Kol Halashon Online Torah Shiurim ISRAEL: 03-6171111 USA: 718-5215231 UK: 208-1917000
Tuesday 27 September 2022 | ב' תשרי תשפ"ג
  • List of last week's live Shiurim
    Refresh

    הורד
    TypeRav's NameStart TimeLanguage
    HaRav Gabi Fried18:15EnglishGemara & Mishnah ,HaRav Gabi Fried - Gemara ,Shiurim B'Sefer Minchas Chinuch