לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון ו' ניסן תשפ"ד | 14 אפריל 2024
 • 10 שאלות טריוויה - בבא קמא - דף קיב

  10

  רמז: האם החיוב להשיב מעות של רבית הוא כעין גזל?
  מקור: הניח להן אביהן מעות של רבית חייבין להחזיר אמר רמי בר חמא זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי רבא אמר שאני הכא דאמר קרא אהדר ליה כי היכי דנחי בהדך לדידיה קא מזהר ליה רחמנא לבריה לא מזהר ליה רחמנא

  יתומים שהוריש להם אביהם מעות של רבית האם חייבים להחזיר


  • כן

  • לא

  • מחלוקת אם ירושה נחשב שינוי רשות

  • ספק

  השהה לאחר שאלה זאת
  טריוויה על הדף הקודם טריוויה על הדף הבא