קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי ז' סיון תשפ"א | 18 מאי 2021
חיפוש קולי
 • מועד ל"ג בעומר

  הקש נושא במועד:   

   • "אלמלא לא ראיתי בכך לא מצאת בי כך" - במצב של ביטול היישות - לא הייתי ראוי להמשיך את הגילויים הגדולים שבתורת הנסתר.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • אהבת הקב"ה
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • אין עניו כר' שמעון, המעשה עם הרומאים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אם יהודי חקוק אצלו גודל אהבת ה' יתברך אליו - כך מתנהגים מלמעלה איתו ונמתקים עליו כל הדינים.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • אשרי מי שזכה שגופו מלא תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בזוהר מובא שאליהו הנביא היה בא לרשב"י כשהיה במערה פעמיים בכל יום - שחרית וערבית
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור מה שנאמר בפיוט בר יוחאי מרבי שמעון לביא "נעשה אדם נאמר בעבורך"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בסדר ימי הספירה מידת לג בעומר היא הוד שבהוד וזה רומז על שפל המדרגה - וזה דווקא משום האור של רשב"י שגבוה כ"כ שמגיע למקומות הרחוקים ביותר.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • בשביל לקנות תורה - צריך לוותר על עניני העולם.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דברי הגאון
   • דיסקין, הרב אליהו

   • דין
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • האור של ר' שמעון בר יוחאי מאיר במיוחד ביום ההילולא שלו. וע"י זה אפשר להתקרב לקב"ה.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • המנהג בל"ג בעומר - ללמד תורתו של ר' שמעון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המפרשים שואלים מה הענין המיוחד בכך שגופו של רשב"י היה מנוקב ככברה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המתקת דינים
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • התורה - כולה רוחניות, ואלמלא ייסורים, איך תחול על האדם שכולו חומר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התורה נמשלת לאש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • וזהו כח ציונו של ר' שמעון בר יוחאי - המקום קדוש ומסוגל לפעול ישועות ולהמתיק את הדינים.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • וע"י הנהגה זו ר' שמעון המתיק את כל הדינים.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • חודש אייר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חזרה לדברי הגמרא בשבת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יום ההילולא של ר' שמעון בר יוחאי מתייחד לו מעמד מיוחד שלא מצינו כדוגמתו בשאר תנאים ואמוראים.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • כאשר יהודי רואה שהאמונה שלו לא בהירה - צריך לדעת שבתוכו כולו יהודי מאמין, רק שהעננים מכסים את האמונה.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • כל ספר הזוהר מלא מהפלגת האהבה שאוהבים ישראל לקב"ה ושל אהבת הקב"ה לישראל.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • ל"ג בעומר הוא בבחינת מתן תורה של תורת הנסתר.(בעל נתיבות שלום)
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • מדבר
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מה שנוגע אלינו בגמרא בשבת - שר' שמעון הגיע לדרגות הגבוהות שלו היא ביטול היישות, זיכוך החומר.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • מעיון במקראות הפרשה לומדים אודות כח התורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשה אודות החתם סופר, שלפני סילוקו קרא לתלמידיו ולימדם תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעשים אודות גדולי ירושלים, ושקיעותם בתורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נשמת האר"י הק' באה מנשמת ר' שמעון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סתם סיפרי ר' יהודה
   • דיסקין, הרב אליהו

   • קרבן העומר תחת "עומר לגולגולת" שבמן
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • רואים זאת גם בתורתו של ר' מאיר בעל הנס תלמידו של ר' עקיבא. "בין כך ובין כך קרויים בנים" והלכה כר' מאיר.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • שורש השיטה מעניין אהבתו של הקב"ה לישראל היא מתורתו של ר' עקיבא.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • תארו לכם שהיו נשארים לא רק חמישה תלמידים אלא כל ה-24000 תלמידים כמה תורה היה בעם ישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אהבת ה'
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • אמונה
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • במשנתו דרשב"י
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • הקו המשותף בן תשעה באב -ליום הכיפורים
   • דיסקין, הרב אליהו

   • יצר הרע
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • כוחו דרשב"י
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • לג בעומר
   • אברמוב, הרב ירמיהו

   • לסמוך עליו שלא בפניו
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • ניגש לדרשן ושאל מה זה הקדוש ברוך הוא? (הרב פינקוס)
   • שוב, הרבנית פרידה

   • רשב"י
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • "לפני מי אתם מטהרין..אביכם שבשמיים" - אביכם זה בחינה של אהבה, ר' שמעון הביא בכח ר' עקיבא את בחינה זו.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • איך אפשר שאדם ידבק בשכינה? אלא ידבק בדרכיו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אין צער לנשמה יותר מריחוק מהקדוש ברוך הוא
   • דיסקין, הרב אליהו

   • אמר רבי שמעון בר יוחאי: "יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין".
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • את היצר יש להכות בתחילת המלחמה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בזוהר מספר על יום יציאתו של רשב"י מהמערה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום הילולא של צדיק - עיקר נחת הרוח שלו, שעוסקים בתורתו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בעניין ביטול היישות זה נשמע דבר דיכאוני - אך ביטול היישות הולך דווקא בשורש השמחה.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • בשבת קודש בורחים ומסתתרים כל כוחות הסטרא אחרא וזה בעקבות האור האדיר של השבת - וגם אצל רשב"י היה גילוי אור גדול שיכל לפטור את כל העולם מן הדין.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • דברים מתוך הזוהר - "אנן בחביבותא תליא מילתא"
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • דמותו של ר' שמעון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא במסכת תענית אומרת לא היו ימים טובים לישראל
   • דיסקין, הרב אליהו

   • המעשה בגמרא בשבת שר' שמעון ובנו ברחו והסתתרו במערה 12 שנים ועוד יב חודש.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • המשך השיעור 6 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.דיסקין, הרב אליהו.שפירא, הרב משה זצ"ל.מוצפי, הרב בן-ציון.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • הפרי חדש שואל למה פסקו למות כי לא נשאר מי שימות
   • דיסקין, הרב אליהו

   • התורה ניתנה במים, באש ובמדבר.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • והשורש של הכל זה המדרגה שר' עקיבא חידש שאביכם שבשמיים.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • וכי לא היו עוד טרגדיות בעם היהודי
   • דיסקין, הרב אליהו

   • זה העניין שמדליקים מדורות - להורות על הבחינה של האור הגדול של ר' שמעון בר יוחאי.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • חודש אייר מסוגל לרפואה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חכם
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ייסורים 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • כדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • כתב הערוך השלחן שביום ל"ג בעומר נוהגים שמחה מפני שבאותו יום יצא רשב"י מהמערה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • למה צריך להוסיף "שנאמר "
   • דיסקין, הרב אליהו

   • מדוע יש צורך בייסורים כדי לקנות תורה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מהרש"א: "לעמל" ראשי תיבות ללמוד על מנת ללמד.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעלת רשב"י כפי שמובא בזוהר. מאן לאדון ה' - רשב"י. ורשב"י נקרא שבת.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • מעשה אודות רבי יוסף שאול נתנזון, שהיה ביום ל"ג בעומר חוזר על כל דברי רבי שמעון בר יוחאי שבכל התורה כולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מצינו עניין זה גם אצל משה רבינו - "אם תשא חטאתם מחני נא מספרך" משה רבינו מסר את נפשו לרחוקים ביותר.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • סיבה נוספת לשמחה ביום ל"ג בעומר: שבאותו יום פסק המן לרדת ואכלו מעיבור הארץ
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עבירה מכבה מצווה אך לא תורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ר' שמעון בר יוחאי המשיך רוח של שמחה לדורי דורות ובמיוחד ביום ההילולא שלו בלג בעומר.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • רשב"י בבחינת שבת - כיון שמידתו היתה בבחינת ביטול כליל להשם יתברך - ותכלית השבת שיהודי יהיה דבוק בה' יתברך.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • שמחת חתן וכלה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תורה 4 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.אברמוב, הרב ירמיהו.)

   • אונאת דברים
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • בא ל"ג בעומר להזכיר לנו "לפני מי אתם"
   • שוב, הרבנית פרידה

   • הצלה
   • אברמוב, הרב ירמיהו

   • התורה היא אש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יראת שמים
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • כל דודי דופק פתחי לי
   • שוב, הרבנית פרידה

   • לג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, מסר לדורות, הצלת התורה לדורות
   • אברמוב, הרב ירמיהו

   • לפני מי אנו עמלים?
   • שוב, הרבנית פרידה

   • קדושת יום ל"ג בעומר
   • בידרמן, הרב אלימלך

   • שרה שנירר לימדה את הילדה בת השלוש "שיויתי השם לנגדי תמיד"
   • שוב, הרבנית פרידה

   • אדם צריך להפקיר עצמו לעניני התורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • איך ייתכן שאדם - יציר חומר יוכל להיות משכן לתורה?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אכילה - חיבור הנשמה והגוף, אכילת המן
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • אנו עבדי הקדוש ברוך, ורוצים אנו לעבדו בלבב שלם מילדותנו ועד זקנותנו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בזוהר מובא על רשב"י שהלך למערה "דאזל למדברא דלוד" וזהו באזור פקיעין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור דברי רבי עקיבא על הפסוק "בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך".
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בימי ספירת העומר - שעה כיום תחשב.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בפיוט - "נעשה אדם נאמר בעורך" - כשהקב"ה החליט לברוא את העולם נצבה לפניו דמותו של רשב"י.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • גיהנם, לפי אחד מגדולי הדור הוא - אדם, באמצע הלילה, עולה לו ביאור בדברי הרמב"ם, וניגש לארון להוציא את הספר, אך לא מוצא גפרורים להדליק את הנר...
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • דווקא ע"י רב הזיכוך שנצטער במערה השיג את מדרגותיו הגבוהות.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • ה' צלך על יד ימינך - הנהגה של ה' מלמעלה כמו צל שנע כמו תנועות האדם.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • הזוהר אומר שאף מה שלא ידעו המלאכים, ידע רשב"י
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המעשה המובא בגמרא בשבת על תקופת שהותו של רשב"י במערה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור. 4 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • השיא הרוחני: אטייל עמכם בגן עדן.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • התורה ניתנה לנו בייסורים; מדוע?
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • וזה מה שנאמר בפיוט "במערת צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך"
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • ומכח גילוי זה ר' שמעון אומר יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • זקנה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חז"ל אומרים 12000 זוגות של תלמידים היו לו לר' עקיבא
   • דיסקין, הרב אליהו

   • טעם השמחה בל"ג בעומר, ירידת המן ביום זה
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • יש מי שכתב שלאשת רשב"י קראו "חמא" ואין זה נכון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • כל התורה שבע"פ היא בזכות ר' עקיבא
   • דיסקין, הרב אליהו

   • ל"ג בעומר 6 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.דהן, הרב משה נפש החינוך.שפירא, הרב משה זצ"ל.אברמוב, הרב ירמיהו.דהן, הרב משה נפש החינוך.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • לפי הפשט אפשר להסתפר ביום ל"ד בעומר בבוקר ולפי הקבלה בערב חג השבועות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מה הקב"ה לכל אף ר' שמעון לכל - הוא מאיר לכל אפילו לרשעים. ויש בכלתו לפטור את כל העולם מן הדין.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • מי שחכם - מתאמץ ומשתדל בבניין הראש - ההתחלה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מעלת תורתו של ר' שמעון תורתו כאש וזה הטעם להדלקת המדורות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מעשה ברב זילברמן, אודות שקיעותו בתורה גם לעת זקנותו המופלגת.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נאמר "הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע" ונדרש על רבי שמעון בר יוחאי
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סיבה נוספת לשמחה ביום ל"ג בעומר: שבאותו יום שני שליש עברו מימי ספירת העומר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עיקר קיבול שכר שאדם בא לחתונה - על הדיבורים בהם משמח את החתן והכלה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • רבי שמעון בר יוחאי 3 שיעורים
   • (דהן, הרב משה נפש החינוך.דהן, הרב משה נפש החינוך.אברמוב, הרב ירמיהו.)

   • רשב"י המשיך וגילה הפלגת אהבת הקב"ה לישראל וזה עניין השבת הייחוד של קודשא בריךו לישראל באהבה.
   • דהן, הרב משה נפש החינוך

   • שתהיו עמלים בתורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • תלמידים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אכילה
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • בחוקותי
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הצלה התורה לדורות
   • אברמוב, הרב ירמיהו

   • חסד
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ירידת המן
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • כל פעולה, בכל שכבה למען הקדוש ברוך הוא
   • שוב, הרבנית פרידה

   • לימוד תורה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מדוע התפלל הרבי מאפטא מאוחר?
   • שוב, הרבנית פרידה

   • רומאים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • תלמוד תורה
   • מוצפי, הרב בן-ציון