Kol Halashon Online Torah Shiurim ISRAEL: 03-6171111 USA: 718-5215231 UK: 208-1917000
Thursday 02 February 2023 | י"א שבט תשפ"ג
 • List of last week's live Shiurim
  Refresh

  הורד
  TypeRav's NameStart TimeLanguage
  Harav Menashe Yisrael Reizman19:43YiddishGemara & Mishnah ,Talmud Yerushalmi ,Harav Menashe Yisroel Reisman - Yerushalmi
  הרב זאב אייזנשטיין19:40
  Harav Binyamin Miletzky19:39HebrewGemara & Mishnah ,Harav Binyamin Miletzky ,שיעור ערב
  Harav David Klopfer19:15HebrewGemara & Mishnah ,Shiurim on Daf Yomi ,Harav David Klopfer
  Harav Moische Duwid Perelman19:10Yiddishfor Tanach, Parasha and Moadim ,Chumash Rashi, Midrashim and Mefarshei Hatorah ,Harav Moische Duwid Perelman - Rabainu Behayey
  Harav Goel Elkarif19:09HebrewGemara & Mishnah ,To choose by Masechtas ,Sanhedrin
  Harav Haim Ypset David Aberzel18:12