
   • יפה, הרב דב

   • דיני שליח, ומצוה בו יותר מבשלוחו.
   • גנס, הרב ישראל

   • דלת
   • גנס, הרב ישראל

   • דעת
   • גנס, הרב ישראל

   • דעתו לכבותה
   • דינר, הרב מיכאל

   • דקדוקים בנוסח על הניסים. 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • דרך השם חלק רביעי פרק ח - עניין חנוכה ופורים (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • האישה יכולה להדליק את נרות ההידור.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • האם אורח מדליק במקומו גם כשהולך ליום או יומיים?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם אפשר לברך בהדלקה שעושים ברה"ר או בכינוסים שמטרתם לקרב רחוקים?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם אפשר להדליק בברכה ברחובה של עיר ובכנסים ציבוריים?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם אפשר להדליק נר חנוכה במנורת חשמל ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם אפשר להדליק נר שבת או חנוכה בחשמל שלנו?
   • ידלר, הרב משה

   • האם אשה רשאית להדליק נר חנוכה ולברך?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם בהדלקה במקומות ציבוריים אפשר להדליק בברכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם בזמננו בארץ ישראל שאין סכנה נשאר המנהג להדליק נר חנוכה בפנים?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם בזמננו יש להדר להדליק נר חנוכה עד מאוחר בלילה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם בזמננו מדליקים נר חנוכה בפתח החצר כדינא דגמרא?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם בזמננו שיש לנו חשמל צריכים שמש מעיקר הדין?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם בחצר בזמננו מדליקים בפתח החצר?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם בימינו שאין שעת הסכנה נשאר המנהג של הדלקת נר חנוכה בפנים או לא?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם במדליק בחלון יש עניין להדליק בצד ימין?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם בן ישיבה ספרדי יכול לכוון בפירוש לא לצאת בהדלקת אביו?
   • יוסף, הרב דוד

   • האם בערב שבת חנוכה צריך להתפלל מנחה קודם להדלקה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם דין חשד נוהג גם במי שמדליק בחלון?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם המצווה להניח נ"ח על פתח ביתו מבחוץ ובטפח הסמוך לפתח היא לעיכובא?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם השמן של נס חנוכה נחשב לשמן זית וכשר להדלקה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם חנוכה הם ימי שמחה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה בתוך הבית?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם יש הידור מצווה להוסיף הרבה שמן בנרות חנוכה שידלקו זמן רב?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם יש מעלה להדליק בביהכנ"ס בחנוכיה גבוהה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם יש מצווה לעשות סעודה בחנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש מצוות שמחה בבשר ויין בחנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם יש עניים להרבות בצדקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם יש עניין להדליק בשמן הדומה לשמן שהדליקו במנורה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם יש עניין להשתמש בשמן זית הראוי למאכל לנר חנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם יש עניין לתת תחת השמן שבנר חנוכה מעט מים?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם כשאוכל שיעור קביעות סעודה מסופגניה צריך ליטול את ידיו?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם כשמדליק בכותל המערבי יכול לברך כמו בבית הכנסת?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם לאחר התפילה אפשר לכבות את הנרות חנוכה שהודלקו בביהכנ"ס?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם להדלקה ברחבת הכותל המערבי במקום שמתפללים יש דין של הדלקה בביהכנ"ס לגבי ברכה?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מברכים על הדלקת נר ההידור בחנוכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם מועיל להתנות על מותר השמן והפתילות שלא ייאסרו בהנאה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן שאסור משום תערובת בב"ח?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מותר להתחיל ללמוד כשהגיע זמן ההדלקה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר לטלטל את השולחן שמונח עליו נרות חנוכה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • האם מותר לעלות לקבר בימי החנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר לעשות מלאכה בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מי שאין לו בית חייב לקנות או לשכור בית כדי להדליק נר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מי שאינו מדליק ואינו רואה נרות חנוכה יברך שעשה ניסים לאבותינו בזמן הזה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם מי שטס במטוס או באניה חייב להדליק נר חנוכה ?
   • בורגר, הרב יוחנן

   • האם מי שנתעכב בזמן ההדלקה בעיר אחרת יכול להדליק נר חנוכה באותה עיר ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מספיק שמש אחד לכמה אנשים.
   • ידלר, הרב משה

   • האם ניתן להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם נר השמש צריך להיות שונה משאר הנרות?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם עדיף להדליק בעצמו בשעה מאוחרת או לעשות שליח שידליק בזמן?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם עדיף להניח נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ אף למעלה מי' טפחים וטפח הסמוך לפתח?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם צריך להיות קשר ויחס בין ביתו של האדם לנר החנוכה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם צריך להתפלל מנחה בער"ש חנוכה קודם הדלקת הנרות.
   • ידלר, הרב משה

   • האם צריכים להקפיד להדליק את רוב הפתילה בנר חנוכה או שבת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • האם שיעור של רבים שיתבטל אם ידליק בזמן עדיף על הדלקה?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • האם תקנו את ברכת הרואה נר חנוכה גם למי שהדליקו עליו בבית ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הבטחת הקב"ה: ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם
   • יפה, הרב דב

   • הברכות מליל שני ואילך.
   • גנס, הרב ישראל

   • הדין בלחמניות מתוקות.
   • וויא, הרב משה

   • הדליק ביום ב' נר אחד וכבה והשיג אח"כ עוד נר האם צריך להדליק את הנר השני.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • הדליק יותר נרות ממניין הימים יכבה היתרים.
   • חותה, הרב בנימין

   • הדליק נר חנוכה ושכח לברך ונזכר קודם שהדליק שאר הנרות, יכול לברך קודם הדלקת שאר הנרות, ולאחר הדלקת הנרות מברך שהחיינו ושעשה ניסים, רעק"א.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • הדליק שני נרות וכבה אחד האם מותר להדליק מהאחר?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • הדלקה בביהכנ"ס 6 שיעורים
   • (כולל נחלת רפאל בני ברק.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • הדלקה בכותל מערבי
   • דינר, הרב מיכאל

   • הדלקה במטוס או רכבת
   • דינר, הרב מיכאל

   • הדלקה בפנים
   • יוסף, הרב דוד

   • הדלקה לאחר שכלתה רגל
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הדלקה עושה מצוה צריך לתת קודם ההדלקה שמן כשיעור, ואינו יכול להוסיף שמן אחר ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הדלקה עושה מצווה, וכבתה אינו זקוק לה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הדלקת נרות חנוכה קודם להדלקת נרות שבת, שו"ע.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הדר מקומה ד' ומעלה, מחלוקת הפוסקים האם יכול להדליק בחלון שיראו השכנים ממולו.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ההבדל בין כל החגים לחנוכה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ההפטרה היא רני ושמחי של חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הזהיר בנר הויין לו בנים ת"ח, והרי כולם מדליקים, אלא רק מיעוט זהירים בכל הפרטים והדקדוקים, בן הראב"ד.
   • ידלר, הרב משה

   • החזון אמר לי שדחוי שרות צבאי לבני הישיבות הוא בגלל הבטחת "כי לא תשכח מפי זרעו"
   • יפה, הרב דב

   • הטמנה
   • ידלר, הרב משה

   • הטעם שמברכים "נר חנוכה" ולא נרות בימים שיש יותר מנר אחד.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים בלילה ולא ביום.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שנהגו לאכול סופגניות.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • הידור מצווה
   • ווייס, הרב אשר

   • היכן הדליק החזון איש את נרות החנוכה שלו?
   • ווייס, הרב אשר

   • היכן ידליקו בחורי ישיבה במקום אכילתם או במקום שינה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • היכן מדליקים נר חנוכה במקום אכילה או במקום שישן?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • היכן מניחים בביהכנ"ס את החנוכיה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • היכן צריכים להעמיד את נר החנוכה מעיקר הדין לכתחילה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • היצר הרע לא נותן לנו להיות שמחים במצוות
   • יפה, הרב דב

   • הלל והודאה
   • יפה, הרב דב

   • המדליק אחר צאת הכוכבים שיתפלל ערבית קודם מפני הוא תדיר.
   • גנס, הרב ישראל

   • המדליק בפתח הבית צריך שיהיה סמוך ממש לפתח עד ג' טפחים.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • המדליק בתוך הבית גם יקפיד שיהיה מול המזוזה.
   • ידלר, הרב משה

   • המלצת רבי אלחנן וסרמן על איגרת הרמב"ם
   • יפה, הרב דב

   • המתארח אצל חברו ולא הדליק נר חנוכה ידליק בביתו ולא אצל חברו.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • המתארח בבית מלון, מקום ההדלקה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הנוהג כרבינו תם כיצד ינהג במוצ"ש של חנוכה?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • הנוהגים להדליק נר חנוכה בצאת הכוכבים מתי יתפללו ערבית?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הנוהגים להתפלל אחר צאה"כ ידליקו קודם ערבית.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הנוסע לשבת, במוצאי שבת אם אוכל שם סעודה מדליק היכן שהוא, ואם חוזר מיד ידליק בביתו.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הנמצא בארץ אחרת ואינו נאותו זמן כמו בביתו יכול לצאת ידי"ח בהדלקת אשתו רק אם הגיע אצלו זמן ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הסוואות הניסים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • העולם זה חושך
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • הפסק מעין ג'
   • גנס, הרב ישראל

   • הפרשת חלה מעיסת סופגניות של 1200 גר', ללא ברכה כיון שזה מתבשל בשמן עמוק.
   • וויא, הרב משה

   • הראוי לברך ברכת הרואה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הרגיל בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים. 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • השגחה פרטית
   • יפה, הרב דב

   • השמחה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השתתפות בפרוטה אצל בעל המלון לא מועיל.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • ואנווהו
   • גנס, הרב ישראל

   • וי"א אומרים שמדלקים בשקיעה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • ויתן לך
   • גנס, הרב ישראל

   • ושננתם לבניך- היה צריך לכתוב ודיברו בם?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • זהירות לא להיות מושפע מהרחוב
   • יפה, הרב דב

   • זוג שמתארח אצל ההורים בליל שבת וחוזרים לביתם היכן ידליקו נר חנוכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • זמן הדלקת נר חנוכה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, והיינו סוף שקיעה, ראשונים.
   • יוסף, הרב דוד

   • זמן הדלקת נר חנוכה, תרע"ב סעי' א'.
   • גנס, הרב ישראל

   • זמן ההדלקה בערב שבת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • זמן הראוי להדלקת נרות חנוכה, משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק.
   • ווייס, הרב אשר

   • ח' ימים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חודש נקבע על ידי חכמי ישראל ובהם נלחמים היוונים
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • חולה צריך להדליק ואם אינו יכול להדליק שיעשה שליח.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • חזרה 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.יפה, הרב דב.גנס, הרב ישראל.)

   • חיזוק השאיפה לתורה
   • יפה, הרב דב

   • חינוך ללא פשרות-נלמד ממטהו של משה
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • חכמת יוון
   • יפה, הרב דב

   • חכמת עומות העולם לעומת חכמת ישראל
   • יפה, הרב דב

   • חלון מחוספס אינו מהודר כיון שאין רואים בבירור כמה הדליק.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חנוכה והשבטים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • חנוכיה שעומדת על מדרגה מהיכן מודדים את גובה הי' טפחים?
   • חותה, הרב בנימין

   • חסך כסף לקניית חנוכייה מכסף האם עדיף לקנות פמוטות לנרות שבת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • חצר 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • חצר שיש בו שני פתחים משני רוחות צריך להדליק בשניהם ומברך רק באחד מהם.
   • גנס, הרב ישראל

   • חרש
   • גנס, הרב ישראל

   • חש"ו
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חשמונאים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חתן היוצא מביתו אחר ההדלקה ידליק בביתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • טוב להתנות שהוא לא מקצה את השמן אלא כשיעור הדלקה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • טלטול
   • גנס, הרב ישראל

   • טעות
   • גנס, הרב ישראל

   • טפח סמוך לפתח
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • י"א קטן שהגיע לחינוך מותר להדליק.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יברך קודם ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • יכול להשתמש עם השמן הנשאר, אבל צריך להתנות עליהם שאינם מקצם.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • ילד שנהיה בר מצווה באחד מלילות חנוכה והדליק בעודו ילד האם צריך להדליק שוב?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • ימי החנוכה
   • ווייס, הרב אשר

   • יניח נר השמש מרחוק קצת שיהיה היכר משאר הנרות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יעשה המנורה והנרות יפים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יש אומרים שאע"פ שמדליקים עליו בביתו יכול להדליק בברכה, סי' תרע"ז סעי' ג'.
   • גנס, הרב ישראל

   • יש להסתפק האם מותר להדליק נר הידור מנר הידור.
   • גנס, הרב ישראל

   • יש ענין ע"פ קבלה להדליק שמש, ואינו צריך להיות בכל ההידורים.
   • ידלר, הרב משה

   • ישיבה שחדר האוכל והפנימיה אינם באותו בנין, ידליק בחדר אוכל.
   • ידלר, הרב משה

   • ישים שמן שידלק כחצי שעה או יותר, רמב"ם.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • כבה הנרות
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כבו הנרות 3 שיעורים
   • (אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.)

   • כבתה בערב שבת אינו צריך להדליקה שוב.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כוסיות זכוכית שקנה לצורך שתיה ולא טבלם אסור להשתמש בהם לנר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • כיצד אפשר להדליק נר חנוכה מפלג המנחה הרי אין האור ניכר ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • כיצד ובאיזה סדר מדליקים נרות חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • כיצד מסדרים את מנורת בית הכנסת בהדלקת נר חנוכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • כל אדם ותפקידו בעולם ואסור להחליף
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, שלא כבשבת שיש כאלו האסורים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כל ח' ימי חנוכה גומרים את ההלל ואין אומרים תחנון, סי' תרפ"ג.
   • גנס, הרב ישראל

   • כמה זמן לפני השקיעה ידליק נר חנוכה בערב שבת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • כמה טעמים שיש ח' ימי חנוכה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • כמה סעודות צריך לאכול כדי שייחשב ביתו לעניין נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • כסותו
   • גנס, הרב ישראל

   • כשההשכלה היתה בתפארתה והתורה כמעט ונכחדה ו
   • יפה, הרב דב

   • כשם שאת המנורה הדליקו בבית המקדש, את החנוכיה מדליקים בבית היהודי, שהוא בית המקדש בימינו.
   • קול תודה - גברים

   • כשמדליק נרות חנוכה במרפסת האם ידליק על המעקה או בפתח
   • חותה, הרב בנימין

   • כשנוסע לשבת במוצאי שבת אם יכול להגיע במהירות לביתו ולהדליק שם טוב, ודוקא כשיבוא בזמן שלא כלתה עדין רגל מן השוק, ואם יבוא אחר שיכלה רגל מן השוק ידליק היכן שהוא.
   • ווייס, הרב אשר

   • לא הדליק בשקיעת החמה מדליק עד חצי שעה אחר השקיעה, תרע"ב סעי' ב'.
   • גנס, הרב ישראל

   • לא ידליק הנרות היכן שמדליק הנרות כל השנה מפני שאין היכר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • להודות ולהלל - להמשיך את הקנין לכל השנה - להתפלל על כל ישראל
   • יפה, הרב דב

   • לידה
   • חותה, הרב בנימין

   • לימוד סודות התורה
   • יפה, הרב דב

   • לכן גם אוכלים מאכלי מקדש – שהן המנחות – מנחת מרחשת (קרבן עני שמקריב נפשו).
   • קול תודה - גברים

   • למה אנשים ברחוב, עצבניים ?
   • יפה, הרב דב

   • למה לא נשאר מבית חשמונאי שריד ופליט?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • למה נקרא שמו של המלך אחז?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • למה שורפים את השמן הנשאר מנר חנוכה?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • למעלה מכ' אמה 6 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.)

   • לפי מה הולכים בגובה כ' אמה אחרי השמן או השלהבת?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מאכלי חלב
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מבוי
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מדוע אין כל אחד זוכה לבנים זכרים תלמידי חכמים ע"י הדלקת נר חנוכה? 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.ידלר, הרב משה.)

   • מדוע בזמננו לדעת החזו"א אין מדליקין נר חנוכה בפתח החצר או חדר המדרגות?
   • כולל נחלת רפאל בני ברק

   • מדוע היא מצווה חביבה עד מאוד
   • קול תודה - גברים

   • מדוע הנשים נהגו שלא לעשות מלאכה בחנוכה, ואיזה מלאכות אסור.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מדוע לא אומרים חנוכה בברכת מעין ג?
   • קול תודה - גברים

   • מדוע לא מוזכר בשולחן ערוך בהלכות חנוכה את מצוות נר איש וביתו?
   • ווייס, הרב אשר

   • מדוע לגויים קשה להאמין שהקב"ה משגיח בעולם השפל ?
   • יפה, הרב דב

   • מדוע מברכים על נרות חנוכה הרי זה מנהג.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • מדוע מדליקים נ"ח בביהכנ"ס בחנוכה בבוקר?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדוע מצוות נר חנוכה "מצווה חביבה עד מאוד" ?
   • יפה, הרב דב

   • מדוע נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה כשהנרות דולקות?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדוע נקבעו ימי חנוכה לשמחה והלל ולא למשתה ושמחה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדליק בביהכנ"ס רק ע"ד שיהיה מנין.
   • חותה, הרב בנימין

   • מדליקים נר נוסף שיוכל להשתמש לאורו ומניחו גבוה משאר הנרות, סי' תרע"ג א'.
   • גנס, הרב ישראל

   • מה אפשר ללמוד מהוישרים של הרכב ?
   • יפה, הרב דב

   • מה דינו של מי ששכח על הניסים?
   • ידלר, הרב משה

   • מה דינם של מספר משפחות המתגוררות יחד בדירה אחת לגבי הדלקת נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה הדין אם הדליק ב' נרות בלילה ראשון.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין אם שכח על הניסים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין כשאין לו מספיק שמן לכל הימים ולכל הנרות.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הטעם של הדלקת נרות חנוכה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה המנהג במוצ"ש חנוכה להבדיל או להדליק קודם?
   • ידלר, הרב משה

   • מה זה חנוכה היום
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • מה מברכים על לביבות מתפו"א (לאטקעס)?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה מדליקים קודם בע"ש נר חנוכה או נר שבת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • מה מקור המנהג של דמי חנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה נשתנה חנוכה מכל החגים
   • קול תודה - גברים

   • מה ראו היוונים לגזור על ראש חודש?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • מהו ביאור הלשון הכתוב ברמב"ם מצוות נר חנוכה מצווה חביבה עד מאד שלא נמצא כמוה ?
   • ידלר, הרב משה

   • מהו גדר חצר שמדליקים בפתחו.
   • גנס, הרב ישראל

   • מהו הזמן של משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק לגבי נר חנוכה ? 10 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ווייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ווייס, הרב אשר.)

   • מהו הטעם שהנשים לא עושות מלאכה בזמן הדלקת נרות חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו הטעם שמניחים שמש?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מהו העניין של אכילת מאכלי גבינה בחנוכה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מהו השמן הכי מובחר בזמננו להדלקת נר חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • מהו טעם הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • מהו יסוד נס חנוכה ? על פי שאלת הבית יוסף
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • מהו מקור אמירת הנרות הללו ?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מהו מקור המנהג להדליק נ"ח בבוקר בביהכנ"ס?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו מקור המנהג להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת ביום?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו קביעות סעודה בפת הבאה בכיסנין.
   • וויא, הרב משה

   • מהות ימי החנוכה, הם ימי הלל והודאה.
   • ווייס, הרב אשר

   • מהי ברכתן של הסופגניות לפניה ולאחריה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מהי ההגדרה של מלאכה שנוהגים לא לעשותה בחצי שעה של זמן ההדלקה?
   • ידלר, הרב משה

   • מהי התקנה של בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו האמורה בנר חנוכה ?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהי מצוות המהדרין והמהדרין מן המהדרין שיש בחנוכה למנהג בני ספרד ובני אשכנז?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מהם עיקרי הדינים לגבי מקום הדלקת נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהר"ם שיק, טוב למלאות שמן כוסית מלאה כמו בקידוש.
   • חותה, הרב בנימין

   • מוסיף והולך 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.טאובר, הרב עזריאל זצ"ל.)

   • מוצאי שבת 8 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.דינר, הרב יהודה אריה.אייזנטל, הרב אוריאל.גנס, הרב ישראל.ליברמן, הרב יוסף.ידלר, הרב משה.יוסף, הרב דוד.)

   • מוקצה למצווה
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מותר להדליק בכותל אף שהוא מקום פתוח כיון שהוא מקום מיועד לתפילה, הגריש"א.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להדליק מנר לנר בלי נר אמצעי, ונהגו להחמיר גם מנר לנר.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להדליק נרות חנוכה בשבת מדברים האסורים להדלקת נרות שבת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר להספיד לחכם בפניו, וכן מקילים לאשת חבר.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להשתמש לאור הנרות כדי שלא יכשל.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר לתת לילד בן ספרד להדליק בברכה כדי לחנכו.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מחלוקת האם מתפללים ערבית קודם הדלקת הנרות או ערבית קודם.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • מחלוקת הפוסקים האם חצרות שלנו הם כבזמן חז"ל וצריך להדליק בפתחם,
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מחלוקת הרואה נרות בית הכנסת האם מברך ברכת הרואה.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • מטוס
   • גנס, הרב ישראל

   • מי אסור בעשיית מלאכה.
   • ידלר, הרב משה

   • מי שאין לו בית האם חייב לקנות או לשכור בית כדי להדליק נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שאין לו נר חנוכה ונר שבת האם ימכור כסותו כיוון שיש כאן גלגל החוזר?
   • ידלר, הרב משה

   • מי שאינו יודע את כל ההלל בחנוכה בראש חודש טבת האם יאמר חצי הלל בברכה כדין ר"ח?
   • מונק, הרב אליהו

   • מי שאינו יכול להדליק נ"ח בזמן האם ידליק ע"י שליח או בעצמו מאוחר?
   • בורגר, הרב יוחנן

   • מי שאינו יכול להדליק נרות חנוכה כלל האם יברך שעשה ניסים ושהחיינו על היום?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שבירך על הדלקת נ"ח וחוזר ומדליק האם חוזר ומברך שוב?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שגר ביחידת דיור במקום שאף אחד לא יכול לראות ואשתו מגיעה לאחר זמן הדלקת נר חנוכה?
   • כולל נחלת רפאל בני ברק

   • מי שגר בתוך דירה של אחר ויש לו חדר פרטי האם מדליק נר חנוכה והיכן?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שגר למעלה מכ' האם ידליק בחלון או בפתח הבית?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שהדליק בביהכנ"ס ובירך את כל הברכות האם חוזר ומברך בביתו?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שהדליק בביהכנ"ס עם ברכה יכול להדליק שוב בביתו עם ברכה, ואם אין בני ביתו שלא יברך שוב שהחיינו.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מי שהדליק ביום השני נר אחד והשיג אח"כ נר נוסף האם יברך על נר ההידור?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק במקום שרוח מצויה יכולה לכבות את הנר האם יצא ידי חובתו?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שהדליק כשאשתו לא היתה בבית האם יכולה לברך שעשה ניסים ושהחיינו ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק נר חנוכה מתחת לשלשה טפחים האם יצא ידי חובתו?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שהיה בבית חולים בחנוכה והדליקו עליו בביתו וחזר ביום השמיני לביתו האם יברך שהחיינו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שטעה והתחיל להדליק נר חנוכה בליל שבת יום אחד לפני הזמן האם יכול לכבות ע"י גוי?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שיש לו ביום השלישי שני נרות כמה ידליק שניים או אחד?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שיש לו חלונות לשלש כיוונים האם צריך להדליק בכולם מפני החשד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שיש לו מזוזה בימין אבל בשמאל אין פרסומי ניסא היכן ידליק?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שיש לו קיר זכוכית בביתו ורוצה להדליק בחנוכיה יקרה בתוך ביתו מחמת חשש גניבה?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שיש לו שני פתחים בבית בזמננו האם חייב להדליק בשניהם ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שלא יהיה בביתו בזמן ההדלקה מתי ידליק?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שמדליק בתוך הבית שלא בשעת הסכנה האם יצא ידי חובתו?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שמדליק נר חנוכה ודעתו לכבות לפני חצי שעה להדלקתם האם יצא י"ח ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שמדליק נר חנוכה מאוחר וכולם ישנים האם חייב להעיר את בני הבית?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שמחמיר כדעת ר"ת אין לא להדליק בצאת הכוכבים מפני שלשיטת הרמב"ם כבר אז אינו זמן ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שמקפיד על שיטת ר"ת האם במוצ"ש חנוכה ידליק גם בזמן ר"ת או שיקדים?
   • יוסף, הרב דוד

   • מי שמתארח בחנוכה למקצת הימים האם צריך להדליק גם בביתו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שמתארח לצורך שמחה וישנים בדירה ואוכלים באולם היכן ידליקו נר חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שנוסע להתארח אצל חמיו האם ידליק בביתו מפני החשד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שנוסע לשבת לחמיו מה יעשה במוצ"ש כשחוזר אח"כ לביתו?
   • ינאי, הרב יאיר יששכר

   • מי שנמצא בדרכים במשך כל החנוכה האם יכול להדליק ברכבת או במטוס?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שנמצא מחוץ לביתו בשבת וחוזר לביתו במוצ"ש מה עדיף שיעשה?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שנשאר לו נר חנוכה דולק מאתמול האם יכול להשתמש בו למחרת?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שצריך לצאת מביתו לפני השקיעה מתי ידליק נר חנוכה בפלג המנחה או בשקיעה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שתורתו אומנותו האם יכול לבקש מאחר שידליק עבורו נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מילא קערה שמן והיקפה פתילות צריך לעשות הפרדה ביניהם.
   • גנס, הרב ישראל

   • מלאכה 4 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.חותה, הרב בנימין.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • מלכות יון
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מנהג
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • מנורה עדות שהשכינה בתוכינו
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • מנותר קנקנים נעשה נס לשושנים - נס פח השמן
   • יפה, הרב דב

   • מנחה גדולה
   • גנס, הרב ישראל

   • מניח הנרות בטפח הסמוך לפתח משמאל.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מניין שמתקבץ בחדר שאינו בית כנסת האם ידליקו שם נר חנוכה?
   • כולל נחלת רפאל בני ברק

   • מנין הנרות, ומי מדליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • מעין ג'
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מעשה בבחור שהראה את הלולב המהודר שלו למורה הוראה ומורה ההוראה נכשל ב"לא תחמוד"
   • יפה, הרב דב

   • מצב עם ישראל לפני השואה
   • יפה, הרב דב

   • מצוה מן המובחר לקנות שעווה מהנרות של הבית כנסת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מצוות שמחה בחנוכה
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מקום הדלקת נר חנוכה, והאם מותר להדליק בבית.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מקום הנחת החנוכיה.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • מקום הנחת נר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מקום עיקרי
   • מלכא, הרב אופיר

   • מקום שינה 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • מקום שמתאספים שם רבים ואינו מקום קבוע להתפלל כגון ברחובה של עיר אסור להדליק בברכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מקץ
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • משכן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מתי אומרים 'הנרות הללו'?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מתי זמן הדלקת נר חנוכה? 2 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • מתי מדליקים בערב שבת חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מתי מתפללים מנחה בערב שבת חנוכה? 2 שיעורים
   • (ליברמן, הרב יוסף.אברז'ל, הרב נפתלי.)

   • נהגו הנשים לא לעשות מלאכן בזמן שהנרות דולקים.
   • וויא, הרב משה

   • נהגו ללומר בסעודות שירות ותשבחות.
   • גנס, הרב ישראל

   • נוהגים להפריש שיעור כזית ולומר הרי זו חלה, ושורפים או זורקים את ההפרשה.
   • וויא, הרב משה

   • ניסי פורים ופסח
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • נכרי
   • גנס, הרב ישראל

   • נס נצחיות התורה
   • יפה, הרב דב

   • נקבע להודות ולהלל – כמהות המקדש שהיה של שירה והודיה.
   • קול תודה - גברים

   • נר איש וביתו.
   • אביעזרי, הרב יעקב תופיק

   • נר השמש
   • דינר, הרב מיכאל

   • נר חנוכה באהל
   • ליברמן, הרב יוסף

   • נר חנוכה מחלוקת הפוסקים האם צריך להיות ,לכם".
   • גנס, הרב ישראל

   • נר חנוכה עדיף מיין לקידוש.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נר חנוכה, מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, גמ' שבת כא' ע"ב.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • נר שבת עדיך מנר חנוכה משום שלום בית.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נר שיוצאים ממנו שני פתילות האם נחשב כשני נרות לגבי נר חנוכה ?והאם יכול להועיל לשני בנ"א?
   • חותה, הרב בנימין

   • נר של חרס שהדליק לילה אחד אין מדליקים בו שוב.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נרות בית הכנסת כל הנרות גם נר השמש נקרא נר של מצוה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נרות חנוכה שאינם עומדים בשווה מה דינם?
   • חותה, הרב בנימין

   • נרות שבת קודם לנרות חנוכה.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • נרות שעווה יש ענין לעשותם גדולים משום יופי.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נשים אינן חייבות באמירת הלל בחנוכה, אבל יכולות לברך על אמירת הלל.
   • גנס, הרב ישראל

   • נשים עשיית מלאכה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.פרץ, הרב אלחנן.)

   • סגולה
   • ידלר, הרב משה

   • סגולה למנות את הניסים של הקב"ה בזמן הדלקת הנרות.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • סדר ההדלקה צריך לפנות לימין.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • סדר הכנת הנרות, יניח הפתילה ישפוך שמן ויוסיף קצת מים.
   • חותה, הרב בנימין

   • סודדת התורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סומא אם נמצא אם אחרים יכול להשתתף וכן אשתו יכולה להדליק, ואם נמצא בבית לבד יכול להדליק ויסיעהו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • סופגניות 8 שיעורים
   • (אוסטרן, הרב אלקנה.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.אוסטרן, הרב אלקנה.אבא-שאול, הרב יהושע.וויא, הרב משה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.פרץ, הרב אלחנן.)

   • סיעתא דשמיא
   • יפה, הרב דב

   • סיפור: התגברות על כעס.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • סיפור: על נשיא ארה"ב.
   • חותה, הרב בנימין

   • סמוך על שולחן אביו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • סעודת מצווה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ספר יין לבנון: דעות האדם מושפעות ממידותיו 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • ע"ש חנוכה
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • עד קומה שלישית יכול להדליק בחלון ביתו.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • עוברים ושבים
   • גנס, הרב ישראל

   • עיטר
   • גנס, הרב ישראל

   • על איזה דברים צריכים להקפיד בנר השמש ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • עליה
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • עני ורוכב על חמור
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • ערבית 2 שיעורים
   • (אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.ליברמן, הרב יוסף.)

   • פח הבית
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • פיצה שלשים במים ברכתו המוציא, אם נילוש בחלב או מי פירות משולש אחד ברכתו מזונות ושתי משולשים ספק קביעות סעודה.
   • וויא, הרב משה

   • פמוטות 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • פתח 7 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.אבא-שאול, הרב יהושע.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • פתח הבית
   • בוטבול, הרב אהרון

   • פתח חצר ללא מזוזות ומשקוף ואחד הדליק בימין האם ידליק בשמאל כדי להיות מסובב?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • פתח שכבר הדליקו בו בטפח הסמוך לפתח האם ידליק בטפח הסמוך לחנוכיות שבפתח?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • פתילה
   • גנס, הרב ישראל

   • פתרון לשוהה במלון ידליק בבית הכנסת, או יצא ידי"ח מהמדליק בבית הכנסת.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • צריך לברך על סופגניות באמצע הסעודה.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • צריך להדליק עוד נר של חול כדי שיוכלו להשתמש לאורו בין אם מדליק בבית ובין אם מדליק בחוץ.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • צריך להשים שמן שידלק עד חצי שעה אחר השקיעה או יותר, וזמן ההדלקה רק עד חצי שעה אחר השקיעה ואח"כ אינו יכול להדליק, רמב"ם.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • צריך שיראו הנרות גם לבני הבית ואם אינם רואים לא יצא ידי"ח.
   • גנס, הרב ישראל

   • קביעות סעודה על פת הבאה בכיסנין מברך המוציא וברכהמ"ז.
   • וויא, הרב משה

   • קדימה
   • גנס, הרב ישראל

   • קוגל
   • וויא, הרב משה

   • קושיית הבית יוסף
   • ווייס, הרב אשר

   • קטן שהגדיל
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • קידוש
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • קנאת השם
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • קערה מלאה שמן והקיפה כלי יוצא ידי"ח ואם לאו לא יצא מפני שהוי מדורה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • קריאת התורה
   • גנס, הרב ישראל

   • ר"ח טבת 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • ר"ח טבת שחל בשבת מוציאים ג' ספרי תורה. 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • ראיתי את הקומוניזים בתוקפו ואת הציונות בתקפה
   • יפה, הרב דב

   • ראש ישיבה
   • גנס, הרב ישראל

   • רבים
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • רואה 8 שיעורים
   • (איגוד בני הישיבות רוממה.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.ידלר, הרב משה.בוטבול, הרב אהרון.אבידר, הרב אברהם (אלון).גנס, הרב ישראל.)

   • רוח גורם לריבוי הגשם – השראת השכינה גורמת לריבוי גשמי.
   • קול תודה - גברים

   • ריח
   • גנס, הרב ישראל

   • רמב"ם פ"ד הל' א', כמה נרות צריך להדליק בכל בית.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • רצונות
   • נוישטט, הרבנית

   • שאלת הבית יוסף
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • שבת 5 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.ידלר, הרב משה.גנס, הרב ישראל.)

   • שבת חנוכה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • שו"ע סי' תרע"ז,
   • אפרתי, הרב יוסף

   • שו"ת אגרות משה, הדלקת נרות לתלמידי ישיבה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • שולחן ערוך סי' תרע"ו, המדליק בליל ראשון מברכך ג' ברכות, א' להדליק נר חנוכה, ב' שעשה ניסים, ג' שהחיינו.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • שטיבלאך, דעת הגרנ"ק מדליקים בכל שטיבל, דעת הגריש"א מדליקים רק בביהכנ"ס המרכזי.
   • גנס, הרב ישראל

   • שיטת הגר"א, להדליק בשקיעה ולא אחר השקיעה.
   • ווייס, הרב אשר

   • שיטת הריטב"א, עד חצי שעה מדליק בחוץ ואח"כ ידליק בבית ולא בחוץ מפני שכלתה רגל מן השוק.
   • יוסף, הרב דוד

   • שיעור משתשקע החמה, מסוף השקיעה, שו"ע.
   • ווייס, הרב אשר

   • שירת רבי יהודה הלוי על חכמה יוונית
   • יפה, הרב דב

   • שכח לברך ונזכר באמצע ההדלקה יכול לברך קודם שגמר להדליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • שכחה 3 שיעורים
   • (אבידר, הרב אברהם (אלון).גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • שלום בית
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן 12 שיעורים
   • (פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.אברמצ'יק, הרב אהרון שלום.חותה, הרב בנימין.זילברשטיין, הרב אריה.מונייצר, הרב אבישלום.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.ידלר, הרב משה.גנס, הרב ישראל.דינר, הרב מיכאל.גנס, הרב ישראל.יוסף, הרב עובדיה.)

   • שמן גזול יש להסתפק אם כשר לנר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שמן הנותר ביום השמיני וכן הפתילות צריך לשורפם.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן ופתילות לאחר החנוכה
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • שמן זית הכי ראוי להדלקה, ובפרט שמן זית למאכל.
   • חותה, הרב בנימין

   • שמן זית, שיטת הגרח"ק שלא צריך שמן זית לאכילה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שמן למאור שאינו ראוי לאכילה האם מדליקים בו נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • שמן מאוס אסור לנר חנוכה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שמן מר
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן קרוש
   • ליברמן, הרב יוסף

   • שמן שהיה מתחת למיטה מחלוקת הפוסקים האם מותר להדליק בו.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן תרומה
   • אפרתי, הרב יוסף

   • שני אכסנאים אינם יכולים להשתתף יחד.
   • גנס, הרב ישראל

   • שני שכנים אינם יכולים להשתתף יחד.
   • גנס, הרב ישראל

   • שריפה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • תדיר ושאינו תדיר
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תיקון
   • גנס, הרב ישראל

   • תפילה 2 שיעורים
   • (אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.נוישטט, הרבנית.)

   • תפילת ערבית
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • תשובת החזון איש לשאלתי האם כדאי שבבין הזמנים כל בחורי הישיבות יעבדו בפעילים
   • יפה, הרב דב

   • "ברך ה' חילו" - תפילת משה על החשמונאים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • "וחושך" זו גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "טמאים ביד טהורים" - לכאורה לא שייך לגודל הנס.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • "נפש" ראשי תיבות: נר פתילה שמן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • 3 ימים בכלא, לפני קבלת הפנים, בגלל מחלת התולעים בעיניים, ותרופתה לבכות 3 ימים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אברבנל: כשהפסוק חוזר על אותו שם פעמיים זה אומר שיש שני אנשים שונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אברך שחלם על הקב"ה, הבחור שקם משנתו באמצע הלימוד וחלם על אליהו הנביא
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אדם שלא נמצא בביתו בזמן הדלקת נרות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אדם שנמצא בין הגויים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אוכל בישיבה וישן בבית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אור השמש - מתי מתיר שימוש באור הנרות?
   • מלכא, הרב אופיר

   • אורח משתתף בפרוטה גם עבור בני משפחתו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אחד מבני הבית הדליק.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אחרי החגים עלה הרמב"ן מעכו לירושלים, וכתב מכתב לבנו שנשאר בברצלונה. במכתב הוא מתאר כי ארץ ישראל כולה פורחת, ואילו ירושלים - חרבה ואבלה, ולא מצא בה כי אם שני אחים צבעים, ואז ייסד שם את היישוב מחדש.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • איך אעלה אל הנער והילד איננו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • איך מחזיקים מעמד עם הקשיים?! ושהחוכמה להסתדר עם ילד קשה ולא רק עם הקלים.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אינטרנט
   • מלכא, הרב אופיר

   • אישה שלא נמצאת בביתה בזמן הדלקת נרות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • אכסנאי שאין לו הדלקה בבית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אלה שנוהגים לצום כל ערב ראש חודש - בערב ראש חודש טבת אסור להתענות כיון שהוא יוצא בחנוכה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אם יהיה נידחך מקצה השמים - ישנם שדווקא מתאילנד והודו נמשכים להקב"ה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אמירת "על הניסים" והדין כששכח וענין הודאה לה' בימי החנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • אני חושב שהפתרון הוא להדליק בכמה מקומות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אני רוצה לתת לכם כמה עובדות על הנושא של ר' תם
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אסור לבכות בחנוכה וזה נקרא הספד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אפשר לעשות חנוכה מ-15 סוגים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • את האור = אותיות בתורה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • באו חכמים - ואמרו שזה שכותבים "לאל עליון" בשטרות - ואז יזרקו אותו ונמצא שיש שמתגלגל שם שמיים באשפה- וביטלו הזכרת שם שמיים בשטרות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • באותו יום שחכמים ביטלו את התקנה - אותו יום עשו יום טוב.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בג' בתשרי הצליחו להתגבר על גזירה זאת - ואמרו שמהיום מתחילים למנות שטרות וחותמים ומזכרים אל עליון.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בהלכות ברכת שהחיינו כאשר מכוונים על משהו אחר האם זה הפסק.
   • ידלר, הרב משה

   • בחורי ישיבה 6 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רפפורט, הרב יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.בוטבול, הרב אהרון.)

   • בחורים שנוסעים לביתם.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בחנוכה כתבו הפוסקים מנהגינו אפילו שעוסקים בתורה - מבטלים תורה והולכים לברית כיון שאנטיוכוס הרשע רצה לעקור את ברית המילה - ולכן זוהי מצווה לשעתה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור בדרך הרמז
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום העשירי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום השישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום השני
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום שנים עשר
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • בית 5 שיעורים
   • (הכהן, הרב אברהם צבי.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.ידלר, הרב משה.)

   • במדרש תנחומא מבאר מדוע האשה מצווה בהדלקת נרות שבת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בנות סמינרים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בני אהרן מתו, כיוון שהקריבו אש זרה, על המזבח:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בניו של יוסף וחנוכה. השם אפרים.
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • בעל הבית לא נמצא בזמן ההדלקה בביתו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בעניין סעודת מצווה - שמי שהזמינו אותו ולא הולך הרי זה מנודה לשמיים - ויש מקומות שאין ללכת ואין זה מנודה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בקשר להספד - רק אם חכם נפטר (חכם שמורה תורה לרבים ופוסק הלכות) אפילו בחול המועד יש מקום להספידו בפניו וכך נפסק בשולחן ערוך.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ברכות הרואה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ברמב"ם מובא יסוד חשות וכן ברמא
   • פרץ, הרב אלחנן

   • בשם הספרים הקדושים- שיש להוציא לימודו בפה וע"י זה מאיר לו הדיבור בכ"מ שצריך תשובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • בתים גבוהים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בתקופת היוונים שגזרו על הטבילה, הקב"ה עשה נס וברא מעינות מתחת לאדמה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גדול השלום, כשיש וויתורים יש שלום
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • גזירותיהם הקשות של היוונים על עם ישראל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גם מההלכה אפשר ללמוד מוסר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברי הילקוט שמעוני על הפסוק זדים הליצוני שמתפרש על היונים
   • טולנא, האדמור

   • דין אדם שלא היה בביתו בלילה הראשו של חנוכה וברכה אשתו שהחיינו תחתיו.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דין איש שלא היה נוכח בלילה ראשון בבית. ודין אישה שלא היתה בלילה הראשון בבית.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דין ההדלקה של בחורי ישיבה מבני ספרד.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • דירה מחולקת
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דרך הטבע הוא שה' נענה לתפילות של ישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • האוצר שהוטמן בביוב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • האיזון הנכון בין בטחון והשתדלות
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • האם טיגון בשמן עמוק זה נחשב לבישול או לא
   • פרץ, הרב אלחנן

   • האם יש לנו היום הדלקת פתח החצר.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • האם צריך לשמוח בחנוכה על הניסים שנעשו?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • האריז"ל גילה סוד נפלא במעלת ימי החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הבדלה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הבנים הולכים אחר מה שרואים בבית
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הגמרא אומרת שהקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא דרשה "תהו" זו גלות בבל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדודאים נתנו ריח-השבטים. ועל פתחינו-חנוכה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הדליק בערב שבת וכבה לפני הזמן.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקה בחלון.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקה בנרוניות חד פעמיות. והידור לעשותן ארוכות.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדלקה בתוך הבית.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקת בעל הבית מועילה לכל בני הבית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקת הנרות בבני ביתו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקת נרות אחר תפילת מנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקת נרות סמוך לשקיעה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדר למעלה מכ' אמה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • ההדלקה של מוצאי שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ההלל בחנוכה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הוספת שם ה' על שמו של יוסף על שום שניצל מפוטיפר
   • דיסקין, הרב אליהו

   • הזוהר בפרשת קדושים כותב שהורים שמתנהגים בקדושה זוכים לילדים צדיקים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החלפת הפתילות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הטכנולוגיה היא סכנה עצומה ביותר
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • היהודי כזית.
   • נוישטט, הרבנית

   • היוונים פרצו 13 פירצות בחומת ירושלים וזהו שאומרים בפיוט "יוונים נקבצו עלי... ופרצו חומות מגדלי"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היכן ידליק אדם שאינו ישן בביתו?
   • מלכא, הרב אופיר

   • היפוך מטרת החג
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הכל יבוא בפתאום
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הלכות חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המדורה משאירות החנוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המהרש"ל הקפיד לברך שהחיינו ביום השני על מנורה חדשה בגלל הנס של השמן.
   • ידלר, הרב משה

   • המלאכות שאינן נעשות בזמן שהנרות דולקות.
   • ידלר, הרב משה

   • המקום המתאים להדלקת נר חנוכה.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • המשך ביאור על הניסים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור - מהות ימי החנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור: 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • המתארח בבית הוריו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הניסים בתיבת נח;
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הנרות הללו 8 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.אוסטרן, הרב אלקנה.ידלר, הרב משה.גנס, הרב ישראל.מוצפי, הרב בן-ציון.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • הסיבה שבחג החנוכה יש להרבות בצדקה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבה שתקנו לנו לומר בברכת שעשה ניסים "בימים ההם בזמן הזה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הספד 4 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.גנס, הרב ישראל.אבא-שאול, הרב יהושע.גנס, הרב ישראל.)

   • הסתר פנים מה' ע"י עצירת גשמים וצרות שונות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • העמדת הנרות במקום ההדלקה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הערה ראשונה שהיא מובאת ע"י הבריסקרוב
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הפטרת הנביא זכריה ביאורה והקשר לחנוכה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הקדמת הבדלה לנר חנוכה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הקמת המקדש בימי שלמה נמשך שבע שנים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקשר של חנוכה לפרשת מקץ
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • הרב מדבר על נפלאות הכליות שבנויות מ20,000 נימים של צינורות שעובר שם נוזל.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על קברים מסויימים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב עובדיה כתב להדליק בזמן
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הרגיל בנר וכו' הווין לו בנים תלמידי חכמים והרי כולם מדליקים?
   • ידלר, הרב משה

   • הרי המשנה בסוטה אומרת שאסור לשמוע כלי זמר. ובשמחת מצווה מותר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ן הביס את אותו מומר בתוך ימים אחדים, והראה את אמיתות הדת היהודית. לאחר שלושה ימים בקשו להפסיק את הויכוח ונצחונו של הרמב"ן הוכרז.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • השוואה בין גלויות ישראל.
   • נוישטט, הרבנית

   • השמנים הראויים להדלקה.
   • ידלר, הרב משה

   • השפעת פנימיות האם על ילדיה.
   • נוישטט, הרבנית

   • התורה נדרשת בשבעים פנים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התרחקות מתרבות יוון.
   • נוישטט, הרבנית

   • ויש מעלה גם בלאכול גם גבינה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ויש ענין לאכול סופגנין בשמן דווקא
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ולפי זה שמן זיית מוצק נעשה ע"י הוספת חומר כימי ולכן לא תמיד יוצאים ידי חובה בזה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ועוד שואל האלשיך, - ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, ולא כמו שהתורה הציגה את השאר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זאת חנוכה - גדלות היום.
   • מלכא, הרב אופיר

   • זה הטעם שאסור בימי החנוכה ללכת לבית הקברות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זה תלוי מה מידת הארוח
   • פרץ, הרב אלחנן

   • זמן הדלקת הנרות בערב שבת סמוך לשקיעה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן הדלקת נרות חנוכה על פי הדעות השונות.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן ההדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • זמן ההדלקה. 3 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.אבידר, הרב אברהם (אלון).דינר, הרב יהודה אריה.)

   • זמן התחלת הדלקת נרות חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • חג
   • מלכא, הרב אופיר

   • 'חג החנוכה' הוא חג המכבים, ואילו 'חג האורים' הוא חג המתיונים:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חג החנוכה הראשון - נחגג על ידי עם ישראל בצאתם ממצרים, ב'חנוכת המזבח':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חובה על כל אדם לקרוא בכל יום חק לישראל (מדברי הבן איש חי) וזה מחזיק את האדם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • חובת פרסום הנס לבני הבית.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • חיוב על העני לחזר על הפתחים למכור כסותו כדי צרכי ההדלקה ולהיות בגדר מהדרין.
   • ידלר, הרב משה

   • חכמה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חמור
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חנוכה אסור בהספד - בכי ובתענית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חנוכה לא דומה בימי החגים והשבתות ששם כתוב שהנשמות עולות למעלה ואינן נמצאות על הקברים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חצירות בזמנינו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חשיבות אכילת חמין בשבת ואדם שאינו אוכל חמין יש חשש שמא הוא אפיקורס.
   • ידלר, הרב משה

   • טיול
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • טעם באכילת סופגניות.
   • ידלר, הרב משה

   • טפח הסמוך לפתח. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • יאוש שלא מדעת 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • יהודה המכבי לא היה גיבור מבחינה פיזית - ועל כך אין מחלוקת:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • יוסף גרם שאחיו ישתחוו לו כדי שזרעם לא יצטרכו להשתחוות לבניו כדבר החלום
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יכול ללכת לקברי צדיקים בודדים, והראיה בספר שער הגלגולים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי החנוכה נקבעו להלל ולהודאה. אם דילג מילה אחת מההלל - לא יצא ידי חובה, והברכה לבטלה. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • ימי החנוכה תמיד יוצאים בפרשת מקץ, שעוסקת בגמר ימי עבדותו שלח יוסף במצרים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי חנוכה ניתנו לימי עלייה מסוגלים מיוחדים וה' מוריד עצמו למטה מי' טפחים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • יסוד הגזירות שגזרו היוונים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • יש הרבה שטעו ורצו להגיד לקחת את העלונים של שבת שמחלקים בבית כנסת ולזרוק לפח. אך למרות שזה בדפוס - יוצא שמתגלגל שם שמיים באשפה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש כאן הרבה סטירות בדברי מרן
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש לבן עם ג'לטין דגים -זה אסור אבל אני אומר שאין צורך להחמיר
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש לי לא רק ברכת הדיוט אלא עצת הדיוט
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש מעלה בבשר ויין גם בחנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש עניין עם תפילת ערבית לספרדים שמדליקים אחר שיגיע הזמן - הרי תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש שני סוגי עבדים: יליד בית ומקנת כסף.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ישן מתחת לשמן זית של ההדלקה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • כדי להילחם ביצר הרע, נלחמים באור ולא בחושך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כהן יש שמתחילים כאן
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • כידוע עדות שלמות נוהגות כרבנו תם שהלילה מתחיל מאוחר
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כל הנבואות הם רק למשיא ביתו לת"ח, אבל ללומדי התורה בעצמם, עין לא ראתה.
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כל הרצונות לכבודו.
   • נוישטט, הרבנית

   • כלב
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כמה זמן ארך חלומו של פרעה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם חברך מרגיש את ריגשותיך ובפרט האישה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • כשאין לו פתח החצר
   • רפפורט, הרב יוסף

   • כשמקום האכילה שונה ממקום השינה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • כתב הבית דוד ועוד מה שיש כאלה שעושים חופש בחנוכה זה לא טוב - כי אם היו יושבים היה טוב, אבל הם יושבים ביטלים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כתוב במדרש, הנכשל בעבירה שחייב מיתה בידי שמים מה יעשה? יכפיל את לימודו
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לא יסלק ידו עד שתעלה השלהבת.
   • מלכא, הרב אופיר

   • לאור אותו ניצחון - נגזרה על הרמב"ן גזירת גלות, והוא עלה לארץ ישראל, והגיע בערב ראש השנה לעכו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לוי 2 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • לחם מטוגן
   • מלכא, הרב אופיר

   • לכולם יש תקווה - מעשה בשר המומר שבא לרבי מאפטא שרצה לחזור בתשובה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • למה אישה לא מדליקה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • למי שלא חסר-הוא פחות מחפש את הקב"ה, ורק למי שחסר-מחפש את הקב"ה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לפי עוצמת הקבלה - כך העוצמה של העברת עול המלכות ועול דרך ארץ.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לרמב"ם תיקנו בחנוכה ימי שמחה אך לא חיוב סעודה (וברמ"א כתב שיש קצת שמחה בסעודות בחנוכה)
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מדוע מסרו נפש בתקופת היונים והלא יש למסור נפש רק על 3 עבירות?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מדוע שינו את שמו של 'חג החנוכה', ל'חג אורים':
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • מה ברכתם של הסופגנין האלו -ונחלקו בזה כמה פוסקים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הדין אם האישה לא היתה בבית בזמן ההדלקה?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה הדין במלון בימי החנוכה שלא מרשים להדליק נרות
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה זה נקרא לאכול בחדר.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מה יעשה אם בני הבית ישנים?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה שנוהגים לעשות בסעודות - סופגניות - זה מנהגים בעלמא ואין לזה מקור - והסעודות נקראים סעודות הרשות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מהו העיקר ומהו ההידור בהדלקת נר חנוכה?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מהות הרצונות הפנימיים.
   • נוישטט, הרבנית

   • מובא בחידושי רי"ז הלוי שיש עוד מחלוקת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מוות קליני כדי להסוות את הנס
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מוקצה 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.אבידר, הרב אברהם (אלון).)

   • מותרות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מחלוקת בזמן הדלקת הנרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מי שיש לו תענית יאר צייט לא מתענה. וכן ערב ראש חודש אין תענית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מלאכות בחנוכה
   • ידלר, הרב משה

   • ממני יצאו כבושים,הנשמות הגבוהות מתגלגלות לעולם בצורה פגומה כדי להתגבר על הקליפות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מנחה בערב שבת לפני ההדלקה.
   • ידלר, הרב משה

   • מספד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעלת השמן זית. 2 שיעורים
   • (נוישטט, הרבנית.נוישטט, הרבנית.)

   • מעשה אודות הרמב"ן שניצח בויכוח עם המומר, ונגזרה עליו גלות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה הממחיש השרשה אמיתית של אמונה.
   • הלל, הרב דוד

   • מעשה שמובא בספר ראשית חכמה על עומק הדין בעולם הבא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצוות המשונים בחנוכה משאר מצוות
   • טולנא, האדמור

   • מצות הטמנה
   • ידלר, הרב משה

   • מקום האכילה מגדיר את מקום ההדלקה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מקום ההדלקה בחלון.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מקום ההדלקה והאפשרות להזיז את החנוכיה בשבת לאחר כיבויה. (בסיס)
   • ידלר, הרב משה

   • מקום ההדלקה. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • מרן החזון איש נשאל שאלה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • משנה באבות עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רמונו כרצונך, דוגמת הצדקה וקריאת שמע בזמנה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • נאמר בפסוק "אקרא לאלקים עליון לאל גומר עלי", פירושו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נגעים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נוכחות בני הבית בזמן ההדלקה פרט בלילה הראשון.
   • מלכא, הרב אופיר

   • נותנים רק את השמש
   • פרץ, הרב אלחנן

   • נס
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • נס נגד הטבע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נר שבת 7 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.ידלר, הרב משה.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.אברז'ל, הרב נפתלי.מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.)

   • נשיאים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נתינת צדקה בימי חנוכה היא דבר נשגב, ובפרט ללומדי תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • סופגניות בהלכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • סור מרע ע"י שתעשה טוב, כי היצר הרע רוצה שתהיה עצוב כי זה מביא את כל העבירות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סיפור היוונים שנכנסו למקדש והצורך להקים מזבח חדש אחכ
   • טולנא, האדמור

   • סיפור מר' חיים בריסקר בחשיבות קיום ההלכה-חייב אדם למשמש בכיסו בערב שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • סיפור תלאותיו של דוד המלך. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • סעודות בחנוכה - כתב הרמ"א שמה שנהגו לאכול זה סעודות הרשות ואין בזה מעלה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עדות ביהוסף שמו, שפרעה הוסיף ליוסף פרט בחלום שעמד ב'שפת' היאור
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עיקר המצווה היא מצוות הדלקת נרות חנוכה, וסעודה אין שום מצווה - והסעודות שנוהגים לעשות בהם נקראים סעודות הרשות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על המוהל לעסוק בהידור המצווה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • על הנחמות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על הפסוק "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ" דורשים חז"ל על ברית המילה שהיוונים רצו לבטל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על ידי קבלת עול תורה בימי החנוכה - יזכה שאור התורה יאיר עליו כל השנה כולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עם ישראל והאומות.
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • עשיו
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • פורים וחנוכה ע"פ הקבלה הם מסוגלים למצוות הצדקה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • פר' ויישב, ביקש יעקב לישב בשלווה וקפץ רוגזו של יוסף, מדוע ביקש לישב בשלווה?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פר' מקץ, הבן איש חי מבאר שחביבין יסורין על הצדיקים ולכן ויהי מקץ שנתיים שהם כימים אחדים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פרסום הנס
   • מלכא, הרב אופיר

   • פרשת נוהג כצאן יוסף- דברי השל"ה על פרשיות וישב מקץ ויגש
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • פתח הבנין לא נחשב פתח חצר ויש שחולקים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • פתח הפרוזדור.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • צורת ההדלקה - מוסיף והולך, או פוחת והולך.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • צריך להזהר לכתחילה להדליק בזמן ההדלקה. ואף על פי שלא כלתה רגל מהשוק. וזאת משום זריזין מקדימין למצווה ועוד שזה תקנת חכמים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קברי צדיקים יש להם על מה שיסמוכו, כך כתב רבינו האר"י.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קושית החידושי הרי"ם מה הנס הגדול בחנוכה הלא אירעו הרבה ניסים לישראל במשך ההיסטוריה
   • טולנא, האדמור

   • קרבן התמיד 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • קשיי קליטה ביותר (כגון מהר"ם שי"ף) הפכו להיות גאוני עולם - יגעת ומצאת תאמין, בתורה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ר"ח טבת שחל בשבת
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ראשית הקדושה-העיניים, העניים שואבות טומאה לתוך הגוף וכמה שכר יקבל על פעם אחת שהצליח להתאפק ולא להסתכל
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • רבנו משה קורדבירו - גדלותו ומעלתו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רמז לחנוכה ולפורים מהפסוק בפרשה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • רשות הרבים 5 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.גנס, הרב ישראל.רפפורט, הרב יוסף.)

   • שאריות ציצית לאן?
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבע מצוות דרבנן +תרי"ג מצוות = מנין כת"ר, שש מתוך המצוות דרבנן מקיימים בערב שבת חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • שבעים פנים לתורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שואל המדרש הרי היו 12 נשיאים למה התורה צריכה למנות על כל נשיא ונשיא כמה קערות, מזרקי כסף, כפות זהב היו?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • שימוש בשמן גזול.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שיעור השמן בחנוכייה ביום חול ובערב שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שכח על הניסים בברכת המזון.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שמחה בחנוכה 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.ווייס, הרב אשר.)

   • שמנים 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • שעשה ניסים 8 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • תורה ארץ ישראל ועולם הבא, ניקנים בייסורים, (מדגים את הר' עובדיה העני המרוד) וסוף הכבוד לבוא
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תחנון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תענית של אב ואם שחל בתוך ימי החנוכה - מי שרוצה להתענות יתענה יום לפני כן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תפילת ערבית ונר חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • תשמיש ארעי
   • מלכא, הרב אופיר

   • "נוסף" יום טוב
   • יפה, הרב דב

   • אבל 5 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.ווייס, הרב אשר.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • אבל אינו מתפלל לפני העמוד שחרית, ולענין אמירת הלל בבית האבל עיין שע"ת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אבל המתפלל ערבית ערב חנוכה לא ידליק הנרות כיון שאינו יכול לברך שהחיינו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אבל שיושב שבעה בבית הנפטר ואוכל שם וישן בביתו היכן ידליק?
   • ווייס, הרב אשר

   • אגדה
   • יוסף, הרב עובדיה

   • אדם המדליק בבית חנוכיה ובשעת ההדלקה יכול להכבות מחמת הרוח האם יצא י"ח ?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • אדם המדליק על פתח ביתו ידליק מחוץ לחלל הדלת.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • אדם הנמצא במלון, אם אשתו בביתו היא תדליק, ואם הוא גם רוצה להדליק ימתין עד שידליקו בביתו וידליק לבני ספרד ללא ברכה ולבני אשכנז עם ברכה.
   • יוסף, הרב דוד

   • אדם שאוכל באקראי אצל חברו צריך להדליק בביתו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אדם שאין לו הטעם של שלום בית איזה נר קודם.
   • גנס, הרב ישראל

   • אדם שאינו מדליק בביתו צריך לברך ברכת הרואה גם אם מדליקים בביתו.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אדם שהדליק ביום הראשון ע"י שליח האם יברך ביום הראשון שהחיינו?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • אדם שיחזור אחר זמן ההדלקה לביתו עדיף שאשתו תדליק בזמן מאשר שהוא ידליק אחר הזמן.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • אדם שיש לו בביתו ב' פתחים ידליק בשניהם מפני החשד.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • אדם שלא הדליק בזמן עד מתי יכול להדליק?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • אדם שנוסע לשבת במוצאי שבת ידליק בביתו ולא היכן שהיה שם בשבת.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אדם שרוצה לאכול תפוח ומסתפק אם כבר אכל תפוח קודם ואינו יודע אם לברך או לא.
   • גניחובסקי, הרב אברהם

   • אומרים כל הח' ימים הלל השלם וא"א תחנון וצידוק הדין.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אונן פטור מנר חנוכה ואשתו תדליק במקומו ואם אין אשתו עמו ידליק ללא ברכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אורח 8 שיעורים
   • (בוטבול, הרב אהרון.גנס, הרב ישראל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.יוסף, הרב דוד.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • אורח בחנוכה
   • דינר, הרב מיכאל

   • אחד שיש לו ביום השמיני פחות מח' נרות כמה ידליק.
   • ידלר, הרב משה

   • אחר שהדליק אומר הנרות הללו וכו'.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • איזה מלאכות נוהגות הנשים לא לעשות בהדלקת נרות חנוכה?
   • פרץ, הרב אלחנן

   • איטר יד באיזה יד ידליק נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • איך מגיבה בעלת הבית כשמשבחים את הדגים שבישלה ?
   • יפה, הרב דב

   • אילו היינו יודעים כמה אנו מאושרים, היינו רוקדים כל היום משמחה
   • יפה, הרב דב

   • אין אומרים צידוק הדין.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין האישה צריכה להמתין עד שיגמור בעלה להדליק את כל הנרות.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין להדליק במקום ציבורי מלבד בית כנסת.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • אין לטלטל את הנרות בתוך החצי שעה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין מברכים על הידור מצוה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין מספידים אלא לחכם בפניו ואין מתענים יום שמת בו אב או אם, סי' תר"ע סעי' ג'.
   • גנס, הרב ישראל

   • איסור
   • גנס, הרב ישראל

   • אישה 7 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.מונייצר, הרב אבישלום.גנס, הרב ישראל.חותה, הרב בנימין.ידלר, הרב משה.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • אישה מדלקת נר חנוכה מפני שהיא חייבת ויכולה להוציא בני ביתה, ונהגו שאין האישה מדלקת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אישה שרוצה להדליק בעצמה יכולה לכוון לא לצאת ידי"ח הדלקה מבעלה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אכסנאי אם יש לו פתח לעצמו צריך להדליק בו אף שאוכל על שלחן בעה"ב..
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אכסנאי שמדליקים עליו בביתו צריך להשתתף בפרוטה עם בעל הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • אלו שמנים כשרים ומהודרים להדלקת נרות חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • אם אין לו כסף, מה קודם נר שבת או נר חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • אם אינו יכול לשורפו יכול לכלותו בצורה אחרת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אמר על הניסים שלא במקומו אינו הפסק ואינו חוזר.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם בחלון יש יותר פירסומא ניסא מאשר בפתח מ"מ ידליק בפתח.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם האישה הדליקה את נרות השבת קודם יכול הבעל להדליק בברכה, ואם האישה עצמה מדליקה גם נרות חנוכה, תלוי בבני אשכנז ובני ספרד.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אם הדליק במקום שמפריע למעבר או מקום סכנה מותר להעבירו למקום אחר.
   • חותה, הרב בנימין

   • אם הדליק נר חנוכה וקודם שהדליק כולם נזכר שלר בירך, צריך לברך כל הברכות.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • אם הוא מדליק קודם שאשתו מדליקה יכול להדליק ולברך.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אם הפסיק בדיבור אחר שהדליק נר ראשון מה דינו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • אם התערב נר חנוכה שאסור בהנאה בנרות מותרים בהנאה כולם אסורים ואינו בטל.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם טעה ואמר על הניסים במנחה ערב חנוכה וכן בערבית אחר החנוכה אינו חוזר.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם יש כבר מנורה בשמאל אינו פוטר אחרים מלהדליק בשמאל אף שמסובב במצוות.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אם יש לו שמן ולחברו אין שמן ידליק ידליק נר אחד והשאר יתן לחברו מדין ערבות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם כבו הנרות אינו צריך לשוב ולהדליקם, וגם אם הדליקם קודם השקיעה בערב שבת וכבו אינו צריך להדליקם.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אם לא אמר על הניסים אין מחזירים אותו בין בחול ובין בשבת.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם לא בירך שהחיינו בלילה הראשון מברך בלילה השני או כשיזכור.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • אם לא הדליק בשקיעת החמה מדליק עד שתכלה רגל מן השוק.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • אם לא הדליק קודם צאה"כ ויש לפני ערבית ונר חנוכה, תפילת ערבית קודם שהוא תדיר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם מדליק בחוץ ויש רוח הרי זה ברכה לבטלה, הר' מבריסק.
   • חותה, הרב בנימין

   • אם מדליק בתוך הבית ידליק במקום שאוכל.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם נמצא במקום שאין שם ישראל ידליק נרות אע"פ שמדליקים עליו בביתו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם נשפך השמן יש להסתפק אם צריך להוסיף שמן.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם עבר זמן המצוה מותרים הנרות בהנאה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם קרא רביעי בר"ח במקום בחנוכה מחלוקת האם צריך לקרוא את של חנוכה או שלא מוסיפים על הקריאות.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם שכח אתה חוננתנו יאמר המבדיל בין קודש לחול ואח"כ ידליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם שני הפתחים באותו רוח אינו צריך להדליק בשניהם.
   • גנס, הרב ישראל

   • אמירת הנרות הללו אנו מדליקים וכו'.
   • גנס, הרב ישראל

   • אנשים המתארחים בשבת רק בסעודה ואח"כ חוזרים לישון בביתם מדליקים בביתם.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אסור לברך ברכת הרואה על נר חנוכה אחר החצי שעה.
   • ידלר, הרב משה

   • אסור להניח הנרות בערב שבת בחלל הפתח.
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור להשתמש לאור הנרות גם תשמיש קדושה ויש מתירים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אפשר להדליק נרות חנוכה באירוע משפחתי ודווקא אם זה מקום מתוחם, הר' עובדיה.
   • חותה, הרב בנימין

   • אריסטו - מה שאין לו ראיה, לא האמין בו
   • יפה, הרב דב

   • אשה שהדליקה נרות שבת לפני נר חנוכה מה תעשה?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • אשתו כגופו
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אתה חוננתנו 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • באיזה אופן יכול בחור בן ספרד להדליק בעצמו?
   • דינר, הרב מיכאל

   • בארץ ישראל צריך להדליק בחוץ ולא בתוך הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • בבית הכנסת מניחו בכותל דרום ומברך משום פירסומא ניסא.
   • אדלר, הרב אברהם ישעיהו

   • בבית כנסת מדליק בכותל דרום ומברכים משום פירסומא ניסא, תרע"א סעי' ז'.
   • גנס, הרב ישראל

   • בבית כנסת מדליקים עם ברכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • בהבטחה הנ"ל מונח גם שהתורה תשאר לעד בעם ישראל
   • יפה, הרב דב

   • בזמן הסכנה מדליקים בתוך הבית, רמ"א.
   • ידלר, הרב משה

   • בחור 3 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • בחור המדליק בבית המדרש אינו צריך לשוב ולהדליק בחדרו הגרשז"א, ואילו הגריש"א סובר שצריך לשוב ולהדליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחור שאינו סמוך על שלחן אביו אינו יוצא ידי"ח בהדלקת אביו, ומנהג בני ספרד שכיון שחוזרים לפעמים לביתם נקראים סמוכים על שלחנם.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחורי ישיבה הסמוכים לשלחן הוריהם, יכולים להדליק נר שבת, ואילו נר חנוכה אינם מדליקים.
   • יוסף, הרב דוד

   • בחורים אומרים לי: "עוד מעט אני עושה 21" וכו'
   • יפה, הרב דב

   • בחורים שישנים בדירה ואוכלים בישיבה היכן ידליקו נר חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • בחנוכה יש שפע מיוחד להתעלות בתורה
   • יפה, הרב דב

   • ביאור הכינוי: "הקדוש ברוך הוא"
   • יפה, הרב דב

   • ביאור עה"פ: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש
   • יפה, הרב דב

   • ביאורי תפילה
   • יפה, הרב דב

   • ביום שישי מקדימים להדליק מפני שאי אפשר להדליק בשקיעה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • בימי הנצחון על היוונים והמתיוונים, צריך להתחזק בהתרחקות מהשפעת הרחוב
   • יפה, הרב דב

   • בירך ונפלה החנוכיה 2 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.)

   • בית הכנסת 11 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.אבידר, הרב אברהם (אלון).איגוד בני הישיבות רוממה.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.בוטבול, הרב אהרון.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • בית המקדש – היה מקום של הודיה לה'.
   • קול תודה - גברים

   • בית הקברות
   • גנס, הרב ישראל

   • בית כנסת שיש בו כמה מניינים לתפילת ערבית האם ידליקו נרות חנוכה גם במניינים האחרים?
   • חותה, הרב בנימין

   • בית מדרש
   • גנס, הרב ישראל

   • בית שאין בו דע"ד 2 שיעורים
   • (ליברמן, הרב יוסף.דינר, הרב מיכאל.)

   • ביתו
   • גנס, הרב ישראל

   • בכל החגים מקימים את מצוות החג בכל מקום, ובחנוכה רק בבית.
   • קול תודה - גברים

   • במוצ"ש של חנוכה מה קודם הבדלה או הדלקת נר חנוכה?
   • יוסף, הרב דוד

   • במן היה לחם, שמן ודבש. וחנוכה הוא חג רוחני לכן אוכלים מאכל רוחני.
   • קול תודה - גברים

   • במקום שיש עוברים ושבים עד מאוחר בלילה כמה שמן צריך להשים.
   • גנס, הרב ישראל

   • בן ספרד
   • בוטבול, הרב אהרון

   • בן תורה
   • יפה, הרב דב

   • בני הבית
   • גנס, הרב ישראל

   • בנים זכרים ת"ח
   • ידלר, הרב משה

   • בנין דירות
   • גנס, הרב ישראל

   • בסופגניה יש ג' טעמים הללו: חלה – שעושים לשבת, סוכר – לבנה ר"ח, ריבה - אדום מילה.
   • קול תודה - גברים

   • בעלי בית
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בערב שבת במקום שכולם הדליקו נר חנוכה בביתם, יכול אחד מהציבור להדליק בברכות.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • בערב שבת יכול להדליק רק מפלג המנחה, וצריך לתת שמן שידלק עד הלילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בערב שבת צריך להשים בנרות שמן שידלק עד חצי שעה אחר השקיעה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • בקערה אחת יכולים להדליק שני אנשים אם יעשו הפסק ביניהם.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • ברכות 4 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.אבידר, הרב אברהם (אלון).)

   • ברכת הסופגניה בתוך הסעודה
   • דינר, הרב מיכאל

   • ברכת הרואה צריכה להיות בתוך החצי שעה אחר השקיעה.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • בשבת אסור להדליק את השמש מדברים האסורים להדליק בשבת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בשבת חנוכה מוציאים ב' ספרי תורה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בשם רבי אליהו לופיאן, מה היה אומר החפץ חיים כשהגיע לפסוק הנ"ל
   • יפה, הרב דב

   • ג' אופנים שבן ספרד מדליק עם ברכה.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • גבורת השתיקה
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • גדר רשות הרבים אם יש רשות לרבים לעבור בה.
   • גנס, הרב ישראל

   • גזירות היוונים על מילה שבת וחודש
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • גזרו על ג' דברים, לכן אומרים חנוכה שמח ולכן חנוכה בסוף החודש כדי שיהיו ג' דברים אלו.
   • קול תודה - גברים

   • גיבורים ביד חלשים - יצר הרע בידי היצר הטוב
   • יפה, הרב דב

   • גלות יון ואדום
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • גר 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • גר שנתגייר
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • דברי אגדה: על דוד המלך.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • דברי האבני נזר על דברי יהודה ליוסף - כוחות נעלמים
   • יפה, הרב דב

   • דברי הגר"א עה"פ: מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון
   • יפה, הרב דב

   • דברי החינוך על המברך ברכת המזון בכוונה
   • יפה, הרב דב

   • דברי המדרש עה"פ: ותצא דינה לראות בבנות הארץ
   • יפה, הרב דב

   • דברי המהר"ל עה"פ: על מה אבדה הארץ - על עזבם תורתי
   • יפה, הרב דב

   • דברי המהר"ל על נס פך השמן
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרב חרל"פ על כח הקומוניזים ושאר שיטות
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ם באגרת תימן: מדוע הגויים גוזרים עלינו גזירות
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ם על אריסטו
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמח"ל בספר דרך השם פרק שביעי - בעניין השבת
   • יפה, הרב דב

   • דברי השל"ה על לימוד התורה בחנוכה (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • דברי ר"י חברון: לקדוש ברוך יש את כל העולם ואעפ"כ אין לו אלא ד אמות של הלכה, לאדם אין כלום ולא מספיק לו ד אמות של הלכה ?
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי אליהו לופיאן על החפץ חיים כשהגיע לפסוק "לא
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי דוד מן על חופשת חנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי צדוק הכהן על דברי הרמ"א בתחילת השולחן ערוך - שויתי השם לנגדי תמיד
   • יפה, הרב דב

   • דברים בשם רבי חיים מבריסק על גוי שלא הורג יהודים
   • יפה, הרב דב

   • דברים שאמר לי החזון איש כששאלתי אם כדאי לכל בחורי הישיבות לעסוק בפעילים בבין הזמנים
   • יפה, הרב דב

   • דילוגי אותיות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דינים בהם החנוכיה – כמנורה: הנרות קודש, לא משתמשים לאורה, שמן זית, מנחה ביום ו'.
   • קול תודה - גברים

   • דמי חנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • דעת הגרש"ז שבני ספרד ידליקו בישיבה ללא ברכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • דקדוקים 4 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • דרך השם
   • יפה, הרב דב

   • האיסור בבישול עכו"ם, והכללים בזה.
   • וויא, הרב משה

   • האם אדם חייב לוותר על ההידור של מהדרין בנ"ח ולתת לחבירו שאין לו נרות כלל?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם אכסנאי שהדליק בביהכנ"ס יכול לחזור ולהדליק באכסניה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם אפשר לברך על הידור מצווה של נ"ח ?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם אפשר להדליק לכתחילה נר חנוכה בשמן למאור שאינו ראוי כל כך לאכילה?
   • מלכא, הרב אופיר

   • האם אפשר להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם אפשר להדר בסוג שמן משובח רק בנר אחד ובשאר הנרות שמן רגיל?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם באופן שהכותל הדרומי של ביהכנ"ס הוא הצד הקדמי מדליקים שם?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם בהנרות הללו לפי הנוסח שלנו יש ל"ו תיבות?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם בזמננו השתנה הזמן של תכלה רגל מן השוק?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם בזמננו יש מושג של חצר לעניין נר חנוכה ? האם חדר מדרגות נחשב כחצר?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם בזמננו שאין סכנה אפשר להדליק נר חנוכה בבית?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם בחור ספרדי יכול לבקש מאביו שלא יוציאו ידי חובת נ"ח כדי להדליק בעצמו?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם בימינו דין מהדרין בנר חנוכה הוא חיוב מעיקר הדין?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם בכותל המערבי אפשר להדליק נר חנוכה בברכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם במוצ"ש מדליקים נר חנוכה או מבדילים קודם לכן? 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.יוסף, הרב דוד.)

   • האם בן ספרד הלומד בישיבה יכול להדליק נר חנוכה בעצמו?
   • יוסף, הרב דוד

   • האם גם היום נשארה התקנה הקדומה של בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם הדלקת נר חנוכה בחוץ היא לעיכובא ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם הסעודות של חנוכה הם סעודות מצוה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם השמן שמדליק בו נר חנוכה צריך להיות בבעלותו?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם חנוכיה ושמן מותרים לשימוש אחר מלבד החנוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • האם יש הידור גם בכלי של נר חנוכה שיהיה יפה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש חיוב באכילה ושתיה בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש מצווה בעשיית סעודה בחנוכה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם יש מצווה לשרוף את השמן ששם ליותר מחצי שעה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם יש מצוות שמחה בחנוכה ? 2 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.)

   • האם יש עניין במנורת ביהכנ"ס להדליק סמוך לפתח או למטה מעשרה?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם יש עניין להדר ולהדליק נר חנוכה בשמן כמו שהיה במקדש?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם יש עניין לעשות סעודה בחנוכה ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • האם יש עניין מיוחד להיות בשמחה בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם כשמדליק באירוע חגיגי הנערך לציבור שאינו שומר תורה ומצוות שאינו מדליק האם יכול לברך?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם כשמדליק נר חנוכה בחלון יש עניין להניח את החנוכיה בצד ימין של החלון?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם לגבי חנוכה פלג המנחה הוא שעה ורבע לפני השקיעה או צאת הכוכבים?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם לכתחילה חייבים בזמננו שיש עוברים ושבים להקפיד להדליק נר חנוכה בזמן השקיעה או צה"כ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם מדליקים נר חנוכה בפתחי חצירות שלנו?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם מותר לאבל תוך יב"ח להשתתף בסעודות חנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר להספיד ולהתענות בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מותר לחמם בשבת סופגניה על הפלטה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר לכהן להדליק נר חנוכה בשמן תרומה טמאה?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מותר לערוך הכנסת ס"ת בימי החנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם מותר לשמוע בחנוכה קלטת ישנה של הספד?
   • ידלר, הרב משה

   • האם מי שאין לו בית יכול לקיים מצוות הדלקת נ"ח ? מה דינו של הנוסע במטוס או ברכבת?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מי שאינו מדליק יכול לברך שעשה ניסים ושהחיינו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם מי שמדליק נר חנוכה או עתיד להדליק מברך ברכת הרואה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם מלבד נר השמש צריך אור נוסף כדי להשתמש לאורו ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מצוות חנוכה היא ממניין תרי"ג מצוות?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם ניתן להדליק נר חנוכה לפני זמן ההדלקה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם עדיף להדליק בחלון הסמוך לרה"ר שהוא למעלה מי' מאשר להדליק ליד הפתח למטה מי' ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם עדיף להדליק בפתח הבית באופן פחות מהודר או בחלון באופן יותר מהודר?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם עדיף שהאברכים ישארו בכולל והאשה תדליק את הנרות?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם צריך להקפיד להדליק נרות חנוכה במוצ"ש מיד בצאת השבת?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם צריכים כל בני הבית לעמוד ליד המדליק?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם קטן שהגיע לחינוך מדליק נ"ח לפי מנהג בני אשכנז?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם שיעור תורה קבוע לפני הדלקה היכול להתבטל אם ילכו כל אחד לביתו להדליק?
   • חותה, הרב בנימין

   • הבדל בין פסח לסוכות
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • הבטחת הקב"ה: כי לא תשכח מפי זרעו
   • יפה, הרב דב

   • הברכות שמברך בלילה השני.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • הדין בשכח לברך קודם ההדלקה.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • הדליק ביום השלישי שני נרות בלבד האם יכול לברך?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • הדליק לפני פלג המנחה מה דינו?
   • חותה, הרב בנימין

   • הדליק נרות וכבו תוך הזמן אינו צריך להדליק מפני החשד.
   • גנס, הרב ישראל

   • הדלקה 11 שיעורים
   • (אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.יוסף, הרב דוד.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.ידלר, הרב משה.)

   • הדלקה בבית
   • אפרתי, הרב יוסף

   • הדלקה במוצ"ש
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הדלקה במקום אכילה 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • הדלקה ברחובה של עיר
   • ווייס, הרב אשר

   • הדלקה מנר לנר
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • הדלקה עושה מצוה, לכן צריך להשים שמן הראוי לדלוק חצי שעה.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • הדלקת נ"ח בבוקר 2 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.דינר, הרב מיכאל.)

   • הדר בעליה מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הדרים בקומה עליונה מעל כ' אמה, אפשר להדליק בחלון מכיון שיש דיירים ממול.
   • ידלר, הרב משה

   • ההודאה לה' על הניסים וכו'
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הודאה
   • יפה, הרב דב

   • הזכרת שם שמיים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החיוב בנר חנוכה האם נר איש וביתו או כל אחד לעצמו, מחלוקת השו"ע והרמ"א.
   • אפרתי, הרב יוסף

   • הטעם שהימים האלו נקראים חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים בבית הכנסת אחר מנחה גם אם קודם השקיעה.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים נרות חנוכה בפתחי הבתים.
   • אדיר, הרב נתנאל

   • הטעם שנוהגים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר.
   • גנס, הרב ישראל

   • הידור מצווה קטן שהגיע לחינוך
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • היכן המקום המובחר להדלקת נר חנוכה לבני אשכנז וספרד?
   • חותה, הרב בנימין

   • היכן מדליקים במקום האכילה או במקום שינה ? 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • היכן מדליקים נר חנוכה במקום האכילה או השינה? 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • היכן מקום ההדלקה בזמננו בפתח החצר או בחלון והיכן יברך? 2 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • היכן צריכים להתחיל להדליק במנורת ביהכנ"ס לדעת החתם סופר?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הכנה למצווה
   • יפה, הרב דב

   • הלל שלם
   • דינר, הרב מיכאל

   • המדליק בביתו כמה צריך לדלוק.
   • גנס, הרב ישראל

   • המדליק בקערה כל הנרות צריכים להיות בשורה ישרה ובאותו גובה.
   • חותה, הרב בנימין

   • המדליק כשיטת הגר"א צריך להשים שמן שידלק עד חצי שעה אחר צאה"כ.
   • ידלר, הרב משה

   • המנהג להדליק בצאת הכוכבים כשיטת הגאונים.
   • יוסף, הרב דוד

   • המתארח בבית מלון האם יכול להדליק נר חנוכה בלובי? מי שהזמינו אותו למלון ואינו משלם מה יעשה?
   • יוסף, הרב דוד

   • הנאה 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • הנוהגים להדליק אחר ערבית יכינו הנרות קודם ערבית כדי שיוכל להדליק מיד.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הנוהגים להוסיף כל יום נר צריך שכל הנרות יהיו אותו דבר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הנוסע לשבת בעיר אחרת במוצאי שבת יכול להדליק במקומו עתה.
   • ידלר, הרב משה

   • הנחה 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • הנשים לא מדליקות ולא מדליקים עליהם, והטעם. חת"ס.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • הסח הדעת
   • גנס, הרב ישראל

   • הפטרה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • הפרשה וחנוכה 2 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • הפרשת חלה רק כשהעיסה מעורבת היטב.
   • וויא, הרב משה

   • הרב שך היה מעורר שבן תורה לא צריך להיות שטחי - הודאה לקב"ה
   • יפה, הרב דב

   • הרואה נר חנוכה מברך ב' ברכות.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • השוהה מחוץ לביתו בשבת וחוזר לביתו במוצאי שבת ידליק בביתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • השמש שהדליק הנרות בבית הכנסת הוא צריך לגמור.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • התחיל לברך על הנרות וראה אח"כ ששכח לתת שמן, אינו צריך לברך שוב, כף החיים תרע"ו.
   • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום

   • והרי טומאה הותרה בציבור? למה צריך לנס?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • ויבתר יעקב לבדו
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב - מה שאדם חפץ, הוא עושה בזריזות
   • יפה, הרב דב

   • זה קלי ואנווהו.
   • גנס, הרב ישראל

   • זהירות מכעס.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • זמן הדלקת נ"ח 2 שיעורים
   • (אוסטרן, הרב אלקנה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • זמן הדלקת נר חנוכה, בצאת הכוכבים.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • זמן ההדלקה 18 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.אייזנטל, הרב אוריאל.דינר, הרב יהודה אריה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ליברמן, הרב יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.אבידר, הרב אברהם (אלון).וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אבא-שאול, הרב יהושע.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • זמן ההדלקה, הגר"א הדליק בשקיעה, החזו"א הדליק חצי שעה אחר השקיעה.
   • ידלר, הרב משה

   • זקן או חולה קטן יכול לסייע להם להדליק.
   • גנס, הרב ישראל

   • חדר במקום עבודה שמתפללים בו מנחה וערבית ?
   • חותה, הרב בנימין

   • חוות יאיר, עיקר המצווה להיות ליד הנרות חצי שעה, אבל אין חיוב בזה.
   • ידלר, הרב משה

   • חושך 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • חיוב נשים בהדלקה
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • חינוך 2 שיעורים
   • (גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • חינוך מחדש לעבודה פנימית
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • חכמת יון 5 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • חלום פרעה 2 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • חנוכה האור הגנוז
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חנוכה מלמד אותנו שהכל נס
   • יפה, הרב דב

   • חנוכייה
   • חותה, הרב בנימין

   • חצי הלל בר"ח טבת
   • מונק, הרב אליהו

   • חצר או בית שיש לו ב' פתחים מב' רוחות מדליק בשניהם מפני החשד ומברך רק באחד מהם.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חצרות
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חרש השומע ואינו מדבר חייב בנר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • חשד 6 שיעורים
   • (אוסטרן, הרב אלקנה.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב יהושע.גנס, הרב ישראל.)

   • חשמל
   • גנס, הרב ישראל

   • טבילה
   • גנס, הרב ישראל

   • טוב להתנות שלא יאסר השמן יותר משיעור הדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • טלטול השולחן שהניח עליהם נרות חנוכה מחלוקת הפוסקים אם יכול לטלטלו בשבת.
   • גנס, הרב ישראל

   • טעם המנהג שאוכלים סופגניות בחנוכה.
   • וויא, הרב משה

   • י' טפחים של נר חנוכה נמדדים בנר או בשלהבת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • י"א שאם הוא טרוד יכול להדליק מפלג המנחה, וצריך לתת שמן שידלוק בלילה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יום השנה
   • חותה, הרב בנימין

   • יכול לכבות הנרות אחר שעבר הזמן, וטוב להתנות שיוכל להשתמש בזה.
   • גנס, הרב ישראל

   • ילדים
   • חותה, הרב בנימין

   • ימי החנוכה מסוגלים להצלחה בתורה למעלה מדרך הטבע
   • יפה, הרב דב

   • יסורים וקשיים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ירושלים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש אומרים שמצווה להרבות בסעודות.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • יש להשתדל לאכול בחנוכה מאכלי גבינה.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • ישיבה 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.ידלר, הרב משה.)

   • ישיבת כנסת חזקיהו 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • כ' אמה 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.אייזנטל, הרב אוריאל.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • כבה הנרות אי"צ לחזור ולהדליקם, מפני שהדלקה עושה מצוה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • כבתה
   • גנס, הרב ישראל

   • כהניך הקדושים
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • כותל
   • גנס, הרב ישראל

   • כיצד הוא סדר ההדלקה בחנוכיית בית הכנסת?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • כיצד ינהגו בני ספרד הנמצאים בישיבה ואביהם מדליק בבית?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • כיצד נגדיר את החיוב של נר איש וביתו?
   • ווייס, הרב אשר

   • כל אחד צריך להדליק נר שמש אף שרבים מדליקים, אבל אם מדליקים באותו מקום אין כולם צריכים נר שמש.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, תרע"ג.
   • גנס, הרב ישראל

   • כלי
   • גנס, הרב ישראל

   • כמה זמן צריכות נרות חנוכה שבביהכנ"ס לדלוק?
   • חותה, הרב בנימין

   • כמה נרות צריך להדליק מעיקר הדין והידור.
   • ידלר, הרב משה

   • כמה צריך להדליק מהפתילה של נר חנוכה בשעת ההדלקה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • כעס
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • כשחל יום ראשון של חנוכה בשבת, במנחה ערב שבת אף שהדליק הנרות אינו אומר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • כשמדליק בחלון ידליק גם בצד בימין, הגרש"ז.
   • גנס, הרב ישראל

   • כשמדליקים בערב שבת חנוכה כמה שמן צריכים לשים בנרות ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • כשנמצאים מחוץ לישיבה יודעים את מעלות הישיבה
   • יפה, הרב דב

   • לא הדליק נר חנוכה בשקיעה יכול להדליק עד שתכלה רגל מן השוק.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • לא לבייש מאכלי שבת
   • יפה, הרב דב

   • להלכה דכבתה אין זקוק לה האם זקוק להדליק מפני החשד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • לילה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • לכם
   • גנס, הרב ישראל

   • לכן חנוכה שהבית כעין בית המקדש, שרים כמו בבית המקדש.
   • קול תודה - גברים

   • למה בחנוכה אומרים הלל ובפורים לא?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • למה מי שגר בעליה מדליק נר חנוכה בחלון ולא בפתח החצר?
   • ווייס, הרב אשר

   • למה נשים לא מדליקות נרות חנוכה מדין מהדרין מן המהדרין?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • למי שיש יום השנה לקרובו יעלה קודם חנוכה לקבר.
   • חותה, הרב בנימין

   • לסבב על הפתחים
   • ליברמן, הרב יוסף

   • לפני ההפרשה אסור לטעום מהבצק.
   • וויא, הרב משה

   • מאכלי שבת
   • יפה, הרב דב

   • מברך ג' ברכות בלילה הראשון, וקודם מברך ורק אח"כ מדליק הנרות, תרע"ו סעי' א'.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • מדוע איננו זוכים לשכר המבואר בגמרא למי שרגיל בנר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מדוע בשעת הדלקת הנרות נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מדוע המדליק נר חנוכה למעלה מכ' אמה לא יצא ידי חובתו הרי המציאות מוכיחה שאפשר לראות?
   • ווייס, הרב אשר

   • מדוע חנוכה – נקבע לחג של הודיה.
   • קול תודה - גברים

   • מדוע לא חוגגים את חג החנוכה תשעה ימים בחו"ל ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מדוע לא מזכירים את חנוכה ופורים בברכת מעין שלש?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדוע מברכים על הדלקת נ"ח בביהכנ"ס אף שאין מברכין על המנהג? 3 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.אפרתי, הרב יוסף.יוסף, הרב דוד.)

   • מדוע מדליקים בליל כ"ה ולא בליל כ"ו ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדוע מדליקים שמונה ימים בחנוכה הרי הנס היה שבעה ימים ?
   • ווייס, הרב אשר

   • מדוע נהגו הספרדים להדליק נר חנוכה בתוך הבית גם בזמנים שלא היתה סכנה?
   • יוסף, הרב דוד

   • מדוע נוהגים העניים לסבב על הפתחים בחנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מדוע צריכים לקבץ את כל בני הבית בזמן הדלקת נר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדליקים בבית הכנסת בין מנחה למעריב.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדליקים נר נוסף שיוכל להשתמש לאורו, ומותר להשתמש רק לאורו ולא לאור כל הנרות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מה דינו של אונן בנר חנוכה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מה דינו של שמן ערלה להדלקת נ"ח?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • מה הדין אחד שהיה אונס ולא הדליק ביום הראשון מה יעשה ביום שני.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין אם הדליק יותר נרות ממנין הימים.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הדין באחד שנוסע מביתו האם צריך להדליק מפני החשד.
   • ידלר, הרב משה

   • מה ההגדרה של מלאכה שלא עושים בזמן שהנרות דולקים.
   • ידלר, הרב משה

   • מה הכוונה הזהיר בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה המנהג בסדר ואופן ההדלקה של נר חנוכה ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מה ידליק קודם נר שבת או נר חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • מה מברכים על סופגניות ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מה מדליקים קודם נר שבת או נר חנוכה ?
   • ידלר, הרב משה

   • מה נחשב פתח ביתו מבחוץ לגבי נר חנוכה?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מה עדיף להדליק נ"ח למטה מג' טפחים או למעלה מי' ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מה שמברכים בני הבית למנהג אשכנז כיון שמכון לא לצאת ידי"ח מבעל הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • מהו גדר החיוב של נר איש וביתו האמור בנר חנוכה?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהו הווארט של רבי ישראל סלנטר ?
   • יפה, הרב דב

   • מהו הזמן של פלג המנחה שאפשר להדליק ממנו ואילך?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו הטעם של רבים הנוהגים להדליק נר חנוכה בתוך הבית?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מהו המקור למנהג אכילת סופגניות?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מהו העניין של דמי חנוכה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מהו התירוץ הנכון והאמיתי ביותר על קושיית הבית יוסף?
   • יוסף, הרב דוד

   • מהו טעם מנהגם של המדליקים נר חנוכה בתוך הבית?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהו מקום ההדלקה בבית הכנסת?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • מהו מקור המנהג לאכול מאכלי חלב בחנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו מקור המנהג להדליק נ"ח בביהכנ"ס בבוקר?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו מקור המנהג של הדלקת נר חנוכה בביהכנ"ס?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו שיעור הזמן של 'כמו חצי שעה' המוזכר ברמב"ם לגבי נר חנוכה?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהחזון איש: מהי הטובה הגדולה ביותר שניתן לעשות לעם ישראל ?
   • יפה, הרב דב

   • מהי ההגדרה של ברכת הרואה נר חנוכה?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהי ההוכחה שלא מאסתים ולא געלתים?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • מהי מברכים על סופגניות?
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מהי שיטת הגר"א בהדלקת נר חנוכה במוצ"ש חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • מהם עיקרי ההלכות הנוגעות להדלקת נרות חנוכה בביהכנ"ס?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהרי"ל, ראוי שגם הגברים לא יעשו מלאכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • מוצ"ש
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מוצאי שבת, שיטת הגר"א מדליק ואח"כ מבדיל, שיטת החזו"א מבדיל ואח"כ מדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • מותר השמן והפתילות
   • ידלר, הרב משה

   • מותר להדליק בפמוטות אפי' שהם בעיגול.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להדליק נר הבדלה מנר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להזיז בשבת את נרות חנוכה שמפריעים במעבר או שזה מסוכן, אם עשה תנאי ורק לבני ספרד.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • מותר להשתמש בשמן הנותר לצרכי מצוה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר לעיין בדיני נרות חנוכה לאור הנרות.
   • גנס, הרב ישראל

   • מזוזה 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • מחלוקת האם צריך שיהיו י' אנשים בביהכנ"ס בזמן ההדלקה.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מחלוקת הפוסקים האם מבדיל בביתו קודם או נר חנוכה קודם.
   • גנס, הרב ישראל

   • מחלוקת מתי השקיעה. שיטת הגר"א ור"ת.
   • גנס, הרב ישראל

   • מטרת החנוכה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מי שאוכל במקום אחד וישן במקום שני היכן ידליק נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שאין לו זמן לומר הלל שלם או שאינו זוכר את הנוסח בראש חדש טבת האם יאמר חצי הלל כמו בראש חדש רגיל?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שאין לו פתח ביתו מבחוץ היכן ידליק נר חנוכה בפתח הבית או בחלון?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שאינו יכול להדליק בזמן האם יכול להדליק נר חנוכה בפלג המנחה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שאינו יכול להדליק נ"ח בזמן ההדלקה האם ידליק בפלג המנחה או לאחר שתכלה רגל מן השוק?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שאשתו חוזרת מאוחר בלילה האם יחכה לה להדלקת נרות חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שבירך על נר חנוכה ולפני שהספיק להדליק נפלה החנוכיה מה יעשה? 2 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.)

   • מי שגר במקום שאין בה פרסומי ניסא אלא לאלו שנכנסים בלי רשות היכן ידליק?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שגר למעלה מכ' אמה היכן ידליק נר חנוכה ? 2 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.דינר, הרב מיכאל.)

   • מי שדירתו למעלה מכ' אמה היכן ידליק את החנוכיה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שהדליק בביהכנ"ס ובירך שעשה ניסים ושהחיינו האם יכול לברך שוב בביתו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק בחלון ולא בפתח ביתו האם יצא ידי חובה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שהדליק ביום שלישי של חנוכה שני נרות מה דינו?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שהדליק חנוכיה במקום שאינו ראוי האם יכול להעבירה כשהיא דלוקה למקום הראוי?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שהדליק נר חנוכה ודעתו לכבותה בתוך זמנו ובסוף לא כיבה יתכן שלא יצא ידי"ח, ואם כיבה במזיד צריך לחזור ולהדליק בברכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שהדליק נרות חנוכה וקיבל שבת וכבו הנרות יכול לומר לאחר להדליק הנרות.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שהקדים להדליק נרות חנוכה ביום הראשון מפלג המנחה האם יאמר במנחה על הניסים?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שיכול להדליק בפתח ביתו האם יכול להדליק בחלון?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שיש לו ביום השלישי שתי נרות כמה ידליק?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שיש לו כמה ילדים המדליקים ואין לו מקום לכולם בפתח הבית?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שיש לו מעט שמן זית ונרות שעווה האם ידליק נרות חנוכה חלק משעווה וחלק משמן זית או הכל מסוג אחד?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שיש לו שמן בצמצום לשמונה ימים ולחבירו אין כלום האם יתן לחבירו וידליק נר אחד בלבד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שלא הדליק נר חנוכה האם יוכל לברך שעשה ניסים ושהחיינו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שלא נמצא בביתו וגם לא רואה נר חנוכה ואשתו מדלקת עליו האם חייב להדליק?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שמדליק גם בפתח ביתו וגם בחוץ היכן יברך?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שמדליק נר חנוכה מאוחר בלילה האם חייב להקיץ את בני ביתו ?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שמדליק נרות חנוכה ואביו החילוני מתכונן לכבות לו את הנר?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שמסופק אם הגיע זמן צאת הכוכבים האם עדיף שידליק מוקדם מאשר מאוחר?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שמתאחר להגיע לביתו בזמן הדלקת נרות חנוכה האם עדיף שאשתו תדליק בזמן בשבילו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שמתארח בשבת וחוזר במוצ"ש לביתו היכן ידליק?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שמתפלל מעריב בתחילת הזמן מתי ידליק נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שנוסע לחו"ל בצהריים לפני פלג המנחה מה יעשה והאם ידליק במטוס בחשמל?
   • ידלר, הרב משה

   • מי שנוסע מביתו וסגר את התריסים ועי"ז רואים שאינו בבית האם יש בזה משום חשד?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שנמצא בחו"ל ואצלו עדיין לא הגיע הזמן האם יוצא בהדלקת אשתו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שנסע להוריו לשבת האם צריך לעשות שליח להדליק בביתו בערב שבת/במוצ"ש?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שעובד בזמן הדלקת נר חנוכה מה יעשה האם אשתו תדליק או שידליק מאוחר?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שרוצה להדליק נר חנוכה בזמן ובני ביתו לא נמצאים האם ימתין להם?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מיד אחר הדלקת הנר הראשון אומר הנרות הללו.
   • ידלר, הרב משה

   • מים
   • מלכא, הרב אופיר

   • מלון 2 שיעורים
   • (יוסף, הרב דוד.בוטבול, הרב אהרון.)

   • ממתי אסור לאכול לפני הדלקת נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מנהג להדליק נר חנוכה בבית הכנסת בברכה, מהו ההגדרה של ביכ"נ.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • מנורת ביהכנ"ס
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מנחה 5 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.מלכא, הרב אופיר.)

   • מנחה ע"ש חנוכה
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מניחו למעלה מג' טפחים ולא למעלה מי' טפחים, ובדיעבד יצא ידי"ח.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מנין
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מעבירין על המצוות
   • מלכא, הרב אופיר

   • מעיקר הדין אין צריכים להדליק כל הח' ימים באתו מקום.
   • ידלר, הרב משה

   • מפטירים בשבת חנוכה רני ושמחי.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מצבו הרוחני של עם ישראל לפני השואה
   • יפה, הרב דב

   • מצווה
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • מצות חנוכה חביבה היא עד מאוד
   • יפה, הרב דב

   • מקום ההדלקה 10 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.אבא-שאול, הרב יהושע.אייזנטל, הרב אוריאל.וובר, הרב צבי.גנס, הרב ישראל.ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.זילברשטיין, הרב אריה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • מקום הנחת הנרות בשבת.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מקום הראוי להדלקה במלון, אם יכול להדליק ברשות בחדרו עדיף, ואם אסור להדליק בחדרו ידליק או בלובי או בחדר אוכל.
   • יוסף, הרב דוד

   • מקום פתו
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מקום שינה ומקום אכילה
   • ידלר, הרב משה

   • מקור אמירת הלל בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מראי מקומות לשיעור בנושא – טעם אכילת סופגניה
   • קול תודה - גברים

   • משנ"ב, הסיבה שמברכים קודם ההדלקה, מפני שכל המצוות מברך קודם לעשייתן.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • מתי בזמן האחרון התפללת על כלל ישראל ?
   • יפה, הרב דב

   • מתי ידליקו נר חנוכה אלה המתפללים בזמן צאת הכוכבים?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מתי מדליקים הנרות בערב שבת
   • ידלר, הרב משה

   • נהגו הנשים בערב שבת חנוכה לאחר הדלקת הנרות.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בזמן הדלקת הנרות, ואיזה מלאכות אסור.
   • גנס, הרב ישראל

   • נוהגים להדליק בבית הכנסת בין מנחה ומעריב.
   • גנס, הרב ישראל

   • נוסח הברכה, ע"פ הקבלה להדליק נר חנוכה, י"א להדליק נר של חנוכה, וי"א "שלחנוכה".
   • ידלר, הרב משה

   • ניסיון
   • הלל, הרב דוד

   • נכרי (גוי) אינו יכול להיות שליח להדליק נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • נס פח השמן 3 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • נר
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • נר הבדלה
   • גנס, הרב ישראל

   • נר חנוכה 106 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.אפרתי, הרב יוסף.אפרתי, הרב יוסף.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.אפרתי, הרב יוסף.בורגר, הרב יוחנן.ידלר, הרב משה.אפרתי, הרב יוסף.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.קלוגר, הרב אברהם צבי.ידלר, הרב משה.אייזנטל, הרב אוריאל.ווייס, הרב אשר.ידלר, הרב משה.ליברמן, הרב יוסף.ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.אפרתי, הרב יוסף.בורגר, הרב יוחנן.גנס, הרב ישראל.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.אייזנטל, הרב אוריאל.ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.גנס, הרב ישראל.ווייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ווייס, הרב אשר.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.אברז'ל, הרב נפתלי.דינר, הרב מיכאל.אברז'ל, הרב נפתלי.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.איגוד בני הישיבות רוממה.דינר, הרב מיכאל.אייזנטל, הרב אוריאל.אייזנטל, הרב אוריאל.דינר, הרב מיכאל.אברז'ל, הרב נפתלי.דינר, הרב מיכאל.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.דינר, הרב מיכאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.יוסף, הרב דוד.וייל, הרב חזקיהו יוסף.דינר, הרב מיכאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.דינר, הרב מיכאל.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ידלר, הרב משה.אייזנטל, הרב אוריאל.ידלר, הרב משה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.מונייצר, הרב אבישלום.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.אוסטרן, הרב אלקנה.אוסטרן, הרב אלקנה.זילברשטיין, הרב אריה.אוסטרן, הרב אלקנה.יוסף, הרב דוד.חותה, הרב בנימין.וייל, הרב חזקיהו יוסף.יוסף, הרב דוד.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.ידלר, הרב משה.אוסטרן, הרב אלקנה.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.דינר, הרב מיכאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.דינר, הרב מיכאל.דינר, הרב מיכאל.וובר, הרב צבי.אייזנטל, הרב אוריאל.ידלר, הרב משה.אוסטרן, הרב אלקנה.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • נר חנוכה בחשמל
   • דינר, הרב מיכאל

   • נר חנוכה מניח על פתח הבית או החצר מבחוץ.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נר חנוכה קודם ליין הבדלה. 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • נר מצוה
   • גנס, הרב ישראל

   • נר שבת קודם לנר חנוכה, והטעם, סי' תרע"ח.
   • גנס, הרב ישראל

   • נר שיש לו שני פיות עולה לשני אנשים אפי' שלמטה הם מחוברים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נר שמש 4 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.אוסטרן, הרב אלקנה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • נרות בית הכנסת שדולקים אין לכבותם קודם חצי שעה אפי' אם אין אנשים בבית הכנסת.
   • גנס, הרב ישראל

   • נרות מצוה מדליקים מנר לנר מלבד בנר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • נרות שבת.
   • נוישטט, הרבנית

   • נשוי
   • גנס, הרב ישראל

   • נשים בנר חנוכה
   • דינר, הרב מיכאל

   • נשירה
   • טולנא, האדמור

   • סגולה החנוכה
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סדר הברכות ביום הראשון.
   • גנס, הרב ישראל

   • סדר ההדלקה, ביום הראשון ידליק בנר היותר ימני ובליל שני ידליק הסמוך לימני ויפנה לצד ימין.
   • גנס, הרב ישראל

   • סדר הנרות שראוי להדליק בהם, רמ"א.
   • גנס, הרב ישראל

   • סומא
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • סוף זמן הדלקה עד שתכלה רגל מן השוק, שיעורו עד חצי שעה אחר השקיעה.
   • יוסף, הרב דוד

   • סופגניות עם ריבת חלב, האיסור לאפות לחם חלבי באותו צורה של לחם רגיל.
   • וויא, הרב משה

   • סיפור על החזו"א.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • סיפור: על אלמנה.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • סיפור: על ר' יונתן אייבשיץ.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • סעודות 3 שיעורים
   • (אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.אבא-שאול, הרב יהושע.גנס, הרב ישראל.)

   • סעודת מצווה בחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ספר קיצור שולחן ערוך גרם לאישה לחזור בתשובה
   • יפה, הרב דב

   • עבר לעשייתן
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • עדיף להתפלל בציבור אחר הדלקת נרות חנוכה, יותר מלהתפלל ביחידות קודם הדלקת הנרות.
   • מלכא, הרב אופיר

   • עיגול
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • עיטר יד יש לו לפנו לימין כשאר בני אדם.
   • גנס, הרב ישראל

   • על מה מברכים שהחיינו בהדלקת נר חנוכה על ההדלקה או על הזמן?
   • דינר, הרב מיכאל

   • עני 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • ערב שבת 9 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.ידלר, הרב משה.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.אבידר, הרב אברהם (אלון).גנס, הרב ישראל.אייזנטל, הרב אוריאל.גנס, הרב ישראל.)

   • פורים
   • גנס, הרב ישראל

   • פיטום הקטורת
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • פך השמן
   • דיסקין, הרב אליהו

   • פנימיות
   • נוישטט, הרבנית

   • פתח ארוך לא צריך להדליק סמוך למשקוף אלא בטפח הסמוך לו.
   • גנס, הרב ישראל

   • פתח החצר בזמננו
   • אפרתי, הרב יוסף

   • פתח שאין משתמשים כלל בו צריך להדליק בצד ימין גם אם יש שם מזוזה, הגרש"ז.
   • גנס, הרב ישראל

   • פתיל צף
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • פתילות 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • צחוק
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • צריך להדליק את הנר עד שיאחז השלהבת ברוב הפתילה.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • צריך להניח דבר בין הפתח לנרות שלא יכבה הרוח את הנרות בין בחול ובין בשבת, סי' תר"פ.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • צריך להתפלל מנחה בערב שבת קודם הדלקת נרות חנוכה, והטעם.
   • מלכא, הרב אופיר

   • צרכי מצוה
   • גנס, הרב ישראל

   • קבלת ייסורים באהבה
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • קדיש 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • קוגל אטריות העשוי מאטריות מבושלות, שיטת הגרש"ז ברכתו מזונות, שיטת הגריש"א ברכתו המוציא אם קבע סעודה.
   • וויא, הרב משה

   • קטן 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • קירוב
   • יפה, הרב דב

   • קנאת יון בעם ישראל
   • יפה, הרב דב

   • קקריאת התורה
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • קריאת התורה בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • ר"ח טבת שחל בחול מוציאים ב' ספרי תורה וקוראים ג' בר"ח ואחד בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • ראוי לחזור ולהדליק אם כבו הנרות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ראש הבית
   • חותה, הרב בנימין

   • רבי חיים קניבסקי נולד עם ראש חלש וזכה להיות שר התורה ושר הברכות
   • יפה, הרב דב

   • רבינו תם 2 שיעורים
   • (יוסף, הרב דוד.גנס, הרב ישראל.)

   • רוב הראשונים סוברים שלא צריך לשרוף הנשאר כיון שכבתה אין זקוק לה.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • רחוב
   • גנס, הרב ישראל

   • רמ"א, יברך את הברכות קודם שידליק.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • רמב"ם, ימי החנוכה הם ימי שמחה, וצריך לעשות סעודות.
   • ידלר, הרב משה

   • שאלה שאני רגיל לשאול נערי בר מצווה שבאים אליי להתברך: כתוב יקרה היא מפנינים, האם כל התורה יקרה מפנינים או אפילו דבר אחד בתורה ?
   • יפה, הרב דב

   • שאלתי את הרב שטינמן על חופשת חנוכה
   • יפה, הרב דב

   • שבת אות וברית בין ישראל לאביהם שבשמים
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • שו"ע סי' תרע"א סעי' א', צריך להיזהר מאד בהדלקת נר חנוכה,
   • חותה, הרב בנימין

   • שו"ע תרע"ו סעי' ג', מי שלא הדליק ואינו עתיד להדליק וכן לא מדליקים עליו, כשרואה נר חנוכה מברך שעשה ניסים ובליל ראשון שהחיינו.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • שואה
   • יפה, הרב דב

   • שומן או בשר בחלב אסור להדליק מהם נרות.
   • גנס, הרב ישראל

   • שיויתי השם
   • יפה, הרב דב

   • שיטת הט"ז מתחיל תמיד מן הנר הימני.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שיטת רעק"א שאפשר לכוון לא לצאת ידי"ח ההדלקה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • שיר וניגון
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • שירת רבי יהודה הלוי על חכמת יון
   • יפה, הרב דב

   • שכח לברך קודם ההדלקה האם יכול לברך אחר ההדלקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שכר מצוה מצוה
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • שלחנו
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שמן איסורי הנאה
   • אפרתי, הרב יוסף

   • שמן גזול צריך עיון עם מותר להשתמש בו.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן הנשאר ביום השמיני צריך לשורפו ואינו יכול להשאירו לשנה הבאה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שמן זה תורה ומצוות
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • שמן זית מצוה מן המובחר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שמן טמא
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן מאוס 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • שמן מגולה
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן מר מותר להדליק בו אף שאינו ראוי לאכילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן קרוש האם מדליקים בו נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • שמן של טבל אסור להדליק בו.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמש 5 שיעורים
   • (ליברמן, הרב יוסף.דינר, הרב מיכאל.גנס, הרב ישראל.ידלר, הרב משה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • שני בעלי בית יכולים להדליק נר מנר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שעווה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • שריפת השמן והפתילות
   • דינר, הרב מיכאל

   • תוס' הרואה נר חנוכה צריך לברך, מפני שיש אנשים שאין להם בתים לכן תקנו ברכת הרואה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • תיקון חצות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תפילה בציבור
   • מלכא, הרב אופיר

   • תרגום התורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תשמיש
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • "ואד יעלה מן הארץ והשקה..." על ידי אתערותא דלתתא יש אתערותא דלעילא ויורדים גשמים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "חייב" להטמין או "מצוה" להטמין?
   • ידלר, הרב משה

   • "כי עליך הורגנו כל היום" - מעשה באם שמסרה את נפשה על מצוות ברית מילה בתקופת היוונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "על הניסים" נאמרו 4 לשונות: ניסים, נפלאות, תשועות ונחמות, הטעם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 4 מלכויות משלו בעם ישראל
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אברהם אבינו מחפש את הבורא
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • אדם המגיע מאוחר לביתו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אדם שמגיע לביתו מאוחר בלילה עד מתי יכול להדליק נר חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • אדן החלון
   • מלכא, הרב אופיר

   • אומר האלשיך - הנשיאים התכנסו כולם יחד לחגיגה אחת ושותפות אחת ולכן התורה סופרת את כל המזרקים והקערות כיוון שחנוכת המזבח הכל ביחד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אורה זו תורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אותם יהודים שאינם מאירים בכל השנה כולה - בימי החנוכה כולם מקבלים הארה מיוחדת.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אחד מהדברים שהיוונים ביטלו - לא להזכיר את ה'.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אחרי שביטלו את התקנה - זה התחיל מזה שהיוונים הרשעים אסרו להשתמש בהזכרת שם שמיים.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איך זה שחייב אדם לברך על הרעה כשם שבירך על הטובה, ר' זושא לא מבין מה זה רע?
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איך ראובן זרק את יוסך לבור של עקרבים ונחשים? - כתוב בספר באר מים חיים שזרקוהו לבור אחר משביקש, ובא יעקב למחבר ספר זה והודה לו על שלימד עליו זכות
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • איסור הנאה מנרות חנוכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אכילת מאכלי גבינה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אכסנאי שיש לו הדלקה בבית.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אם האדם מתנייד [טיול] איפה מדליק
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אם כבה נר קודם שהשלים ההדלקה צריך לחזור ולהדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • אמירת הלל שלם והדין כאשר אמרו חצי הלל.
   • ידלר, הרב משה

   • אני יגיד כמה הערות על זה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • אנשי ביתו בהדלקת הנרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אסור לספר בשורות לא טובות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אצל הספרדים רק בעל הבית מדליק וכל השאר מסתכלים אבל יש את הילדים שגם הם רוצים להשתתף ויש בזה מחלוקת מענינת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • בא אלי אברך שגר בקומה 10 מה דינו וכיצד יעשה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • באור המילים בתפלת על הניסים "ועשית עמהם ניסים ונפלאות"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • 'באנו לשבור לחם' כיוונו להוכיח שאינם גנבים וגם מחזירים כסף שקיבלו בטעות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בגמרא לא מוזכר ניצחון המכבים בשדה הקרב:
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • בזכר דוד כתב שנפרצו חומות בית המקדש כנגד השבטים שמכרו את יוסף
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בחורי ישיבה הבאים לשבת או באמצע השבוע.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בחינת הארת פנים מה'
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בחנוכה עושים 8 ימים של שמחה והם אסורים בהספד ובתענית וצריך האדם להיות בלב שמח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאורו הנפלא של החפץ חיים על הפסוק 'סובב אל צפון הולך אל דרום ואל סביבותיו שב הרוח'.
   • הלל, הרב דוד

   • ביום הראשון
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום השלישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ביום התשיעי ישראל
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • בימי החנוכה שנקבעו להלל ולהודאה כדאי להתבונן בדברי ההלל.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בית העלמין בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במקרה שהאשה אינה בבית על הבעל להדליק נרות או על הילדים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בני אדם הנמצאים אצל קרובי משפחה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בני הבית נוכחים בזמן ההדלקה, מדוע?
   • מלכא, הרב אופיר

   • בניין משותף
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • בעניין דילוגי אותיות המוכיחות על יד ה' ומעוררות לתשובה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בענין הדלקת נר חנוכה- הגדרת מהדרין מן המהדרין.
   • ידלר, הרב משה

   • בראשית: "וירא אלוקים את האור כי טוב" - המילה ה 25 היא "אור" רמז לחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ברכות על נרות חנוכה ודין מי ששכח לברך שהחיינו עד מתי ניתן לברך.
   • ידלר, הרב משה

   • בשבת חנוכה מתחילה ההפטרה ב"רני ושמחי בת ציון"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בשעה שהשבטים יעקב ויוסף היו עסוקים באבלם היה עסוק ה' שייצא מלך המשיח
   • דיסקין, הרב אליהו

   • בתפילת ערבית אומר על הניסים בימי החנוכה וכל שמונת ימי החנוכה, וכן בתוך ברכת המזון. ואם שכח אינו חוזר.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בתקופת העוני שלא היה מותרות, היו הנשים יודעות לכלכל ביתם בכבוד בגלל חוכמת הנשים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • גוף האדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • גזירת היוונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דבר המבושל בשמן עמוק ברכתו על המחיה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דוד המלך
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דין אורחים בחנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דין אישה שלא היתה נוכחת בזמן הדלקת נר ראשון.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דיני השמנים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • דירה מחולקת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • דרשת חז"ל על הפסוק "לא אבוא בעיר" שנשבע הקב"ה שלא יבא בירושלים של מעלה וכו'
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האור הרוחני שה' גנז לצדיקים שלא ישתמשו בו לרעה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • האלשיך שואל שאלה: למה התורה אומרת נחשון בן עמינדב - למה התורה שללה ממנו את התואר נשיא?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם יש הטמנה בכלי שני?
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש ציווי לקיים סעודה בחנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם שתיה חמה נקראת חמין ואפשר להסתפק בכך?
   • ידלר, הרב משה

   • האריז"ל כותב שבחצי שעה הראשונה שהנרות דולקות יכון להאיר לשכינה הקדושה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הבית הקבוע שבו צריך להדליק.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • הברכה על הנר החדש או על אותו נר בכל יום?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הגמרא אומרת: "כל האומר הקב"ה וותרן יותרו חייו"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא מקשה מדע מברכים על מצוות דרבנן "וציונו"?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדין כאשר טעו בקריאת התורה בחנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • הדלקה בבניינים המשותפים.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה במוצאי שבת למי שיצא מביתו.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה בערב שבת.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקה משום חשד.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדלקת המנורה
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקת נר חנוכה בערב שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • הדלקת נרות חנוכה לאחר תפילת מנחה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הדלקת נרות על ידי בני הבית.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • הדרך להרבות שם שמים.
   • נוישטט, הרבנית

   • הההודאה בנס של חנוכה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ההלל השלם בחנוכה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הזהיר בל"ו נרות חנוכה יזכה לבנים זכרים תלמידי חכמים. הזהיר בכל פרטיה ודקדוקיה. (ישנם 10 דקדוקים)
   • ידלר, הרב משה

   • הזכרות בימים אלו לחכם- מותר לעשות לימוד, ולהביא ברכות - אך להספיד אותו שלא בפניו אסור.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • החתימה האחרונה בזאת חנוכה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הטעם שאין קדושה בפתילות שצריך להניחם בגניזה, ודין החנוכיות עצמם להפוך אותם למשחק.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • היוונים אמרו "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל" מדוע דוקא על קרן השור?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היונים אמרו "כתבו לכם על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל" מדוע דוקא על קרן השור?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היכן שמים את הפתילות ושיירי ההדלקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הישועה שהיתה בחנוכה היתה לתקופה מאד קצרה
   • טולנא, האדמור

   • הכלים הראויים להדליק בהם נר חנוכה. (זהב, כסף, נחושת וכו')
   • ידלר, הרב משה

   • הלל 8 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.ידלר, הרב משה.דינר, הרב מיכאל.סופר, הרב יעקב חיים.יוסף, הרב עובדיה.גנס, הרב ישראל.סופר, הרב יעקב חיים.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • המדרש אומר שהיוונים פרצו 13 פרצות בהיכל, הסיבה שפרצו דוקא 13 פרצות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המושג פתח ביתו מבחוץ.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • המנהג בערב שבת חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • המקום הראוי להדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • המשך השיעור 13 שיעורים
   • (טולנא, האדמור.פרץ, הרב אלחנן.טולנא, האדמור.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.טולנא, האדמור.סופר, הרב יעקב חיים.טולנא, האדמור.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.פרץ, הרב אלחנן.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • המשך השיעור - מטרת היוונים במלחמתם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך שיעור 6 שיעורים
   • (דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.דיסקין, הרב אליהו.)

   • המתבונן בפסוקי ההלל - מעורר הרצון להיות עבד נאמן לחי העולמים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הנס העיקרי שבחנוכה היה המנורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הנרות הם ע"ש שמצאו פח שמן שמספיק בו ליום אחד
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הסיבה שבשבת חנוכה מפטירים "רני ושמחי" כי בסופה מוזכר ענין המנורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הסיבות להדלקת נר חנוכה בבית הכנסת.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • הספד ותענית 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • העובר מבית לבית, היכן חל חיוב ההדלקה?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הענין להרבות בסעודות שבת חנוכה ובראש חודש טבת.
   • ידלר, הרב משה

   • הפטרה לשבת חוכה ב
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הפתילות הראויות.
   • ידלר, הרב משה

   • הקדמת נר חנוכה לנר שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הקמת המשכן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הראב"ד מבאר מדוע יש ארבעה חיות במרכבה?
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מדבר על נפלאות העין.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב מזכיר את עניין הפעילות גופנית.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרב שיינברג אומר שלא צריך להחמיר במסטיק עם ג'לטין
   • פרץ, הרב אלחנן

   • הרואה יאמר
   • מלכא, הרב אופיר

   • הרמב"ם כותב שלחזור בתשובה זה לא רק מגזל מאכילת איסור וכ"ו, אלא תשובה זה לברוח מרדיפת הכבוד, הממון, ומרדיפת המותרות, וכן סעודת המותרות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרמב"ן ניסה להתחמק מההויכוח הזה, אך לא היה מנוס; לפיכך הציב תנאי - שיוכל לדבר כל העולה על דעתו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • השוואה בין חלום פרעה לחולם יוסף
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • השפע שהושפע בימי נס חנוכה מושפע עלינו בכל שנה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • השפעת תרבות יוון בדורנו - מלחמה מתמדת אל מול המחריבים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • התפילה משפיעה על הרצון.
   • נוישטט, הרבנית

   • והיה כראותו כי אין הנער ומת-מרוב בהלה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ויש עוד טענה שאין ספק מוציא מיד וודאי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • וכן הספד גם אסור, חוץ מחכם בפניו.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ומהו גדר האפיה של הסופגניה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ותירץ האלשיך -נחשון היה המלך והגמרא אומרת שמלך כשהיה כורע בעמידה נשאר שוחה עד סוף העמידה כדי שהמלך לא יבוא לידי גאווה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זאת חנכת המזבח
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • זה תלוי אם הוא הולך לכל החנוכה או רק ליומיים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • זלזול בכתבי הקודש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זמן הדלקת הנרות בערב שבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן הדלקת נרות חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • זמן ההדלקה כמנהג אבותיו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זמן ההדלקה: הרמב"ם כתב עם השקיעה, ודעת השולחן ערוך בסוף השקיעה - 18 דקות אחר השקיעה.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • זרע של קיימא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חג - מציאות קיימת
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • חג החנוכה היה בשנת ג'תרכ"ב - לפני 2150 שנה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חג החנוכה נחגג לזכר נצחון היהדות על תרבות יוון, ואילו היום ישנם החוגגים את ניצחון תרבות יוון על היהדות: 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.נויגרשל, הרב מרדכי.)

   • חובת ברכת שהחיינו.
   • הכהן, הרב אברהם צבי

   • חומרת עריות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חינוך ילדיו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חכמים התבקשו לתרגם את התורה ליונית
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חמור עניינו תאווה, שור עניינו קנאה - כעס, וכלב - עזות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חנוכה בפרשה. כמה רמזים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • חנוכה- על הניסים והדלקת הנר
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חצירות שלנו שאין עשויות לדיור.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • חשיבות הדלקת הנרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • טלטול החנוכייה בשבת.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • טעם דברי הגמרא להקפיד בשמן ד"משך טפי" - שדולק זמן רב יותר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • י"א ברמ"א שיש קצת מצווה בסעודה בחנוכה שבו היה חנוכת המזבח
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • יהודה הודה במעשה תמר משום יראת ה' שלו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יוונים
   • מלכא, הרב אופיר

   • יוסף הוא מידת הביטחון, אך ביקש 3 ימים מראש....
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ימי החנוכה ובפרט זאת חנוכה מועילים לזרע של קיימא וכן לפרנסה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימי החנוכה שמונה ימים הם, ואסור להתענות בהם כמו שמוזכר בגמרא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ימי חנוכה - מתנה טובה מאת בורא עולם, ויש לדעת כיצד לקבלה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ימים נוראים
   • מלכא, הרב אופיר

   • יש בזה כמה ספקות צדדים והבטים
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש ויכוח גדול בפוסקים אם לא לומר תחנון במנחה שלפני כן. מר"ן כתב בפרוש שימים שלא אומרים בהם תחנון - לא אומרים במנחה שלפנהם, אך כאן לא מתחילה ההארה לפני כן.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש כאן ספק משמעותי
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש להסתפק אם אפשר להדליק נר חנוכה על ידי קטן
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש ללמוד ענייני דיומא
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יש מצווה להדליק הנרות 8 ימים. ודנו הפוסקים למה הקב"ה עשה כך שדווקא 8 ימים היה הנס - ויש שרצו לומר ש8 הוא מעל הטבע.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש פה שאלה חשובה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • יש תופעה שנותנים לילד להדליק נרות חנוכה [לספרדים]
   • פרץ, הרב אלחנן

   • ישראל
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • כדי לקיים את נר לביתו צריך להדליק וזה הדרך אשר ילכו בו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • כוח השפעת הרצון.
   • נוישטט, הרבנית

   • כל איסורי שבת למדנו מהמשכן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל הקדוש מחברו - חרב מחברו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כל מעשה יכול להיות למלכו של עולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כלל שמביא הרמב"ן לגבי מעשה האבות שהם סימן שיקרה לעמ"י
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כמה עצות איך לעבור את הנסיונות בצורה נכונה.
   • הלל, הרב דוד

   • כמעט שליש מעם ישראל התייונו בתקופת היוונים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כשאינו יכול להניח פחות מי' טפחים.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • כשמקום השינה הוא לא מקום האכילה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • כתבו הפוסקים בעניין שאין מבטלים תורה בשביל ברית מילה (סעודת מצווה).
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא היינו יכולים לחיות בעולם שרואים ותלויים בנס
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • לא יצא בדיעבד.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • להדליק באולמות בברכה לדעתי לא יעשה כן בישראל
   • פרץ, הרב אלחנן

   • לומר לילד מילה טובה אחת עדיפה מאלף הערות וב"ה האור הקטן הזה יגרש את כל החושך
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • לימים נתגלה הפוך שצריך להדליק בביתו שלו
   • פרץ, הרב אלחנן

   • לכן בנחשון לא הזכיר תואר נשיא, כיון שהיה מלך כולם ידעו שהוא נשיא לכן לא הזכיר תואר נשיא.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה יעקב פצל את המקלות - למעט בנס
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • למעלה מכ' אמה. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • לפיד אולימפי
   • נויגרשל, הרב מרדכי

   • לשמוח עם הס.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מדוע מציינים את ניצחון היהודים על היוונים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מדליקין עליה בגו ביתיה. 2 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • מה דין בחור שהולך לבית לאכול וחוזר לישיבה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הדין בחתן שמתחתן בחנוכה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה הדין על אדם שמתארח אצל חמיו והגיע מוצאי שבת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • מה חשבו הנשיאים כשהביאו את הקרבן
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מה יקנה כאשר אין לו מספיק גם לנרות וגם לצרכי שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • מהדרין מן המהדרין 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.דינר, הרב מיכאל.)

   • מהו מעשה יהודית
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מהות נר חנוכה.
   • נוישטט, הרבנית

   • מובא במגילת תענית בימי החנוכה אסור להתענות ולהספיד.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מומר 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • מושגים כמו קלב"מ, אם לא נסביר אותם יפה לתלמיד, אנחנו הפושעים בכך שלא יגדל
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מזוית האחרת חנוכה הוא החג הכי ארוך וכן ההלל שאומרים בו מעולה יותר משאר החגים
   • טולנא, האדמור

   • מחלוקת בראשונים ביחס לסעודות בחנוכה אם רשות או חובה
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מי שמדליק בביתו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מלכות יוון הרשעה הצליחה לבלבל הרבה יהודים שהעבירו אותם על דתם.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מנהג החזון איש שכיבה את הנרות לאחר חצי שעה.
   • ידלר, הרב משה

   • מנין הנרות שיש להדליק ומה יעשה כשאין לו מספיק.
   • ידלר, הרב משה

   • מעביר על המצוות
   • מלכא, הרב אופיר

   • מעלת ימי חנוכה - ראש השנה לתורה שבעל פה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה ברבי מאפטה בצורר יהודים מומר, שחזר בתשובה בגלל עלילת דם
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • מעשה יהודית 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.וולך, הרב שלום מאיר.)

   • מעשי יוסף לאחיו כדי להגשים את חלומות השיבלים שמשתחווים לו
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מצוות חנוכה היא מצווה חביבה מאוד
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצות נר חנוכה והזמן שהנרות צריכות לדלוק.
   • ידלר, הרב משה

   • מקום הדלקת הנרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מקום ההדלקה במקום שיש יותר פרסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מקום ההדלקה וענין פרסומי ניסא.
   • ידלר, הרב משה

   • מקור השם חנוכה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • משך זמן ההדלקה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • מתיונים 2 שיעורים
   • (נויגרשל, הרב מרדכי.יפה, הרב דב.)

   • נאמר בתהלים "ה' צלך על יד ימינך", פירושו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נדבר על הפטנט הראשון היום
   • פרץ, הרב אלחנן

   • נוכחות בני הבית בעת ההדלקה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • ניסי החנוכה וקושית הבית יוסף על הלשון של זדים ביד עוסקי תורתך שאינו דבר והיפוכו ותירוצו
   • טולנא, האדמור

   • נס דרך הטבע: גוף האדם - אוכל ושותה מעכל - הכל זה נס. והרב מדבר על החיך, הוושת, העיכול, הלב והמוח.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נס של צדיקים אינו מוערך
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • נר שכבה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס, מח' ראשונים בביאור זה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • סוגי ההידור השונים בשמן ההדלקה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • סור מרע
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • סיגריה
   • מלכא, הרב אופיר

   • סיפור חיים מתוך בחירה.
   • נוישטט, הרבנית

   • סיפור על אבי ע"ה מה שאירע פעם בליל שישי פרשת וישב אחרי תיקון כרת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סעודה 3 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.מוצפי, הרב בן-ציון.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • סעודת מצווה יש לה שתי דברים (נפקא מינה לסעודה בתשעה הימים עד תשעה באב, תענית בכורות, יום שישי בחצות היום,)
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עולם הבא עלי
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • עיקר זמן הפרסומי ניסא.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • על המחיה פוטרת כל מאכל ולא לגבי דיעבד
   • פרץ, הרב אלחנן

   • על הניסים 11 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.ידלר, הרב משה.רפפורט, הרב יוסף.סופר, הרב יעקב חיים.יפה, הרב דב.מוצפי, הרב בן-ציון.וייל, הרב חזקיהו יוסף.גנס, הרב ישראל.יפה, הרב דב.דינר, הרב מיכאל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • על הצעירים הנושרים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • על פורקן
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עמלק
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • עשיית מלאכה 4 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.ליברמן, הרב יוסף.ליברמן, הרב יוסף.וויא, הרב משה.)

   • פירוש המילה זדים
   • טולנא, האדמור

   • פר' וישב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • פרוטה 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.)

   • פרסומי ניסא 6 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • פתח ביתו מבחוץ 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • פתח החצר 4 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.ווייס, הרב אשר.כולל נחלת רפאל בני ברק.ליברמן, הרב יוסף.)

   • צאת הכוכבים 4 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.מלכא, הרב אופיר.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • צרות יעקב כנגד 4 הגלויות שיש לעמ"י
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • צריך שיהיה מישהו מבני הבית איתו - מפני שיש מצווה גדולה של פרסומי ניסא. ויש מצווה שישמעו את ברכת הנרות.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • קדושה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קטן שהגדיל בימי החנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • קריאת זוהר מאירה את השמה יותר מכל סוגי הלימוד
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ר' חנינא סגן הכהנים מספר שהיה מדליק נר שדלק משנה לשנה, ואין בזה הזכרת נס כלשהוא
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • ראיית הנרות
   • רפפורט, הרב יוסף

   • רבינו בחיי כותב שכל הניסים מחולקים לשתי קבוצות - נס שהוא על דרך הטבע, ויש נס שהוא נגד הטבע.
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ריבוי סעודות בחנוכה, הם רשות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • רמקול דינו כטייפ ואין בו ממש ואי אפשר לקרוא לאולם בית הכנסת
   • פרץ, הרב אלחנן

   • שאלה על המדליק נר אחד בלילה הראשון כשיטת בית הלל האם נקרא מהדרין מן המהדרין על שם העתיד.
   • ידלר, הרב משה

   • שאריות שאר מצוות - סכך וציצית
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • שבע מצוות דרבנן +תרי"ג מצוות = מנין כת"ר.
   • ידלר, הרב משה

   • שבת ר"ח טבת שחלה בשבת.
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שור
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שימוש של קדושה בנר החנוכה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • שיעור השמן בנרות.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • שליח 4 שיעורים
   • (רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.בורגר, הרב יוחנן.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • שמן גזול.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • שנתיים שחלם פרעה את אותו החלום
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שקיעה 4 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.גנס, הרב ישראל.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.)

   • תושבי ירושלים דרשו לפתוח את השערים בפני האויב
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • תירוץ האליהו רבא שהמדובר על המתיונים
   • טולנא, האדמור

   • תפארתו של מחנך היא לדעת לרדת לשורשו של התלמיד
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • תקנת חכמים בהדלקות נרות חנוכה.
   • רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן

   • "ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך"
   • יפה, הרב דב

   • 3 השבועות של הקב"ה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • אבל אינו יכול להיות ש"ץ בתפילות שחרית ומוסף בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אבל אינו מתפלל שחרית אלא מנחה וערבית.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אבל מברך בביתו שהחיינו.
   • גנס, הרב ישראל

   • אבלות
   • גנס, הרב ישראל

   • אגרת תימן מהרמב"ם (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • אדם המדליק בחלון ביתו יכבה האור באותו חדר כדי שהנרות יראו בחוץ.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • אדם המתארח ואוכל במקום אחד וישן במקום אחר היכן ידליק?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • אדם הנמצא במקום אחר עם כל משפחתו צריך להדליק היכן שהוא.
   • יוסף, הרב דוד

   • אדם שאין לו בית האם חייב לקנות לעצמו בית כדי להדליק נ"ח?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • אדם שאין לו חלון לרשות הרבים, מדליק על שלחנו.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אדם שאינו נמצא בביתו בלילה או נוסע לשבת מח' האם צריך להדליק מפני החשד.
   • גנס, הרב ישראל

   • אדם שהדליק רק נר אחד, ואח"כ נזדמן לו עוד נרות אינו יכול לברך על נרות ההידור, אליה רבה, ושיטת הפר"ח שיכול לברך על ההידור.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אדם שיחזור לביתו מאוחר בלילה, עדיף שאשתו תדליק בזמן ולא שהוא ידליק מאוחר בלילה, הרב עובדיה.
   • יוסף, הרב דוד

   • אדם שיש לו שתי דירות, והוא בדירה אחת ואשתו בבית השני מדליק בשניהם.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אדם שלא היה בביתו בזמן ההדלקה ואשתו הדליקה וברכה שהחיינו, יש מחלוקת הב"ח והמג"א האם למחרת כשמדליק יכול לברך שהחיינו.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • אדם שצריך לעבור ניתוח בערב חנוכה ויכול לדחות אותו ע"י שיוציא כסף באופן פרטי האם חייב?
   • חותה, הרב בנימין

   • אוכל
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אומרים על הניסים בברכת המזון בברכת הארץ ובתפילה בברכת מודים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אופן נוסף - אוכלים מאכלים שהן זכר לקרבן תודה, וקרבן תודה
   • קול תודה - גברים

   • אורח אם אין מדליקים עליו בביתו צריך לברך.
   • גנס, הרב ישראל

   • אורח לא יברך על הדלקת הנרות, לבני ספרד.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • אחר הלל אומרים קדיש.
   • גנס, הרב ישראל

   • אי אפשר לברך ברכת הרואה על נרות שהודלקו קודם השקיעה.
   • גנס, הרב ישראל

   • איזה מלאכות נוהגות הנשים שלא לעשות בזמן הדלקת נרות חנוכה ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • איך הגיבה שבעלת הבית כשהאורח שיבח את הדגים שבישלה ?
   • יפה, הרב דב

   • איך מתיישבים דברי חז"ל שלמעלה מכ' אמה לא שלטא ביה עינא עם המציאות של זמננו ?
   • ווייס, הרב אשר

   • אילו היינו יודעים כמה גדול האושר שלנו שאנו נמצאים בבית השם, היינו רוקדים כל היום משמחה
   • יפה, הרב דב

   • אין אומרים קדיש שאחר קריאת התורה רק אחר הקריאה בס"ת השני.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אין יוצאים ידי חובת הדלקת נרות חנוכה ע"י נורת ליבון (חשמלית).
   • גנס, הרב ישראל

   • אין להוסיף מים לשמן בנרות חנוכה בערב שבת מפני שיגרום לכיבוי, שו"ע.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אין ללכת לבית הקברות בחנוכה אלא קודם חנוכה, ואם חל יום השבעה או השלשים מותר, כף החיים.
   • גנס, הרב ישראל

   • אין מדליקים קודם השקיעה ואם יודע שיהיה טרוד י"א שיכול להדליק מפלג המנחה, ומברך, שו"ע.
   • ווייס, הרב אשר

   • אין מספידים לחכם אלא בפניו.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • איסורים 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • אישה הנמצאת בעבודה בזמן שבעלה מדליק את הנרות אם יכולה שלא תעשה מלאכה ואם אינה יכולה להפסיק יכולה להמשיך במלאכתה.
   • חותה, הרב בנימין

   • אישה שהדליקה נר שבת יכולה לעשות שליח להדליק נרות חנוכה ויברך להדליק והיא תברך שאר הברכות.
   • גנס, הרב ישראל

   • אכילה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אכסנאי המשתתף אצל בעל הבית, אינו צריך להשתתף בחצי מההוצאות אלא סגי בפרוטה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אלהה דמאיר ענני
   • רפפורט, הרב יוסף

   • אם אבל מתפלל בערב חנוכה מדליק אדם אחר את הנרות חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אין מזוזה בפתח מניחו בימין. 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • אם אמר חצי הלל כמו בר"ח אם הסיח דעתו צריך לחזור ולברך.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם אשתו מדליקה בביתו ומברכת הברכות אינו מברך ברכת הרואה, רעק"א.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • אם האבא יאחר מאד בלילה יבקש האב מבנו להדליק.
   • ווייס, הרב אשר

   • אם האישה חוזרת אחרי זמן ההדלקה האם יכול להמתין לה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם הדליק במקום שרוח מצויה וכבתה צריך לחזור ולהדליקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם הדליקו בפתח בצד ימין הבא אח"כ ידליק בצד שמאל.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם הזכיר על הניסים בברכת מעין ג' אינו הפסק.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם התערב השמן בשמן חול אין להוסיף עליו שישים כדי לבטלו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם התפלל מנחה של ערב חנוכה אחר הדלקת נר חנוכה כגון שהדליק בפלג נחלקו הפוסקים אם יאמר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם טעו וקראו בחנוכה נשיא שאינו באותו יום אינם חוזרים.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם יש לו ביום ג' ב' נרות ידליק רק נר אחד, משנ"ב תרע"א.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אם כבה אחד מהנרות אין להדליקו מנר אחר. 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • אם כבו הנרות אינו צריך שוב להדליקם. 2 שיעורים
   • (אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • אם לא בירך שהחיינו בלילה הראשון יכול לברך גם בשאר הימים בשעת הדלקת הנרות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם לא הדליק אחר צאה"כ מדליק כל הלילה ובברכה ודווקא עם בני הבית ערים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם לא הדליק לילה אחד מדליק בשאר הימים כמו כולם.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם לא הניחו בטפח הסמוך לפתח אינו מעכב בדיעבד.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם מדליק בשמן לא ידליק גם בנרות.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • אם נזכר קודם שסיים הברכה אומר שם על הניסים וממשיך מהיכן שאוחז.
   • גנס, הרב ישראל

   • אם נשאר שמן מהנרות ביום השמיני, כתב ר' האי גאון שצריך לשורפם כיון שאסורים בהנאה, וכך פסק השו"ע.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • אם נתן יותר שמן מהשיעור יכול לכבות ולהשתמש בזה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה חַלּוֹת מַצּוֹת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן וְסֹלֶת מֻרְבֶּכֶת חַלֹּת בְּלוּלֹת בַּשָּׁמֶן:
   • קול תודה - גברים

   • אם רוצה להחמיר להדליק גם במקום שיש שם יהודים יכול להדליק ויכוון שאינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אם שכח יעלה ויבא בברכהמ"ז אינו חוזר, ובברכת מעין ג' אין מזכירים כלל.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • אמונת חכמים
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • אנשי כנסת הגדולה
   • יפה, הרב דב

   • אסור בהנאה
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור להדליק נרות חנוכה מאיסורים וכן אסור לבטלם כדי להדליק בהם.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • אסור להניח השמן הנותר לשנה הבאה.
   • גנס, הרב ישראל

   • אסור לחמם סופגניה בשבת מכיון ששמים בתוכו מים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אצל הגויים אין כלל, אצל עם ישראל אין פרט
   • יפה, הרב דב

   • ארץ ישראל
   • גנס, הרב ישראל

   • אשה שלא נמצאת בבית בזמן הדלקת נרות חנוכה האם תמנע ממלאכה בזמן ההדלקה?
   • חותה, הרב בנימין

   • אשתו מדליקה עליו בביתו והוא אינו רוצה לצאת ע"י, נחלקו הפוסקים האם יכול שלא לצאת בהדלקה.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • ב' פיות 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • באיזה אופן מדליקים את השמש של נרות החנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • בבית הכנסת המנהג להדליקו במקום גבוה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בבית הכנסת מניחים בצד דרום ומסדרם ממזרח למערב.
   • גנס, הרב ישראל

   • בבית כנסת מדליקים ומברכים.
   • גנס, הרב ישראל

   • בברכה מעין ג' אינו מזכיר חנוכה ופורים.
   • גנס, הרב ישראל

   • בזמן הזה שמדליקים בפנים אין מדליקים מפני החשד.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בזמנינו אישה אינה צריכה להדליק מכיון שהן טפילות לאנשים, ויכולה להדליק ולברך אם רוצה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • בחור האוכל בישיבה ויושן בביתו ידליק בביתו, ובמקום שיש ביטול תורה כשידליק בביתו ידליק בישיבה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בחור הנמצא בישיבה ויושן בביתו, צריך להדליק בביתו, ואם רוצה להדליק בישיבה בדיעבד מועיל.
   • ידלר, הרב משה

   • בחור שמדליק נ"ח בביהמ"ד בישיבה האם צריך להדליק גם בחדרו כשהכל בניין אחד?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • בחורי ישיבה שאינם יכולים להדליק כולם טפח הסמוך לפתח אפשר להדליק גם אח"כ כי זה המשך מהנרות הראשונים.
   • ידלר, הרב משה

   • בחורים האוכלים בחדר האוכל וישנים בפנימיה היכן ידליקו נר חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • בחנוכה אומרים "בימי מתתיהו בן יוחנן" (אביו מוזכר), בפורים אומרים "בימי מרדכי ואסתר" (לא מוזכר שמות ההורים)
   • יפה, הרב דב

   • בחנוכה צריך להתחזק בעניין שויתי השם לנגדי תמיד
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המלבי"ם עה"פ: רם על כל גוים השם על השמים כבודו
   • יפה, הרב דב

   • ביאור תפילת על הניסים 3 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • ביהכנ"ס
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • ביטול 3 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • בימי מתתיהו בן יוחנן - מדוע מוזכר אביו מה שלא מזוכר אצל מרדכי ואסתר ? 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • בישול עכו"ם
   • וויא, הרב משה

   • בית הכנסת שלומדים בו ואין מתפללים בו האם מדליקים בו נר חנוכה?
   • כולל נחלת רפאל בני ברק

   • בית העלמין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בית חנוכיה 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • בית כנסת שיש כמה מנינים מדליקים רק פעם אחת עם ברכה, ודעת הגרנ"ק שכל מנין יכולים להדליק ולברך.
   • גנס, הרב ישראל

   • בית מדרש או כולל שלומדים קודם ערבית, זמן ההדלקה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בית שאין בו דע"ד האם חייב בנר חנוכה ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • בכ"ה בכסלו מתחילים ח' ימי חנוכה, שו"ע סי' תר"ע א'.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • בליל ראשון מברך ג' ברכות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • במוצאי שבת אין מבדילים על נר חנוכה, ויכול להדליק נר חנוכה בנר שהבדיל עליו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • במנורה שיש ח' פיות מותר להדליק ב' בני אדם מפני שניכר שזה של ב' בני אדם.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • במקום שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק הוא פחות מחצי שעה יכול להשים שמן כפי הזמן הזה.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • בן ספרד להדליק בעצמו
   • יוסף, הרב דוד

   • בני אשכנז 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • בני ספרד מדליקים בביהכנ"ס כשפני המדליק לדרום ומדליק ממזרח למערב.
   • חותה, הרב בנימין

   • בנים תלמידי חכמים
   • דינר, הרב מיכאל

   • בנין דירות שכולם יש להם פתח לחדר מדרגות דעת הרב אלישיב שצריך להדליק בפתח הבנין.
   • גנס, הרב ישראל

   • בסיס לדבר האסור
   • רפפורט, הרב יוסף

   • בעלי חנויות
   • גנס, הרב ישראל

   • בערב שבת חנוכה האם האם יש להקפיד להתפלל מנחה לפני ההדלקה?
   • יוסף, הרב דוד

   • בערב שבת מדליקים נר חנוכה ואח"כ נר שבת. 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • בערב שבת שמדליקים קודם הזמן יכול לברך ברכת הרואה קודם צאת הכוכבים.
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • ברכה על ההידור 2 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • ברכות ההדלקה
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • ברכת הסופגניות
   • מלכא, הרב אופיר

   • ברכת הרואה.
   • גנס, הרב ישראל

   • בשבת חנוכה אמר על הניסים ושכח רצה חוזר ומברך ואומר רצה ואינו אומר על הניסים.
   • גנס, הרב ישראל

   • בשטיבלאך מדליקים פעם אחת ולא כל מנין.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • בשעת הסכנה מדליק בביתו, אין צריך שיהיה דלוק כל זמן שבני הבית ערים.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • ג' טפחים 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • גדולי החסידות הרבו לדבר בגדולת יום האחרון של חנוכה
   • יפה, הרב דב

   • גזירות
   • יפה, הרב דב

   • גזירת היונים לכתוב על קרן השור אין לנו חלק.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • גזרות יוון נבעו מקנאה במעלתם של ישראל
   • יפה, הרב דב

   • גלויות
   • נוישטט, הרבנית

   • גלות ישמעאל
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • גר יכול לברך שעשה ניבים לאבותינו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ד' סוגי פת הבאה בכיסנין.
   • וויא, הרב משה

   • דברי אגדה: פרשת מקץ.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • דברי הב"ח על ההתרשלות בעבודה - האדם קובע בעצמו כמה סיעתא דשמיא יקבל
   • יפה, הרב דב

   • דברי הגר"ח מבריסק עה"פ: ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם
   • יפה, הרב דב

   • דברי החתם סופר על לימוד תורה בחנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי המהר"ל בביאור דברי הירושלמי: אפילו כל העולם כולו אינו שווה אפילו לדבר אחד מהתורה
   • יפה, הרב דב

   • דברי המהר"ל על הכינוי לתורה "בתו של הקב"ה:
   • יפה, הרב דב

   • דברי הצל"ח על נס פח השמן
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרב חרלפ על הקומוניזים וכו'
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ם באיגרת תימן 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • דברי הרמב"ם: וכעניין זה, שואלין הצדיקים והנביאים בתפילתם מאת ה' - לעזרם על האמת. כמו שאמר דוד (תהלים פו, יא): 'הוריני ה' דרכיך [אהלך באמיתך, יחד לבבי ליראה שמך]' ־ כלומר, אל ימנעוני חטאי דרך האמת, שממנה אדע דרכן וייחוד שמ
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמח"ל בספר דרך השם פרק שביעי - בעניין חנוכה ופורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר אור החיים על קיום כל התורה ולא רק חלקה
   • יפה, הרב דב

   • דברי ראש הממשלה הראשון על הסיבה שנתן דיחוי לבני הישיבות
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי דוד מן על ביטול התורה בימי החנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי יעקב עמדין בהקדמת סידורו - נס קיום עם ישראל
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי צדוק הכהן על נס חנוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברים מהקדמת פירוש תפארת ציון על המדרש
   • יפה, הרב דב

   • דומיא דמנורה
   • ליברמן, הרב יוסף

   • דיני הדלקה
   • פרץ, הרב אלחנן

   • דירה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דן דין אמת לאמיתה
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • דעת הרמב"ם: ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו
   • יפה, הרב דב

   • דקדוקים בברכות חנוכה. 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • דרך השם חלק רביעי פרק ז - עניין השבת (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • האיסור רק עם לשו את הבצק עם חלב.
   • וויא, הרב משה

   • האם אדם שגר בבית גזול פטור מהדלקת נר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם אמירת הנרות הללו אחרי הדלקת הנר הראשון נחשבת להפסק?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם אפשר להדליק את החנוכיה על הסורגים הבולטים בחלון?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם אפשר להדליק ללא האבא כשהוא מאחר לביתו.
   • ווייס, הרב אשר

   • האם אפשר להדליק נר חנוכה ולאחר מכן להוסיף לו שיעור שמן מספיק ?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם אפשר לתת לקטן שלא הגיע לחינוך להדליק את נרות ההידור?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם בבית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות אפשר לברך?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם בזמן הזה שמדליקים בחלון או בפנים יש מקום לדין חשד בנר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם בזמננו חייבים להדליק נר חנוכה עד מאוחר בלילה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם בזמננו מדליקים נר חנוכה בפתח החצר או חדר המדרגות?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם בזמננו שאנשים מסתובבים ברחוב מאוחר צריכים לשים בנר חנוכה יותר שמן?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם בחורים בני ספרד הנמצאים בפנימיה יוצאים בהדלקת נ"ח של אביהם?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם בימינו השיעור של תכלה רגל מן השוק השתנה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם במדליק בחלון יש דין 'טפח הסמוך לפתח'?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם במקום שיש בו אנשים ברחוב עד זמן מאוחר צריכים להדליק נר חנוכה עד מאוחר?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם בנוסח הנרות הללו יש שלושים ושש מילים?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם דין חשד במי שיש לו שני פתחים נוהג גם בזה"ז?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם המצווה להניח נ"ח על פתח ביתו מבחוץ היא לעיכובא?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם השמן או הנרות של חנוכה צריכים להיות בבעלותו של המדליק?
   • בורגר, הרב יוחנן

   • האם חיוב הדלקת נר חנוכה הוא על כל איש ואיש או חיוב על הבית?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם יום לפני או אחרי חנוכה מותר בהספד ותענית?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש הידור למלאות את כוס השמן עד הסוף בנרות חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש להדר להדליק נר חנוכה גם בפתח ביתו מבחוץ וגם בתוך הבית?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם יש מצווה להסתכל על הנרות הדולקות בחלונות הבתים כשהולך ברחוב?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם יש מצווה של שואלין ודורשין ל' יום לפני החג בחנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש מצוות שמחה בימי החנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש עניין לאכול מאכלי חלב.
   • ידלר, הרב משה

   • האם יש עניין להרבות בשמן בנר חנוכה שידלק יותר זמן ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם יש עניין לתת את הפתילה בנר חנוכה ואחר כך את השמן ?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם כל אחד צריך שמש או שמספיק שמש אחד לכמה אנשים.
   • ידלר, הרב משה

   • האם כשמדליק בחלון יש עניין להניח בטפח הסמוך?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם כשמשתתף בפרוטה בנ"ח צריך להשתתף כל יום מחדש או פעם אחת לכל הלילות?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם לגבי קריאת פרשת זכור לנשים נאמר קבלו עליהם חובה?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם מברכים על דין הידור?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם מוסיפים נרות כמנין בני הבית, וגדרי מיהו בני הבית.
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מותר להדליק נר חנוכה בחמאה שהתבשלה בקדירה של בשר?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם מותר להשתמש בג'לטין ? האם מותר לאכלו עם חלב?
   • פרץ, הרב אלחנן

   • האם מותר לחמם סופגניה בשבת ? האם מברכים על סופגניה בתוך הסעודה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • האם מותר ללמוד תורה כשהגיע זמן הדלקת נ"ח ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם מותר לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקים.
   • ידלר, הרב משה

   • האם מי שאוכל יותר משני סופגניות צריך לברך המוציא וברכת המזון?
   • מלכא, הרב אופיר

   • האם מי שאינו מדליק ואינו רואה נר חנוכה מברך ברכת הרואה ושהחיינו?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם מי שהדליק נר חנוכה ואחז אותה לזמן קצר בלבד והניחה לאחר מכן יצא ידי חובתו?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם מי שמדליק נר חנוכה בפלג המנחה יכול לברך ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • האם מספיק לתת בנר חנוכה בזמננו שמן לחצי שעה בלבד?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • האם מצוות נר חנוכה מוטלת על הבית או על כאו"א ?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם ניתן להקדים את הדלקת נ"ח לפני השקיעה או צה"כ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם עדיף להדליק בחלון למעלה מכ' אמה מאשר להדליק בפתח הבית?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם עדיף להדליק נר חנוכה בחלון למעלה מי' טפחים מאשר להדליק בתוך הבית ליד הפתח?
   • ווייס, הרב אשר

   • האם צריך להדליק בשמן הראוי למנורה ?
   • אפרתי, הרב יוסף

   • האם צריך להתפלל בערב שבת חנוכה להתפלל מנחה מוקדמת?
   • חותה, הרב בנימין

   • האם צריכים להזהר להעמיד הנרות בשורה אחת ישרה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • האם ראוי להקפיד להדליק בשקיעה ממש או קצת לאחר מכן?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • האם שמן שנשאר בנרות חנוכה אחרי חצי שעה מותר ליהנות ממנו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הבטחת הקב"ה: ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם 2 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • הברכות בשאר הימים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הגרים בבנין משותף, מקום ההדלקה, לשיטת החזו"א אי אפשר להדליק בכניסה לבנין,
   • יוסף, הרב דוד

   • הדליק בביהכנ"ס ובירך האם יברך ברכת שעשה ניסים ושהחיינו בביתו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הדליק חנוכיה במקום ראוי והעבירה למקום אחר ראוי אף הוא האם יצא ידי חובתו ?
   • חותה, הרב בנימין

   • הדליק נר ולפני שהמשיך לנר הבא נכבה הנר הקודם האם חוזר להדליק או גומר כל הנרות ואח"כ חוזר לנר שנכבה.
   • ידלר, הרב משה

   • הדליק פחות נרות ממה שצריך לאותו ולא בירך ואח"כ הביאו לו עוד נר האם יברך.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הדלקה בבוקר
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • הדלקה בבית הכנסת 5 שיעורים
   • (דינר, הרב מיכאל.ווייס, הרב אשר.אפרתי, הרב יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.דינר, הרב מיכאל.)

   • הדלקה במטוס
   • ידלר, הרב משה

   • הדלקה במקום שיש רוח
   • אפרתי, הרב יוסף

   • הדלקה בתוך הבית 3 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • הדלקה עושה מצוה לכן צריך להדליקה במקום שמניחה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הדלקה עושה מצווה, ואם כבתה אינו זקוק לה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • הדלקת נרות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדר בקומה גבוהה וממולו יש בנין פחות מכ' אמה יכול להדליק בחלון.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ההבדל בין חכמת יון לחכמת התורה
   • יפה, הרב דב

   • ההופכי הצור, אגם מים
   • יפה, הרב דב

   • הודאה על שזכינו להיות בני תורה
   • יפה, הרב דב

   • הזמן להדלקת נרות חנוכה בערב שבת הוא מפלג המנחה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • החנוכיה – מנורה. לכן מדליקים בבית, שהוא המשך של המקדש.
   • קול תודה - גברים

   • הטעם שחנוכה היא שמונה ימים.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים בחוץ.
   • גנס, הרב ישראל

   • הטעם שמדליקים על פתח הבית.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הידור 7 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אבא-שאול, הרב יהושע.דינר, הרב מיכאל.זילברשטיין, הרב אריה.פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.אבידר, הרב אברהם (אלון).זילברשטיין, הרב אריה.)

   • היכן הדליק החזו"א בעצמו נר חנוכה?
   • כולל נחלת רפאל בני ברק

   • היכן ידליק בזמננו מי שגר למעלה מכ' אמה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • היכן מדליקים נר חנוכה בישיבות בחדר האוכל או בפנימיה ?
   • ווייס, הרב אשר

   • היכן מניחים את המנורה של נר חנוכה בבית הכנסת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • היכן מקום ההדלקה.
   • ידלר, הרב משה

   • היכר 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • הכרזה
   • גנס, הרב ישראל

   • הלל שלם החנוכה-מדוע
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • המדליק בחלון הבית ובבית הכנסת ג"כ ידליק כל יום בנר הנוסף ויפנה לימין.
   • גנס, הרב ישראל

   • המדליק בשמן ועל הפתילה יש שעווה נקרא שמדליק בשמן ולא בשעווה, והמחמיר ידליק קודם הפתילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • המלאכות שנהגו להימנע מהם.
   • וויא, הרב משה

   • המניחו בחלל הפתח יניחו בחצי השמאלי של הפתח.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • המתארח בבית מלון היכן ידליק נר חנוכה בחדר שישן או בחדר האוכל?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • הנהגת המהר"ם א"ש
   • יפה, הרב דב

   • הנוהגים להדליק נר חנוכה בחוץ בתוך תיבת זכוכית ובזמן ההדלקה הרוח יכולה לכבות את הנר יש לחוש שאינם יוצאים ידי"ח.
   • גנס, הרב ישראל

   • הנוהגים להוסיף כל יום נר צריך שכל הנרות יהיו דומים.
   • גנס, הרב ישראל

   • הנוסע לשבת מדליק במקום שאוכל, ואם אוכל באולם שמחות ידליק במקום שיושן.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הניח את המנורה של חנוכה על הקרקע והשלהבת למעלה מג' ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • הסבר הרמב"ם, מדוע הגוים נלחמים נגד היהודים
   • יפה, הרב דב

   • הסעודות בפורים מצווה רשות או חובה?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הפסיק בין הברכה להדלקה באמירת הנרות הללו, האם הוי הפסק.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הפרשת חלה
   • וויא, הרב משה

   • הקונה חנוכיה חדשה ושמח בה ומוציא בני ביתו אינו מברך הטוב והמטיב אלא שהחיינו.
   • גנס, הרב ישראל

   • הרגיל בנר 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • הרחמן
   • גנס, הרב ישראל

   • השכמת הבוקר
   • יפה, הרב דב

   • השתתפות בפרוטה
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • התרחקות מתרבות הגוף של יון
   • יפה, הרב דב

   • וטוב שיניח הנרות בתוך חלל הפתח ויצא כל השיטות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • וישב
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול
   • יפה, הרב דב

   • זהירות בהדלקת נר חנוכה, וכן עני המתפרנס מן הצדקה חייב בנר חנוכה, סי' תרע"א.
   • גנס, הרב ישראל

   • זהירות שלא נקיים בעצמנו "להשכיחם תורתך"
   • יפה, הרב דב

   • זמן הדלקת נר חנוכה לכתחילה, ועד מתי יכול להדליק לכתחילה ובדיעבד.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • זמן הדלקת נר חנוכה, לפי כל השיטות, תרע"ב סעי' א'.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • זמן ההדלקה במוצאי שבת.
   • גנס, הרב ישראל

   • זמן ההדלקה, ומה קודם ערבית או הדלקת הנרות.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • זקן וחולה
   • גנס, הרב ישראל

   • חדר מדרגות
   • כולל נחלת רפאל בני ברק

   • חולה
   • אבידר, הרב אברהם (אלון)

   • חזון איש
   • יפה, הרב דב

   • חיזוק בתורה כנגד "להשכיחם תורתך"
   • יפה, הרב דב

   • חינוך הבנים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • חכמת התורה
   • יפה, הרב דב

   • חכמת יון לא מביאה לידי ענווה ולא לשאר מידות
   • יפה, הרב דב

   • חלון 6 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.אוסטרן, הרב אלקנה.גנס, הרב ישראל.אייזנטל, הרב אוריאל.אבא-שאול, הרב יהושע.גנס, הרב ישראל.)

   • חנוכה המשך של המנורה של המקדש.
   • קול תודה - גברים

   • חנוכיה 2 שיעורים
   • (אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.גנס, הרב ישראל.)

   • חנוכיית ברזל עדיפה על חנוכיית זכוכית.
   • חותה, הרב בנימין

   • חצי השעה הראשונה של ההדלקה הוא זמן מסוגל.
   • ידלר, הרב משה

   • חצר בזמננו
   • ווייס, הרב אשר

   • חרס
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חרש שוטה וקטן שהדליקו אינו כלום אע"פ שהניחה גדול.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • חשיבות מצות חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • חתן 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.רובין, הרב יצחק מרדכי הכהן.)

   • טבל
   • גנס, הרב ישראל

   • טוב שהאישה תכין את הנרות חנוכה.
   • חותה, הרב בנימין

   • טמאו את השמנים הרגש
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • טפח הסמוך לפתח
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • י"א בזמן הזה אין מקום לחשש ואינו צריך להדליק בפתח.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יברך הברכות קודם שידליק משום עובר לעשייתן.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יין הבדלה
   • גנס, הרב ישראל

   • ילד נשוי המתארח אצל הוריו נקרא אכסנאי ואינו יוצא מבעל הבית.
   • גנס, הרב ישראל

   • ימי אהבה וימי שנאה
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • ימין 4 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.דינר, הרב יהודה אריה.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • יעלה ויבא
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • ירושלמי שנושא אשה בחנוכה והולך לגור בעיר אחרת היכן ידליק?
   • דינר, הרב מיכאל

   • יש להניח הנרות בצורה ישרה ולא בעיגול.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • יש מי שאומר שאם אין מנין בהדלקה אינו יכול לברך, וטוב להמתין לעשרה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ישיבה שהפנימייה בבניין אחד וחדר האוכל במקום אחר היכן ידליקו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • ישיבת קול יעקב 3 שיעורים
   • (יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.יפה, הרב דב.)

   • כבה 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.זילברשטיין, הרב אריה.)

   • כבה קודם זמנה אינו זקוק לה וגם אם כבה בערב שבת קודם השקיעה.
   • גנס, הרב ישראל

   • כבתה אין זקוק לה
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • כולם חייבים בהדלקת נר חנוכה.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • כיבה בידיים בשוגג או במזיד נרות חנוכה האם חייב להדליק שוב מצד הדין?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • כיצד הוא סדר ההדלקה ומהיכן מתחילים להדליק? 2 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • כיצד מודדים את גובה י' טפחים לפי הנר או לפי השלהבת?
   • חותה, הרב בנימין

   • כיצד נוהגים לגבי תפילת ערבית האם יתפלל קודם ההדלקה או לאחר ההדלקה?
   • חותה, הרב בנימין

   • כל המוסיף שמן מוסיפים לו, מאירי מס' שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • כל ח' ימי חנוכה אומר על הניסים בתפילה ובברכת המזון, תרפ"ב א'.
   • גנס, הרב ישראל

   • כלי שאינו יכול לעמוד מאיליו אינו ראוי לנר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • כמה חייבים לטרוח עבור הדלקת נר חנוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • כמה נרות צריך להדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • כמה צריך להרחיק בין נר לנר?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • כשהאישה אינה בבית האם מותר לה לעבוד.
   • ידלר, הרב משה

   • כשיוצא מביהכנ"ס אסור לרוץ ולדבר מצווה מותר לרוץ.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • כשמדליק נר חנוכה בשעה מאוחרת האם צריך להעיר את בני ביתו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • כשמניחו בצד הפתח אין צריך צמוד לפתח אלא סמוך לטפח הסמוך למשקוף.
   • גנס, הרב ישראל

   • כשרות אוכל
   • אנחנו וצאצאינו

   • לא הדליק קודם השקיעה, ויש לפני ב' מצוות תפילה ונר חנוכה, מה קודם.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • לא מאסתים ולא געלתים-הקדוש ברוך הוא עימנו בגלות
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • להעבירם מחוקי רצוניך
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • לילה שני
   • גנס, הרב ישראל

   • לכם בנר חנוכה 2 שיעורים
   • (דינר, הרב מיכאל.בורגר, הרב יוחנן.)

   • למה אין בתקנת נ"ח משום בל תוסיף?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למה חוגגים את חג החנוכה ?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למה נהגו העניים לחזר על הפתחים בימי חנוכה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למה רק הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה?
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • למעלה מי'
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • לפי ההלכה שכבתה אין זקוק לה האם יש עניין לחזור ולהדליק?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • לשיטת המדליקים בשקיעה צריך להשים שמן שידלק עד צאת הכוכבים.
   • גנס, הרב ישראל

   • מאמר שנון מראש ישיבת חברון על :אין לו לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
   • יפה, הרב דב

   • מברכים על הלל של חנוכה שלא כהלל ראש חודש שיש סוברים שאין מברכים.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • מדוע אנשים ברחוב עצבניים ?
   • יפה, הרב דב

   • מדוע בשעת הדלקת נרות חנוכה אסור בעשיית מלאכה.
   • ידלר, הרב משה

   • מדוע הנשים והבנות שאינן נשואות אינן מדליקות נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מדוע יהודי שלא חטא, אומר אשמנו ובגדנו ?
   • יפה, הרב דב

   • מדוע לא כולם זוכים לבנים תלמידי חכמים הרי כולם מדליקים נר חנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדוע לא מצינו ברכת הרואה אלא בנר חנוכה ולא בסוכה ולולב?
   • ווייס, הרב אשר

   • מדוע מברכים על הדלקת נר חנוכה בביהכנ"ס הרי אין מברכין על המנהג?
   • ווייס, הרב אשר

   • מדוע מדליקים ומברכים על נר חנוכה בביהכנ"ס ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מדוע מי שרגיל בנר חנוכה וזהיר בו זוכה לבנים תלמידי חכמים?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מדוע נהגו לחזר על הפתחים.
   • גנס, הרב ישראל

   • מדוע נס חנוכה אינו מוזכר במשניות ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מדוע שמן שנשאר אחרי חנוכה אסור בשימוש וסכך אחרי סוכות מותר?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מדליקים נר חנוכה מנר חנוכה אבל לא ע"י נר אמצעי, ונהגו להחמיר שלא להדליק אפי' מנר לנר.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מדלקים רק בבית כנסת שמתפללים ערבית ושחרית ולא בבית המדרש שלא מתפללים בו.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מה דינו של מי שהדליק באחד מימי החנוכה נר אחד יותר על החשבון?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה דינם של אנשים היוצאים מביתם ומתארחים במהלך ימי החנוכה ?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה הדין אם אין לו כסף לנר חנוכה ולנר שבת האם צריך למכור כסותו.
   • גנס, הרב ישראל

   • מה הדין אם יש לו פחות נרות ממה שצריך לאותו יום, כמה ידליק.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • מה הדין במוצ"ש האם קודם מבדיל או קודם מדליק.
   • ידלר, הרב משה

   • מה ההתפעלות מנס החנוכה?
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מה הכוחות של האדם ? - חיזוק המניע
   • יפה, הרב דב

   • מה הפירוש פתח ביתו מבחוץ הנאמר לגבי הדלקת נר חנוכה ?
   • ווייס, הרב אשר

   • מה יעשה מי שדירתו גבוהה מכ' אמה לגבי הדלקת נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה מברכים על סופגניות? האם יש באכילת הרבה סופגניות משום קביעות סעודה? מה הדין באכילתן באמצע סעודה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מה מותר לאכול לפני זמן הדלקת נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מה נקרא מלאכה לעניין איסור מלאכה.
   • ידלר, הרב משה

   • מה עושים עם הפתילות לאחר חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מהדרין 2 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.ווייס, הרב אשר.)

   • מהו גדר חיוב נשים בנר חנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מהו הזמן הראוי להדלקת נר חנוכה ?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו הטעם והמקור להדליק נר חנוכה בבית הכנסת?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהו הטעם שמדליקים נרות חנוכה בביהכנ"ס?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו הנר הראשון שמדליקין בביהכנ"ס וכיצד ממשיכין להדליק אחריו?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו השיעור עד שתכלה רגל מן השוק.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • מהו זמן הדלקת נר חנוכה ?
   • אברז'ל, הרב נפתלי

   • מהו טעמו של החזו"א שאין מדליקים בפתח החצר או בחדר המדרגות?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מהו מקום ההדלקה הראוי לכתחילה בנר חנוכה?
   • וובר, הרב צבי

   • מהו מקור המנהג לאכול סופגניות בחנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מהו מקור המנהג להדליק נר חנוכה בתוך הבתים גם בזמננו?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהו סדר ואופן ההדלקה בבית הכנסת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מהו שיעור הזמן של תכלה רגל מן השוק בנר חנוכה ?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהי ברכתן של הסופגניות והאם ראוי לאכלן בתוך הסעודה? 2 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.אוסטרן, הרב אלקנה.)

   • מהי ההגדרה של דין הידור שמצאנו בנר חנוכה שלא מצאנו כמותה בשום מקום?
   • ווייס, הרב אשר

   • מהי ההלכה למעשה בעניין הדלקת נר חנוכה במקום אכילה או במקום שינה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מהי מעלתו של שמן הזית להדלקת נר החנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מהם החומרות וההקפדות שראוי ליזהר בהם בהדלקת נר חנוכה?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מהם שיטות הפוסקים בעניין זמן הדלקת נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מוסיף
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מוצ"ש חנוכה 2 שיעורים
   • (אייזנטל, הרב אוריאל.ידלר, הרב משה.)

   • מוצש חנוכה
   • ידלר, הרב משה

   • מותר להדליק באותו בית חנוכיה שני אנשים.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להדליק בפמוטות שמובדלים אחד מהשני הרבה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר להדליק נר הידור מנר הידור.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר להכריז קודם שמונ"ע לומר על הניסים ואינו הפסק.
   • גנס, הרב ישראל

   • מותר להשתמש לאור הנר לצורך מצוה אחר שיעור ההדלקה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מותר לשחק סביבון בשבת.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • מחלוקת האם מותר לתת לילדים (בני ספרד) להדליק את נרות ההידור.?
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מחלוקת הפוסקים אם מותר לומר הלל בבית האבל.
   • גנס, הרב ישראל

   • מחלוקת הפוסקים האם צריך לאחר הדלקת נרות שבת כדי לאחר הדלקת נרות חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מטה האלוקים
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • מטרת היונים להשכיחם תורתך
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • מי שאין באפשרותו להדליק נרות כגון במטוס יכול להדליק מנורה המחוברת למצבר או בטרייה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שאין לו כסף לקנות נר חנוכה האם חייב להשכיר עצמו לפועל או לחזר על הפתחים?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שאין לו שמן לחצי שעה האם ידליק נר חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שאינו יכול להדליק נ"ח בזמן האם ידליק בפלג המנחה או ע"י שליח או בעצמו מאוחר?
   • ינאי, הרב יאיר יששכר

   • מי שאינו יכול להדליק נר חנוכה בזמן מה עדיף שיעשה ?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שאשתו חוזרת מאוחר לאחר זמן ההדלקה האם יחכה לה להדלקת נרות חנוכה ?
   • ינאי, הרב יאיר יששכר

   • מי שגר ביחידת דיור באופן שאף שאין לו שום פתח שמישהו יוכל לראות היכן ידליק?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שגר בקומה שנייה והחלון שלו הוא עורפי עם מעט פרסומי ניסא היכן ידליק?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שגר למעלה מכ' אמה היכן ידליק? 2 שיעורים
   • (דינר, הרב מיכאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • מי שהגיע רבע שעה לאחר זמן ההדלקה כמה שמן ישים ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק בביהכנ"ס נרות חנוכה האם יחזור לברך בבית שעשה ניסים ושהחיינו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק ביום השמיני ונזכר שלא בירך לפני שסיים את ההדלקה?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שהדליק בלילה שני נר אחד ובירך ואח"כ רוצה להדליק עוד נר אינו מברך על זה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שהדליק כשאשתו איננה בבית וכיון שלא להוציאה האם כשחוזרת הביתה יכולה להדליק בברכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שהדליק נר חנוכה לפני השקיעה האם יכול לברך?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שהדליק קודם בביתו ולאחר מכן בביהכנ"ס האם יברך שם שהחיינו?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שחוזר מאוחר לביתו ועדיין יש אנשים ברחוב באם עדיף שאשתו תדליק נר חנוכה?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שיש לו ביום הרביעי שלש נרות כמה ידליק אחד או שלש ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שיש לו ביום השני רק נר אחד ובירך ונזדמן לו נר נוסף האם יברך?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שיש לו כמה ילדים ויש לו אפשרות להדליק בפתח הבית רק חנוכיה אחת מה דינו?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • מי שיש לו נר אחד בביתו ויש לו גם חשמל מה ידליק נר חנוכה או נר שבת?
   • יוסף, הרב דוד

   • מי שיש לו שני חלונות למעלה מי' ולמטה מי' היכן ידליק?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שלא הדליק נר חנוכה עד מתי יכול להדליק?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מי שמדליק בביהכנ"ס וברך שהחיינו האם יכול לחזור ולברך שהחיינו בביתו?
   • ווייס, הרב אשר

   • מי שמדליק נר חנוכה בביתו ומכוין שלא להוציא את אשתו האם יכולה להדליק בברכה לאחר מכן ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שמדליק נר חנוכה מאוחר ובני ביתו ישנים ואינו יכול להקיצם האם יכול להדליק בברכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שמדליק קודם השקיעה יתפלל מנחה גדולה.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שמסופק אם השמן יספיק לו לחצי שעה האם יכול לברך?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שמתארח אצל הוריו היכן ידליק נר חנוכה במוצ"ש ?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שמתארח בשבת ויוצא במוצש היכן ידליק נר חנוכה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שנוהג להתפלל ערבית לאחר צאת הכוכבים מה יעשה עם ההדלקה?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • מי שנוסע לשבת היכן ידליק בבית שהוא גר או בבית שהוא מתארח?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מי שנמצא באהל הפטור ממזוזה האם ידליק שם נר חנוכה?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שנמצא בחנותו בזמן הדלקה האם אשתו תדליק בשבילו או ידליק מאוחר?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מי שנסע מביתו לימי החנוכה, דעת הגריש"א שאינו יוצא ידי"ח בהדלקת אשתו.
   • גנס, הרב ישראל

   • מי שעובר בימי החנוכה את קו התאריך כיצד ינהג לגבי הדלקת נרות חנוכה?
   • חותה, הרב בנימין

   • מי שרוצה להדליק נר חנוכה בחצר אבל לא בפתח ממש מחשש גניבה האם יכול?
   • ליברמן, הרב יוסף

   • מיהו בן תורה
   • יפה, הרב דב

   • מיעוט הנס
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מלחמת יון כנגד תורה שבעל פה וע"י נרות חנוכה מתגבר הכח בפלפולה של תורה
   • יפה, הרב דב

   • ממתי אפשר להדליק נר חנוכה מי שטרוד ולא יוכל להדליק בזמן?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מנהג לתת נרות חנוכה לילדים.
   • חותה, הרב בנימין

   • מנורת בית המקדש משכה שפע לפלפולה של תורה
   • יפה, הרב דב

   • מנחה בע"ש חנוכה
   • ידלר, הרב משה

   • מנחה קצרה
   • גנס, הרב ישראל

   • מניחו מעל ג' טפחים ופחות מי' טפחים ולמעלה מכ' אמה לא יצא, סעי' ו'.
   • גנס, הרב ישראל

   • מנין הנרות לשיטת השו"ע והרמ"א.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • מעות
   • גנס, הרב ישראל

   • מעלת היהודי
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • מצב בני התורה בדור לפני השואה
   • יפה, הרב דב

   • מצבם הגשמי של בני הישיבות בעבר
   • יפה, הרב דב

   • מצווה חביבה עד מאד
   • ידלר, הרב משה

   • מקום אכילה 4 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.ליברמן, הרב יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.וייל, הרב חזקיהו יוסף.)

   • מקום ההנחה מצד שמאל של המזוזה, וכשמדליקים בבית אין צריך ע"י הדלת, תרע"א סעי' ז'.
   • גנס, הרב ישראל

   • מקום הנחת נר חנוכה, סי' תרע"א סעי' ה'.
   • גנס, הרב ישראל

   • מקום נרות חנוכה בביכנ"ס בצד דרום, ומעמידים את הנרות בין מזרח ומערב, ומדליקים לצד ימין.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מקום ציבורי
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • מקום שיש בו רוח
   • ווייס, הרב אשר

   • מקור המנהג לאכול סופגניות – בדברי אבי הרמב"ם.
   • קול תודה - גברים

   • משיח בזכות שנאו רע
   • טאובר, הרב עזריאל זצ"ל

   • משפחה שהאבא שלה לא נמצא בזמן הדלקת נר חנוכה האם ימתינו לו עד שיגיע ?
   • ווייס, הרב אשר

   • מתי הוא זמן הדלקת נ"ח בערב שבת ובמוצאי שבת?
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • מתי מדליקים את החנוכיה שבביהכנ"ס ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • מתי מדליקים נר חנוכה במוצ"ש?
   • דינר, הרב מיכאל

   • נהגו הנשים לא לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקים, ומלאכה המותרת במועד מותרת גם בחנוכה.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • נהגו לחדש את הפתילות כל לילה.
   • גנס, הרב ישראל

   • נוהגים להדליק בבית הכנסת בין מנחה למעריב.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נושרים
   • שיכנזי, הרב יעקב

   • ניסים 2 שיעורים
   • (טולנא, האדמור.מונייצר, הרב אבישלום.)

   • נס דרך הטבע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נער שנהיה בר מצווה או גר שנתגייר בליל חנוכה האם ידליק נר חנוכה ?
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • נר איש וביתו 2 שיעורים
   • (ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • נר המערבי
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • נר חנוכה אינו תלוי ביום או בלילה אלא בפירסומא ניסא.
   • ווייס, הרב אשר

   • נר חנוכה כהדלקת המנורה
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • נר חנוכה מניחו על פתח רשות הרבים משום פירסומא ניסא.
   • גנס, הרב ישראל

   • נר חנוכה שאינו בתוך טפח סמוך לפתח מה דינו בדיעבד?
   • אוסטרן, הרב אלקנה

   • נר שאינו בטל דוקא אם כבר דלק קצת או כבה בתוך שיעורו.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • נר שבתוך בית חנוכיה צריך שהיא תהיה סמוך לפתח ולא הבית מנורה.
   • גנס, הרב ישראל

   • נר שיש לו שני פיות עולה לשנים, תרע"א סעי' ג'.
   • גנס, הרב ישראל

   • נרות 5 שיעורים
   • (יוסף, הרב עובדיה.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.גנס, הרב ישראל.גנס, הרב ישראל.)

   • נרות חנוכה 7 שיעורים
   • (פרץ, הרב אלחנן.נוישטט, הרבנית.חותה, הרב בנימין.גנס, הרב ישראל.דינר, הרב מיכאל.מלכא, הרב אופיר.יפה, הרב דב.)

   • נרות שבת 4 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.יוסף, הרב דוד.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.מלכא, הרב אופיר.)

   • נרות שיש בהם ריח טוב, מחלוקת האם מותר להנות מהם.
   • גנס, הרב ישראל

   • נשים 2 שיעורים
   • (אבידר, הרב אברהם (אלון).גנס, הרב ישראל.)

   • נשים לא עושות מלאכה בחצי שעה הראשונה של הדלקת הנרות.
   • חותה, הרב בנימין

   • סביבון
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סגולה ללידה קלה.
   • חותה, הרב בנימין

   • סדר ההדלקה 6 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • סדר ההדלקה.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • סדר התפילה בחנוכה.
   • אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל

   • סומא (עיוור) אם רואה קצת אור ה נר יכול לברך.
   • גנס, הרב ישראל

   • סופגניה 3 שיעורים
   • (מלכא, הרב אופיר.דינר, הרב מיכאל.קול תודה - גברים.)

   • סי' תר"ע: דברים האסורים והמותרים בחנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • סיפור: באחד שתוך כדי הברכה על הנרות חנוכה נשפך השמן.
   • אברמצ'יק, הרב אהרון שלום

   • סיפור: על בני זוג שרבו ביניהם.
   • מונייצר, הרב אבישלום

   • סכנה 4 שיעורים
   • (פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.חותה, הרב בנימין.גנס, הרב ישראל.ידלר, הרב משה.)

   • סעודות של חנוכה עם שירות ותשבחות נקרא סעודת מצווה.
   • אבא-שאול, הרב יהושע

   • ספר דרך השם חלק רביעי פרק ח אות ג - עניין חנוכה ופורים (לשונו מופיע בקובץ מצורף)
   • יפה, הרב דב

   • ע"י נרות חנוכה זוכים לדברים גדולים
   • יפה, הרב דב

   • עד מתי צריך לדלוק הנרות בערב שבת.
   • ידלר, הרב משה

   • עובר לעשייתן 2 שיעורים
   • (זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • עיוור
   • גנס, הרב ישראל

   • עיקר מלחמתם של יוון כנגד תורה שבעל פה
   • יפה, הרב דב

   • על מה צריך להקפיד כשמדליקים שמש עם נרות החנוכה ?
   • דינר, הרב מיכאל

   • עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו כדי להדליק נר חנוכה, ורק עבור נר אחד.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ערבות
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • פזמון מעוז צור, יש לו מקור בראשונים.
   • ידלר, הרב משה

   • פיצה
   • וויא, הרב משה

   • פלג המנחה 8 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.גנס, הרב ישראל.אייזנטל, הרב אוריאל.גנס, הרב ישראל.רפפורט, הרב יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.מלכא, הרב אופיר.ליברמן, הרב יוסף.)

   • פשרות
   • פינקוס, הרב שמשון דוד זצ"ל

   • פתח ביתו 4 שיעורים
   • (אוסטרן, הרב אלקנה.ליברמן, הרב יוסף.ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.)

   • פתח החצר שראוי להדליק בו רק אם היא חצר העשויה לכל התשמישים, חזו"א.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • פתח שיש בו שתי דלתות ואינו משתמש באחת מהן צריך להניח סמוך לדלת שמשתמשים בה.
   • גנס, הרב ישראל

   • פתיל צף שעטוף בשעווה ורוצה להדליק בשמן מדליק הפתילה מבעוד יום וכך מתכלה השעווה וכשמדליק בלילה מיד נדלק השמן.
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • פתרון הדלקת נרות לאנשים הנמצאים במלון, יקח מנורה שמתחממת קצת וידליקו עבור נר שבת.
   • יוסף, הרב דוד

   • צידוק הדין
   • גנס, הרב ישראל

   • צריך להדליק בזמן הראוי אף שהיום יש אנשים גם מאוחר בלילה.
   • ידלר, הרב משה

   • צריך להניח הנר הנוסף מעט רחוק מכל הנרות.
   • גנס, הרב ישראל

   • צריך לתת שמן כשיעור קודם הדלקה מכיון שהדלקה עושה מצוה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • קביעות סעודה
   • וויא, הרב משה

   • קבלת שבת
   • גנס, הרב ישראל

   • קדיש שאחר קריאת התורה אומרים רק אחר הקריאה בספר תורה השני.
   • גנס, הרב ישראל

   • קומה עליונה
   • ידלר, הרב משה

   • קטן והגדיל
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • קלויים בשמן זכר לברכתו. ויש לדון בסופגניה אפויה.
   • קול תודה - גברים

   • קערה 4 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.חותה, הרב בנימין.זילברשטיין, הרב אריה.אבא-שאול, הרב בן ציון זצ"ל.)

   • קריאה
   • גנס, הרב ישראל

   • קריאת התורה היא בקרבנות הנשיאים.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ר"ח טבת שחל בחול מוציאים ב' ספרי תורה.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • ראוי למאכל
   • אפרתי, הרב יוסף

   • ראש חודש טבת
   • דינר, הרב מיכאל

   • רבי מרדכי מן בתיאור מצב היהדות לפני השואה
   • יפה, הרב דב

   • רבת את ריבם דנת את דינם. למה לא אומרים רבת את ריבך למה לא דנת את דינך?
   • גלינסקי, הרב יעקב זצ"ל

   • רוח 4 שיעורים
   • (חותה, הרב בנימין.גנס, הרב ישראל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • ריבוי הסעודות הם רשות, וי"א שיש בהם מצוה קצת.
   • גנס, הרב ישראל

   • רמב"ם פ"ד הי"ב, מצות נר חנוכה היא חביבה עד מאד.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • רצה
   • גנס, הרב ישראל

   • שאלות בהלכות שבת.
   • מלכא, הרב אופיר

   • שאלתי את רבי צבי פסח פראנק מדוע החזרה רפויה בידנו
   • יפה, הרב דב

   • שבת וינפש
   • יפה, הרב דב

   • שו"ע סי' תרע"ד סעי' א', מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה, והרמ"א נהגו להחמיר אפי' מנר לנר.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • שו"ע תרע"ו סעי' ה', יתחיל להדליק בליל ראשון בנר היותר ימין ובליל שני יתחיל להדליק על הנוסף.
   • איגוד בני הישיבות רוממה

   • שולחן
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • שטיבלאך 2 שיעורים
   • (גנס, הרב ישראל.אבא-שאול, הרב יהושע.)

   • שיטת הגר"א מתחיל תמיד בנר הסמוך לפתח.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שיטת הר' עובדיה, מברך רק להדליק.
   • חותה, הרב בנימין

   • שיעור השמן שצריך להשים בנרות.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שירת רבי יהודה הלוי על האמונה בבורא
   • יפה, הרב דב

   • שכח אתה חוננתו יאמר המבדיל ואח"כ ידליק.
   • זילברשטיין, הרב אריה

   • שכח על הניסים יכול לומר הרחמן בסוף התפילה, ואם שכח בברכהמ"ז והתחיל ועל הכל אנחנו מודים יכול לומר שם על הניסים ואח"כ יחזור.
   • ידלר, הרב משה

   • שלהבת
   • פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל

   • שמחה 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.ווייס, הרב אשר.)

   • שמן בצמצום
   • דינר, הרב מיכאל

   • שמן המובחר
   • ידלר, הרב משה

   • שמן הראוי למנורה
   • אפרתי, הרב יוסף

   • שמן זית 7 שיעורים
   • (נוישטט, הרבנית.דינר, הרב מיכאל.נוישטט, הרבנית.אפרתי, הרב יוסף.זילברשטיין, הרב אריה.דינר, הרב יהודה אריה.חותה, הרב בנימין.)

   • שמן זית ששהה תחת המיטה האם מותר בהדלקת נ"ח?
   • דינר, הרב מיכאל

   • שמן למאור
   • ליברמן, הרב יוסף

   • שמן מאוס אסור להדליק בו נר חנוכה.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן מגולה מותר להדליק בו.
   • גנס, הרב ישראל

   • שמן ערלה
   • אפרתי, הרב יוסף

   • שמן שהיה מונח מתחת למיטה האם אפשר להשתמש בו לנר חנוכה?
   • ידלר, הרב משה

   • שמן של שביעית
   • אייזנטל, הרב אוריאל

   • שנאת אומות העולם
   • יפה, הרב דב

   • שני נרות ביום שלישי
   • וייל, הרב חזקיהו יוסף

   • שעת הסכנה 2 שיעורים
   • (אפרתי, הרב יוסף.ווייס, הרב אשר.)

   • תדיר 3 שיעורים
   • (פלמן, הרב שלום בן ציון זצ"ל.זילברשטיין, הרב אריה.גנס, הרב ישראל.)

   • תורה שבעל פה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תכלה רגל מן השוק 8 שיעורים
   • (וייל, הרב חזקיהו יוסף.אייזנטל, הרב אוריאל.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ווייס, הרב אשר.וייל, הרב חזקיהו יוסף.ווייס, הרב אשר.אייזנטל, הרב אוריאל.ווייס, הרב אשר.)

   • תפילת על הניסים
   • יפה, הרב דב

   • תשבחות
   • גנס, הרב ישראל

   • תשפ
   • בריסק, הרב יהושע