קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ' חשון תשפ"ב | 26 אוקטובר 2021
עקב תקלה לא צפויה, בימים הקרובים האתר לא עומד להתעדכן!
חיפוש קולי
 • מועד יום כיפור

  הקש נושא במועד:   

   • "ברכו"
   • סאלם, הרב יהודה

   • "לך ק-לי תשוקתי"-כמה מנגינות
   • סאלם, הרב יהודה

   • אבינו מלכינו (בין מודים לברכת כהנים)
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • אבינו מלכינו חטאנו לפניך
   • סלונים, הרב שלמה

   • אבל מעשה אלוקינו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • או"א היה עם פיפיות.
   • רב צבי קאהן

   • או"א סלח לנו מחל לנו - אשמנו בגדנו -
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • אוחילה לא-ל 2 שיעורים
   • (ישיבת מאור התלמוד.לרפלד, הרב נפתלי.)

   • אור חדש
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אחר המיתה כבר אין אפשרות לעשות תשובה.
   • סימון, הרבנית שרה

   • איך ירצה את חבירו שפגע בו ומה יעשה כשדבר עליו לשון הרע.
   • ידלר, הרב משה

   • א-ל אדון על כל המעשים-2 מנגינות
   • סאלם, הרב יהודה

   • אל נא תשת עלינו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אל תפן
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אלוקיכם אמת
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אם תקיים את כל מצוות ה' - הוא יענך, וכשיבוא חושך לעולם - לך יהיה אור.
   • סימון, הרבנית שרה

   • אמנם כן יצר סוכן בנו.
   • רב צבי קאהן

   • אמת מה נאדר
   • אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי

   • אנא תבוא לפניך 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • אנעים זמירות
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • אנשי האוניה ראו את נפלאות ה' שעשה עם הנביא, עלו לירושלים והתגיירו.
   • סימון, הרבנית שרה

   • ארבעה חילוקי כפרה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אשמנו בגדנו,
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אשרי יושבי ביתך - ובא לציון
   • סלונים, הרב שלמה

   • את אשר משתכר האדם ונותן למצוות, משלם לו ה' כפל כפליים.
   • סימון, הרבנית שרה

   • אתה הבדלת
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • באין מליץ
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • בגמרא מובא ויכוח שהיה לקב"ה עם פמלייתו בישיבה של מעלה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור הבקשה בתפילה "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכו' "
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום הכיפורים ישנו חיוב מיוחד לשוב בתשובה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בין אדם לחבירו 4 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.ידלר, הרב משה.ידלר, הרב משה.)

   • בספר חיים 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • בקרובי אקדש
   • סאלם, הרב יהודה

   • ברכו 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • ברכת מחיה המתים
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • בשבת ב
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • גברים שאינם צמים, נשים, ילדים וילדות במצוות אכילה בערב יום כיפור.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דברי הבן איש חי להקדים מחילה לבני ביתו ומשפחתו שפגיעתם מצויה יותר.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דין חינוך
   • מלכא, הרב אופיר

   • דיני סעודה מפסקת, זמניה והמאכלים הנאכלים בה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דרכך אלוקינו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • האדרת והאמונה 2 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • האסון והנזק היותר גדול שיש לאדם - העוון.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הגמרא אומרת כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית והמקור מהחלבנה שבקטורת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת שכל החלומות הולכים אחר הפתרון
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הדלקת נרות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הוידוי.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • הזוהר אומר שבעשרת ימי תשובה אנו מקשטים את השכינה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר מבאר מהו הטעם שאסור לאכול ביום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטעם שתקנו חכמים וידוי במנחה של ערב יום כפור ודוקא בתפילת לחש ולא בתפילת החזרה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היום תאמצנו.
   • רב צבי קאהן

   • הכוכבים
   • סאלם, הרב יהודה

   • המנהג לאכול עוף ודגים בסעודה הראשונה. (החשיבות וסגולת סיפורו של החייט והדג בערב יום הכיפורים)
   • ידלר, הרב משה

   • המעביר על מידותיו וכו' סיפור בענין זה.
   • ידלר, הרב משה

   • המפרשים מסבירים את דברי הגמרא שהכונה ליום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המשך השיעור. 7 שיעורים
   • (דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.מלכא, הרב אופיר.סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.דרייפוס, הרב אליהו.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • הנהוג לאכול בערב יום כיפור.
   • ידלר, הרב משה

   • הנני העני ממעש.
   • רב צבי קאהן

   • הסיבה שבפתיחת תפלת יום הכפורים אנו מכריזים שמתירין להתפלל עם העבריינין
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הפטרה מנחה של יום הכפורים
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הצדקה מכפרת על העוונות ומעשירה את האדם.
   • סימון, הרבנית שרה

   • הקב"ה מכין אותנו לקראת ביאתו אלינו ביום הכיפורים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הרחמים ביוה"כ גם למי שאינו הגון
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • השכיבנו אבינו לשלום
   • סאלם, הרב יהודה

   • השעה האחרונה של יום הכפורים אין ערוך אליה, דברי היסוד ושורש העבודה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ואהבתך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ובכן יתקדש 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • ובכן תן כבוד 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • ובמקהלות
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ויאמר ד סלחתי כדבריך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • וידוי בערב יום הכיפורים ותפילה זכה.
   • ידלר, הרב משה

   • ויום טוב היה עושה כהן גדול.
   • רב צבי קאהן

   • וכך היה אומר
   • ישיבת מאור התלמוד

   • וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת.
   • רב צבי קאהן

   • וכל מאמינים.
   • רב צבי קאהן

   • ומעביר יום ומביא לילה.
   • רב צבי קאהן

   • ונסלח לכל עדת בני ישראל.
   • רב צבי קאהן

   • ונתנה תוקף 2 שיעורים
   • (אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.לרפלד, הרב נפתלי.)

   • ופרוש עלינו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ותגער בשטן לבל ישטינני.
   • רב צבי קאהן

   • זהירות בבין אדם לחבירו ובגזל.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זהירות מטלטול נעלי בית שאינם סוגרות עלהרגל במקום שאין עירוב.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • זכרינו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • זכרנו לחיים.
   • רב צבי קאהן

   • זמן קבלת הצום ומצות הוספה מחול אל הקודש.
   • ידלר, הרב משה

   • חזרת הש"ץ 3 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.סאלם, הרב יהודה.יעקב, הרב מנחם בן.)

   • חזרת הש"ץ - שחרית
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • חזרת השץ ברכת האבות 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • חמול על מעשיך 5 שיעורים
   • (אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.לרפלד, הרב נפתלי.סלונים, הרב שלמה.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • חנינה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • טעם מצוות סעודת מפסקת ושיטות הראשונים בזה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • ידך פשוט,קל מלך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • יהי חסדך ה' עלינו
   • סאלם, הרב יהודה

   • יום הכיפורים 7 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.שפירא, הרב משה זצ"ל.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • יום הכיפורים הוא כים מלא רחמים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יונה שהה בתוך הדג במשך שלושה ימים, ולא התפלל, העבירו הקדוש ברוך לדג נקבה הנושאת במעיה אלפי דגים ושם ייצר לו.
   • סימון, הרבנית שרה

   • ימלוך ד' 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • יעלה תחנונינו מערב.
   • רב צבי קאהן

   • יש אומרים שהקפידו על מאכלים קלים בערב יום כפור רק מחצות היום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להיזהר ליטול ציפרנים בערב יום כפור וכן להסתפר אם יש צורך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להתפלל בערב יום כפור תפילה מוקדם, הסיבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש נוהגים להטביל את הלחם בסוכר בסעודה המפסקת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישראל והוא מפטיר
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • כבקרת רועה עדרו.
   • רב צבי קאהן

   • כי אנו עמך ואתה אלוקינו. 2 שיעורים
   • (רב צבי קאהן.רב צבי קאהן.)

   • כי הנה כחומר ביד היוצר.
   • רב צבי קאהן

   • כל נדרי פעם א'
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • כנשר יעיר קינו - שמירת הקב"ה על ישראל
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כשעם ישראל לא רצו למול את עצמם - ורצו להישאר במצרים, הרוחות בקורבן הפסח
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • כתבו הפוסקים שהמהרהר בתשובה בימים אלו אפילו נגזר עליו דין מות, מתבטל מעליו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לאחר התרת נדרים אנו אומרים את הקטע בזוהר "קם רבי שמעון" המדבר על גלות השכינה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לאמר: פסוקים: מי אל כמוך, ממעמקים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לדור ודור 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • לוי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • לכן אבקש ממך אלוקי אברהם.
   • רב צבי קאהן

   • לקל עורך דין
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • מאה ברכות ביום כיפור.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מזמור לדוד
   • סאלם, הרב יהודה

   • מחול לעונותינו 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • מי שלומד תורה נמצא בתשובה מתמדת.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • מלכותך ראו בניך בוקע ים.
   • רב צבי קאהן

   • מנשה המלך, חטאיו חייו ודרגתו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מסוד חכמים ונבונים.
   • רב צבי קאהן

   • מעלת יום הכיפורים, קירבת הקב"ה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצווה שבאה לאחר עבירות רבות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • מצוות הוידוי.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מרובים לנו ,קל מלך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • משל לאחד שהלשינו עליו אצל השלטונות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נבואה זו נכתבה כדי לראות, שאף על פי שהיו עובדי עבודה זרה - חזרו בתשובה מייד כששמעו את תוכחת הנביא.
   • סימון, הרבנית שרה

   • נחשב כצג באיתון.
   • רב צבי קאהן

   • ניגון המלך
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • ניגון כי אנו עמך 2 שיעורים
   • (אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • נר חיים ביום כיפור.
   • ידלר, הרב משה

   • סדר העבודה 4 שיעורים
   • (לרפלד, הרב נפתלי.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.ישיבת מאור התלמוד.סאלם, הרב יהודה.)

   • סדר קדושה
   • סאלם, הרב יהודה

   • סוגי עבירות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סיפור החייט עם הדג בערב יום כיפור.
   • ידלר, הרב משה

   • סיפור עם ר' שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בענין ברכה מחבר שמברך מכל הלב.
   • ידלר, הרב משה

   • סלח נא
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • סלח נא כגודל חסדיך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • סליחות - אלה אזכרה (עשרה הרוגי מלכות).
   • רב צבי קאהן

   • סליחות - שמע קולינו. 2 שיעורים
   • (רב צבי קאהן.רב צבי קאהן.)

   • עבריינים - כתב הרמב"ם שהם אלו שעוברים על 24 דברים שבית הדין מנדים עליהם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • עוד יזכור לנו 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • עזרת אבותינו
   • סאלם, הרב יהודה

   • על חטא 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • עליכם קהל עדה בישראל
   • סאלם, הרב יהודה

   • עמידה בוידוי. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • ענין פיוס למי שפגע בו, איך מפייסים ועל מה.
   • ידלר, הרב משה

   • עשרה וידויים ביום כיפור ומעלתם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פיוט אומנם כן
   • לנדא, הרב ישראל

   • פיוט אשר אומץ תהילתך
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • פיוט ואביתה תהילה – אשר אימתך
   • ישיבת מאור התלמוד

   • פיוט יעלה 2 שיעורים
   • (לנדא, הרב ישראל.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • פיוט לאל עורך דין
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • פיוטים לפני הוצאת ספר תורה
   • סאלם, הרב יהודה

   • פירוש מילות הוידוי הגדול של רבינו ניסים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פסוקי קהל וחזן בניגונים שונים
   • לנדא, הרב ישראל

   • פתיחה לסליחות
   • סאלם, הרב יהודה

   • קבלת עול מלכות שמיים 2 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.)

   • קדושה 10 שיעורים
   • (אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.ישיבת מאור התלמוד.לרפלד, הרב נפתלי.לרפלד, הרב נפתלי.סלונים, הרב שלמה.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • קדיש -ברכו- ועלינו לשבח
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדיש -וברכו-ועלינו לשבח
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדיש ותקיעת שופר
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדיש לפני תפילת נעילה
   • סלונים, הרב שלמה

   • קדיש קודם נעילה
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • קדיש -תענו ותעתרו
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדשינו 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • קירבת הקב"ה לציבור בכל השנה, וליחיד רק בעשרת ימי תשובה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קל הורית, ד' ד'
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ר' שלום מזוויהל זצ"ל: הסבל שסובלים בעולם הזה בגלל מכשולים בבין אדם לחבירו.
   • ידלר, הרב משה

   • רבי אליהו האתמרי כותב שכל אחד מישראל שסובל, השכינה מצטערת עמו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רחיצה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • רחמנא אדכר לן קימיה
   • סאלם, הרב יהודה

   • רצה - מודים
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • רצונו יתברך - חיי הנפש והגוף.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • שהחיינו.
   • רב צבי קאהן

   • שוועת עניים אתה תשמע צעקת הדל
   • סאלם, הרב יהודה

   • שים שלום – היום תאמצינו
   • ישיבת מאור התלמוד

   • שישי ובשבת ז
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • שמך ותתברך
   • סאלם, הרב יהודה

   • שמך מעולם - סדר על חטא שחטאנו
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • שמע ישראל
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • שמע קולינו 6 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.ישיבת מאור התלמוד.לרפלד, הרב נפתלי.לרפלד, הרב נפתלי.)

   • תהילות
   • סאלם, הרב יהודה

   • תחילת חזרת הש"ץ לשחרית -ופיוט ה' שמעתי שמעך יראתי
   • סאלם, הרב יהודה

   • תפילה זכה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • תשובה 7 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.יפה, הרב דב.רוזנבלום, הרב ברוך.סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • אופניים
   • בוטבול, הרב אהרון

   • אין צריך ללבוש נעליים בשעת ברכת הלבנה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אכילה ושתייה בשיעורים כיצד אוכל.
   • יוסף, הרב דוד

   • אנעים זמירותושירים ארוג
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • אסור להשתחוות על הריצפה ללא כיסוי.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • אסור לעבור ברמזור אדום מכיון שאחרים יכולים לראות וללמוד ממנו.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • אתה הוא אלוקינו
   • יעקב, הרב מנחם בן

   • ביאור המדרש: משל לקווץ וקרח, שהיו עומדין על שפת הגורן, ועלה המוץ בקווץ ונסתבך בשערו, עלה המוץ בקרח ונתן ידו על ראשו והעבירו
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל על עניין שעיר לעזאזל
   • יפה, הרב דב

   • ביאור: הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עברה
   • יפה, הרב דב

   • ברכת כהנים שירה
   • סלונים, הרב שלמה

   • גישה נכונה לחיינו בעולם הזה
   • יפה, הרב דב

   • דברי הזוהר במעלת יום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי החיד"א עה"פ: זמן שמחתנו
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמב"ן והמלבי"ם: סוכות ענני כבוד או סוכות ממש
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר סדר היום במעלת התשובה בעשי"ת
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי גדליה איזמן על פנימיות היהודי
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי יצחק פטרבורגר: יום כיפור הוא ים של רחמים, צריך להיזהר לא לטבוע בים
   • יפה, הרב דב

   • דברים שבקדושה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • דיני אכילה ושתיה ביו"כ לנצרכים.
   • ידלר, הרב משה

   • דיני פיוס חבירו, וכיצד צריך לפייס.
   • ידלר, הרב משה

   • האם חייבים לנקות את הסכך לפני שמניחים אותם על הסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • הדברים שמותר לענות בעת אמירת הוידוי בשמ"ע קודם אלקי נצור.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדיו בקטן ממתי צריך לצום.
   • יוסף, הרב דוד

   • הדין בחולה שיש בו סכנה מה מותר לו לאכול ביו"כ.
   • ווייס, הרב אשר

   • הדלקת הנרות
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הזמן שמברכים שהחיינו.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הזמן שראוי לטבול במקווה לכתחילה ובדיעבד.?
   • מלכא, הרב אופיר

   • הטבילה בים היא כמו מקווה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הטעם שאומרים כ"ו פעמים י"ג מידות.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הכוונות שמכוונים בעת הטבילה והמקום שמותר לכוון.
   • מלכא, הרב אופיר

   • המלך הקדוש
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הסיבה שמותר להתפלל עם הרשעים.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הר' ישראל גנז
   • ישיבת מאור התלמוד

   • הרב אהרן פרנקל 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • הרב ישראל לנדא
   • לנדא, הרב ישראל

   • הרב פרנקל 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • השתחוואה
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • חולה 3 שיעורים
   • (יוסף, הרב דוד.יוסף, הרב עובדיה.ווייס, הרב אשר.)

   • חולה שאינו צם יכול לקבל עליה לתורה.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • חצי שיעור
   • יוסף, הרב דוד

   • י"ג מידות
   • יוסף, הרב עובדיה

   • יום הכיפורים תשובה מיראה או תשובה מאהבה ?
   • יפה, הרב דב

   • יום כפור
   • ארלנגר, הרב מנחם

   • ישיבת קול יעקב
   • יפה, הרב דב

   • כמה ביאורים בנוסח הווידוי.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • לא ילבישו הקטנים בבגדי עור, כדי לחנכם.
   • מלכא, הרב אופיר

   • לולב גזול
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ליום רבעי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ליום שלישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • מהם הכוונות הנצרכות בבניית הסוכה, ואכילה בסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • מותר לבלוע הרוק ביו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מחילה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מנהג לטבול בערב יו"כ וסך הטבילות שנוהגים לטבול.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מעלת עיצומו של יום לעניין הכפרה
   • יפה, הרב דב

   • ניגון ברכת כהנים
   • סלונים, הרב שלמה

   • נר ששבת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • סדר הווידוי
   • יוסף, הרב עובדיה

   • סדר המלקות בער יום כיפור, ומה אומר בשעת המלקות.
   • מלכא, הרב אופיר

   • סיפור: בחולה שצמה ביו"כ וכמעט נפטרה.
   • יוסף, הרב דוד

   • סעודת המפסקת, ותוספת מחול על הקודש.
   • ידלר, הרב משה

   • עינויים
   • יוסף, הרב דוד

   • על מה להתפלל ביום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • ענני הכבוד
   • קלוגר, הרב אברהם צבי

   • עשרת ימי תשובה 3 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.יפה, הרב דב.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • פרגולה באיזה אופן יכולה להיות סכך.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • צריך בהבדלה של מוצאי יו"כ נר ששבת.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • צריך לעשות תנאי בסעודה המפסקת שרוצה לאכול ולשתות אח"כ.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • קטן
   • יוסף, הרב דוד

   • קירבת אלוקים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קישוט רחב הנמצא על הסכך ורחוק ג' טפחים אסור לשבת תחתיו ואם הוא צמוד לסכך מותר.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • ראש השנה הוא הראש של השנה, יום הכיפורים הוא הלב של השנה
   • יפה, הרב דב

   • רמזור
   • בוטבול, הרב אהרון

   • שינה
   • יוסף, הרב עובדיה

   • שיעורים
   • יוסף, הרב דוד

   • שמחה
   • וולפא, הרב אריה

   • תפילת יו"כ
   • יוסף, הרב עובדיה

   • "והוא רחום יכפר עוון"
   • סאלם, הרב יהודה

   • "מור ואהלות..." רמז לענין התשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אבינו מלכינו זכור רחמיך 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • אבינו מלכנו
   • סאלם, הרב יהודה

   • אדיר ונאור בורא דוק וחלד
   • סאלם, הרב יהודה

   • או"א סלח ומחל - על חטא שחטאנו
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • או"א סלח לנו מחל לנו כפר לנו
   • לנדא, הרב ישראל

   • אוחילה לא-ל אחלה פניו
   • סאלם, הרב יהודה

   • אות הוא בני אהרון
   • סאלם, הרב יהודה

   • אי אפשר לתשובה בלא תורה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אינו דומה החוטא ומתאנח, לחוטא ואינו מתאנח.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • אל חי וקיים
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אל נא תשת עלינו חטאת 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • אלה אזכרה
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • אלוקיכם אמת ואמונה
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אמונת עם נטרת
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אמרו לאלוקים 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.יעקב, הרב מנחם בן.)

   • אמת מה נאדר היה מראה כהן
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • אנא תבוא לפניך,אשמנו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אנקת מסלדיך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אנשי כנסת הגדולה קראו ליום הכפורים "יום אדיר בשנה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אשמנו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אשר אימתך, באראלי אמן.
   • רב צבי קאהן

   • אשרי מי שיכול להתפלל במערת המכפלה ביום הכפורים שאז האבות מתירים להקב"ה את נדרו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • את הסעודה המפסקת של ערב יום הכפורים יש לעשות עם לחם משנה, הסיבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • אתה נותן יד
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • באין מליץ יושר 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • בדיעבד
   • מלכא, הרב אופיר

   • ביום הכיפורים אין לשטן שליטה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ביום הכפורים בכל רגע עולים במדרגה שלא היו בה רגע קודם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במניין המצוות והעבירות מעטים הסיכויים שאדם ימצא עצמו בינוני
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • בענין מנהג "כפרות".
   • ידלר, הרב משה

   • ברוך שם כבוד
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ברכו.
   • רב צבי קאהן

   • ברכת מחיה מתים 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • בשעה שהוא מוחל עוונותיהם של ישראל שמח שמחה גדולה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • גזר והקריב בני אהרון
   • סאלם, הרב יהודה

   • דוגמאות לדברים שבית דין מנדין עליהם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • דין רחיצה ביום הכיפורים.
   • ידלר, הרב משה

   • דינים כללים לצמים ביום כיפור, וזהירות מלצום בעת מחלה זיהומית וכדו'.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דרכך אלוקינו להאריך אפך.
   • רב צבי קאהן

   • האם אפשר לישון מתחת לשולחן הסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • הבדלה על נר ששבת וכשחל יום הכיפורים בשבת.
   • ידלר, הרב משה

   • הגמרא אומרת על חלומו של יוסף הצדיק שעבר 22 שנה עד שהתקיים מפני ששלט בו עין הרע
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא אומרת שכל הצרות שבאות לאדם הם בגלל שמוציא מפיו דבר נבלה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ההבדל בין תפילות ראש השנה ליום כיפור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הולכי בדרך נכוחה
   • סאלם, הרב יהודה

   • הזוהר אומר שלעתיד לבא המשיח יודה לכל מי שפעל שיגיע וכגודל פעולותיו כך גודל שכרו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזמן בו מותר לאכול במוצאי יום הכפורים והדין במעוברות, מניקות וחולים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • היום יכתב בספר
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • הכוונה הרצויה בטבילה. האם יש להקפיד על דיני חציצה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • המדרש על הפסוק באסתר "ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות" - היום השלישי זה יום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • המנהג לעמוד כל הלילה וכל היום.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • המעשה ברב וההוא טבחא, באור
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • המשך המנהגים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הן יעביר זדון
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • הנחת הסכך לשם מצוה ולשם צל.
   • ידלר, הרב משה

   • הנר בהבדלה.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • העוונות מבדילים בין ישראל לקב"ה, שערי התשובה לעולם פתוחים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הפטרה שחרית של יום הכפורים
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • הקב"ה ברא את התשובה קודם בריאת האדם, כדי לעזרו במלחמתו עם היצה"ר
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הקדוש ברוך הצמיח ליונה עלה גדול שיצל עליו מפני החמה.
   • סימון, הרבנית שרה

   • הרחמים העצומים ביום הכיפורים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • השכינה היא כללות נשמות ישראל ולכן נקראת "כנסת ישראל"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • השתחוואות בתפילת מוסף. 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.רפפורט, הרב יוסף.)

   • ואמונה כל זאת
   • סאלם, הרב יהודה

   • ובכן לנורא
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ובכן תן פחדך 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • והכהנים...
   • ישיבת מאור התלמוד

   • ויאתיו כל לעבדך.
   • רב צבי קאהן

   • וידוי עם כניסת היום.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ויציב ונכון
   • סאלם, הרב יהודה

   • וכך היה אומר ( 3 פעמים)
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • וכל החיים
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ומי יעמוד חטא
   • סלונים, הרב שלמה

   • ונסלח
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ונקה - לשבים, לא ינקה - לשאינם שבים. 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • ונתנה תוקף.
   • רב צבי קאהן

   • וקרבתנו לשמך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ותערב.
   • רב צבי קאהן

   • זהירות בגזל.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זכור ברית
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • זכרינו לחיים
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • זמן הטבילה בערב יום כפור מתחילה כשעה לפני חצות היום
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חזהש"ץ מנחה
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • חזרת הש"ץ - מוסף 2 שיעורים
   • (אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.לרפלד, הרב נפתלי.)

   • חזרת הש"ץ,ברכת אבות.
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • חיים
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • חמול על מעשיך.
   • רב צבי קאהן

   • חרטה-לומר בפה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יג מדות
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • י-ה שמע אביונך
   • סאלם, הרב יהודה

   • יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך
   • סאלם, הרב יהודה

   • יום הכיפורים - ים של רחמים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יום הכפורים נברא לפני בריאת העולם והוא יום יחיד בשנה שהשטן לא שולט
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יוצר אור
   • סאלם, הרב יהודה

   • יעלה ויבוא 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • יצר הרע ומלאך המוות קיימים גם ביום הכיפורים, באור
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • יש לאכול בערב יום כפור מאכלים קלים ולא כבדים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להקפיד להוציא לתפילת כל נדרי את ספר התורה המהודר ביותר
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש לכלול בהתרת נדרים אף חלומות ופתרונם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישמענו סלחתי, קל מלך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ישתבח 2 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • כהן 2 שיעורים
   • (ולנשטיין, הרב דוד.ולנשטיין, הרב דוד.)

   • כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וכו'
   • סאלם, הרב יהודה

   • כי לה' המלוכה ומושל בגויים
   • סאלם, הרב יהודה

   • כל נדרי.
   • רב צבי קאהן

   • כפרות 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.ידלר, הרב משה.)

   • כשפותחים את הארון קודש.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לא-ל ברוך נעימות יתנו
   • סאלם, הרב יהודה

   • לבישת קיטל ומנהג חתן בשנה הראשונה ואבל, והאם מותר להכנס לשירותים עם הקיטל.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • לדור ודור נגיד גדלך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • לוי ובשבת ג
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • למענך אלוקינו עשה
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • לשם מצווה
   • מלכא, הרב אופיר

   • מה הם סיגופים בדור זה.
   • ידלר, הרב משה

   • מזמורי תהלים שלאחר הקדיש
   • סאלם, הרב יהודה

   • מחילה לחבירו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מכלכל חיים בחסד.
   • רב צבי קאהן

   • ממתי מתחילה מצוות אכילה? מליל תשיעי או מבוקרו? ואכילה בכוונה לשם מצווה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מסוד חכמים 3 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.ישיבת מאור התלמוד.)

   • מעלת הטבילה במקוה בערב יום כפור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מפטיר
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • מצוות אכילה ושתיה בערב יום הכיפורים. דאוריתא או דרבנן?
   • מלכא, הרב אופיר

   • מצות סוכה והכוונה לטעם המצוה.
   • ידלר, הרב משה

   • מרובים צורכי עמך
   • סלונים, הרב שלמה

   • משל למלך שהיו עבדיו מוציאים את הזבלים ומפנים אותם מול בית המלך.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נושא השיעור - הכנה ליום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ניגון ברכו
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • ניגון זכרנו לחיים
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • ניגון מכלכל חיים
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • נשמת כל חי תברך את שמך ה' אלוקינו
   • סאלם, הרב יהודה

   • סדר ווידוי 2 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.)

   • סדר קדושה לר' יהודה הלוי--וקדושה
   • סאלם, הרב יהודה

   • סוכה 2 שיעורים
   • (ידלר, הרב משה.קלוגר, הרב אברהם צבי.)

   • סיפור על ה"אדרת" בענין נתינה לצרכי רבים לכפר על גזל.
   • ידלר, הרב משה

   • סלח לנו מחל לנו כי אנו עמך 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • סלח נא אשמות
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • סליחות 8 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.ישיבת מאור התלמוד.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.סלונים, הרב שלמה.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.לרפלד, הרב נפתלי.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.לנדא, הרב ישראל.)

   • סליחות - הנשמה לך והגוף פעלך.
   • רב צבי קאהן

   • סתירה בדברי הרמב"ם בהלכות תשובה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • עד יום מותו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • עוון
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • על דעת המקום
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • על חטא שחטאנו לפניך וכו'
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • עלינו לשבח 3 שיעורים
   • (ישיבת מאור התלמוד.סאלם, הרב יהודה.לרפלד, הרב נפתלי.)

   • עמידה ביום כיפור.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ענינים שבין אדם לחבירו- סיפור על ר' וועלוול צ'צ'יק.
   • ידלר, הרב משה

   • עשרת הוידוים הם כנגד עשרה מאמרות בהם נברא העולם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פיוט אמנם כן
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • פיוט אשר אימתך 2 שיעורים
   • (לרפלד, הרב נפתלי.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.)

   • פיוט ויאתיו 3 שיעורים
   • (לרפלד, הרב נפתלי.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.ישיבת מאור התלמוד.)

   • פיוט כי הנה
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • פיוט מעשה אלוקינו 2 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.לרפלד, הרב נפתלי.)

   • פיוס
   • ידלר, הרב משה

   • פסוקי קהל וחזל
   • סלונים, הרב שלמה

   • פסוקים קהל וחזן
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • פתיחה לסליחות- תפילה לדוד
   • סאלם, הרב יהודה

   • קבלת עול מלכות שמים
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדושה.
   • רב צבי קאהן

   • קדיש וברכו
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • קדיש וסליחות
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדיש לפני מוסף 2 שיעורים
   • (לרפלד, הרב נפתלי.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.)

   • קדיש סוף נעילה
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • קדיש קודם שמו"ע.
   • רב צבי קאהן

   • קדיש תתקבל
   • סאלם, הרב יהודה

   • קושיית מנשה: נבואת ישעיה דרשו ה' בהמצאו, מול נבואת משה ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קירבת השי"ת - זכות וחובה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קל מלך יושב ,קל הורית
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ראו בנים את גבורתו
   • סאלם, הרב יהודה

   • רביעי ובשבת ה
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • רחם נא קהל עדת ישורון 2 שיעורים
   • (סלונים, הרב שלמה.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • רחמנא אידכר לן
   • סאלם, הרב יהודה

   • רצה – מודים
   • ישיבת מאור התלמוד

   • רשויות לסדר העבודה
   • סאלם, הרב יהודה

   • שובה ה'
   • סאלם, הרב יהודה

   • שומע תפילה
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • שים שלום - היום תאמצנו
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • שמחת הקב"ה בתשובת ישראל וביום הכיפורים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שמך מעולם
   • לנדא, הרב ישראל

   • שמך מעולם עובר על פשע 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • שמע נא סלח נא
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • שמע קולנו
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • תוספת בערב יום הכיפורים.
   • ידלר, הרב משה

   • תחילת חזרת הש"ץ של מוסף
   • סאלם, הרב יהודה

   • תפילת הפרנסה 2 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.)

   • תשובה מעלה את האדם פי 13 מהרגיל
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • איזה נעליים מותר ללכת ביום כיפור.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אכילה 2 שיעורים
   • (בוטבול, הרב אהרון.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • אכילת מאכלים באופן שאינו קבע מחוץ לסוכה.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • אסור להכין משבת לשבת, אבל באותה שבת מותר.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • אסור להשתמש במגבונים לחים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אסור לשבת וכן להישען בשעת אמירת הוידוי.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ביאור הגאון עה"פ: שמע השם קולי אקרא וחונני וענני
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המדרש: עשרת ימי תשובה בזכות עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו
   • יפה, הרב דב

   • ביאור מדוע מפטירים בספר יונה.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • במוצאי יו"כ מברכים רק על נר ששבת.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • ברכת שעש לי כל צרכי.
   • מלכא, הרב אופיר

   • גישה נכונה ליום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי הזוהר על יום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי החיד"א על המשכת הקניינים שרכשנו ביום הכיפורים - מצוות סוכה
   • יפה, הרב דב

   • דברי הרמח"ל בדרך השם על יום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר שם משמואל עה"פ: ויגש אליו יהודה ויאמר
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי יחזקאל לוינשטיין בעניין כפרת יום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי ישראל על גודל האושר ביום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דוד ואבשלום
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • דיני ההרחקות בין בעל ואישה ביו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דיני שטיפת הפה ובמה מותר לשטוף.
   • מלכא, הרב אופיר

   • האם מותר לישון מתחת למיטה בסוכה.
   • ידלר, הרב משה

   • הדברים שמותר לקשור בהם את הסכך.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הדין אם חולה יכול לקבל עליה לתרה ביו"כ.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הדין שכח המלך הקדוש במוצ"ש, וכשחזר התפילה שכח את ה חוננתנו.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הזמן ראוי לברך ברכת הלבנה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הזמן שצריך להתחיל תפילת מוסף.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הזמן שראוי לטבול בערב יו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הטעם שאומרים ביו"כ כ"ו פעמים י"ג מידות, וכמה דקדוקים באמירתו.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הטעם שנושאים כפיים בתפילת נעילה.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הכנה
   • בוטבול, הרב אהרון

   • המנהג להדליק נר חיים.
   • ידלר, הרב משה

   • העיוניים שצריכים לעשות ביו"כ.
   • יוסף, הרב דוד

   • הר' מנחם בן יעקב
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • הרב בן יעקב
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • הרב מנחם בן יעקב 2 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • הרב שלמה סלונים
   • סלונים, הרב שלמה

   • זכויות ועוונות
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • חולה סכרת
   • בוטבול, הרב אהרון

   • חטא
   • יפה, הרב דב

   • טבילה
   • מלכא, הרב אופיר

   • יום הכיפורים מגלה לנו מי אנחנו
   • יפה, הרב דב

   • יום הכפורים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • יצר הרע
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • כיצד משתחווים בראש השנה ויום כיפור.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • כפרה
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • לבישת תכשיטי זהב.
   • מלכא, הרב אופיר

   • ליום חמישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ליום שבת
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ליום שני
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • מוסף
   • יוסף, הרב עובדיה

   • מותר ללבוש נעלי בית נוחים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מלאך המוות
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • מעיקר הדין אין צריך ליטול ידים במוצאי יו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • משל לקווץ וקרח, שהיו עומדין על שפת הגורן, ועלה המוץ בקווץ ונסתבך בשערו, עלה המוץ בקרח ונתן ידו על ראשו והעבירו.
   • יפה, הרב דב

   • ניצול הזמן
   • וולפא, הרב אריה

   • נשיאת כפיים
   • יוסף, הרב עובדיה

   • סדר הווידוי במנחה.
   • ידלר, הרב משה

   • סוכות
   • יפה, הרב דב

   • סכך
   • בוטבול, הרב אהרון

   • ספר חיים ומיתה
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • עיקר יום כיפור לחזור בתשובה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • עליה לתורה 2 שיעורים
   • (דינר, הרב יהודה אריה.יוסף, הרב עובדיה.)

   • ערב יום הכיפורים
   • ידלר, הרב משה

   • פיקוח נפש
   • וולפא, הרב אריה

   • פתרונות לאנשים שאינם יכולים טבול במקווה.?
   • מלכא, הרב אופיר

   • צריך להדליק נרות בערב יו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • צריך לקבל תוספת יו"כ בדיבור.
   • מלכא, הרב אופיר

   • קידה
   • רפפורט, הרב יוסף

   • קירבת השי"ת
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ר' צבי קאהן 3 שיעורים
   • (רב צבי קאהן.רב צבי קאהן.רב צבי קאהן.)

   • ראש השנה המלכה דרך כלל - עשרת ימי תשובה תיקון הפרטים
   • יפה, הרב דב

   • רשעים
   • יוסף, הרב עובדיה

   • שיעורי תורה
   • בוטבול, הרב אהרון

   • שירה ברכת כהנים
   • סלונים, הרב שלמה

   • שעיר לעזאזל
   • יפה, הרב דב

   • תפילת נעילה היא כחדר ייחוד ושם יש מחילה אף על חילול ה'
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • "כל נדרי"
   • סאלם, הרב יהודה

   • אבינו מלכינו 4 שיעורים
   • (לרפלד, הרב נפתלי.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • אבינו מלכינו זכור רחמיך (אחרי מודים)
   • סלונים, הרב שלמה

   • אבינו מלכנו זכור רחמיך.
   • רב צבי קאהן

   • אהבת עולם
   • סאלם, הרב יהודה

   • או"א סלח לנו 2 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.ישיבת מאור התלמוד.)

   • או"א סלח לנו, אשמנו בגדנו
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • אוחילה לא-ל.
   • רב צבי קאהן

   • אזכרה אלוקים ואהמיה
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • איך יעמוד באמירת וידוי.
   • ידלר, הרב משה

   • אכילת הכזית הראשון לשם מצוה ולכוון לטעם המצוה.
   • ידלר, הרב משה

   • א-ל מלך יושב על כסא רחמים
   • סאלם, הרב יהודה

   • א-ל נורא עלילה א-ל נורא עלילה
   • סאלם, הרב יהודה

   • אלו לאלו שואלים.
   • רב צבי קאהן

   • אלוקינו שבשמים 2 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.)

   • אמנם כן
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אמרו לאלוקים, א-ל מלך בעולמו.
   • רב צבי קאהן

   • אמת מה נהדר היה כהו גדול בצאתו מבית קדשי הקדשים בשלום.
   • רב צבי קאהן

   • אנו עמך ואתה אלוקינו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אנשי האוניה השליכו את יונה לים, והים נח מזעפו.
   • סימון, הרבנית שרה

   • אנשי נינוה החזירו גזלותיהם, ואדם שגזל לבנה הרס את כל הבנין והשיב את הלבנה הגזולה.
   • סימון, הרבנית שרה

   • אשמנו בגדנו 5 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.לרפלד, הרב נפתלי.ישיבת מאור התלמוד.סלונים, הרב שלמה.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • אשרי ובא לציון
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • אשרי עין ראתה כל אלה
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • אתה בחרתנו 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • באור התפילה "כי ימינך פשוטה לקבל שבים"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • בגמרא כריתות מובא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביאור "על חטא" ע"פ סדר הא"ב
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ביום הכיפורים אין רשות לשטן להשטין
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • ביום הכפורים מתודים עשרה וידויים בתפילה [ועוד 2 וידויים בערב יום כיפור במנחה ופיוט לך אלי]
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • במקום שיש תורה יש כפרה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • בערו את יצר הרע מדרככם.
   • סימון, הרבנית שרה

   • ברית כרותה - הבטחה שאינה חוזרת.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ברכת כהנים 3 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.)

   • ברכת שהחיינו -וימלוך
   • סאלם, הרב יהודה

   • בתפלת ערב יום כפור אפשר לתקן את תפלות כל השנה וכן התפלות של שנים עברו
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ד' הוא האלוקים
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • דוגמאות על מחילה גמורה וקושי הדבר.
   • ידלר, הרב משה

   • דיני ומנהגי ערב יום כיפור, שנוהגין לטבול אחרי סעודה מפסקת וזהירות שלא ילך ברגע האחרון. מנהג נשים בטבילה זו.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • דעת הבן אי חי על כמות האכילה ביום זה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דרשו רבותינו על הפסוק "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" אלו עשרת ימי תשובה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • האם מותר לאכול אחרי סעודה מפסקת כשלא חשב להמשיך אכילתו, וכמה זמן יש להקדים את כניסת החג.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • הגויים שומרים רק על 3 מצוות מתוך 30 מצוותם
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • הגמרא אומרת שבעשרת ימי תשובה הקב"ה מצוי לכל יחיד ויחיד
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הגמרא כותבת על 11 הסממנים שבקטורת את הפסוק "ואגודתו על ארץ יסדה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ההלכה נפסקה כשיטת הגאונים בענין זמן צאת הכוכבים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזהיר המהרי"ל שכשמשתטח על קברי צדיקים שיזהר שלא לשים מגמתו על המתים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הזוהר כותב שאחד מסימני הערב רב הוא שרוצים לעקור את השבת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הטיפול בתולעים שבסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • היום תאמצנו
   • אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי

   • הכוונה וצורת אכילת הכזית הראשון.
   • ידלר, הרב משה

   • המלך 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.יעקב, הרב מנחם בן.)

   • המעביר על מידותיו
   • ידלר, הרב משה

   • המעשה ברב וההוא טבחא, באור מרבינו יצחק בלאזר מפטרבורג
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • המשך השיעור 9 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.שפירא, הרב משה זצ"ל.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.רוזנבלום, הרב ברוך.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • הנה כחומר ביד היוצר
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • הנני 3 שיעורים
   • (ישיבת מאור התלמוד.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.לרפלד, הרב נפתלי.)

   • הנשמה לך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • העוצמה של יום הכיפורים - שניתנו בו לוחות שניות.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • הפירוש מה שאומרים בתחילת התפילה "בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה"
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הקב"ה ברא את התשובה קודם בריאת העולם כדי לעזור לאדם במלחמתו נגד יצה"ר
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • הקדמה לוידוי הגדול של רבינו ניסים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • הרשעים שאינם חוזרים בתשובה דומים לים שתמיד נרעש מפני הרוח, ולא יכול לשקוט.
   • סימון, הרבנית שרה

   • השכינה נקראת "אסתר" על שם שהיא נסתרת
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • התרת נדרים ופדיון נפש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ובכן גדולים מעשה אלוקינו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ובכן צדיקים 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • ובכן תנו עוז
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • והכהנים... ( 3 פעמים)
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • וידוי 5 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.סאלם, הרב יהודה.דינר, הרב יהודה אריה.רפפורט, הרב יוסף.מוצפי, הרב בן-ציון.)

   • וידוי-מצווה ביו"כ
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • וכולם פותחים
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • וכך היה אומר.
   • רב צבי קאהן

   • וכל הרשעה כולה כעשן תכלה - באור
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • ומי יעמוד, קל מלך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • ונסלח לכל עדת בני ישראל 2 שיעורים
   • (לנדא, הרב ישראל.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • ונשגב ה' לבדו ביום ההוא - ביום הכיפורים, ללא מקטרגים וסנגורים
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • ועל כולם 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום.
   • רב צבי קאהן

   • זהירות באכילה מרובה של מזונות.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • זהירות מחרקים בסכך.
   • ידלר, הרב משה

   • זכור ברית אברהם
   • סלונים, הרב שלמה

   • זכרינו לחים
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • זמן כל נדרי הוא עת רצון שאז אפילו הקב"ה רוצה להתיר את נדרו שנדר שנהיה בגלות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • חזרה קצרה על הלכות ראש השנה, חשיבות ניצול ימי עשרת ימי תשובה.
   • דרייפוס, הרב אליהו

   • חזרת הש"ץ - נעילה
   • סלונים, הרב שלמה

   • חזרת הש"ץ.
   • רב צבי קאהן

   • חמול 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • חמישי ובשבת ו
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • טעם בהימנעות מאכילת פת פלטר רק בעשי"ת
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • יגדל אלוקים חי
   • סאלם, הרב יהודה

   • יהי ה' אלוקינו עימנו/ ימלוך /ומזמור לדוד
   • סאלם, הרב יהודה

   • יהי שם -וקדיש 2 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.)

   • יום הכיפורים הוא היום הכי נפלא ויקר וטוב שיש לאדם בחיי חיותו.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • יונה חשב לעצמו: אם אוכיח את הגויים הללו וישמעו מייד, יעניש הקדוש ברוך את ישראל.
   • סימון, הרבנית שרה

   • יורד ומחטיא עולה ומקטרג יורד ונוטל נשמה - ג' הפנים של השטן
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • יעלה תחנונינו מערב
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • יש להיזהר בסליחות האחרונות של ערב יום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש להשתדל לעשות התרת נדרים בערב יום כפור וכמובא בפוסקים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • יש מנהג ללכת בערב יום הכפורים לקברי אבות וקברי צדיקים, הסיבה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ישראל ובשבת ד
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • כאן בציבור כאן ביחיד- הימים שבין ר"ה ליוה"כ
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כח הימים של עשרת ימי תשובה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כי הם חיינו ואורך ימינו.
   • רב צבי קאהן

   • כל נדרי 2 שיעורים
   • (לנדא, הרב ישראל.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • כנשר יעיר קינו - הקב"ה מכין את ישראל לביאתו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כשם שהקב"ה בא אלינו בעשי"ת כך עלינו לבוא אל אחרים כדי שיוכלו להתפייס עמנו
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • כתב הזוהר שבשמים יש 2 ישיבות אחת נקראת של מעלה ואחת נקראת של מטה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לא ישתו חלב ביום בערב יום כיפור כי הוא מצמיא ומרבה הלחות.
   • סימון, הרבנית שרה

   • לאמר: למנצח בנגינות בצורת המנורה-הפרנסה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • לדוד מזמור
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • להתפייס ולמחול לחבירו.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • ליושב תהילות
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • לעשות תשובה עד שירגיש שהוא אדם חדש
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מאה ברכות
   • רפפורט, הרב יוסף

   • מודים 4 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.סאלם, הרב יהודה.)

   • מחול לנו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • מי כמוך 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • מלכותו ברצון קבלו עליהם.
   • רב צבי קאהן

   • מנהג הדלקת נר חיים והבדלה על נר ששבת.
   • ידלר, הרב משה

   • מסוד חכמים ונבונים 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.יעקב, הרב מנחם בן.)

   • מעלת התשובה בעשרת ימי תשובה, המלכת הקב"ה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • מצוה לאכול בערב יום כפור ויש מצוה לאכול 3 סעודות
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • מצוות האכילה בערב יום הכיפורים- כמה וממתי יש את מצות האכילה.
   • ידלר, הרב משה

   • מראה כהן
   • ישיבת מאור התלמוד

   • משל - מלך המכריז על יום חנינה וויתור.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • נאמר "כל עמל אדם לפיהו" - פירוש הגאון מוילנא
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • נושא השיעור - סדר תפלות יום הכפורים
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • ניגון הכהנים
   • אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי

   • ניגון חמול על מעשיך
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • ניצול הזמן ביום כיפור.
   • רפפורט, הרב יוסף

   • סדר הכוונות בטבילה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • סדר ווידוי הגדול
   • סאלם, הרב יהודה

   • סדר קדושה לר' יהודה-וקדושה
   • סאלם, הרב יהודה

   • סיגופים בזמנינו.
   • ידלר, הרב משה

   • סיפור על ר' בן ציון אבא שאול שהורה לוותר.
   • ידלר, הרב משה

   • סלח לנו,כי אנו עמך
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • סלח נא אשמות ופשעי לאומיך.
   • רב צבי קאהן

   • סליחות - אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו.
   • רב צבי קאהן

   • סליחות - והביאותים- שמע קולנו
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • עבודת כהן גדול - אמיץ כח.
   • רב צבי קאהן

   • עוד יזכור
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • עזיבת החטא-שינוי באדם
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על השכינה נאמר הפסוק "ובפשעכם שולחה אמכם" שעל ידי פשעינו נסתלקה השכינה
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • על ישראל אמונתו
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • עלינו לשבח.
   • רב צבי קאהן

   • ענה עני שפל כל השפלים
   • סאלם, הרב יהודה

   • עננו אבינו עננו
   • סאלם, הרב יהודה

   • עשרת ימי תשובה ויום כיפור
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • פיוט אמרו לאלוקים 4 שיעורים
   • (ישיבת מאור התלמוד.לרפלד, הרב נפתלי.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • פיוט בשמים ובארץ
   • ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז

   • פיוט וכל מאמינים 3 שיעורים
   • (לרפלד, הרב נפתלי.ישיבת מאור התלמוד.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.)

   • פיוט כי הנה כחומר
   • לנדא, הרב ישראל

   • פיוט סלח נא אשמות 2 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.לנדא, הרב ישראל.)

   • פיטום הקטורת
   • סאלם, הרב יהודה

   • פסוקי קהל וחזן 3 שיעורים
   • (לרפלד, הרב נפתלי.לרפלד, הרב נפתלי.ישיבת מאור התלמוד.)

   • פתח לנו שער
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • קביעת סעודה בערב יום הכיפורים - מראה את שמחתנו ביום הגדול הזה.
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • קדוש אתה 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • קדיש 9 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • קדיש --וברכו
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדיש -ופתיחה של הסליחות-וסליחות
   • סאלם, הרב יהודה

   • קדיש לפני שמו"ע 2 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.ישיבת מאור התלמוד.)

   • קדיש סיום 5 שיעורים
   • (ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי.לרפלד, הרב נפתלי.ישיבת מאור התלמוד.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.)

   • קדיש קודם שמונה עשרה
   • רב צבי קאהן

   • קדיש תתקבל. 2 שיעורים
   • (רב צבי קאהן.רב צבי קאהן.)

   • קירבת אלוקים בעשרת ימי תשובה
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • קל הורית לנו
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • קריאת שמע 3 שיעורים
   • (סאלם, הרב יהודה.סאלם, הרב יהודה.יוסף, הרב עובדיה.)

   • רב החובל שאל את יונה: מדוע אתה ישן? קום קרא אל אלוקיך.
   • סימון, הרבנית שרה

   • רבנו סעדיה גאון תיקן ברכה על טבילה במקוה בערב יום כפור ובבית יוסף הכריע שלא לברך
   • מוצפי, הרב בן-ציון

   • רחמים 3 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • רצה 3 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • רצה ה' - ותערב - מודים
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • שהחיינו 3 שיעורים
   • (לנדא, הרב ישראל.ישיבתי), הרב מנחם בן יעקב (נוסח אשכנז.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • שובה וקדיש
   • סאלם, הרב יהודה

   • שים שלום 2 שיעורים
   • (כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.כהנוביץ, הרב שלמה זלמן.)

   • שיר המעלות ממעמקים
   • סאלם, הרב יהודה

   • שמחת השמים ביוה"כ
   • רוזנבלום, הרב ברוך

   • שמך מעולם - אל חטא שחטאנו
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • שמך מעולם עובר על פשע. 2 שיעורים
   • (רב צבי קאהן.רב צבי קאהן.)

   • שמע קולי אשר ישמע בקולות
   • סאלם, הרב יהודה

   • שעה ודקות] על חטא שחטאנו לפניך
   • סאלם, הרב יהודה

   • תורה 2 שיעורים
   • (סופר, הרב יעקב חיים.סופר, הרב יעקב חיים.)

   • תפילה זכה
   • רפפורט, הרב יוסף

   • תפילת נעילה 2 שיעורים
   • (רפפורט, הרב יוסף.יוסף, הרב עובדיה.)

   • אומות העולם
   • יפה, הרב דב

   • אין נוטלים הידים קודם התפילות כבכל השנה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אכילה בערב יו"כ היא מצוה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אלו דברים שאין אומרים בתפילת שחרית ערב מיום כיפור.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • אסור להשים בושם ביו"כ רק בערב יו"כ גם אם זה ישאר ביו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • אסור לנסוע עם אופניים בשבת.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • אסור לשתות קודם הבדלה במוצאי יו"כ.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ביאור הגורלות על השעירים
   • יפה, הרב דב

   • ביאור המהר"ל על עניין העינוים ביום כיפור
   • יפה, הרב דב

   • ביאור סדר התפילות ביו"כ.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • במעלת רבי רפאל המבורגר
   • יפה, הרב דב

   • בשנה הראשונה שעמדתי על דעתי, חשבתי שלאחר יום הכיפורים אהיה צדיק גמור...
   • יפה, הרב דב

   • דברי הגר"א עה"פ: שמע השם קולי אקרא וחנני וענני
   • יפה, הרב דב

   • דברי הזוהר על סעודת ערב יום כיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי המשנה ברורה על תפילת נעילה
   • יפה, הרב דב

   • דברי ספר מרפא לשון בביאור המדרש: שחורה אני כל ימות השנה, ונאוה אני ביום הכפורים - תשובה מאהבה
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי אליהו משקובסקי - הזמן עובר מהר
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי יצחק בלזר על הזהירות לא להפסיד את יום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • דברי רבי רפאל המבורגר עה"פ: שחורה אני ונאווה
   • יפה, הרב דב

   • דין חציצה בטבילת ערב יו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • דיני יו"כ מתחיל מהלילה.
   • מלכא, הרב אופיר

   • האם אפשר להוסיף עליות לתורה.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הבדלה 3 שיעורים
   • (יוסף, הרב עובדיה.בוטבול, הרב אהרון.דינר, הרב יהודה אריה.)

   • הדברים שמותר לקשור בהם סכך.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הדין בזקן מופלג.
   • יוסף, הרב דוד

   • הדין של חולה סוכרת ביום כיפור.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • הזמן שבו ראוי להתפלל נעילה.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הזמן שצריך לחנך את הקטנים לצום.
   • מלכא, הרב אופיר

   • החיוב להוסיף מחול על הקודש בערב יו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • הטעם שאומרים בקרי"ש "ברוך שם" בקול רם וכל השנה אומרים בלחש.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הטעם שעושים הבדלה במוצאי יו"כ.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • הלכות ערב יום כיפור.
   • ידלר, הרב משה

   • הנרות שצריך להדליק בערב יום כיפור.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • הר' בנימין וולף
   • אמריקאי), הרב בנימין וולף (נוסח ישיבתי

   • הרב אהרון פרנקל
   • כהנוביץ, הרב שלמה זלמן

   • הרב דיסקין
   • מלכא, הרב אופיר

   • הרב נפתלי לרפלד
   • לרפלד, הרב נפתלי

   • השתחואה
   • יוסף, הרב עובדיה

   • זקן
   • יוסף, הרב דוד

   • חולה שאוכל ביו"כ נוטל ידיו רק עד קשרי אצבעותיו.
   • מלכא, הרב אופיר

   • חיוב נשים באכילה בערב יום כיפור, וכן חולה שאינו צם ביו"כ.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • טלית
   • בוטבול, הרב אהרון

   • יום הכיפורים צער על החטאים ושמחה על הכפרה
   • יפה, הרב דב

   • יום כיפור 2 שיעורים
   • (מוצפי, הרב בן-ציון.יפה, הרב דב.)

   • יש מנהג לישון בבית הכנסת בליל יו"כ.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • כיריים
   • בוטבול, הרב אהרון

   • כשיוצא מבית הכיסא יטול ידיו רק עד סוף קשרי אצבעותיו.
   • מלכא, הרב אופיר

   • לוחות שניות
   • סופר, הרב יעקב חיים

   • ליום ראשון
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • ליום שישי
   • ולנשטיין, הרב דוד

   • לימוד התורה
   • וולפא, הרב אריה

   • מותר לאכול אחר סעודה המפסקת אם עדין לא קיבל קדושת יו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מותר לתת לילדים ממתקים.
   • מלכא, הרב אופיר

   • מנהג הכפרות, והאם בתרנגולים או בכסף.
   • ידלר, הרב משה

   • מעלת יום הכיפורים
   • יפה, הרב דב

   • משל: המלך בשדה בעשרת ימי תשובה.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נעליים
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • נשים בטבילת ערב יו"כ.
   • מלכא, הרב אופיר

   • סדר הווידוי, וכמה ביאורים.
   • יוסף, הרב עובדיה

   • סיפור: באחת שהיה לה בעיות בכליות.
   • יוסף, הרב דוד

   • סעודה המפסקת
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • ספר יונה
   • יוסף, הרב עובדיה

   • על איזה נר מברכים במוצאי יו"כ.
   • ידלר, הרב משה

   • עם ישראל
   • יפה, הרב דב

   • עשי"ת 3 שיעורים
   • (רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.רוזנבלום, הרב ברוך.)

   • פרגולה
   • בוטבול, הרב אהרון

   • צדיקים בינוניים ורשעים
   • וולך, הרב שלום מאיר

   • צריך לכסות השולחנות בבית ובבית הכנסת במפות.
   • מלכא, הרב אופיר

   • קדיש דברכו
   • יעקב, הרב מנחם בן

   • קיפול הטלית בשבת ויו"ט.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • קישוט
   • בוטבול, הרב אהרון

   • ראש השנה
   • וולפא, הרב אריה

   • רחמי שמים
   • וולפא, הרב אריה

   • שטן
   • שפירא, הרב משה זצ"ל

   • שיעורי תורה עדיף מאמירת תהילים.
   • בוטבול, הרב אהרון

   • שכח המלך הקדוש במנחה ערב יו"כ כשחוזר התפילה אינו חוזר על הוידוי.
   • דינר, הרב יהודה אריה

   • תפילה
   • דינר, הרב יהודה אריה